Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu

NN 56/2014 (7.5.2014.), Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1053

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU PRIJEVOZNIKA I EVIDENCIJI POSREDNIKA U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, ustroj i način vođenja jedinstvene nacionalne evidencije prijevoznika u unutarnjem cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Registar prijevoznika), evidencije posrednika u cestovnom prijevozu te uporaba, osiguranje i čuvanje podataka upisanih u Registar prijevoznika.

Članak 2.

U Registar prijevoznika upisuju se podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa (u daljnjem tekstu: izdavatelj licencije) izdao licenciju za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu, te autotaksi prijevoz.

U Registru prijevoznika izdvojeno se vodi evidencija posrednika u cestovnom prijevozu, u koju se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je izdavatelj licencije izdao licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu.

Članak 3.

Registar prijevoznika vodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku, u bazi podataka Ministarstva, pod nazivom »Registar prijevoznika«.

Sastavni dio Registra prijevoznika je evidencija posrednika u cestovnom prijevozu.

Podaci iz Registra prijevoznika su javni i dostupni svim fizičkim i pravnim osobama na web-stranicama Ministarstva, bez naknade i drugih ograničenja, osim onih koji proizlaze iz propisa o zaštiti osobnih podataka i tajnosti podataka.

Članak 4.

Izdavatelj licencije po službenoj dužnosti upisuje u Registar prijevoznika sljedeće podatke:

– datum upisa,

– naziv izdavatelja licencije/izvoda iz licencije,

– naziv, sjedište/prebivalište, adresa, ustrojstveni oblik i OIB prijevoznika,

– ime i prezime te OIB osobe odgovorne za prijevoz,

– vrstu unutarnjeg prijevoza za koju je licencija izdana (prijevoz tereta, prijevoz putnika, autotaksi prijevoz),

– broj i datum izdavanja/početka važenja licencije/ovjerene preslike licencije,

– datum isteka licencije,

– status licencije (»aktivna«, »privremeno ukinuta«, »trajno ukinuta«, »istekla«, »izgubljena/ukradena«, »poništena«, »vraćena«),

– datum ukidanja licencije/ovjerene preslike licencije,

– datum privremenog ukidanja licencije,

– datum isteka roka privremenog ukidanja licencije/ovjerene preslike licencije,

– razlog trajnog/privremenog ukidanja licencije,

– podaci o vozilu za koje je izdan izvod iz licencije (datum izdavanja izvoda, registracija vozila, nosivost, godina proizvodnje, vrsta vozila, marka vozila, broj šasije-VIN oznaka, tip motora glede emisije buke i ispuha-Euro/Eko, datum prestanka važenja izvoda),

– podaci o pravnom zastupniku prijevoznika, ako je utvrđen (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja),

– podaci o osobi odgovornoj za prijevoz (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, broj i datum izdavanja diplome o stečenoj stručnoj spremi ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, država izdavanja svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti),

– vrsta i broj kaznenih djela iz članka 16. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) radi kojih je prijevozniku i odgovornoj osobi za prijevoz izrečena pravomoćna presuda te vrsta izrečene kaznenopravne sankcije,

– podaci o težim prekršajima iz članka 16. stavka 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) i to: kategorija, vrsta i broj počinjenih prekršaja, datum izvršenja prekršaja, datum provjere pri kojoj je prekršaj utvrđen,

– podaci o osobi odgovornoj za prijevoz, koja je radi gubitka dobrog ugleda postala neprikladna za obavljanje tih poslova (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj i datum izdavanja svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, država u kojoj je izdana svjedodžba o stručnoj osposobljenosti razlog i datum proglašenja neprikladnom osobom, vrsta izrečene rehabilitacijske mjere, datum stjecanja i datum gubitka svojstva neprikladne osobe).

Članak 5.

Izdavatelj licencije po službenoj dužnosti upisuje u evidenciju posrednika u cestovnom prijevozu sljedeće podatke:

– evidencijski broj upisa,

– datum upisa,

– naziv izdavatelja licencije,

– broj i datum izdavanja/početka važenja licencije,

– datum isteka licencije,

– osnovni podaci o posredniku u cestovnom prijevozu (naziv, sjedište/prebivalište, adresa, ustrojstveni oblik i OIB, adresa poslovanja, telefon, faks, e-mail),

– osnovni podaci o zaposlenicima, koji obavljaju agencijsku djelatnost u cestovnom prometu,

– osiguravajuće društvo kod kojeg je posrednik u cestovnom prijevozu osiguran.

Članak 6.

Upis podataka iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, službena osoba izdavatelja licencije obavlja na temelju rješenja o izdavanju licencije, u pravilu neposredno nakon izdavanja licencije, a najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja licencije.

Brisanje prijevoznika i posrednika u cestovnom prijevozu iz Registra prijevoznika obavlja se na temelju rješenja izdavatelja licencije o prestanku važenja licencije.

Prijevoznik i posrednik u cestovnom prijevozu dužni su prijaviti izdavatelju licencije svaku promjenu podataka koji se vode u Registru prijevoznika, najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka promjene, radi upisa promjene u Registar prijevoznika.

Članak 7.

Ministarstvo je dužno provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Registra prijevoznika.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture imenuje voditelja Registra prijevoznika koji osigurava učinkovito i pravilno funkcioniranje Registra prijevoznika.

Članak 8.

Voditelj Registra prijevoznika je dužan osigurati da podaci pohranjeni u Registru ne mogu biti neovlašteno mijenjani ili brisani.

Članak 9.

Registar prijevoznika smije zaprimiti propisane podatke isključivo od službenih osoba koje su za to ovlaštene i prijavljene voditelju registra.

Podaci koji se unose u Registar prijevoznika moraju biti automatski označeni s vremenom i datumom zaprimanja u Registar prijevoznika.

Članak 10.

Registar prijevoznika, mora službenoj osobi koja podatke unosi, automatski potvrditi primitak unesenih podataka.

Registar prijevoznika mora automatski provjeravati formalnu ispravnost propisanih podataka koji se unose te u slučaju njihove nepravilnosti odbiti primitak i obavijestiti službenu osobu koja podatke unosi o razlogu odbijanja.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 50/2011).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/47

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 23. travnja 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.