Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

NN 55/2014 (5.5.2014.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1031

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 2014. godine donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA, DODATKU NA UVJETE RADA TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE POREZNE UPRAVE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova, dodatak na uvjete rada te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na osobe muškog i ženskog roda.

Članak 2.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik ravnatelja                                      3,395

2. pomoćnik ravnatelja,

pročelnik područnog ureda Centar, Sjever,

Istok, Zapad, Jug                                             3,007

3. pomoćnik pročelnika područnog ureda Centar,

Sjever, Istok, Zapad, Jug                                  2,522

4. voditelj ispostave Porezne uprave                 2,279

5. pomoćnik voditelja ispostave                        2,085

6. voditelj službe u Središnjem uredu                 2,425

7. voditelj odjela u Središnjem uredu                 2,037

8. voditelj službe u Područnom uredu                2,134

9. voditelj odjela za nadzor i odjela za naplatu

i ovrhu u Područnom uredu                               1,891

10. voditelj odjela u Područnom uredu – ostali   1,794

11. voditelj odjela u ispostavi                             1,746

Stručni uvjeti za točke 1. – 11.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika.

b) Položaj II. vrste

1. voditelj Odjela – pisarnica                            1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. viši porezni revizor                                        1,843

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje pet godina na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije.

2. porezni revizor                                             1,794

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije.

3. viši savjetnik – specijalist,

viši inspektor – specijalist                               2,134

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

4. viši inspektor – koordinator                        1,843

5. viši inspektor,

viši informatički savjetnik,

viši upravni savjetnik,

viši stručni savjetnik                                        1,697

Stručni uvjeti za točke 4. – 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

6. savjetnik – analitičar,

samostalni upravni savjetnik                            1,653

Stručni uvjeti za točku 6.: kao za informatičkog suradnika, samostalnog upravnog referenta ili stručnog suradnika, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija.

7. inspektor,

upravni savjetnik za prekršajni postupak         1,503

8. informatički savjetnik,

upravni savjetnik,

stručni savjetnik                                             1,358

Stručni uvjeti za točke 7. – 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

9. mlađi inspektor                                         1,353

Stručni uvjeti za točku 9.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, položeni državni stručni ispit i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

10. informatički suradnik,

samostalni upravni referent,

stručni suradnik                                          1,242

Stručni uvjeti za točku 10.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste zvanja                        1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. viši informatički tehničar                         1,164

3. viši informatički referent,

viši upravni referent,

viši stručni referent,

viši stručni tajnik ravnatelja,

poreznik II.                                              1,145

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. informatički tehničar                            1,067

2. upravni referent,

poreznik III.                                           1,038

3. administrativni tajnik ravnatelja            0,921

4. informatički referent,

stručni referent                                        0,854

5. administrativni tajnik                            0,824

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: srednja stručna sprema i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Članak 3.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima koji ih obavljaju pretežni dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera, sukladno posebnim propisima.

Poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada jesu poslovi radnih mjesta – položaja i radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi poreznog nadzora, otkrivanja porezno – kaznenih djela, naplate, ovrhe, stečajeva i likvidacije, usklađivanja i ujednačavanja rada ovršnog postupka, unutarnje kontrole i unutarnjeg nadzora te vođenja prekršajnog postupka (poslovi predsjednika prekršajnih vijeća).

Utvrđuje se visina dodatka od 10% na osnovnu plaću.

Za članove prekršajnih vijeća utvrđuje se visina dodatka od 5% na osnovnu plaću.

Članak 4.

Utvrđuju se kriteriji za iznos dodatka na plaću za natprosječne rezultate u radu, i to:

– djelotvornost i učinkovitost u obavljanju poslova,

– točnost, preciznost i pouzdanost u obavljanju poslova,

– pridržavanje rokova za izvršenje poslova,

– inovativnost, kreativnost, stručnost, samostalnost, sposobnost rada u timu,

– kvaliteta i opseg obavljenih poslova,

– rad na posebno složenim predmetima,

– naplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja,

– odnos prema radu i odnos prema poreznim obveznicima,

– odnos prema suradnicima,

– poštivanje radne dužnosti,

– rad po pozivu za obavljanje posla koji ne trpi odgodu.

Za natprosječne rezultate u radu službenik može svake godine ostvariti dodatak koji može iznositi najviše do tri osnovne plaće toga službenika.

Odluku o isplati iz stavka 2. ovoga članka, na temelju ocjene o radu, donosi ministar financija na prijedlog ravnatelja Porezne uprave.

Članak 5.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na identična radna mjesta službenika u drugostupanjskom upravnom postupku Ministarstva financija.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (»Narodne novine«, br. 61/2012, 134/2012 i 25/2013).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/49

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 30. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

55 05.05.2014 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave