Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom

NN 55/2014 (5.5.2014.), Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1041

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI POTPORE ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA U RIBARSTVU U SEGMENTU POTROŠNJE PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Područna jedinica – područni ured Uprave ribarstva u obalnim županijama.

6. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

Članak 3.

(1) Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom.

(2) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) (»Narodne novine« Međunarodni ugovori, br. 2/2012) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu potpore temeljem ovog Pravilnika donosi ministar na godišnjoj razini.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije do 1. svibnja za tekuću kalendarsku godinu.

II. UVJETI I KRITERIJI SUFINANCIRANJA

Korisnici

Članak 5.

Korisnik mora udovoljiti sljedeće uvjete:

a) mora biti fizička ili pravna osoba vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i/ili ovlaštenik povlastice za uzgoj i/ili povlastice za akvakulturu.

b) povlastica za gospodarski ribolov na moru i/ili povlastica za uzgoj i/ili povlastica za akvakulturu temeljem koje podnositelj podnosi Zahtjev za potporu, mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu,

c) mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013 i 14/2014) i/ili Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak i 49/2005 – pročišćeni tekst) te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu/uzgoju na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev za potporu.

Članak 6.

Količina plinskog ulja za koju korisnik može ostvariti potporu ne može biti veća od ukupno odobrene količinu plinskog ulja obojanog plavom bojom iz kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo«, koju dodjeljuje nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 156/2013).

Iznosi sufinanciranja

Članak 7.

(1) Iznos sufinanciranja se obračunava sukladno razlici u cijeni između maloprodajne cijene plinskog ulja obojanog plavom bojom i cijene od 5.00 kn po litri (sa PDV-om), sukladno Zahtjevu za potporu i predočenim preslikama računa te podacima iz kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« za razdoblja propisana člankom 9. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore premašuje iznos novčanih sredstava utvrđen Odlukom iz članka 4. ovog Pravilnika, isplata u trećem obračunskom razdoblju tekuće godine vršit će se na način da će se svim korisnicima proporcionalno umanjiti iznos potpore na koju su ostvarili pravo temeljem ovog Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu čine: obrazac Zahtjeva za potporu, preslike računa za određeno razdoblje i Obračun sufinanciranja.

(2) Obrazac Zahtjeva za potporu je propisan Prilogom I., a Obračun sufinanciranja Prilogom II. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

(1) Zahtjevi za potporu podnose se nadležnim Područnim jedinicama za obračunsko razdoblje tekuće godine kako slijedi:

– za 1. godišnje obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak), do 30. travnja;

– za 2. godišnje obračunsko razdoblje (travanj – lipanj), do 31. srpnja;

– za 3. godišnje obračunsko razdoblje (srpanj – rujan), do 31. listopada;

– za 4. godišnje obračunsko razdoblje (listopad – prosinac), do 31. siječnja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za 2014. godinu Zahtjevi za potporu za 1. obračunsko razdoblje podnose se do 20. svibnja.

(3) Ukoliko je podnositelj ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov na moru ili više povlastica za uzgoj ili akvakulturu, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku mora podnijeti zasebni Zahtjev za potporu.

III. KONTROLA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Administrativna kontrola

Članak 10.

(1) Područne jedinice vrše administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu pri čemu utvrđuju pravovremenost i potpunost Zahtjeva za potporu te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom što se utvrđuje uvidom u službene evidencije koje vodi Ministarstvo i u Zahtjev za potporu.

(2) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Zahtjeve za potporu od podnositelja se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva za potporu.

(3) Podnositelj je dužan zatraženu dopunu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu te se vrši njihov konačni obračun i izrađuje tablični prikaz .

(5) Tablične prikaze iz stavka 4. ovog članka Područne jedinice dostavljaju u organizacijsku jedinicu Uprave ribarstva u čijoj je nadležnosti državna potpora u ribarstvu.

Neudovoljavanje uvjetima za sufinanciranje

Članak 11.

(1) Neudovoljavanje uvjeta za sufinanciranje podrazumijeva:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

b. namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu za potporu,

c. nepravovremeno dostavljeni i nepravodobno dopunjeni Zahtjevi za potporu.

(2) Zahtjevi za potporu koji neudovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom ne ulaze u daljnju obradu propisanu člankom 10. stavkom 4. ovog Pravilnika.

Isplata potpore

Članak 12.

(1) Nakon izvršene administrativne kontrole Uprava ribarstva izrađuje slog za isplatu i upućuje ga Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja o izvršenim isplatama po korisnicima po utvrđenim razdobljima izvještava Ministarstvo slanjem izvješća o isplatama u elektronskom obliku u roku od 15 dana nakon izvršene isplate.

Povrat sredstava

Članak 13.

(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat čitavog iznosa ili dijela isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju:

a. administrativne pogreške i pogrešne isplate,

b. utvrđivanja nepravilnosti i neudovoljavanja uvjetima propisanim ovim Pravilnikom inspekcijskim nadzorom.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovog članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na žiro račun koji je sastavni dio Odluke.

(4) Ukoliko korisnik nije izvršio povrat sredstava iz stavka 3. ovoga članka, Uprava ribarstva će prilikom administrativne kontrole obračunati iznos za koji nije izvršen povrat kroz naredna obračunska razdoblja istog korisnika, do potpunog namirenja, ukoliko je isto moguće.

(5) U slučaju da se povrat ne može izvršiti sukladno stavku 4. ovog članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovog članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Evidencija

Članak 14.

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih, odobrenih, isplaćenih i odbijenih Zahtjeva za potporu.

Inspekcijski nadzor

Članak 15.

(1) Inspekcijski nadzor odobrenih Zahtjeva za potporu provodi ribarska inspekcija.

(2) Inspekcijskim nadzorom tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje 10% od svih korisnika kojima je odobren Zahtjev za potporu.

(3) U slučaju nepravilnosti utvrđenih tijekom inspekcijskog nadzora, a na temelju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru odobrenih Zahtjeva za potporu Ministarstvo može zatražiti povrat čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava, sukladno članku 13. stavku 1. točki b. ovoga Pravilnika.

(4) Inspekcijskim nadzorom kontrolira se sljedeće:

a) da li je korisnik vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i/ili ovlaštenik povlastice za uzgoj i/ili povlastice za akvakulturu;

b) dostava i podaci iz izvješća/očevidnika;

c) obračun sufinanciranja za određeno obračunsko razdoblje sukladno obrascu u Prilogu II. ovoga Pravilnika;

d) računi za kupljeno plinsko ulje obojano plavom bojom;

e) podaci iz VMS-a, ukoliko je primjenjivo;

f) podaci o prvoj prodaji.

(5) Uprava ribarstva propisat će procedure i obrasce za provedbu inspekcijskih nadzora.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Objava korisnika potpore

Članak 16.

Korisnici kojima je isplaćena potpora bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom potpore na temelju ovog Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/15

Urbroj: 525-13/0823-14-3

Zagreb, 24. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.


55 05.05.2014 Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom