Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem

NN 59/2014 (14.5.2014.), Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1106

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o Inspektoratu rada (»Narodne novine«, broj 19/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

NAPUTAK

O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE INSPEKTORA RADA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM

Članak 1.

(1) Ovim Naputkom propisuje se način pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem na temelju rješenja koje je postalo izvršno.

(2) Izvršnim rješenjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i usmeno rješenje u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru i rješenje upisano u knjigu nadzora.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Naputku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Kada se izvršenje provodi pečaćenjem na temelju rješenja iz članka 1. ovoga Naputka, inspektor rada će odmah, nakon što je utvrdio sve odlučne činjenice, pečatiti poslovne prostorije, postrojenja, uređaje i drugu opremu za rad i onemogućiti korištenje poslovnih prostorija, postrojenja, strojeva, uređaja i druge opreme za rad kojima se ili u kojima se obavlja djelatnost.

Članak 4.

(1) Kada se izvršenje provodi pečaćenjem, stranci se nalaže da isprazni poslovne prostorije koje se pečate od svih roba i predmeta, koji bi se za vrijeme privremene obustave poslovanja mogli pokvariti, kao i da poduzme i osigura sve sigurnosne i druge mjere u poslovnim prostorijama i na sredstvima rada kako ne bi došlo do bilo kakve štete (isključi struju, plin, vodu, osigura protupožarne mjere i sl.).

(2) Usmenim rješenjem u zapisniku kojim je određeno pečaćenje ili rješenjem u knjizi nadzora utvrdit će se, da je stranka dužna osigurati da sve osobe napuste poslovne prostorije koje se pečate te poduzimanje sigurnosnih i drugih mjera iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada se izvršenje provodi pečaćenjem na temelju usmenog rješenja u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru, a pečate se vozila, pokretni uređaji ili druga pokretna oprema (šator, miješalice, radni strojevi i sl.) inspektor rada će od izvršenika zatražiti da se takva vozila, uređaje i opremu, prije pečaćenja, premjesti na mjesto gdje se ne ometa promet ili poslovanje drugih poslovnih subjekata.

(4) Ako stranka nije vlasnik poslovnih prostorija, odnosno sredstava rada, akt kojim se određuje mjera pečaćenja (rješenje) dostavlja se na znanje i vlasniku poslovnih prostorija odnosno sredstava rada ako je za trajanja inspekcijskog nadzora inspektor rada utvrdio tko je osoba nositelj vlasničkih ovlaštenja (vlasnik) na poslovnim prostorijama, odnosno sredstvima rada.

Članak 5.

Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se prostorije, postrojenja, strojeve, uređaje i drugu opremu za rad ne može koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat/žig ili znak koji je inspektor rada stavio radi izvršenja rješenja.

Članak 6.

Za pečaćenje ulaza u poslovne prostorije u pravilu se koristi hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) i/ili samoljepiva traka sa znakom i nazivom: »Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Inspektorat rada«, odnosno samoljepiva traka s nazivom: »Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava«.

Članak 7.

Za pečaćenje sredstava rada mogu se koristiti sredstva pečaćenja iz članka 6. ovoga Naputka ili žica s olovnom plombom i klještima ili lokot, ovisno o ocjeni inspektora rada kojim sredstvima pečaćenja je tu radnju pogodnije izvršiti.

Članak 8.

Nakon što je obavio pečaćenje ulaza u poslovne prostorije, odnosno sredstva rada, inspektor rada će na vidnome mjestu zapečaćenih ulaznih vrata ili zapečaćenih sredstava rada istaknuti OBAVIJEST u kojoj će istaći naziv akta na temelju kojega je pečaćenje provedeno uz isticanje KLASE, URBROJA i datuma donošenja toga akta te upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (članak 317. Kaznenog zakona, »Narodne novine« broj 125/11 i 144/12).

Članak 9.

(1) Obavijest iz članka 8. ovoga Naputka, koja mora biti ispisana većim slovima od teksta ostalog sadržaja, sadrži:

– u zaglavlju: naziv REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA INSPEKTORAT RADA, oznaku naziva područnog ureda i/ili ispostave

– u središnjem dijelu: krupnijim slovima ispisane riječi »OBAVIJEST« (slijedi tekst obavijesti) i riječi »UPOZORENJE – KAZNENO DJELO SKIDANJA I POVREDE SLUŽBENOG PEČATA I ZNAKA (članak 317. Kaznenog zakona)«, a ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 317. Kaznenog zakona.

(2) Obavijest potpisuje inspektor rada koji vodi postupak.

Članak 10.

(1) Ako je iz opravdanih razloga (primjerice radi iznošenja lako pokvarljivih namirnica, otklanjanja kvara na instalacijama ili radi poduzimanja nekih drugih radnji u vezi sa sigurnošću, zaštitom okoliša ili sprječavanjem nastanka štete) nakon pečaćenja potrebno nakratko otpečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada, dok mjera zabrane obavljanja djelatnosti traje, inspektor rada će stranci, ili njenom predstavniku, to dopustiti.

(2) Novo pečaćenje će obaviti inspektor rada koji vodi postupak, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, drugi nadležni inspektor rada, uz obavezno sastavljanje zapisnika o tim radnjama.

Članak 11.

Nakon što inspektor rada utvrdi da je obveza iz rješenja izvršena, po proteku vremena za koje je mjera donesena ili ako je odobrio zahtjev stranke da se skine pečat, dužan je otpečatiti poslovne prostorije odnosno sredstva rada i o tome sastaviti poseban zapisnik.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Naputka prestaje važiti, u dijelu koji se odnosi na inspektore rada, Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, broj 134/09).

Članak 13.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/5

Urbroj: 524-10-01-01-01/7-14-2

Zagreb, 2. svibnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.