Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

NN 55/2014 (5.5.2014.), Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1040

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu novčanih sredstava kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

Članak 3.

(1) Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za poticanje proizvodnje u ribarstvu.

(2) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) (»Narodne novine« Međunarodni ugovori, br. 2/2012) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu potpore temeljem ovog Pravilnika donosi ministar na godišnjoj razini.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije do 1. svibnja za tekuću kalendarsku godinu.

II. UVJETI I KRITERIJI SUFINANCIRANJA

Poticane kategorije proizvodnje i proizvodi

Članak 5.

(1) Model poticanja proizvodnje u ribarstvu obuhvaća poticaje za proizvodnju u ribarstvu i to:

a) za slatkovodnu ribu I. skupine (šaran, amur, tolstolobik, linjak, smuđ, som i štuka),

b) za slatkovodnu ribu II. skupine (pastrva),

c) za autohtone vrste bijele morske ribe (komarča, lubin, pic i zubatac),

d) za školjke (dagnje i kamenice),

e) za mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe (mlađ komarče, lubina, pica i zubaca iz mrijesta domaćih autohtonih matičnih stokova do mase 20 g/kom) (u daljnjem tekstu: riblja mlađ),

f) za malu plavu ribu (srdela, inćun i papalina),

g) za pripremljene i prerađene proizvode ribarstva od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih riba i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša (u daljnjem tekstu: riblji proizvodi).

(2) Riblji proizvodi obuhvaćaju pružene filete, smotane filete, očišćenu srdelu ili inćuna i pastu od srdele ili inćuna, riblje konzerve i polutrajne riblje proizvode – marinada i dimljeni fileti, slana i dimljena riba i panirane proizvode.

(3) Riblji proizvodi za koje je moguće ostvariti poticaj moraju biti gotov proizvod, namijenjen isključivo ljudskoj konzumaciji i označeni sukladno propisima o uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te o informiranju potrošača o hrani.

(4) Za ostvarivanje poticaja iz stavka 1. točke f. ovog članka, količina prikazana u računima ne smije premašiti više od 10% količine prikazane kroz ispunjene očevidnike o gospodarskom ribolovu na moru ili izvješća o ulovu sukladno posebnom propisu o evidenciji ulova iz gospodarskog ribolova na moru.

(5) Sve kategorije proizvodnje za koju postoji mogućnost poticanja moraju biti iz vlastite proizvodnje korisnika.

Korisnici

Članak 6.

(1) Za poticaje iz članka 5. stavka 1. točki a.– e. ovoga Pravilnika korisnik mora biti fizička ili pravna osoba mora biti ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

(2) Za poticaje iz članka 5. stavka 1. točke f. ovoga Pravilnika fizička ili pravna osoba mora biti vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru.

(3) Povlastice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka a na temelju koje podnositelj podnosi Zahtjev za poticaje, moraju biti važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za poticaje.

(4) Korisnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013 i 14/2014) i/ili Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak i 49/2005 – pročišćeni tekst) te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu/uzgoju na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev za poticaje.

(5) Za poticaje iz članka 5. stavka 1. točke g. korisnik mora biti fizička ili pravna osoba koja je subjekt u poslovanju s hranom upisana u Upisnik odobrenih objekata kao korisnik odobrenog objekta i koja posjeduje rješenje.

Iznosi sufinanciranja

Članak 7.

(1) Iznosi sufinanciranja po kategorijama proizvodnje su:

– Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine – 1,25 kn/kg,

– Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine – 2,15 kn/kg,

– Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe – 2,20 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – dagnje – 0,80 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – kamenice – 0,50 kn/kom,

– Uzgoj riblje mlađi – 0,25 kn/kom,

– Ulov male plave ribe – 0,24 kn/kg i

– Riblje proizvode – 0,65 kn/kg.

(2) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore premašuje iznos novčanih sredstava utvrđen Odlukom iz članka 4. ovog Pravilnika, isplata u trećem obračunskom razdoblju tekuće godine vršit će se na način da će se svim korisnicima proporcionalno umanjiti iznos potpore na koju su ostvarili pravo temeljem ovog Pravilnika.

III. ZAHTJEV ZA POTICAJE

Podnošenje Zahtjeva za poticaje

Članak 8.

(1) Zahtjev za poticaje čini ispunjeni Obrazac – Zahtjev za poticaje koji je tiskan u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio te obvezna prateća dokumentacija propisana stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(2) Obaveznom pratećom dokumentacijom koja čini Zahtjev za poticaje smatra se:

– obračun iznosa poticaja u kojem je naznačena vrsta poticaja i količina u kilogramima ili komadima te ukupni iznos novčanog poticaja za određeno obračunsko razdoblje;

– računi odnosno preslike računa za prodane i isporučene količine i otpremnice odnosno preslike otpremnica uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;

– preslika popisa o stanju robe korisnika odobrenom/registriranom objektu i/ili preslika knjige izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima;

– račune odnosno preslike računa za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune, odnosno preslike otpremnice;

– internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju u slučaju poticaja za riblju mlađ;

– primjerak deklaracije za riblje proizvode koja se nalazi na ambalaži tih proizvoda.

(3) Kada korisnik kupuje mlađ i/ili predkonzumnu ribu odnosno školjkaše za vlastitu proizvodnju, za tu količinu ne može ostvariti poticaj, a to će prikazati u obračunskom razdoblju listopad – prosinac, za svu količinu kupljenu u tekućoj kalendarskoj godini, tako da će količinu kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša prilikom obračuna poticaja oduzeti od ukupne količine uzgojene i prodane ribe odnosno školjkaša za to razdoblje.

Članak 9.

(1) Zahtjevi za poticaje podnose se Upravi ribarstva za obračunsko razdoblje tekuće godine kako slijedi:

– za 1. godišnje obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak), do 30. travnja;

– za 2. godišnje obračunsko razdoblje (travanj – lipanj), do 31. srpnja;

– za 3. godišnje obračunsko razdoblje (srpanj – rujan), do 31. listopada;

– za 4. godišnje obračunsko razdoblje (listopad – prosinac), do 31. siječnja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za 2014. godinu se Zahtjevi za poticaje za 1. obračunsko razdoblje podnose se do 20. svibnja.

(3) Ukoliko je podnositelj ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov ili više povlastica za uzgoj ili akvakulturu, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku mora podnijeti zasebni Zahtjev za poticaje.

IV. KONTROLA ZAHTJEVA

Administrativna kontrola

Članak 10.

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za poticaje provodi Uprava ribarstva pri čemu utvrđuje pravovremenost i potpunost Zahtjeva za poticaje te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom što se utvrđuje uvidom u službene evidencije koje vodi Ministarstvo i u Zahtjev za poticaje.

(2) Za nepotpune ali pravodobno podnesene Zahtjeve za poticaje od podnositelja se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva za poticaje.

(3) Podnositelj je dužan traženo iz stavka 2. ovoga članka dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Potpuni, provjereni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za poticaje ulaze u daljnju obradu te se vrši njihov konačni obračun i izrađuje tablični prikaz.

Neudovoljavanje uvjetima za ostvarenje poticaja u ribarstvu

Članak 11.

(1) Neudovoljavanjem uvjeta za ostvarenje poticaja u ribarstvu podrazumijeva se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

b. namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu za potporu,

c. nepravovremeno dostavljeni i nepravodobno dopunjeni Zahtjevi za poticaje u ribarstvu,

(2) Zahtjevi za poticaje koji neudovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom ne ulaze u daljnju obradu propisanu člankom 13. stavkom 3. ovog Pravilnika.

V. ISPLATA POTPORE

Članak 12.

(1) Nakon izvršene administrativne kontrole, Uprava ribarstva izrađuje slog za isplatu i upućuje ga Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu prema korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja o izvršenim isplatama po korisnicima po utvrđenim razdobljima izvještava Ministarstvo slanjem izvješća o isplatama u elektroničkom obliku u roku od 15 dana nakon izvršene isplate.

VI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 13.

(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat čitavog iznosa ili dijela isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju:

a. administrativne pogreške i pogrešne isplate,

b. utvrđivanja nepravilnosti i neudovoljavanja uvjetima propisanim ovim Pravilnikom inspekcijskim nadzorom.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovog članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na žiro račun koji je sastavni dio Odluke.

(4) Ukoliko korisnik nije izvršio povrat sredstava iz stavka 3. ovoga članka, Uprava ribarstva će prilikom administrativne kontrole obračunati iznos za koji nije izvršen povrat kroz naredna obračunska razdoblja istog korisnika, do potpunog namirenja, ukoliko je isto moguće.

(5) U slučaju da se povrat ne može izvršiti sukladno stavku 4. ovog članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovog članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Evidencija

Članak 14.

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih, odobrenih, isplaćenih i odbijenih Zahtjeva za poticaje.

Inspekcijski nadzor

Članak 15.

(1) Inspekcijski nadzor odobrenih Zahtjeva za poticaje provodi ribarska inspekcija.

(2) Inspekcijskim nadzorom tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje 10% od svih korisnika kojima je odobren Zahtjev za poticaje za tu proizvodnu godinu raspoređeno na sve kategorije poticane proizvodnje.

(3) U slučaju nepravilnosti utvrđenih tijekom inspekcijskog nadzora, a na temelju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru odobrenih Zahtjeva za poticaje Ministarstvo može zatražiti povrat čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava po modelu poticaja u ribarstvu, sukladno članku 13. stavku 1. točki b ovoga Pravilnika.

(4) Inspekcijskim nadzorom na terenu kontrolira se sljedeće:

a) da li je korisnik vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i/ili ovlaštenik povlastice za uzgoj i/ili povlastice za akvakulturu, ukoliko se radi o poticajima za uzgoj ili ulov;

b) da li je fizička ili pravna osoba koja je subjekt u poslovanju s hranom upisana u Upisnik odobrenih objekata kao korisnik odobrenog objekta i da li posjeduje rješenje, ukoliko se radi o ribljim proizvodima;

c) dostava izvješća/očevidnika, ukoliko se radi o ulovu

d) dostava popisa o akvakulturi, ukoliko se radi o uzgoju

e) obračun iznosa poticaja u kojem je naznačena vrsta poticaja i količina u kilogramima ili komadima te ukupni iznos novčanog poticaja za određeno obračunsko razdoblje;

f) računi za prodane i isporučene količine i otpremnice uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;

g) popis stanja robe u odobrenom/registriranom objektu i kontrola knjiga izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima;

h) račune za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune;

i) internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju (za riblju mlađ);

j) primjerak deklaracije za riblje proizvode koja se nalazi na ambalaži tih proizvoda;

k) podaci o prvoj prodaji;

l) sljedivost proizvoda ribarstva za koje se traži potpora, od ulova do krajnjeg proizvoda.

(5) Uprava ribarstva propisat će procedure i obrasce za provedbu inspekcijskih nadzora.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Objava korisnika potpore

Članak 16.

Korisnici kojima je isplaćena potpora bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom potpore na temelju ovog Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/11

Urbroj: 525-13/0823-14-15

Zagreb, 24. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA

– obračun poticaja za obračunsko razdoblje, u kojem je naznačena vrsta poticaja i količina u kilogramima ili komadima te ukupni iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje sukladno Prilogu 1. Pravilnika;

– račune odnosno preslike računa za prodane i isporučene količine i otpremnice odnosno preslike otpremnica uz račune koje moraju biti ovjerene potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca, odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljani u promet putem veleprodaje;

– račune odnosno preslike računa ako su proizvodi stavljeni u promet putem maloprodaje uz presliku knjige popisa o nabavi i prodaji robe i presliku primke zaduženja za vlastitu robu (obrazac PKV);

– preslika popisa o stanju robe u prodajnom objektu i/ili preslika knjige izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima

– račune odnosno preslike računa za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune, odnosno preslike otpremnice;

– internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju;

– primjerak deklaracije za riblje proizvode koja se nalazi na ambalaži tih proizvoda.

Potpisom jamčim da:

1. sam upoznat s odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) i/ili Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak i 49/2005 – pročišćeni tekst) te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih te odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu,

2. su podaci navedeni u obrascu istiniti,

3. ću omogućiti provođenje inspekcijskog nadzora,

4. da Zahtjev za poticaje podnosim prvi put te da poticaj za navedene količine već nije ostvaren,

5. ću omogućiti objavu podataka sukladno odredbama Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu.

U______________ dana ____________ 201___

______________________________
      (Podnositelj Zahtjeva za poticaje)

55 05.05.2014 Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu 55 05.05.2014 Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu