Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 54/2014 (30.4.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1027

Na osnovi odredbi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 60. sjednici održanoj 26. ožujka 2014. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 156/13.,11/14., 12/14. i 34/14.) u članku 60. stavku 1. ispod Tablice 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine, tekst pod oznakom: »*« mijenja se i glasi:

»*na svakih 5 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za 40 satno tjedno radno vrijeme dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara u maksimalnom iznosu od 77.450,44 kuna.

Sredstva za svakog pojedinog člana skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara utvrđuju se ovisno o sklopljenom ugovoru o radu s med. sestrom/medicinskim tehničarom, međusobno sklopljenim ugovorima članova skupne prakse kao i brojem članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne med. sestre/med (iznos se umanjuje proporcionalno broju članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne med. sestre (med. tehničara).«

Članak 2.

U tablici iz članka 62. stavka 1. iza šifre: OM046 dodaju se nove šifre: OM047, OM048, OM049 i OM050 s podacima kako slijedi:

»

OM047

Preventivni program »Zdravo starenje« – edukacija (za grupu se evidentira 1x)

P     

0,82    

OM048

Preventivni program »Zdravo starenje« – vježbaonica (za grupu se evidentira 1x)

P

1,05

OM049

Preventivni program »Prevencija raka kože« – edukacija

P

0,82

OM050

Preventivni program »Prevencija raka kože« – pregled

P

1,35

«.

Članak 3.

U članku 63. stavku 2. u Tablici I. razina-postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija pod šifrom: OM194 Prijava ozljede na radu briše se tekst pod oznakom »*« te se iza šifre: OM197 dodaje nova šifra: OM198 s podacima kako slijedi:

»

OM198

Vođenje panela rasta i uhranjenosti djeteta

P   

0,1    

«.

Članak 4.

U članku 67. stavku 1. ispod Tablice 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece, tekst pod oznakom: »*« mijenja se i glasi:

»*na svakih 5 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za 40 satno tjedno radno vrijeme dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara u maksimalnom iznosu od 77.450,44 kuna.

Sredstva za svakog pojedinog člana skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara utvrđuju se ovisno o sklopljenom ugovoru o radu s med. sestrom/medicinskim tehničarom, međusobno sklopljenim ugovorima članova skupne prakse kao i brojem članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne med. sestre/med (iznos se umanjuje proporcionalno broju članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne med. sestre (med. tehničara).«

Članak 5.

U članku 70. stavku 2. u Tablici DTP I. razine-postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija iza šifre: PD169 dodaje nova šifra: PD170 s podacima kako slijedi:

»

PD170

Vođenje panela rasta i uhranjenosti djeteta

P   

0,1   

«.

Članak 6.

Tablica iz članka 72., stavka 2. mijenja se i glasi:

»

Redni broj

QI

Opis

Obuhvat

Vrednovanje novčanog iznosa u %

1

Postotak prvih sistematskih pregleda dojenčeta do 2. mjeseca života

Dojenčad u skrbi (koji imaju MBO) do 2 mjeseca života imaju zabilježen DTP – PD163

70%

30%

2

Panel rasta i uhranjenosti djeteta

Prati se mjesečno

Prosječno jedan panel mjesečno

55%

3

PD042

Sudjelovanje u radu peer grupe*

Jednom mjesečno/10 godišnje

15%

*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu

«.

Članak 7.

U članku 74. stavku 1. ispod Tablice 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena, tekst pod oznakom: »*« mijenja se i glasi:

»*na svakih 5 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za 40 satno tjedno radno vrijeme dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara u maksimalnom iznosu od 77.450,44 kuna.

Sredstva za svakog pojedinog člana skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara utvrđuju se ovisno o sklopljenom ugovoru o radu s med. sestrom/medicinskim tehničarom, međusobno sklopljenim ugovorima članova skupne prakse kao i brojem članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne med. sestre/med (iznos se umanjuje proporcionalno broju članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatne med. sestre (med. tehničara).«

Članak 8.

U članku 81. stavku 1. ispod Tablice 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), tekst pod oznakom: »*« mijenja se i glasi:

»*na svakih 7 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za dodatnog doktora dentalne medicine u maksimalnom iznosu od 156.129,79 kuna.

Sredstva za svakog pojedinog člana skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatnog doktora dentalne medicine utvrđuju se ovisno o sklopljenom ugovoru o radu s doktorom dentalne medicine, međusobno sklopljenim ugovorima članova skupne prakse kao i brojem članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatnog doktora dentalne medicine (iznos se umanjuje proporcionalno broju članova skupne prakse koji koriste usluge/sudjeluju u plaćanju dodatnog doktora dentalne medicine).«

Članak 9.

U članku 96. briše se stavak 3.

Članak 10.

U članku 97. stavku 2. tekst: »na osnovi posebnog odobrenja Direkcije Zavoda« zamjenjuje se tekstom: »na osnovi posebnog odobrenja regionalnog ureda Zavoda«.

Članak 11.

U članku 99. stavku 2. u Tablici 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka –DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, pod šifrom: »OFT01« broj »59,69« zamjenjuje se brojem: »57«, a pod šifrom: »OFT02« broj »78,59« zamjenjuje se brojem: »95,11« .

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3., 5. i 6. ove Odluke koji stupaju na snagu 1. svibnja 2014. godine.

Klasa: 025-04/14-01/84

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 26. ožujka 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

54 30.04.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 54 30.04.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja