Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada

NN 59/2014 (14.5.2014.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1105

Na temelju članka 45. stavka 3. Zakona o Inspektoratu rada (»Narodne novine« broj 19/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA RADA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja elektroničkog očevidnika (u daljnjem tekstu: eOčevidnik) koji vode inspektori rada iz članka 11. stavaka 1. do 11. Zakona o Inspektoratu rada (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Aplikacija eOčevidnik sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koje su obavili, odnosno poduzeli inspektori Inspektorata rada i vodi se isključivo na računalu u elektroničkom obliku.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Podaci o obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama vode se kao službene evidencije i upisuju se u aplikaciju eOčevidnik Inspektorata rada.

Članak 3.

(1) Aplikacija iz članka 2. ovoga Pravilnika obavezno sadrži podatak o:

– osobnom identifikacijskom broju (OIB), nazivu i sjedištu, odnosno adresi subjekta nadzora

– djelatnosti u kojoj se nadzor obavlja

– oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju

– datumima poduzimanja radnji u postupku inspekcijskog nadzora

– propisima čija se primjena nadzire

– poduzetim upravnim mjerama (vrste upravnih rješenja)

– izvršenju upravne mjere

– izjavljenoj žalbi i ishodu postupka po žalbi

– pokrenutom upravnom sporu i ishodu postupka po tužbi

– poduzetim prekršajnim mjerama

– poduzetim kaznenim mjerama

– uplati novčanih iznosa vezanih za mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti

– prekršajnopravnim i kaznenopravnim sankcijama

– izdanim potvrdama

– danim savjetima o načinu najučinkovitije primjene propisa.

(2) Unos i izmjene u bazu podataka o subjektima nadzora iz registara nadležnih tijela evidencija, kojima se koriste inspektori u planiranju obavljanja nadzora i evidentiranju poduzetih mjera u aplikaciju iz stavka 1. ovoga članka obavljaju administrativni referenti u pisarnici.

Članak 4.

(1) Svaki inspektor je dužan voditi eOčevidnik.

(2) Inspektori vode eOčevidnik na aplikaciji eO-RO/eO-ZR.

(3) Aplikacija eOčevidnik može sadržavati i dodatne podatke koji upućuju na uže područje inspekcijskog nadzora (rad maloljetnika, ozljede na radu i dr.).

Članak 5.

(1) Inspektor je obvezan podatke u aplikaciju eOčevidnik upisati bez odlaganja, a najkasnije idući radni dan od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, odnosno poduzete mjere koju je potrebno evidentirati.

(2) Ako je terenski rad inspektora bio dulji od jednog dana, podatke u aplikaciju upisat će idući radni dan po povratku u ured.

Članak 6.

(1) U eOčevidnik unose se samo podaci inspekcijske naravi.

(2) O drugim aktivnostima inspektora može se ustrojiti posebna evidencija.

Članak 7.

(1) Ravnatelj – glavni inspektor rada i načelnici sektora imaju neograničen pristup podacima iz eOčevidnika svih inspektora.

(2) Pročelnik područnog ureda ima neograničen pristup podacima iz eOčevidnika koji vode inspektori tog područnog ureda.

(3) Voditelj službe u područnom uredu ima neograničen pristup podacima iz eOčevidnika koji vode inspektori te službe i u eOčevidnik koji vode inspektori u ispostavi iz djelokruga te službe.

(4) Voditelj ispostave ima neograničen pristup podacima iz eOčevidnika koji vode inspektori te ispostave.

(5) Voditelj službe i voditelj odjela u središnjem uredu Inspektorata rada, te viši inspektor rada u središnjem uredu kojeg ovlasti ravnatelj – glavni inspektor rada, imaju neograničen pristup podacima iz eOčevidnika koji vode inspektori u područnim uredima i inspektori u središnjem uredu iz djelokruga službe odnosno odjela u središnjem uredu.

(6) Voditelj službe za unutarnji nadzor i unaprjeđenje rada i viši inspektori rada u toj Službi imaju neograničen pristup podacima iz eOčevidnika koji vode inspektori čiji rad nadziru.

Članak 8.

Podaci sadržani u aplikacijama iz članka 4. ovoga Pravilnika obvezno se koriste za izradu godišnjeg izvješća o radu Inspektorata rada i izvješća o pojedinom pitanju iz posebnog upravnog područja, za određeno vremensko razdoblje.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti, u dijelu koji se odnosi na inspektore rada, Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora Državnog inspektorata (»Narodne novine« broj 134/09 i 68/13).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/4

Urbroj: 524-10-01-01-01/7-14-2

Zagreb, 5. svibnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.