Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

NN 55/2014 (5.5.2014.), Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1032

Na temelju članka 10.b stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/2008, 57/2011, 51A/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 2014. godine donijela

UREDBU

O NAČINU POVRATA KUPOPRODAJNE CIJENE BEZ KAMATA HRVATSKIM BRANITELJIMA I ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG I UMRLOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskom branitelju i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: korisnik) koji su otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi.

Članak 2.

(1) Pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata ima korisnik koji ima potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnine – u naravi obiteljske kuće na području posebne državne skrbi s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama ili s drugim nadležnim tijelom državne uprave do 1. kolovoza 2005. godine.

(2) Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sukladno ovoj Uredbi vršit će povrat sredstava obročno u iznosu od 10.000,00 kuna mjesečno korisniku kojemu je utvrđeno pravo na povrat sredstava do ukupno utvrđenog iznosa.

Članak 3.

(1) Zahtjev za povrat kupoprodajne cijene bez kamata po ovoj Uredbi podnosi se Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat kupoprodajne cijene je jedna godina od stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) U postupku utvrđivanja prava na povrat kupoprodajne cijene bez kamata Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje treba utvrditi:

1. prebivalište podnositelja zahtjeva,

2. ima li podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji drugi useljivi stambeni objekt,

3. jesu li podnositelj zahtjeva ili članovi njegove obitelji prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili stambeni objekt nakon 8. listopada 1991. godine,

4. ima li podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji status branitelja ili je član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

5. ima li podnositelj zahtjeva potpisan ugovor o kupoprodaji stambenog objekta na područjima posebne državne skrbi s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama ili s drugim nadležnim tijelom državne uprave,

6. iznos kupoprodajne cijene koji se treba vratiti korisniku,

7. da li podnositelj zahtjeva ima dugovanja prema tijelu državne uprave od kojega je otkupio kuću,

8. da li je podnositelj zahtjeva ostvario pravo na dodjelu stambenog kredita od Ministarstva branitelja.

(3) O utvrđivanju prava na povrat kupoprodajne cijene Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donosi odluku u kojoj se navodi ostvaruje li podnositelj zahtjeva pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata ili ne ostvaruje pravo na povrat tih sredstava, ukupni iznos za povrat te iznos mjesečne otplate.

(4) Za potrebe utvrđivanja činjenice iz stavka 2. točke 1. ovoga članka Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje treba pribaviti uvjerenje o prebivalištu.

(5) Za potrebe utvrđivanja činjenica iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje treba pribaviti uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina, uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine, potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina.

(6) Za potrebe utvrđivanja činjenice iz stavka 2. točke 4. ovoga članka Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje treba pribaviti ispravu od nadležnog tijela državne uprave koje vodi registar hrvatskih branitelja.

(7) Za potrebe utvrđivanja činjenice iz stavka 2. točke 5. ovoga članka podnositelj zahtjeva uz zahtjev za povrat sredstava treba priložiti presliku ugovora o kupoprodaji nekretnine.

(8) Za potrebe utvrđivanja činjenica iz stavka 2. točaka 7. i 8. ovoga članka Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje treba pribaviti očitovanje od tijela državne uprave od kojega je podnositelj zahtjeva otkupio kuću o eventualnim njegovim dugovanjima, kao i očitovanje Ministarstva branitelja o visini bespovratnog dijela dodijeljenog kredita.

Članak 4.

(1) S korisnikom kojem je utvrđeno pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklapa ugovor o povratu kupoprodajne cijene, umanjene za eventualni iznos dugovanja prema tijelu državne uprave od kojega je otkupio kuću odnosno za nepovratni iznos dodijeljenog stambenog kredita.

(2) S hrvatskim braniteljem ili članom obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je podnio tužbu protiv Republike Hrvatske za naplatu potraživanja iz članka 10.b Zakona o područjima posebne državne skrbi, a zadovoljava uvjete za povrat kupoprodajne cijene bez kamata po ovoj Uredbi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje može zaključiti nagodbu radi isplate kupoprodajne cijene i obustave sudskog postupka.

(3) Sredstva se isplaćuju na račun hrvatskog branitelja ili člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je ostvario pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata s pozicije Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/45

Urbroj: 50301-09/09-14-3

Zagreb, 30. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.