Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama

NN 57/2014 (9.5.2014.), Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1087

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 24. stavka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12. i 80/13.), uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i gradnju Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O SVJETLOVODNIM DISTRIBUCIJSKIM MREŽAMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti razvoja, planiranja, projektiranja, postavljanja, uporabe i održavanja svjetlovodnih distribucijskih mreža u Republici Hrvatskoj.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U ovom Pravilniku, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Svjetlovodna distribucijska mreža: završni dio svjetlovodne pristupne mreže kojim se omogućuju priključenja korisničkih jedinica, odnosno koji povezuje sučelje vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže (ENI) i distribucijski čvor. To je pasivna svjetlovodna mreža u cijelosti sastavljena od svjetlovodnih kabela bez aktivne opreme i opreme za dijeljenje kapaciteta, a može biti izvedena kao podzemna i/ili nadzemna

2. Distribucijski čvor: točka koncentracije kabela svjetlovodne distribucijske mreže s jedne strane te pristupnih svjetlovodnih kabela spojne mreže s druge strane. Distribucijski čvor može biti smješten u tipskom uličnom ormaru ili u tehničkom prostoru građevine koji služi za smještaj opreme elektroničkih komunikacijskih mreža

3. Operator svjetlovodne distribucijske mreže: pravna ili fizička osoba koja upravlja svjetlovodnom distribucijskom mrežom

4. Spojna mreža: segment (dio) svjetlovodne pristupne mreže koji se sastoji od jedne ili više svjetlovodnih niti i kojim operatori ili drugi korisnici iz svojih jezgrenih mreža pristupaju distribucijskom čvoru

5. Sučelje vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže (ENI; external network interface): točka zaključenja koja određuje granicu između kabliranja vanjske (javne) pristupne mreže i kabliranja elektroničke komunikacijske mreže zgrade/objekta/korisničke jedinice

6. Točka priključenja na jezgrenu mrežu (engl. metropolitan point of presence (MPoP): točka povezivanja između pristupne i jezgrene mreže. Sve veze svjetlovodne pristupne mreže pretplatnika u nekom području (obično grad ili dio grada) završavaju u MPoP-u na svjetlovodnom distribucijskom razdjelniku (engl. Optical Distribution Frame-ODF). Od ODF-a petlje svjetlovodne pristupne mreže se povezuju na jezgrenu mrežu operatora

7. Točka – točka (P2P): topologija spajanja dviju krajnjih točaka na način da ih povezuje dedicirano (samo za tu svrhu namijenjeno) svjetlovodno vlakno

8. Točka – više točaka (P2MP): topologija povezivanja jedne točke s više točaka svjetlovodnim vlaknima koristeći aktivnu ili pasivnu opremu koja omogućuje raspodjelu prijenosa jedne točke na više točaka

9. Korisnik svjetlovodne distribucijske mreže: operator ili druga pravna ili fizička osoba koja upravlja i održava komunalne sustave iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Dijelovi svjetlovodne pristupne mreže

Članak 3.

(1) Svjetlovodna pristupna mreža sastoji se od svjetlovodne distribucijske mreže i spojne mreže.

(2) Točka povezivanja segmenata (dijelova) mreže iz stavka 1. ovoga članka je distribucijski čvor.

(3) Spojna mreža se postavlja na načelima arhitekture točka-točka (P2P) i/ili točka-više točaka (P2MP).

(4) Svjetlovodna distribucijska mreža se postavlja na načelima arhitekture točka-točka (P2P).

II. PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE SVJETLOVODNE DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Planiranje svjetlovodne distribucijske mreže

Članak 4.

(1) Svjetlovodna distribucijska mreža planira se kao jedinstvena mreža u skladu s načelima otvorenog pristupa i zajedničkog korištenja.

(2) Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave prilikom izrade prostornih planova, u dijelu plana koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, omogućuju razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža otvorenog pristupa, imajući u vidu namjenu građevina na području planiranja te planirani broj/kapacitet svjetlovodnih niti po korisničkoj jedinici.

(3) Područje obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže planira se na način da omogućuje pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te daljinska mjerenja, upravljanje i nadzor komunalnih sustava na tom području.

Članak 5.

(1) Područje obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže utvrđuje se ovisno o broju i kapacitetu izgrađenih i planiranih korisničkih jedinica. Korisničkim jedinicama, u smislu mogućnosti povezivanja na svjetlovodnu distribucijsku jedinicu, smatraju se jedinice u stambenim i poslovnim građevinama te razni drugi objekti (semafori, trafostanice, precrpne stanice, nadzorne kamere i slično).

(2) Područje obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže planira se na način da omogući povezivanje svih postojećih i planiranih građevina i objekata iz stavka 1. ovoga članka na tu mrežu. Područja obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže su logičke cjeline s obzirom na mogućnosti povezivanja građevina ili objekata tog područja i distribucijskog čvora.

(3) Zamišljena pravocrtna linija, koja povezuje sučelje vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže ili korisničku jedinicu i distribucijski čvor, mora biti unutar područja obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže kako bi se izbjeglo nepovezivanje manjih dijelova određenog područja ili nepovezivanje određenih objekata na mrežu.

(4) Distribucijski čvor smješta se u uličnom ormaru ili kontejneru, ili u tehničkom prostoru građevine koji služi za smještaj opreme elektroničkih komunikacijskih mreža.

(5) U urbanističkim planovima uređenja planira se postavljanje uličnih ormara ili kontejnera za smještaj distribucijskih čvorova. Ulični ormari u pravilu se postavljaju uz ograde ili građevine, i to neposredno u liniji trase kojom prolazi ili će prolaziti elektronička komunikacijska infrastruktura.

(6) U urbanističkim planovima uređenja planira se uporaba postojećeg slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikrosvjetlovodne kabele.

(7) Ako na području obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže ne postoji urbanistički plan uređenja, distribucijski čvor planira se u tipskom uličnom ormaru i postavlja uz trasu postojeće kabelske kanalizacije.

Projektiranje svjetlovodne distribucijske mreže

Članak 6.

(1) Ukupni kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže ovisi o postojećem i planiranom broju korisničkih jedinica područja. Za svaku korisničku jedinicu mora se projektirati minimalno kapacitet od 1,2 svjetlovodnih niti.

(2) Svjetlovodna distribucijska mreža projektira se kao podzemna mreža svjetlovodnih kabela uvučenih u postojeću kabelsku kanalizaciju. Projektiranje svjetlovodne distribucijske mreže s kabelima koji su izravno položeni u zemlju, nije dopušteno.

(3) Iznimno, ako je dozvoljeno prostornim planovima, svjetlovodna distribucijska mreža može se projektirati i kao nadzemna postavljanjem na stupove.

(4) Svjetlovodna distribucijska mreža projektira se tako da ima samo jedan distribucijski čvor.

(5) U distribucijskom čvoru mora biti omogućeno fleksibilno prespajanje svjetlovodnih niti iz spojne mreže i svjetlovodne distribucijske mreže te obvezno rezerviran dodatni odgovarajući prostor za smještaj pasivne opreme (djelitelja, pasivnih (C)WDM multipleksera i sl.).

(6) Prostor distribucijskog čvora projektira se na način da omogući završavanje svih svjetlovodnih kabela svjetlovodne distribucijske mreže na svjetlovodnom razdjelniku s jedne strane te završavanje svih kabela spojne mreže korisnika svjetlovodne distribucijske mreže s druge strane i smještaj opreme korisnika svjetlovodne distribucijske mreže.

(7) Kada operator svjetlovodne distribucijske mreže planira u distribucijskom čvoru smještaj svoje aktivne opreme i iskazan je interes korisnika svjetlovodne distribucijske mreže za smještaj njegove aktivne opreme, tada se mora planirati prostor i za smještaj aktivne opreme korisnika svjetlovodne distribucijske mreže.

(8) Kada operator svjetlovodne distribucijske mreže planira da mu je distribucijski čvor samo pasivan bez aktivne opreme, tada nije dužan niti korisniku svjetlovodne distribucijske mreže osigurati dodatni prostor za smještaj aktivne opreme, već samo za smještaj pasivne opreme.

(9) Distribucijski čvor se mora projektirati tako da se na jedan distribucijski čvor priključuje najmanje 300 korisničkih jedinica.

Povezivanje i razgraničenje između svjetlovodne distribucijske mreže i elektroničke komunikacijske mreže zgrade ili korisničke jedinice

Članak 7.

(1) Svjetlovodna distribucijska mreža završava u točki sučelja vanjske pristupne mreže (ENI).

(2) U slučaju da zgrada koja se nalazi u području obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže, nema svjetlovodnu instalaciju, operator svjetlovodne distribucijske mreže je obvezan sa (su)vlasnicima zgrade ugovoriti postavljanje, održavanje i upravljanje svjetlovodne kućne instalacije do svake pojedine korisničke jedinice u toj zgradi.

(3) Sav potreban spojni pribor i (pre)spojni kabeli za formiranje sučelja vanjske svjetlovodne pristupne mreže i za priključenje elektroničke komunikacijske mreže zgrade ili korisničke jedinice na vanjsku svjetlovodnu pristupnu mrežu korisnika svjetlovodne distribucijske mreže u obvezi su operatora svjetlovodne distribucijske mreže, ako nije drugačije ugovoreno.

(4) Operator svjetlovodne distribucijske mreže mora označiti i numerirati svaku svjetlovodnu nit koja se nalazi u sučelju vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže.

Objava namjere o postavljanju svjetlovodne distribucijske mreže

Članak 8.

(1) Investitor koji planira postavljanje svjetlovodne distribucijske mreže na određenom području/teritoriju, obvezan je objaviti svoju namjeru o postavljanju najmanje 60 dana prije početka postavljanja.

(2) Namjera o postavljanju svjetlovodne distribucijske mreže iz prethodnog stavka mora se objaviti na javno dostupan način. Javno dostupnim načinom smatra se objava u dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i objava na početnoj internetskoj stranici investitora.

(3) Objava namjere o postavljanju svjetlovodne distribucijske mreže obvezno mora sadržavati:

a. naziv, adresu i OIB investitora

b. područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u km²

c. broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana

d. adresu i vrstu (sadrži aktivnu/pasivnu opremu) distribucijskog čvora

e. planirana veličina prostora distribucijskog čvora

f. planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti)

g. planirani datum početka postavljanja

h. planirani datum završetka postavljanja

i. samo za objavu na internetskim stranicama potrebno je dati grafički prikaz područja/teritorija obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže na preglednoj karti mjerila 1:1000 gdje ista postoji (na katastarskoj podlozi), u protivnom na karti mjerila 1:5000

j. ponudu, uključujući i cijenu pristupa distribucijskom čvoru, uz primjenu načela nediskriminacije, otvorenog pristupa uz jednake uvjete. Ponuda mora uključivati, prema istim načelima, i svjetlovodnu kućnu instalaciju ako se postavljala u skladu s člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(4) Namjeru o postavljanju svjetlovodne distribucijske mreže s podatcima iz stavka 3. ovoga članka investitor je obvezan pisanim putem i u elektroničkom obliku dostaviti i HAKOM-u najmanje 60 dana prije početka postavljanja, a HAKOM namjeru o postavljanju objavljuje na svojim internetskim stranicama. Podatak iz stavka 2. točke i.) ovoga članka dostavlja se u .dwg formatu.

Iskazivanje interesa za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže

Članak 9.

(1) Korisnici svjetlovodne distribucijske mreže koji žele pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, obvezni su pisanim putem iskazati svoj interes investitoru iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, i to u roku od 30 dana od dana objave namjere o postavljanju svjetlovodne distribucijske mreže.

(2) Korisnik svjetlovodne distribucijske mreže je obvezan prilikom iskazivanja interesa navesti planirani kapacitet spojnog kabela te potreban prostor za smještaj opreme.

(3) Iskazivanje interesa za korištenje prostora u distribucijskom čvoru se iskazuje:

1. kapacitetom, u vidu broja prespojnih (konektorskih) pozicija koje će korisnik svjetlovodne distribucijske mreže koristiti

2. volumenom iskazanom u cm³ kao osnovnoj jedinici iskazivanja interesa za prostorom unutar distribucijskog čvora (za standardnu visinu). Površina prostora (sobe) mora se odnositi na tlocrt (footprint) opreme koja se planira ugraditi i operativni prostor koji će omogućiti nesmetan pristup istoj, otvaranje vrata ormarića i slično

3. brojem prespojnih (konektorskih) pozicija koje se planiraju instalirati u ormariću, ako je distribucijski čvor smješten u prostoru ormara ili ormarića (u ovaj tip distribucijskog čvora spadaju samostojeći ormarići za instalaciju unutar stambenog objekta/zgrade i ulični ormarići)

4. načinom spajanja svjetlovodne distribucijske mreže na spojnu mrežu (P2P i/ili P2MP) s potrebom ugradnje djelitelja (splittera).

(4) Nakon isteka roka od 30 dana iz stavka 1. ovoga članka, investitor iz članka 8. stavak 1. ovoga Pravilnika s korisnicima svjetlovodne distribucijske mreže koji su iskazali interes sukladno stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, ugovara uvjete pristupa i korištenja svjetlovodne distribucijske mreže koju namjerava postavljati, te sukladno propisu kojim se reguliraju način i uvjeti pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, potpisuje ugovor o pristupu i korištenju.

(5) U slučaju da je ukupan iskazani interes korisnika svjetlovodne distribucijske mreže za korištenje prostora u distribucijskom čvoru iz stavka 3. ovoga članka veći od planiranog u članku 8. stavku 3., investitor je obvezan osigurati i financirati opravdano povećanje prostora u distribucijskom čvoru.

III. TEHNIČKI UVJETI ZA POSTAVLJANJE SVJETLOVODNE DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Uporaba svjetlovodnih kabela

Članak 10.

(1) Pri postavljanju svjetlovodne distribucijske mreže obvezno je korištenje jednomodnih svjetlovodnih vlakana, čije karakteristike moraju biti u skladu s odgovarajućim ITU G.652D i G.657 preporukama.

(2) Kod odabira tipa i konstrukcije svjetlovodnog kabela obvezno je korištenje nemetalnih konstrukcija kabela malog vanjskog promjera koje se mogu postavljati na klasični način (uvlačenjem), kao i tehnologijom upuhivanja u cijevi malog promjera, odnosno mikrocijevi.

(3) Prilikom postavljanja kabela u cijevi mora se paziti da sila uvlačenja i radijus savijanja kabela ne prekorače maksimalne dozvoljene vrijednosti. Navedene vrijednosti propisane su u tehničkoj specifikaciji proizvođača kabela.

(4) Prostor između postavljenog kabela i cijevi malog promjera mora biti odgovarajuće brtvljen kako bi se isti mogao, po potrebi, naknadno iskoristiti za uvlačenje ili upuhivanje mikrocijevi.

(5) Svjetlovodne kabele potrebno je pravilno oblikovati, označiti i voditi uz stijenku zdenca te postaviti na konzole, ako iste postoje. Svjetlovodne kabele u kabelskim zdencima nije potrebno posebno mehanički zaštititi.

(6) U slučaju korištenja svjetlovodnih mikrokabela, oni moraju biti na odgovarajući način mehanički zaštićeni (nalaziti se u zasebnoj mikrocijevi deblje stijenke ili u mikrocijevi tanje stijenke koja je u strukturi, grupi mikrocijevi sa zajedničkim vanjskim plaštem). Za spremanje viška mikrokabela na mjestu spajanja, upotrebljavaju se kutije za spremanje koje se mogu montirati na zid kabelskog zdenca.

(7) Dijelovi svjetlovodne distribucijske mreže smiju se koristiti nakon dana planiranog završetka postavljanja navedenog u članku 8. stavku 3. ovoga Pravilnika ako su pristup i korištenje na ravnopravnoj osnovi omogućeni svim korisnicima svjetlovodne distribucijske mreže koji su sukladno članku 9. ovoga Pravilnika iskazali interes te ugovorili pristup i korištenje.

Označavanje svjetlovodnih kabela

Članak 11.

(1) Svaki kabel u kabelskom zdencu mora biti označen.

(2) Kabel mora imati oznaku koja sadrži podatke o tipu kabela, vlasniku kabela i oznaku (ime) kabela koju mu dodjeljuje vlasnik i pod kojom se vode svi podatci o tom kabelu u tehničkoj dokumentaciji.

(3) Oznake iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti trajne i mora biti onemogućeno njihovo slučajno uklanjanje (pričvršćene ili zalijepljene).

Povezivanje i razgraničenje svjetlovodne distribucijske mreže u distribucijskom čvoru

Članak 12.

(1) U distribucijski čvor moguće je smjestiti u pravilu pasivnu opremu, a aktivnu opremu u slučaju određenom u članku 6. stavku 7. ovoga Pravilnika.

(2) Spojevi na svim točkama povezivanja, odnosno razgraničenja dviju razina mreža u distribucijskom čvoru, moraju biti rastavljivi (svjetlovodni konektori).

(3) Sav potreban spojni pribor i (pre)spojne kabele za prespajanje kapaciteta u točki razgraničenja osigurava operator svjetlovodne distribucijske mreže.

(4) Operator svjetlovodne distribucijske mreže je obvezan označiti i numerirati svaku svjetlovodnu nit svjetlovodne distribucijske mreže, svaku nit svog spojnog kabela te svaku točku prospajanja prema pasivnoj ili aktivnoj opremi koja se nalazi u distribucijskom čvoru.

(5) Korisnik svjetlovodne distribucijske mreže je obvezan označiti i numerirati svaku svjetlovodnu nit svog spojnog kabela te svaku točku prespajanja prema svojoj aktivnoj ili pasivnoj opremi koja se nalazi u distribucijskom čvoru.

IV. UPORABA I ODRŽAVANJE SVJETLOVODNE DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Uporaba svjetlovodne distribucijske mreže

Članak 13.

(1) Svjetlovodna distribucijska mreža namijenjena je za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te za upravljanje i daljinski nadzor komunalnih sustava i drugih objekata, kao što su semafori, trafostanice, precrpne stanice, panoramske kamere i slično.

(2) Korisnik svjetlovodne distribucijske mreže ili njezinog dijela je obvezan sklopiti ugovor o pristupu i korištenju svjetlovodne distribucijske mreže ili njezinog dijela s operatorom svjetlovodne distribucijske mreže.

(3) Korisnik svjetlovodne distribucijske mreže ima mogućnost ugovaranja njezinog korištenja ako je iskazao interes za zajedničku uporabu na objavljenu namjeru investitora svjetlovodne distribucijske mreže iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da korisnik svjetlovodne distribucijske mreže u trenutku objave namjere investitora nije iskazao interes za zajedničko korištenje svjetlovodne distribucijske mreže, može i naknadno ugovoriti zajedničko korištenje ako je to tehnički izvedivo bez proširenja prostora u distribucijskom čvoru.

Članak 14.

(1) U slučaju da korisnik svjetlovodne distribucijske mreže naknadno potražuje veći prostor u distribucijskom čvoru, operator svjetlovodne distribucijske mreže obvezan je udovoljiti zahtjevu ako za to postoje tehnički uvjeti.

(2) U slučaju potrebe proširenja prostora distribucijskog čvora za prihvat spojnih kabela korisnika svjetlovodne distribucijske mreže i njegove opreme, proširenje se provodi nakon što se o namjeri proširenja distribucijskog čvora obavijesti sve druge korisnike svjetlovodne distribucijske mreže te njihovog iskazivanja interesa za razumnim povećanjem prostora u distribucijskom čvoru.

(3) O namjeri proširenja prostora distribucijskog čvora iz prethodnog stavka ovoga članka investitor, odnosno operator svjetlovodne distribucijske mreže, dužan je sve korisnike svjetlovodne distribucijske mreže pisanim putem obavijestiti najmanje 60 dana prije planiranog početka proširenja.

(4) Korisnici svjetlovodne distribucijske mreže su dužni iskazati svoj interes za razumnim povećanjem prostora u distribucijskom čvoru najkasnije 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o namjeri proširenja distribucijskog čvora iz prethodnog stavka.

(5) Nakon isteka roka za iskazivanje interesa za razumnim povećanjem prostora iz prethodnog stavka, investitor, odnosno operator svjetlovodne distribucijske mreže, sa svim korisnicima koji su iskazali razumni interes, ugovara korištenje povećanog prostora u distribucijskom čvoru sukladno propisu kojim se reguliraju način i uvjeti pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

(6) U slučaju da korisnik svjetlovodne distribucijske mreže nije iskazao interes za proširenje kapaciteta distribucijskog čvora, ne može zatražiti njegovo proširenje u razdoblju od dvije godine nakon objave namjere o proširenju distribucijskog čvora.

Održavanje svjetlovodne distribucijske mreže

Članak 15.

(1) Operator svjetlovodne distribucijske mreže obvezan je izraditi plan održavanja svjetlovodne distribucijske mreže.

(2) Planom održavanja potrebno je predvidjeti najmanje sljedeće:

a. preventivno održavanje

b. korektivno održavanje.

(3) Preventivnim održavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodično, s ciljem pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do poteškoća u korištenju svjetlovodne distribucijske mreže i sigurne upotrebe elektroničkih komunikacijskih mreža u cijelosti.

(4) Korektivnim održavanjem se smatraju određeni postupci i mjere u svrhu što hitnijeg otklanjanja oštećenja svjetlovodne distribucijske mreže. U slučaju ugrožavanja sigurnosti svjetlovodne distribucijske mreže, planom se mogu predvidjeti i privremene mjere radi očuvanja sigurnosti svjetlovodne pristupne mreže.

(5) Poslove preventivnog održavanja potrebno je redovito obavljati, a najmanje jedanput godišnje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Proširenja svjetlovodnih distribucijskih mreža postavljenih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se izvesti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Svjetlovodne distribucijske mreže čije je postavljanje započelo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije dovršeno, dovršavaju se u skladu s propisima prema kojima je postavljanje započelo, a mogu se dovršiti i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ako je to za investitora povoljnije.

(3) Odredbe članaka 6., 7., 9. i 12. ovoga Pravilnika obvezno se primjenjuju samo ukoliko područje obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže ima potencijal veći od 500 korisničkih jedinica/km².

(4) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (»Narodne novine«, br. 108/10.).

(5) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/04

Urbroj: 376-10/MS-14-18 (HP)

Zagreb, 7. svibnja 2014.

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić, v. r.


57 09.05.2014 Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama 57 09.05.2014 Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama 57 09.05.2014 Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama 57 09.05.2014 Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama