Pravilnik o službenoj odori inspektora rada

NN 59/2014 (14.5.2014.), Pravilnik o službenoj odori inspektora rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1103

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o Inspektoratu rada (»Narodne novine«, broj 19/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ODORI INSPEKTORA RADA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, rokovi trajanja i način uporabe službene odore osoba koje obavljaju inspekcijske poslove iz članka 7. stavka 1. Zakona o Inspektoratu rada (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Inspektori mogu nositi odoru prilikom obavljanja poslova iz članka 3. Zakona o Inspektoratu rada.

(2) Inspektori iz stavka 1. ovog članka obavezno nose odoru kada to nalaže priroda posla ili po naredbi ministra nadležnog za rad, odnosno ravnatelja Inspektorata rada.

(3) Inspektori ne smiju izvan službe nositi odoru.

Članak 3.

(1) Službenu odoru čini jakna (zimska i ljetna) sa službenim znakom i natpisom »INSPEKTORAT RADA«.

(2) Ispod jakne nosi se civilna odjeća.

(3) Uz jaknu iz stavka 1. ovoga članka inspektorima se mogu osigurati i cipele sa zaštitom gležnja.

Članak 4.

(1) Zimska jakna sašivena je od tkanine plave boje, vodonepropusna i vjetronepropusna, sa skrivenim kopčanjem zatvaračem i dodatno drukerima. Na prednjici u visini prsiju ušivena su dva manja urezana džepa s letvicom i poklopcem, koji se zatvaraju zatvaračem i dodatno drukerima. Na bočnim stranama prednjice ušivena su dva koso urezana džepa s letvicom i poklopcem koji se zatvaraju zatvaračem i dodatno drukerima. Ovratnik je samostojeći, a sa stražnje strane je fiksna kapuljača koja se može saviti u otvor sa stražnje strane ovratnika. Na stražnjoj strani jakne našivene su dvije čičak trake – fina strana. Na posebnoj podlozi u boji tkanine jakne, otisnut je bijeli fluorescentni natpis »INSPEKTORAT RADA« i našivena dva druga dijela čičak trake – gruba strana. Rukavi su klasični iz jednog dijela, a na dužini imaju našivenu traku za regulaciju širine dimenzija 16x5 cm. Ispod oba rukava su našiveni zatvarači koji služe za regulaciju topline. Podstavljena je umetkom od polarnog flisa.

(2) Ljetna jakna sašivena je od prozračne tkanine, dvokomponentne mješavine vlakana, plave boje, sa skrivenim kopčanjem zatvaračem i dodatno drukerima. Na prednjici u visini prsiju ušivena su dva manja urezana džepa s letvicom i poklopcem, koji se zatvaraju zatvaračem i dodatno drukerima. Na bočnim stranama prednjice ušivena su dva koso urezana džepa s letvicom i poklopcem koji se zatvaraju zatvaračem i dodatno drukerima. Ovratnik je položeni. Na stražnjoj strani jakne našivene su dvije čičak trake – fina strana. Na posebnoj podlozi u boji tkanine jakne, otisnut je bijeli fluorescentni natpis »INSPEKTORAT RADA« i našivena druga dva dijela čičak trake – gruba strana. Rukavi su klasični iz jednog dijela, a na dužini imaju našivenu traku za regulaciju širine dimenzija 16 x 5 cm. Ispod oba rukava su odzračnici. Jakna je podstavljena mrežastom podstavom.

(3) Cipele sa zaštitom gležnja su kožne, crne boje, vodonepropusne, kod kojih je gornjište također vodonepropusno i ima svojstvo zaštite gležnja, s protukliznim i neprobojnim potplatom.

Članak 5.

Zimska i ljetna jakna te cipele sa zaštitom gležnja moraju udovoljavati zahtjevima posebnih propisa, kojima se uređuje stavljanje na tržište, raspolaganje i uporaba osobne zaštitne opreme, odnosno posebnim propisima koji uređuju područje zaštite na radu.

Članak 6.

(1) Jakna (zimska i ljetna) jest skupna odora koju koristi više inspektora.

(2) Skupnu odoru i cipele sa zaštitom gležnja za inspektore u područnim uredima Inspektorata rada i njima pripadajućim ispostavama u Glavnom tajništvu ministarstva nadležnog za rad preuzimaju pročelnici područnih ureda, a za inspektore u središnjem uredu Inspektorata rada načelnici sektora.

(3) Pročelnici područnih ureda Inspektorata rada i načelnici sektora u središnjem uredu Inspektorata rada brinu se o smještaju i čuvanju skupne odore, vode evidenciju odora, raspoređuju skupnu odoru prema potrebi inspektorima u područnim uredima s pripadajućim ispostavama odnosno inspektorima u središnjem uredu te se brinu o njezi i održavanju skupne odore.

(4) Inspektori u područnim uredima s pripadajućim ispostavama preuzimaju cipele sa zaštitom gležnja, ako su im osigurane, od pročelnika područnih ureda, a inspektori u središnjem uredu od načelnika sektora središnjeg ureda Inspektorata rada i dužni su ih uredno održavati i čuvati.

Članak 7.

(1) Jakna (zimska i ljetna) i/ili cipele sa zaštitom gležnja ako su oštećene ili uništene u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zamijenit će se bez naknade, na temelju pisanog zahtjeva nadležnog nadređenog službenika.

(2) U slučaju oštećenja ili uništenja službene odore iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, do kojeg je došlo izvan obavljanja službenog zadatka ili grubom nepažnjom inspektora za vrijeme obavljanja službenog zadatka, nova odora će se nabaviti na trošak inspektora koji je uzrokovao oštećenje ili uništenje službene odore.

(3) Jakna (zimska i ljetna) zamjenjuje se u pravilu istekom pete godine uporabe, a cipele sa zaštitom gležnja istekom treće godine uporabe. Dijelovi odore mogu se zamijeniti i prije ukoliko su jače oštećeni ili dotrajali temeljem zahtjeva nadležnog nadređenog službenika, koji utvrđuje opravdanost zamjene.

Članak 8.

O izdanoj i vraćenoj odori vodi se evidencija u Glavnom tajništvu ministarstva nadležnog za rad.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/2

Urbroj: 524-10-01-01-01/7-14-2

Zagreb, 2. svibnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.