Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN 60/2014 (16.5.2014.), Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1122

Na temelju članka 91. stavka 5., članka 97. stavka 4., članka 98. stavka 4., članka 192. stavka 3. te članka 193. stavaka 6. i 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA I MIROVINSKIH DRUŠTAVA PREMA ČLANOVIMA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

– način raspoređivanja i izvještavanja osiguranika o potrebi izbora mirovinskog fonda od strane Središnjeg registra osiguranika (dalje u tekstu: REGOS) te ostale postupke i uvjete koje je potrebno ispuniti pri izboru mirovinskog fonda,

– način i rokovi dostave obavijesti REGOS-a članu mirovinskog fonda o stanju i promjenama na njegovom osobnom računu te ostalim relevantnim informacijama, kao i osiguravanje dostupnosti navedenih podataka mirovinskom društvu za svakog člana mirovinskog fonda kojim to društvo upravlja,

– način zaprimanja i rokovi objave vrijednosti obračunskih jedinica svih mirovinskih fondova iz članka 111. stavka 8. Zakona od strane REGOS-a na vlastitoj mrežnoj stranici,

– način izvještavanja o smrti člana mirovinskog fonda,

– sadržaj obrazaca prijave za sve slučajeve pristupanja članova mirovinskom fondu, te poseban oblik prijave za promjenu mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, koje koristi REGOS,

– način prijenosa računa i obveze mirovinskog društva u procesu prijenosa računa,

– način plaćanja doprinosa, način postupanja sa sredstvima na prolaznom i privremenom računu te način prosljeđivanja sredstava,

– način osiguravanja doprinosa koje je potrebno plaćati prije zakašnjelog učlanjenja te način i učestalost raspoređivanja.

Način raspoređivanja osiguranika

Članak 2.

(1) Osiguranike iz članka 90. stavak 1. Zakona koji nisu u roku propisanom člankom 91. stavkom 1. Zakona odabrali mirovinski fond određene kategorije u skladu s ograničenjima iz članka 93. Zakona, REGOS će u skladu s člankom 91. stavkom 4. Zakona rasporediti na način da osigura slučajan poredak osiguranika.

(2) U svrhu određivanja redoslijeda raspoređivanja osiguranika u fondove, Agencija će načiniti listu mirovinskih društava koja upravljaju mirovinskim fondovima kategorije B i dostaviti je REGOS-u.

(3) REGOS prvog radnog dana u mjesecu utvrđuje ukupni broj neraspoređenih osiguranika koje je, sukladno odredbama Zakona, dužan rasporediti u obvezne mirovinske fondove kategorije B.

(4) Broj neraspoređenih osiguranika koji se raspoređuju pojedinom mirovinskom fondu kategorije B dobiva se dijeljenjem ukupnog broja neraspoređenih osiguranika s brojem mirovinskih fondova kategorije B. U slučaju da rezultat tog dijeljenja nije cjelobrojan, broj osiguranika koji se raspoređuje svakom fondu zaokružuje se na manji cijeli broj, a ostatak članova se raspoređuje na način da se po jedan član dodijeli fondovima pod upravljanjem mirovinskog društva prema redoslijedu utvrđenom listom iz stavka 2. ovoga članka. U sljedećoj situaciji kada se svim mirovinskim fondovima kategorije B ne može dodijeliti jednak broj osiguranika, raspoređivanje dodatnih osiguranika nastavlja se u skladu s listom iz stavka 2. ovoga članka od mirovinskog društva sljedećeg na listi, koje upravlja fondom kojem dodatni osiguranik u prethodnoj raspodjeli nije dodijeljen.

(5) Neraspoređene osiguranike iz stavka 1. ovoga članka REGOS raspoređuje u obvezne mirovinske fondove na način da, redoslijedom utvrđenim listom iz stavka 2. ovoga članka, učlani u svaki obvezni mirovinski fond kategorije B odgovarajući broj osiguranika, u skladu sa stavkom 4. ovog članka.

(6) Novu listu iz stavka 2. ovog članka Agencija će izraditi samo u slučaju pripajanja mirovinskih fondova, kao i osnivanja novih mirovinskih fondova i dostaviti je REGOS-u.

Izbor i promjena mirovinskog fonda

Članak 3.

(1) Osiguranik može izabrati odnosno promijeniti članstvo u mirovinskom fondu samo osobnom prijavom REGOS-u.

