Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu

NN 56/2014 (7.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1060

Na temelju članka 133. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/2013) ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ministrice nadležne za poslove prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GEODETSKOM PROJEKTU

Članak 1.

U Pravilniku o geodetskom projektu (»Narodne novine« br. 12/2014), u članku 4. iza riječi: »potvrđivanje« brišu se riječi: »geodetskih elaborata izrađenih u okviru«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Provedba u katastru propisuje se na način da se određuju postupci koje obavlja katastarski ured prilikom provedbe promjene temeljem pregledanog i potvrđenog geodetskog projekta.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Geodetski projekt se može upotrebljavati za potrebe i u svrhu za koju je izrađen kada je potvrđen od strane katastarskog ureda.«

Članak 5.

Članak 8. briše se.

Članak 6.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Ako je geodetski projekt sastavni dio glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju Zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13), geodetski projekt ne sadrži dio potreban za formiranje građevne čestice ako je za formiranje iste izrađen parcelacijski elaborat u skladu s lokacijskom dozvolom ili ako je građevna čestica formirana u katastru.«

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Geodetski projekt je skup javnih isprava, geodetsko-tehničke dokumentacije i izvješća o izvedenim geodetskim poslovima.«

Članak 8.

U članku 12. iza riječi: »njegovi« dodaje se riječ: »sastavni«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Geodetski projekt se izrađuje na način da je omogućen pregled i potvrđivanje njegovih sastavnih dijelova te njegova provedba u katastru.«

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Geodetski projekt izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

Geodetski projekt se izrađuje u dovoljnom broju primjeraka.

Jedan primjerak se izrađuje za potrebe svakog primjerka idejnog, odnosno glavnog projekta, jedan zadržava osoba koja je izradila geodetski projekt, jedan se izrađuje za potrebe naručitelja geodetskog projekta, a jedan za potrebe katastarskog ureda.

Ostali primjerci se izrađuju kada je to potrebno.«

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Ovlaštene osobe koje izrađuju geodetski projekt podatke o naručenim i izrađenim geodetskim projektima upisuju u Upisnik obavljanja stručnih geodetskih poslova (djelatnosti).«

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Sastavni dijelovi geodetskog projekta su:

1. naslovna stranica geodetskog projekta,

2. ulazni podaci,

3. geodetski situacijski nacrt,

4. geodetska situacija građevine,

5. popis koordinata,

6. prijavni listovi i kopije katastarskog plana za formiranje građevne čestice,

7. prijavni listovi i kopije katastarskog plana za evidentiranje građevine,

8. izvješća u okviru izrade geodetskog projekta.«

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Na naslovnoj stranici geodetskog projekta navodi se ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije te njegov pečat i potpis, pečat i potpis ovlaštene osobe za izradu geodetskog projekta i logotip, naziv zahvata u prostoru i ime katastarske općine, ime i prezime odnosno naziv naručitelja izrade geodetskog projekta, oznaka geodetskog projekta prema Upisniku obavljanja stručnih geodetskih poslova (djelatnosti) i datum izrade.

Na naslovnoj stranici geodetskog projekta navode se i podaci o idejnom, odnosno glavnom projektu u okviru kojeg se geodetski projekt izrađuje, a koji su propisani posebnim propisima koji uređuju sadržaj idejnog projekta odnosno glavnog projekta.«

Članak 14.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Geodetskom projektu obvezno se prilaže:

1. dokaz o izdanim podacima digitalnog katastarskog plana,

2. prijepisi posjedovnih listova,

3. izvadci iz zemljišne knjige koji su služili za izradu geodetskog projekta.«

Članak 15.

Iza članka 17.a naslovi: »Geodetski projekt I. dio« i »Prikupljanje i analiza podataka o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata« kao i članci 18., 19. i 20. brišu se.

Članak 16.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Geodetski situacijski nacrt izrađuje se na način da se na njemu prikazuju položajni i visinski podaci o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge građevine, vodovi i njima pripadajući objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljef i sl.).

Geodetski situacijski nacrt obvezno sadrži i ime i matični broj katastarske općine, oznaku mjerila u kojem je izrađen, datum njegove izrade, ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog inženjera geodezije.

Odredba iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na druge sastavne dijelove projekta.«

Članak 17.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Geodetski situacijski nacrt izrađuje se u skladu s Pravilnikom o kartografskim znakovima. Mjerilo prikaza i format digitalnog zapisa geodetskog situacijskog nacrta ovlaštena osoba dogovara s projektantom.«

Članak 18.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Na geodetskom situacijskom nacrtu, osim podataka navedenih u članku 21. ovoga Pravilnika, prikazuju se i podaci o utvrđenim lomnim točkama i međama katastarskih čestica u naravi koje su predmet obuhvata zahvata u prostoru.«

Članak 19.

Iza članka 23. naslovi: »Izrada izvješća o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata« i »Kopija katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka, izvadak iz zemljišne knjige (Usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi)« kao i članci 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31. brišu se.

Članak 20.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Na geodetskoj situaciji građevine prikazuje se oblik građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom odnosno građevinskom dozvolom i susjednih katastarskih čestica koje neposredno graniče s građevnom česticom koja je predmet geodetskog projekta, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima kada se građevna čestica formira unutar katastarske čestice velikog opsega granica i površine, a koja u potpunosti leži unutar te katastarske čestice, susjedne katastarske čestice ne trebaju biti nužno prikazane.

Geodetsku situaciju građevine izrađuje ovlaštena osoba u suradnji s drugim projektantima idejnog projekta, odnosno glavnog projekta.«

Članak 21.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Grafička osnova za izradu geodetske situacije građevine je službena digitalna ortofoto karta.«

Članak 22.

U članku 34. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Oblik građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina prikazuje se crvenom linijom.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 23.

Članak 35. briše se.

Članak 24.

U članku 36. stavak 3. briše se.

Članak 25.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Geodetska situacija građevine izrađuje se u skladu s pravilnikom o kartografskim znakovima, a mjerilo prikaza ovisi o vrsti i veličini zahvata u prostoru.«

Članak 26.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a koji glasi:

»Položajne koordinate i visine za potrebe izrade geodetskog projekta moraju biti određene u ravninskoj kartografskoj projekciji i visinskom datumu Republike Hrvatske (HTRS96/TM i HVRS71).«

Članak 27.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Prijavni list za katastar izrađuje se na obrascu u kojem se prikazuje stanje podataka u posjedovnom listu prije izrade geodetskog projekta i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe geodetskog projekta.«

Članak 28.

Iza članka 38. naslovi: »Geodetski projekt II. dio« i »Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)« brišu se.

Članak 29.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Prijavni list za zemljišnu knjigu izrađuje se na obrascu u kojem se prikazuje stanje katastarskih podataka u zemljišnoknjižnom ulošku prije izrade geodetskog projekta i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe geodetskog projekta.«

Članak 30.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Na kopiji katastarskog plana za katastar prikazuje se stanje katastarskog plana koje prethodi provedbi geodetskog projekta i predloženo njegovo novo stanje.

Na kopiji katastarskog plana za katastar vanjske linije međa i drugih granica katastarskih čestica koje su predmetom izrade geodetskog projekta prikazuju se crnom bojom pod uvjetom da se međe i druge granice katastarskih čestica mogu smatrati nepromijenjenim sukladno posebnom propisu.

Kopija katastarskog plana iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na stabilnom prozirnom papiru ili foliji koja se formatira u format A4.«

Članak 31.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Na kopiji katastarskog plana za zemljišnu knjigu prikazuje se stanje katastarskog plana na temelju kojeg se vodi zemljišna knjiga koje prethodi provedbi elaborata i predloženo njegovo novo stanje.

U katastarskim općinama u kojima se zemljišne knjige temelje na katastarskom planu koji se u katastarskom uredu više ne vodi kao službeni dio katastarskog operata, kopija katastarskog plana iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se prema stanju podataka katastarskog plana na kojem se temelje zemljišne knjige.«

Članak 32.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Izvješće o izrađenom geodetskom projektu sadrži:

1. izvješće o utvrđenim međama i o novim razgraničenjima,

2. tehničko izvješće.«

Članak 33.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Izvješće o utvrđivanju međa i o novim razgraničenjima obvezan je sastavni dio geodetskog projekta.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obvezno se sastavlja i kada je ovlašteni geodetski stručnjak obavio obilježavanje međa i drugih granica katastarskih čestica vidljivim trajnim oznakama.«

Članak 34.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Stvarni korisnici na katastarskim česticama koje su predmet geodetskog projekta kao i stvarni korisnici na susjednim katastarskim česticama dužni su pokazati granice katastarskih čestica.

Obilježavanje lomnih točaka granica katastarskih čestica, kada je to potrebno, koje su predmet geodetskog projekta obavljaju ovlašteni geodetski stručnjaci sukladno posebnom Zakonu.

Za izradu geodetskog projekta odlučujući su podaci sadržani u katastarskom operatu i podaci o međama sadržani u sudskim odlukama o uređenju međe odnosno međe obilježene na terenu koje među strankama nisu sporne.

U slučaju spora oko međe, a kada istu nije moguće nedvojbeno identificirati temeljem podataka sadržanih u katastarskom operatu, međe je potrebno prethodno urediti u posebnom postupku.

Kada će se temeljem geodetskog projekta formirati nove međe ili druge granice katastarskih čestica, obilježavanje lomnih točaka novih međa ili drugih granica trajnim oznakama obavlja se na način da se s tim obilježavanjem upoznaju stvarni korisnici na katastarskim česticama za koje se nove međe i druge granice uspostavljaju.«

Članak 35.

Iza članka 44. naslov: »Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građenima« briše se.

Članak 36.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima potpisuju stvarni korisnici na katastarskim česticama koje su predmet geodetskog projekta i stvarni korisnici susjednih katastarskih čestica.

Za točnost podataka (ime, prezime i adresa) o utvrđenim stvarnim korisnicima iz stavka 1. ovoga članka odgovara ovlaštena osoba.

U slučaju iz članka 43. stavak 2. ovoga Pravilnika ovlaštena osoba svojim potpisom potvrđuje da je obilježavanje međa i drugih granica obavila prema podacima sadržanim u katastarskom operatu.«

Članak 37.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Tehničko izvješće sadrži podatke o metodama mjerenja, podatak o načinu izrade geodetskog projekta (katastarskog plana) te podatak o geodetskoj opremi i programima korištenim za mjerenja, obradu podataka i izradu geodetskog projekta.

Izvješću iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže prikaz izmjerenog stanja s podacima katastarskog plana.

Na prikazu izmjerenog stanja s podacima katastarskog plana prikazuju se izmjerene točke međa i drugih granica katastarskih čestica, granice načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgrade i druge građevine, brojevi katastarskih čestica te način na koji se izmjerene točke trebaju spajati linijama.

Na prikazu izmjerenog stanja prikazuju se detaljne i identične točke (IT) i/ili linije na temelju kojih je izvršen uklop novoodređenih točaka međa i drugih granica na katastarski plan.

Prikaz izmjerenog stanja s podacima katastarskog plana izrađuje se u digitalnom obliku.

Sadržaj katastarskog plana, koji treba brisati nakon provedbe elaborata, na prikazu izmjerenog stanja s podacima katastarskog plana će se poništiti s dvije paralelne crvene crtice.

Prikaz izmjerenog stanja s podacima katastarskog plana izrađuje se sukladno Tehničkim specifikacijama za izradbu/održavanje digitalnog katastarskog plana.

Na prikazu izmjerenog stanja snimljeni sadržaj iz stavka 3. ovoga članka koji nije novi sadržaj katastarskog plana prikazuje se linijama plave boje bez prikaza izmjerenih točaka sukladno Tehničkim specifikacijama za izradbu/održavanje digitalnog katastarskog plana.«

Članak 38.

Članci 47., 48. i 49. brišu se.

Članak 39.

U članku 50. u stavcima 1. i 2. riječi: »I. dio« brišu se.

Članak 40.

Članak 56. briše se.

Članak 41.

Iza članka 58. mijenja se naslov i glasi: »VI PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKOG PROJEKTA«, a podnaslov »Pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata« briše se.

Članak 42.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Geodetski projekt pregledava se i potvrđuje od strane katastarskog ureda prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.«

Članak 43.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog projekta podnosi ovlaštena osoba koja ga je izradila.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog projekta, između ostalog, sadrži ime i prezime odnosno naziv te adresu naručitelja izrade geodetskog projekta te broj idejnog odnosno glavnog projekta.

Na zahtjevu za pregled i potvrđivanje geodetskog projekta navodi se i svrha njegove izrade.

Uz zahtjev za pregled i potvrđivanje prilaže se geodetski projekt u analognom obliku i elektroničkom zapisu na nosaču podataka.«

Članak 44.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Katastarski ured je dužan u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog projekta isti pregledati i potvrditi, odnosno dati pisane primjedbe na njega i zaključkom odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

Zaključkom iz stavka 1. ovoga članka će se ovlaštena osoba koja je izradila geodetski projekt upozoriti na posljedice koje će nastupiti ukoliko se po zaključku ne postupi odnosno ukoliko se propusti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.«

Članak 45.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Ako osoba koja je izradila geodetski projekt ne postupi po zaključku iz članka 60. ovoga Pravilnika i u zadanom roku ne dostavi geodetski projekt na ponovno pregledavanje i potvrđivanje, zahtjev će se odbiti o čemu će se obavijestiti i naručitelj izrade geodetskog projekta.«

Članak 46.

Članak 62. briše se.

Članak 47.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Pregledom geodetskog projekta katastarski ured utvrđuje:

1. je li geodetski projekt izradila osoba ovlaštena za njegovo izrađivanje,

2. je li geodetski projekt izrađen i sadrži li sve sastavne dijelove propisane ovim Pravilnikom,

3. odgovara li projekt svrsi za koju je izrađen te može li se koristiti za održavanje katastra nekretnina, postupnog osnivanja katastra nekretnina odnosno za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta,

4. jesu li geodetskom projektu priložene potrebne isprave i druga potrebna dokumentacija.«

Članak 48.

Iza članka 63. mijenja se naslov i glasi: »Potvrđivanje geodetskog projekta.«

Članak 49.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Geodetski projekt se potvrđuje izdavanjem potvrde koja se prilaže istom.

Oznaka potvrde (klasa, urudžbeni broj, datum), ime i prezime i potpis ovlaštene osobe koja je potvrdila geodetski projekt te pečat katastarskog ureda stavlja se na naslovnu stranicu potvrđenog geodetskog projekta te na prijavne listove i kopije katastarskog plana koji su sastavni dio geodetskog projekta sukladno ovom Pravilniku.«

Članak 50.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Geodetski projekt potvrđuje se potvrdom koja glasi: Ovaj geodetski projekt izrađen je u skladu s Pravilnikom o geodetskom projektu i odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja katastra nekretnina/provođenja promjena u katastru zemljišta.«

Članak 51.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Potvrđeni primjerak geodetskog projekta koji zadržava katastarski ured ulaže se u zbirku parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata sukladno propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Potvrđeni primjerci geodetskog projekta koje ne zadržava katastarski ured dostavljaju se ovlaštenoj osobi koja je zatražila njegovo pregledavanje i potvrđivanje.«

Članak 52.

Članak 67. briše se.

Članak 53.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada je riječ o geodetskom projektu za čije je provođenje potrebno sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišnu knjigu, prijavni list i kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu dostavljaju se investitoru odnosno ovlaštenoj osobi iz ovoga Pravilnika u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa.«

Članak 54.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Primjerci geodetskog projekta koje neće zadržati katastarski ured uvezuju se.«

Članak 55.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Promjene iz članka 70. ovoga Pravilnika provode se u katastarskom operatu na temelju geodetskog projekta i pravomoćnog rješenja katastarskog ureda donesenog u upravnome postupku.«

Članak 56.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Promjene u katastarskom operatu u svrhu formiranja građevne čestice provode se na temelju zahtjeva kojem se prilaže izvršna lokacijska ili građevinska dozvola.«

Članak 57.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Promjene u katastarskom operatu u pogledu položaja, oblika i načina uporabe zgrada provode se po službenoj dužnosti na temelju geodetskog projekta i izvršnog rješenja katastarskog ureda donesenog u upravnome postupku nakon što katastarski ured zaprimi od tijela za graditeljstvo izvršnu uporabnu dozvolu.«

Članak 58.

Članak 74. briše se.

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 930-01/14-01/19

Urbroj: 541-01/1-14-3

Zagreb, 28. travnja 2014.

Ravnatelj

dr. sc. Danko Markovinović, v. r.