Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

NN 59/2014 (14.5.2014.), Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1109

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 103/03.,75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst), ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom ureduje uspostava, ustroj, vođenje i korištenje podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS) i ostala pitanja od značaja za statističke registre.

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

»Administrativni izvor podataka« je zbirka podataka ustrojena na temelju posebnih zakona, a koristi se za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

»Registar« je strukturirani popis jedinica promatranja koji sadrži određeni broj obilježja za svaku od tih jedinica i mehanizme redovitog ažuriranja.

»Statistički registri« su nominaine liste izvještajnih jedinica koje se kontinuirano ažuriraju i koriste isključivo u statističke svrhe.

»Korištenje podataka za statističke potrebe« podrazumijeva korištenje prikupljenih podataka isključivo za razvoj i proizvodnju statističkih rezultata i analiza

»Podatak iz statističkog registra« je podatak koji odreduje statističku jedinicu odnosno predmet upisa u statistički registar.

»Prikupljanje podataka statističkog registra« je aktivnost koja se odnosi na prikupijanje podataka o jedinicama koje se evidentiraju, vode i obrađuju u statističkom registru.

»Vođenje statističkog registra« je postupak upravljanja metodologijom, sadržajem i infrastrukturom statističkog registra.

»Povjerljivi podaci statističkog registra« su podaci koji omogućuju izravnu iii neizravnu identifikaciju statističkih jedinica, pri čemu se otkrivaju pojedinačne informacije. Kako bi se utvrdilo je li moguća identifikacija statističke jedinice, u obzir se uzimaju sva relevantna sredstva kojima bi se treća strana mogla razumno koristiti za identifikaciju statističke jedinice.

»Korisnici podataka statističkog registra« su pravne i fizičke osobe koje imaju pravo pristupa na temelju propisa.

Članak 3.

Ciljevi uspostave statističkih registara jesu:

– Osiguranje potpune i obuhvatne populacije statističkih jedinica potrebne za provedbu statističkih istraživanja i statističkih analiza

– Osiguranje ažurnih i kvalitetnih podataka za statističke potrebe upotrebom dostupnih podataka iz administrativnih izvora te njihovim povezivanjem s podacima prikupljenim putem statističkih istraživanja

– Omogućavanje efikasne i ekonomične provedbe statističkih istraživanja temeljenih na kvalitetnim i ažurnim podacima statističkih registara

– Uspostavljanje alata za pripremu i koordinaciju statističkih istraživanja

– Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica i troškova provedbe statističkih istraživanja efikasnijom koordinacijom provedbe statističkih istraživanja

– Poboljšanje usklađenosti rezultata različitih statističkih istraživanja

– Sprječavanje dupliciranja i izostavljanja jedinica prilikom provedbe statističkih istraživanja.

I. USTROJ STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 4.

DZS je odgovoran za ustroj i vođenje sljedećih statističkih registara:

– statistički poslovni registar,

– statistički registar poljoprivrednih gospodarstava

– prostorni statistički registar

– statistički registar zgrada i stanova

– statistički registar stanovništva

– statistički registar zaposlenih osoba

– statistički registar obrazovanja.

Statistički poslovni registar

Članak 5.

Statistički poslovni registar (u daljnjem tekstu: eSPRi) je registar koji sadrži podatke o poslovnim subjektima (pravnim i fizičkim osobama), njihovim dijelovima i grupacijama, koji su institucionalno i formalno uključeni u proizvodne i financijske procese nacionalnog gospodarstva.

Jedinice eSPRi-a su jedinice definirane u Uredbi o statističkim registrima (Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavljanju zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93), a to su: pravne jedinice, poduzeća, lokalne jedinice i grupe poduzeća.

eSPRi sadrži sljedeća obilježja spomenutih jedinica ovisno o tipu: identifikacijska (jedinstveni identifikator, naziv), stratifikacijska (prostorna obilježja, veličina, djelatnost), ekonomska (broj zaposlenih, promet) i druge podatke o pojedinim jedinicama eSPRi-a.

Svrha eSPRi-a je omogućiti efikasno prikupljanje podataka o poslovnim subjektima, njihovu obradu i analizu koje provode ustrojstvene jedinice DZS-a usmjereni na praćenje poslovnih subjekata te drugi nositelji službene statistike.

eSPRi je glavni izvor podataka za statistiku poslovne demografije budući da bilježi demografske događaje vezane uz poslovne subjekte (osnivanja,prestanci poslovanja,pripajanja, spajanja, izdvajanja dijelova, dijeljenja ili rekonstruiranja poduzeća i druge).Glavni izvori podataka za ažuriranje eSPRi-a su administrativni izvori i statistička istraživanja poslovnih i drugih statistika.

Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava

Članak 6.

Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: SRPG) je registar koji sadrži podatke o jedinicama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom: pravne osobe i njihove dijelove, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

SRPG sastavljen je iz osnovnog i statističkog dijela. Osnovni dio sadrži osnovne podatke o poljoprivrednom gospodarstvu (identifikacijski podaci, podaci o vlasniku/nazivu poslovnog subjekta, adresni podaci i dr.). Statistički dio sadrži podatke iz područja poljoprivredne statistike (poljoprivredne površine po kategorijama, broj stoke i dr.).

Svrha SRPG-a je osigurati provođenje istraživanja primjenom pouzdanog okvira za izbor uzoraka za statistička istraživanja u području poljoprivrede, listanje, ispis i ažuriranje adresnih podataka za različita istraživanja u statistici poljoprivrede i bolji obuhvat poljoprivrednih jedinica u statistici poljoprivrede.

Glavni izvori podataka za ažuriranje SRPG-a su: administrativni izvori, eSPRi i redovna statistička istraživanja iz područja poljoprivrede.

Prostorni statistički registar

Članak 7.

Prostorni statistički registar (u daljnjem tekstu: PSR) je registar koji sadrži podatke o prostornim jedinicama za statistiku 1. razine, 2. razine, 3. razine Nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku, županijama, gradovima/općinama, jedinicama mjesne samouprave, naseijima, statističkim krugovima, popisnim krugovima, ulicama/trgovima, kućnim brojevima, kućanstvima i drugo.

Navedene podatke PSR vodi u alfanumeričkom i grafičkom obliku. PSR je osnova za statističke registre i statističke aktivnosti koje koriste podatke o prostornim jedinicama.

Podaci se ažuriraju redovito. Način prikupljanja podataka: on-line pristup, elektronički medij, papir.

Glavni izvor administrativnih podataka je Državna geodetska uprava, a statističkih podataka jesu istraživanja DZS-a.

Statistički registar zgrada i stanova

Članak 8.

Statistički registar zgrada i stanova (u daljnjem tekstu: REZIS) je registar koji će sadržavati osnovne podatke o svim zgradama po naseljima i prema pretežitoj namjeni zgrade kao i podatke o svakom stanu u zgradi te jedinstvene identifikatore za zgrade i stanove.

REZIS će biti izvor podataka potreban za provođenje statističkih aktivnosti.

Glavni izvori podataka REZIS-a bit će administrativni izvori koje vode nadležna tijela.

Statistički registar stanovništva

Članak 9.

Statistički registar stanovništva (u daljnjem tekstu: SRS) je registar fizičkih osoba, obitelji i kućanstava.

SRS obuhvaćat će državljane Republike Hrvatske, strane državljane i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

Primarni podaci SRS-a bit će demografski podaci (starost, spol, bračni status, mjesto prebivanja, boravište), a sadržavat će i ekonomske, obrazovne kao i podatke o vrsti i veličini kućanstava i obitelji.

SRS bit će izvor podataka potrebnih za provođenje statističkih aktivnosti iz područja društvenih, poslovnih, ekonomskih i ostalih statistika.

Glavni izvori podataka SRS-a bit će administrativni izvori podataka, Popis stanovništva i ostala statistička istraživanja.

Statistički registar zaposlenih

Članak 10.

Statistički registar zaposlenih (u daljnjem tekstu: ZAPREG) je registar zaposlenih osoba koji će sadržavati: identifikacijska, ekonomska, demografska, obrazovna i druga obilježja.

ZAPREG će osiguravati podatke o registriranoj zaposlenosti kao i provođenje istraživanja primjenom pouzdanog okvira za izbor uzoraka za statistička istraživanja u području statistike tržišta rada.

Glavni izvori podataka ZAPREG-a bit će administrativni izvori koje vode nadležna tijela.

Statistički registar obrazovanja

Članak 11.

Statistički registar obrazovanja (u daljnjem tekstu: OBRAZ) je registar fizičkih osoba u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja.

OBRAZ će sadržavati: identifikacijska, ekonomska, demografska, obrazovna i druga obilježja.

Glavni izvor podataka OBRAZ-a bit će administrativni izvori koje vode nadležna tijela.

II. PRIKUPLJANJE PODATAKA I VOĐENJE STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 12.

DZS koristi podatke iz administrativnih izvora podataka, popisa, statističkih istraživanja i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja i drugih izvora koji se mogu smatrati relevantnima radi ustroja i vođenja statističkih registara.

Ukoliko potrebne podatke nije moguće prikupiti uz razumne troškove DZS ima pravo koristiti postupke statističke procjene, poštujući pri tome potrebu za točnošću i kvalitetom.

Članak 13.

DZS ima pravo prilagoditi podatke dobivene iz administrativnih izvora podataka kako bi ih uskladio s definicijama i klasifikacijama koje se koriste za statističke registre koje vodi.

