Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

NN 58/2014 (12.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

58 12.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

MINISTARSTVO KULTURE

1097

Na temelju članka 49. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJIMA GDJE SE NALAZE KULTURNA DOBRA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (»Narodne novine«, br. 22/09 i 36/11) u članku 3. stavku 4. riječi: »te iskaznicu Hrvatskog ronilačkog saveza« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Stručno povjerenstvo dat će prednost pri izboru nositelja dopuštenja pravnoj ili fizičkoj osobi koja, uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta, ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo i koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»U dopuštenju iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika navodi se ime i prezime voditelja ronjenja, imena i prezimena te brojevi članskih iskaznica članova kluba koji sudjeluju u ronjenju, područje za koje se izdaje dopuštenje, vrijeme u kojem se dopuštenje može koristiti te visinu naknade koju je dužan platiti.«.

U stavku 8. iza riječi: »pravne« dodaju se riječi: »ili fizičke«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/14-01/2584

Urbroj: 532-06-01-01/4-14-01

Zagreb, 7. svibnja 2014.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.