Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

NN 59/2014 (14.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1107

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012, 120/2012 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 137/2012, u daljnjem tekstu: Pravilnika) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Integrirana proizvodnja obuhvaća područja poljoprivredne proizvodnje ratarstva, povrćarstva, voćarstva i vinogradarstva.

(2) Proizvođač mora uključiti u integriranu proizvodnju sve površine svih kultura iz pojedinog područja prijavljene u ARKOD sustav osim površina koje su u postupku uključivanja ili su uključene u ekološku proizvodnju sukladno posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stručna povjerenstva izrađuju Tehnološke upute u suradnji sa znanstvenim i stručnim institucijama, uvažavajući izmjene propisa kojima je uređeno područje integrirane poljoprivredne proizvodnje.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Tehnološke upute donosi ministar, a objavljuju se na službenim internetskim stranicama Ministarstva«.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je fizička ili pravna osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

b) da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje;

c) da je obavljen stručni nadzor o čemu prilaže presliku zapisnika o provedenom stručnom nadzoru.«

Članak 5.

U članku 10. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Za poljoprivredne površine iz članka 3. stavka 2. Pravilnika koje su obuhvaćene stručnim nadzorom, proizvođač je dužan najkasnije u roku od godinu dana od dana upisa u Upisnik proizvođača dostaviti Nadzornom tijelu analizu tla koja nije starija od 5 (pet) godina za sve ARKOD čestice.

(4) Proizvođači koji su upisani u Upisnik proizvođača a nisu obavili analizu tla za poljoprivredne površine iz članka 3. stavka 2. Pravilnika koje su obuhvaćene stručnim nadzorom obvezni su analizu tla koja nije starija od 5 (pet) godina dostaviti Nadzornom tijelu do 1. prosinca 2014. godine.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo će rješenjem brisati pravnu ili fizičku osobu iz Upisnika proizvođača na njegov zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete za upis u Upisnik iz članka 9. Pravilnika kao i uvjete propisane ovim Pravilnikom i to temeljem:

a) prijedloga Nadzornog tijela o isključivanju i/ili

b) pravomoćnog rješenja inspekcija Ministarstva kojim je utvrđena:

– uporaba sredstva za zaštitu bilja koje nema dozvolu primjene u integriranoj proizvodnji,

– nevođenje evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja,

– uporaba GMO-a,

– nepoštivanje plodoreda, i/ili

c) neizdavanja ili poništavanja potvrde dvije godine zaredom.«

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. riječi: »Poljoprivredna savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba«.

Članak 8.

U članku 16. točka e) mijenja se i glasi:

»e) područje poljoprivredne proizvodnje s popisom kultura i površinama po kulturama u hektarima.«

Članak 9.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Ukoliko Nadzorno tijelo ustanovi da nisu ispunjeni zahtjevi propisani ovim Pravilnikom i Tehnološkim uputama za pojedino područje integrirane proizvodnje, neće izdati potvrdu proizvođaču za to područje. Jednako tako ako nisu ispunjeni zahtjevi propisani ovim Pravilnikom i Tehnološkim uputama za pojedinu kulturu iz pojedinog područja neće se izdati potvrda za pojedino područje.

(2) Ukoliko Nadzorno tijelo ustanovi uporabu genetski modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama ili se ustanove nepravilnosti vezane za pojedino područje integrirane proizvodnje, neće izdati potvrdu proizvođaču za to područje. Jednako tako ako se navedene nepravilnosti utvrde za pojedinu kulturu iz pojedinog područja neće se izdati potvrda za to područje.«

(3) Nadzorno tijelo može uzimati uzorke ukoliko postoji sumnja da su korištena sredstva koja nisu u skladu s pravilima integrirane proizvodnje i Tehnološkim uputama.«

Članak 10.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukoliko poljoprivredni inspektor Ministarstva ustanovi nepravilnosti nakon izdavanja potvrde za pojedino područje poljoprivredne proizvodnje, odnosno za pojedinu kulturu iz pojedinog područja, rješenjem će poništiti tu potvrdu za sve kulture tog područja (čitavo područje) a proizvođač gubi pravo označavanja svih poljoprivrednih proizvoda pojedinog područja u kojem je uočena nepravilnost kao »poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje« te korištenja znaka integrirane proizvodnje.«

Članak 11.

U članku 23. stavku 2. riječi: »Poljoprivredna savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba«.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika:

»Tehnološke upute za pojedina područja poljoprivredne proizvodnje za 2014. godinu« koje su objavljene na službenim internetskim stranicama Ministarstva mijenjaju se u nazivu i glase: »Tehnološke upute za pojedina područja poljoprivredne proizvodnje«, te vrijede i primjenjuju se do njihovih izmjena ili donošenja novih.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/03

Urbroj: 525-07/1323-14-5

Zagreb, 29. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Prostor za upravnu pristojbu (državni biljeg – 70 kuna)

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Naziv proizvođača:

                                                                      

Adresa:


Poštanski broj i naselje:


Županija

                                                              

Telefon:


E-mail:


MIBPG:


OIB:

                                                                

Područja poljoprivredne proizvodnje koja se uključuju u integriranu proizvodnju:

Naziv

Povrćarstvo 

Voćarstvo 

Vinogradarstvo  

Ratarstvo 

Površina u ha

U                            

, dana                             

godina                 

Potpisom jamčim da:

1. sam upoznat s Pravilnikom o integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji i Tehnološkim uputama;

2. su podaci navedeni u zahtjevu istiniti.

Potpis podnositelja zahtjeva:_____________________

Prilog:

1. Preslika zapisnika o provedenom stručnom nadzoru od strane Nadzornog tijela

59 14.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda