Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem

NN 56/2014 (7.5.2014.), Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1057

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/2013) i članka 6. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

NAPUTAK

O IZRADI NACRTA AKATA U POSTUPKU IZDAVANJA AKATA NA TEMELJU ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O GRADNJI TE PROVEDBI TIH POSTUPAKA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje izrada nacrta zaključaka, poziva, zapisnika, zabilješki u spisu, rješenja, dozvola i drugih akata (u daljnjem tekstu: akti) u postupku izdavanja upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedba tih postupaka, elektroničkim putem.

Članak 2.

Upravni odjel, odnosno služba velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležna za obavljanje upravnih poslova graditeljstva i prostornoga uređenja, upravni odjel, odnosno služba grada i općine na koju je županija prenijela nadležnost za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: upravno tijelo) i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), izrađuju nacrte akata i provode postupke iz članka 1. ovoga Naputka primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443«.

Akti čiji su nacrti izrađeni primjenom elektroničkog programa iz stavka 1. ovoga članka donose se i otpremaju u analognom obliku kao ispis elektroničkog oblika akta te se ulažu u spis predmeta sukladno posebnim propisima koji uređuju uredsko poslovanje.

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akata koji se izdaje na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnosi se na obrascu zahtjeva dostupnom na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr«, a predaje se upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu elektroničkim putem na navedenu adresu ili kao njegov ispis potpisan od podnositelja zahtjeva.

Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je ispis zahtjeva predan elektroničkim putem ispisati, urudžbirati i uložiti u spis predmeta sukladno posebnim propisima koji uređuju uredsko poslovanje, a podnositelj zahtjeva dužan je isti vlastoručno potpisati.

Ako zahtjev za izdavanje akta iz stavka 1. ovoga članka nije predan elektroničkim putem, elektronički oblik obrasca zahtjeva popunjava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo.

Upravno tijelo i Ministarstvo dužni su u svojim službenim prostorijama strankama osigurati besplatni pristup do ispisa obrazaca zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Podnositelji zahtjeva za izdavanje upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, čiji se postupak izdavanja provodi primjenom elektroničkog programa iz članka 2. stavka 1. ovoga Naputka ostvaruje svoje pravo uvida u tijek postupka izdavanja akta putem internetske adrese Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr« uporabom korisničkog imena i zaporke.

Korisničko ime i zaporka iz stavka 1. ovoga članka određuje se automatski u slučaju predaje zahtjeva elektroničkim putem, a u slučaju predaje samo ispisa obrasca zahtjeva korisničko ime i zaporku određuje upravno tijelo, odnosno Ministarstvo na zahtjev podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

Obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva koji provode postupke izdavanja akata koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji za korištenje elektroničkog programa iz članka 2. stavka 1. ovoga Naputka provodi Ministarstvo.

Upravna tijela dužna su osigurati provedbu obuke iz stavka 1. ovoga članka sukladno traženju Ministarstva.

Članak 6.

Pojedina upravna tijela, odnosno Ministarstvo dužni su započeti s izradom nacrta akata i provedbom postupaka u skladu s ovim Naputkom najkasnije u roku od deset dana od dana završetka obuke službenika pojedinoga upravnog tijela, odnosno Ministarstva iz članka 5. ovoga Naputka.

Upravna tijela koja su započela izradu nacrta akata i provedbu postupaka u skladu s ovim Naputkom dužna su bez odlaganja u svojim službenim prostorijama na vidljivom mjestu koje je lako dostupno svim strankama istaknuti obavijest o obvezi predaje zahtjeva na obrascu i o mogućnosti popunjavanja i predaje zahtjeva elektroničkim putem, te o pravu uvida u tijek postupka izdavanja akta putem internetske adrese Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr« uporabom korisničkog imena i zaporke.

Članak 7.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-01/97

Urbroj: 531-01-14-1

Zagreb, 29. travnja 2014.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.