Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada

NN 59/2014 (14.5.2014.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1104

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o Inspektoratu rada (»Narodne novine«, broj 19/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA RADA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i izgled službene značke koju nose osobe koje obavljaju inspekcijske poslove iz članka 7. stavka 1. Zakona o Inspektoratu rada (u daljnjem tekstu: inspektori rada), način i postupak njihova izdavanja i uporabe te vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se tehnikom »zaštitnog tiska«, od polikarbonatnog materijala u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 85,6 x 53,98 mm, bijele boje, na kojoj se nalazi hrvatski pleter u gradientu od crvene preko bijele do plave boje.

(2) Obrasci iskaznica ravnatelja – glavnog inspektora rada Republike Hrvatske (obrazac »A«) i inspektora rada iz članka 11. stavaka 1. – 11. Zakona o Inspektoratu rada (obrazac »B«) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Obrazac iskaznice na prednjoj strani sadrži:

1. u gornjem lijevom dijelu utisnut grb Republike Hrvatske i tekst »REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA INSPEKTORAT RADA«

2. ispod teksta naziv:

– na obrascu »A« »RAVNATELJ – GLAVNI INSPEKTOR RADA«

– na obrascu »B« »INSPEKTOR RADA«

3. ime i prezime nositelja iskaznice

4. serijski broj značke

5. u donjem desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 28x32 mm

6. uz desni rub naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA«

(2) Obrazac iskaznice na poleđini sadrži:

1. otisnuti tekst o ovlastima nositelja iskaznice: »OVLASTI: Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obavljati inspekcijski nadzor nad provedbom propisa od strane pravnih i fizičkih osoba, pregledavati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i prostore, izvođenje radova, predmete, uređaje, opremu i poslovnu dokumentaciju, privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete, utvrđivati identitet fizičkih osoba, te ima i sva druga prava i obveze koje mu po zakonu pripadaju.«

2. u lijevom dijelu ispod teksta evidencijski broj i datum izdavanja iskaznice

3. u sredini mjesto za pečat ministarstva nadležnog za rad (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

4. u donjem desnom dijelu potpis ovlaštene osobe.

Članak 4.

(1) Službena značka inspektora rada (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala, podloga je mjedena, a aplikacija je sjajno niklana.

(2) Veličina značke je 60×55 mm.

(3) Značka ima oblik stiliziranoga kruga. U središtu znaka, na pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Na dijelu podloge koji okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten na kojem je emajlom plave boje ispisan tekst: »INSPEKTORAT RADA« (obrazac »C«). Grb Republike Hrvatske i niklani prsten okruženi su hrvatskim pleterom, koji je izveden u mjedenom reljefu. Na vršnom dijelu značke istaknuta su slova: »RH« (Republika Hrvatska), u boji podloge. Preko donjega dijela značke proteže se sjajna niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom plave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(4) Za poleđinu značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

(5) Izgled značke inspektora rada (obrazac »C«) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Izgled značke predstavlja službeni znak Inspektorata rada.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom. Veličina svakog dijela je 8×12 cm.

Članak 7.

Iskaznice i značke, s pripadajućim kožnim povezom, izdaje Ministarstvo.

Članak 8.

(1) Glavno tajništvo Ministarstva vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve bitne podatke, a najmanje:

1. redni broj

2. ime i prezime inspektora rada

3. OIB inspektora rada

4. evidencijski broj iskaznice

5. broj značke

6. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje inspektora rada

7. datum izdavanja iskaznice i značke

8. datum vraćanja iskaznice i značke

9. rubriku za potpis osobe koja je preuzela odnosno vratila iskaznicu i značku u Glavno tajništvo Ministarstva

10. rubriku za napomene.

(3) Prilikom preuzimanja odnosno vraćanja iskaznice i značke od nadređene službene osobe inspektor rada potpisuje izjavu o preuzimanju odnosno vraćanju iskaznice i značke, koja se sastavlja u tri primjerka, od kojih se jedan uručuje inspektoru, jedan dostavlja u Glavno tajništvo Ministarstva, a jedan pohranjuje u pismohrani.

Članak 9.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora rada.

Članak 10.

(1) Inspektor rada koji izgubi iskaznicu i/ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili značke, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Do izdavanja nove iskaznice i značke inspektoru rada će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje iskaznicu i značku.

(3) Pisana ovlast iz stavka 2. ovoga članka, sadrži sve bitne elemente sadržaja iskaznice.

(4) Nova iskaznica i/ili značka izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da su iskaznica i/ili značka izgubljeni, ili na drugi način nestali i proglasi ih se nevažećima.

(5) U slučaju kada je gubitak ili nestanak iskaznice i/ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora rada, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove iskaznice ili značke snosi sam inspektor rada.

Članak 11.

(1) Inspektor rada kojemu prestane državna služba u Inspektoratu rada Ministarstva ili koji bude raspoređen na drugo službeničko mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili o rasporedu na drugo službeničko mjesto, iskaznicu i značku predati neposredno nadređenom službeniku.

(2) Nadređeni službenik iz stavka 1. ovoga članka dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti Glavnom tajništvu Ministarstva.

(3) Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka se poništava, a značka pohranjuje u Glavnom tajništvu Ministarstva.

(4) Inspektoru rada će se privremeno oduzeti iskaznica i značka u slučaju privremenog udaljenja iz službe na temelju odredaba posebnog zakona, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga, ako postoji opasnost zlouporabe službene dužnosti.

(5) Privremeno oduzeta iskaznica i značka pohranjuju se i čuvaju u Glavnom tajništvu Ministarstva do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ovisno o ishodu postupka, odnosno po prestanku opravdanih razloga iz stavka 4. ovoga članka, iskaznica se vraća inspektoru rada ili se poništava, a značka se vraća inspektoru rada ili se pohranjuje u Glavnom tajništvu Ministarstva.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti, u dijelu koji se odnosi na inspektore rada, Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tlakom (»Narodne novine«, broj 105/99) i Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora Državnog inspektorata (»Narodne novine«, broj 41/09).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/3

Urbroj: 524-10-01-01-01/7-14-2

Zagreb, 2. svibnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ISKAZNICE RAVNATELJA – GLAVNOG INSPEKTORA RADA (obrazac »A«)

a) Prednja strana iskaznice

b) Poleđina iskaznice

PRILOG 2.

OBRAZAC ISKAZNICE INSPEKTORA RADA

(obrazac »B«)

a) Prednja strana iskaznice

b) Poleđina iskaznice

PRILOG 3.

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE RAVNATELJA – GLAVNOG INSPEKTORA RADA I INSPEKTORA RADA, TE ZNAKA INSPEKTORATA RADA MINISTARSTVA

59 14.05.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada 59 14.05.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada 59 14.05.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada