Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014.

NN 59/2014 (14.5.2014.), Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014.

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1110

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/07, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekciji za 2015. i 2016. (»Narodne novine«, broj 152/13) i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekciji za 2015. i 2016. (»Narodne novine«, broj 39/14), tajnica Državnog sudbenog vijeća 2. travnja 2014. utvrđuje sljedeći

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE ZA 2014.

I.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Državno sudbeno vijeće za 2014. godinu (kratkoročni plan).

II.

Plan prijama u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Državnom sudbenom vijeću te planirani broj državnih službenika na neodređeno vrijeme.

III.

U Državnom sudbenom vijeću zaposleno je 4 državna službenika na neodređeno vrijeme.

IV.

U Državnom sudbenom vijeću u 2014. godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. i projekciji za 2015. i 2016. planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 1 (jedan) službenik sa završenom srednjom stručnom spremom ekonomske struke.

V.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

VI.

Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno posebnim zakonima, i to:

Članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 147/10 i 55/11, 140/12, 19/13 i 33/13),

Članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine« broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03),

Članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 143/02 i 33/05) i

Članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 80/10 i 93/11).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno navedenim zakonima, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo te priložili potrebne isprave kao dokaz o statusu odnosno druge isprave sukladno posebnim propisima, imaju prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VII.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, planirani prijam u državnu službu, broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina, zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina, broj zaposlenih osoba s invaliditetom utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

VIII.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima za plaće zaposlenih.

IX.

Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, te na web-stranicama Ministarstva uprave i Državnog sudbenog vijeća.

Broj: OU-26/14

Zagreb, 2. travnja 2014.

Tajnik

Državnog sudbenog vijeća

Dijana Rožić Frlan, v. r.

Naziv državnog tijela

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u državnom tijelu na dan 1. siječnja 2014.

Popunjenost radnih mjesta u državnom tijelu pripadnicima nacionalnih manjina na dan 1. siječnja 2014.

PLANIRANI PRIJAM NA NEODREĐENO VRIJEME

Planirano zapošljavanje državnih službenika pripadnika nacionalnih manjina

Planirano zapošljavanje državnih službenika, osoba s invaliditetom

PLANIRANI PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME

Planirani prijam službenika s radnim iskustvom

Planirani prijam vježbenika

Ukupno planirano zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Planirani prijam u u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanja opsega posla

Državno sudbeno vijeće

vss

všs

sss

vss

všs

sss

vss

všs

sss

vss

všs

sss

vss

všs

sss

vss

všs

sss

vss

všs

sss

vss

všs

sss

2

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UKUPNO

2

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 14.05.2014 Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014. 59 14.05.2014 Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014.