DZS dodjeljuje numeričku šifru kao jedinstveni identifikator za svaku jedinicu u statističkom registru, neovisno o šifri koju koriste druga tijela za svoje administrativne podatke.

Članak 14.

Priručnicima za statističke registre navedene u člancima 5. do 11. ovog pravilnika, koji se redovito ažuriraju, detaljno se opisuju metapodaci, funkcija, sadržaj, način ažuriranja i druga pitanja od važnosti za navedene registre.

Članak 15.

Postupci ažuriranja statističkih registara podrazumijevaju aktivnosti opisane u priručnicima za statističke registre navedene u članku 14. ovog pravilnika.

Članak 16.

Podaci statističkih registara ažuriraju se u pravilu jednom godišnje. Učestalost ažuriranja podataka ovisi o vrsti jedinice, promatranom obilježju, veličini jedinice i izvoru koji se koristi za ažuriranje.

DZS svake godine zadržava presliku sadržaja registara koja prikazuje stanje statističkih registara na kraju godine. Preslika sadržaja registara čuva se najmanje 30 godina u svrhu analize.

III. KVALITETA PODATAKA STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 17.

DZS poduzima sve potrebne mjere u cilju osiguranja kvalitete statističkih registara. Kvaliteta podataka jest višedimenzionalni koncept koji se ne odnosi samo na statističku pouzdanost podataka nego i na usporedivost, relevantnost, pravodobnost i vremensku određenost te dostupnost i jasnoću podataka.

IV. POVJERLJIVOST I ZAŠTITA PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 18.

Ustrojstvena jedinica nadležna za vođenje pojedinog statističkog registra, u okviru svog djelokruga rada, dužna je utvrditi pravila dostupnosti povjerljivih podataka iz statističkog registra, i načelno utvrditi koji se podaci ne smiju spajati kako ne bi došlo do identifikacije izvještajne jedinice na koju se podaci odnose te iz kojih se agregiranih podataka mogu prepoznati povjerljivi podaci iz statističkih registara i navedeno dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za komunikaciju s korisnicima.

Članak 19.

Povjerljivi podaci iz statističkog registra dostupni su korisnicima statističkog registra samo u slučajevima utvrđenim odredbama Zakona o službenoj statistici, Pravilnika o pristupu povjerljivim statističkim podacima i Pravilnika o načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka u znanstvene svrhe.

Članak 20.

Zaštita podataka iz statističkih registara uređena je Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka.

V. KORIŠTENJE I RAZMJENA PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 21.

Podaci iz statističkih registara koriste se isključivo u statističke svrhe, odnosno radi pripremanja zbirnih (agregiranih) podataka.

Podaci iz statističkih registara ne smiju se ustupati korisnicima podataka statističkog registra u obliku i na način koji omogućuje prepoznavanje statističke jedinice na koju se podaci odnose (povjerljivi podaci iz statističkog registra), osim u slučaju iz članka 19. ovog pravilnika.

Članak 22.

Podaci iz statističkog registra dostupni su korisnicima u skladu s propisima kojima se ureduje diseminacija i korištenje statističkih podataka. Podaci iz statističkih registara razmjenjuju se radi izvršavanja medunarodnih obveza, ugovora ili posebnih zahtjeva, a u skladu s propisima.

Članak 23.

Ustrojstvena jedinica nadležna za vođenje pojedinih statističkih registara dužna je voditi evidenciju o korištenju i razmjeni podataka iz statističkih registara uz navodenje korisnika podataka iz statističkog registra, sadržaja, pravnog temelja iz članka 22. ovog pravilnika i razdoblja korištenja.

VI. UVJETI I NAČIN PRISTUPA PODACIMA IZ STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 24.

Pojedinačne dozvole za pristup podacima iz statističkih registara i aplikacijama dodjeljuje ravnatelj DZS-a na prijedlog voditelja ustrojstvene jedinice u čijoj je nadležnosti pojedini registar.

Članak 25.

U cilju provodenja odredbi o povjerljivosti podataka iz statističkih registara pristup navedenim podacima nije moguć bez autorizacije korisnika podataka iz statističkog registra.

Članak 26.

Integritet i točnost podataka iz statističkih registara osigurat će se na jedinstven način.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Statistički registri iz članka 4. stavka 1., alineje 4, 5, 6. i 7. ustrojit će se do kraja razdoblja na koje se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske u kojem se osiguraju sustavni administrativni temelji za ustroj svakog pojedinog statističkog registra.

Članak 28.

Ustrojstvena jedinica nadležna za vođenje statističkog registra dužna je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika ili ustroja svakog pojedinog registra načelno utvrditi pravila iz članka 18. ovog pravilnika.

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/6

Urbroj: 555-13-02-14-1

Zagreb, 5. svibnja 2014.

Ravnatelj

Marko Krištof, v. r.

59 14.05.2014 Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku 59 14.05.2014 Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku