Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

NN 56/2014 (7.5.2014.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1054

Na temelju članka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POMORSKE KABOTAŽE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se, u okviru provedbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3577/92 od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prometu unutar država članica (pomorska kabotaža) (SL L 364, od 12. 12. 1992.), propisuju uvjeti za obavljanje pomorske kabotaže brodovima strane državne pripadnosti, uključujući brodove državne pripadnosti država članica Europske unije i Europskog gospodarskog područja, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i između luka u Republici Hrvatskoj i pomorskih objekata u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske.

Članak 2.

U svrhu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo,

2) Ministar je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo,

3) Direktiva 2009/45/EZ je Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (preinačena) (Tekst značajan za EGP) kako je izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije 2010/36/EU od 1. lipnja 2010.,

4) Direktiva 2009/15/EZ je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova i za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava,

5) Uredba 391/2009/EZ je Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (preinačena) (Tekst značajan za EGP).

Članak 3.

(1) Strani brod koji obavlja pomorsku kabotažu u Republici Hrvatskoj mora imati potvrdu da je tehnički podoban za obavljanje kabotaže koju izdaje Ministarstvo na zahtjev brodara.

(2) Zahtjev brodara za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće dokaze odnosno dokumente:

a) potvrdu izdanu od pomorske uprave države zastave broda da je brod ovlašten obavljati kabotažu u državi čiju zastavu vije;

b) brodske dokumente izdane od države zastave ili organizacije priznate sukladno Uredbi 391/2009/EZ;

c) svjedodžbu o klasi, koja mora biti izdana od organizacije priznate sukladno Uredbi 391/2009/EZ ili potvrdu o udovoljavanju pravilima pomorske uprave države članice Europske unije sukladno članku 11. stavku 2. Direktive 2009/15/EZ;

d) informacije o možebitnim oslobađanjima (izuzećima), jednakovrijednim tehničkim rješenjima ili bilo kakvim ograničenjima izdanim ili odobrenim od pomorske uprave države zastave;

e) dokaz o osiguranju odnosno financijskom jamstvu sukladno odredbama Pomorskog zakonika.

(3) Ministarstvo može zatražiti od brodara da osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka dostavi i statutarna pravila temeljem kojih su izdane statutarne svjedodžbe u svezi sigurnosti broda, zaštite okoliša, zaštite pri radu i smještaju posade, koja mogu biti dostavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(4) Ministarstvo će temeljem dokumenata dostavljenih sukladno stavku 2. ovoga članka utvrditi udovoljava li brod najmanje standardima sigurnosti, zaštite okoliša, zaštite pri radu i smještaju posade propisanim za brodove hrvatske državne pripadnosti.

(5) U odnosu na brodove državne pripadnosti država članica Europske unije, provjera udovoljavanja uvjetima iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na standarde utvrđene Direktivom 2009/45/EZ.

Članak 4.

Svi članovi posade zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) na brodovima do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu, brodovima za kružna putovanja do 650 BT, te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj, osim teretnih brodova većih od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje, moraju razumjeti i sukladno svojim dužnostima davati naredbe upute i izvješća na hrvatskom jeziku.

Članak 5.

Standardi iz propisa koji uređuje uvjete i način održavanja straže, te obavljanje drugih poslova na brodovima hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na brodovima strane državne pripadnosti do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu i na brodovima za kružna putovanja do 650 BT te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj, osim teretnih brodova većih od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje.

Članak 6.

Standardi iz propisa koji uređuje najmanji broj i stručnu osposobljenost članova posade brodova hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na najmanji broj i stručnu osposobljenost članova posade na brodovima strane državne pripadnosti do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu i na brodovima za kružna putovanja do 650 BT te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj, osim teretnih brodova većih od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje.

Članak 7.

(1) Zapovjednik broda, upravitelj stroja i časnici na brodovima strane državne pripadnosti do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu i na brodovima za kružna putovanja do 650 BT te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj, osim teretnih brodova većih od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje, dužni su položiti ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu, ukoliko isto već nisu položili u okviru svog obrazovanja.

(2) Iznimno Ministar može, ocjenjujući značaj obavljanja kabotaže za gospodarstvo, dopustiti obavljanje kabotaže i brodu čija posada ne zadovoljava uvjete koji su propisani stavkom 1. ovoga članka.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/40

Urbroj: 530-03-2-1-14-5

Zagreb, 25. travnja 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.