(2) Odabir mirovinskog fonda određene kategorije i mirovinskog društva koje upravlja tim fondom osiguranik potvrđuje potpisivanjem Obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Promjenu mirovinskog fonda, kojim upravlja drugo mirovinsko društvo osiguranik potvrđuje potpisivanjem Obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond iz Priloga I. ovog Pravilnika.

(4) Promjenu mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo, osiguranik potvrđuje potpisivanjem Obrasca promjene obveznog mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, iz Priloga II. ovog Pravilnika.

(5) Osiguranik koji je prvi put izabrao mirovinski fond sukladno članku 91. stavku 1. Zakona, postaje član izabranog mirovinskog fonda sljedeći dan nakon potpisivanja obrasca iz stavka 2. ovog članka.

(6) Prilikom promjene mirovinskog fonda, osiguranik prestaje biti članom starog fonda na dan potpisivanja obrasca iz stavaka 3. i/ili 4. ovog članka, a postaje članom novog fonda sljedeći dan nakon potpisivanja obrasca iz stavaka 3. i/ili 4 ovog članka.

(7) Prijave iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka koje su podnesene subotom, nedjeljom, na dan blagdana i neradnih dana, smatraju se prijavama podnijetima sljedećeg radnog dana.

Način prijenosa računa člana mirovinskog fonda

Članak 4.

(1) Ukupan iznos sredstava na osobnom računu člana mirovinskog fonda u prethodnom mirovinskom fondu, određuje se množenjem broja obračunskih jedinica s vrijednošću obračunske jedinice prethodnog mirovinskog fonda na zadnji dan članstva u prethodnom mirovinskom fondu.

(2) Mirovinsko društvo koje upravlja prethodnim mirovinskim fondom, doznačuje na prolazni račun sredstva iz stavka 1. ovog članka trećeg radnog dana nakon što su mu učinjeni dostupnim podaci o promjeni mirovinskog fonda odnosno Obrazac prijave iz članka 3. stavka 3. i/ili 4. na način propisan člankom 194. stavkom 2. Zakona.

Članak 5.

(1) Prilikom promjene mirovinskog fonda, REGOS s prolaznog računa, sljedeći radni dan od dana uplate, prosljeđuje sredstva iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika na osobni račun člana mirovinskog fonda u novoizabranom mirovinskom fondu, umanjena za naknadu za izlaz. Naknadu za izlaz izračunava REGOS uvažavajući pri tome odredbe članka 63. točke 3. i članka 95. stavka 4. Zakona.

(2) Broj obračunskih jedinica koji se bilježi na osobnom računu člana u novom mirovinskom fondu izračunava se dijeljenjem iznosa sredstava iz stavka 1. ovoga članka s vrijednošću obračunske jedinice novog mirovinskog fonda na prvi dan članstva u novom mirovinskom fondu.

(3) REGOS prosljeđuje naknadu za izlaz mirovinskom društvu koje upravlja prethodnim mirovinskim fondom.

Raspoređivanje članova u mirovinski fond s obzirom na kategoriju

Članak 6.

(1) REGOS će izvršiti raspored članova mirovinskog fonda u mirovinski fond pojedine kategorije sukladno članku 96. Zakona na način da će prvog radnog dana tekućeg mjeseca:

1. prikupiti sve osobne račune članova mirovinskih fondova kategorije A koji su u proteklom mjesecu ispunili uvjete iz članka 96. stavka 1. Zakona te izvršiti njihov prijenos u mirovinske fondove kategorije B,

2. prikupiti sve osobne račune članova mirovinskih fondova kategorije B koji su u proteklom mjesecu ispunili uvjete iz članka 96. stavka 2. Zakona te izvršiti njihov prijenos u mirovinske fondove kategorije C.

(2) REGOS će bez odgode, na način propisan člankom 194. stavak 2. Zakona, učiniti mirovinskom društvu dostupnu obavijest o raspoređivanju i broju članova iz stavka 1. ovog članka te broju i vrijednosti obračunskih jedinica na njihovim osobnim računima na zadnji dan u prethodnom mjesecu.

(3) Na prijenos računa člana mirovinskog fonda iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 4. i 5. ovog Pravilnika.

Način izvještavanja osiguranika, mirovinskih društava i Agencije

Članak 7.

(1) Podatke iz obrazaca prijava propisanih člankom 3. stavcima 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, REGOS je dužan učiniti dostupnim mirovinskom društvu.

(2) REGOS je dužan drugog radnog dana u mjesecu podatke o članovima mirovinskog fonda koje je rasporedio u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika učiniti dostupnim mirovinskom društvu koje upravlja mirovinskim fondom u koji su raspoređeni.

(3) REGOS je dužan bez odgode u slučaju promjene mirovinskog fonda, mirovinskom društvu koje upravlja mirovinskim fondom u koji se prenosi osobni račun člana mirovinskog fonda, učiniti dostupnim izvještaj o ukupnom stanju na osobnom računu (podatke o vrijednosti iznosa sredstava i broju obračunskih jedinica na osobnim računima umanjenima za naknadu za izlaz ukoliko se ista naplaćuje) i izvještaj o svim dosadašnjim uplatama na osobnom računu člana.

(4) REGOS je dužan najkasnije u roku od 15 dana od izvršenog raspoređivanja, svakom osiguraniku iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika učiniti dostupnom informaciju o mirovinskom društvu u čiji je fond kategorije B učlanjen.

(5) Informacija iz stavka 4. ovog članka mora sadržavati najmanje:

a) naziv mirovinskog fonda u koji je osiguranik raspoređen,

b) naziv mirovinskog društva i osnovne podatke o mirovinskom društvu koje upravlja tim mirovinskim fondom (naziv, poslovna adresa, mrežna stranica),

c) informacije o mogućnostima prelaska u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, odnosno o mogućnostima promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju kojim upravlja isto ili drugo mirovinsko društvo.

(6) Potvrdu iz članka 193. stavak 1. Zakona, REGOS je dužan najmanje jednom godišnje najkasnije do 30. lipnja tekuće godine učiniti dostupnim članovima mirovinskih fondova, kao i mirovinskom društvu za svakog člana mirovinskog fonda kojim to društvo upravlja.

(7) Podatke o vrijednostima obračunskih jedinica potvrđenih od depozitara iz članka 111. stavka 8. Zakona, mirovinsko društvo dužno je dostaviti REGOS-u u pisanoj formi (telefaks) i elektroničkoj formi u standardiziranom formatu koji omogućava nepromjenjivost sadržaja.

(8) Podatke iz stavka 7. ovog članka po primitku istih, REGOS je dužan sukladno članku 193. stavku 5. Zakona, svakog radnog dana do 17:00 sati objaviti na vlastitoj mrežnoj stranici, na vidljivom mjestu.

(9) Agencija će odlukom propisati postupanje REGOS-a i mirovinskih društava u slučaju nedostavljanja podataka iz stavka 7. ovog članka i nemogućnosti objavljivanja u roku iz stavka 8. ovog članka.

(10) Podatke i informacije iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 6. ovog članka, REGOS je dužan učiniti dostupnim na način propisan člankom 194. Zakona.

(11) REGOS je dužan izvještavati Agenciju o rezultatima obrade podataka o obračunatom i uplaćenom doprinosu prikupljenih tijekom kalendarske godine u skladu s Odlukom o obliku, sadržaju i roku dostavljanja izvještaja koju donosi Agencija.

Članak 8.

REGOS je dužan na način propisan člankom 194. stavkom 2. Zakona učiniti dostupnim mirovinskim društvima informaciju o smrti člana mirovinskog fonda kojim mirovinsko društvo upravlja.

Način plaćanja doprinosa

Članak 9.

(1) Doprinosi se obračunavaju po zakonom propisanoj stopi i doznačuju na prolazni račun.

(2) Sredstva s prolaznog računa REGOS prosljeđuje sljedeći radni dan od dana povezivanja podataka o obračunatoj obvezi doprinosa na osobne račune članova mirovinskih fondova, sukladno propisu koji regulira povezivanje podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja.

(3) Prije prosljeđivanja sredstava iz stavka 2. ovog članka, REGOS obračunava i prosljeđuje mirovinskim društvima naknadu od uplaćenih doprinosa iz članka 63. točke 1. Zakona.

(4) Podatke o izvršenim transakcijama iz stavka 2. ovog članka REGOS će bez odgode učiniti dostupnima mirovinskom društvu, sukladno članku 194. stavku 2. Zakona.

Upravljanje nepovezanim uplatama

Članak 10.

(1) Upravljanje privremenim računom, kao i visina, način obračuna, rok isplate kamata te nadzor nad privremenim računom regulirani su Sporazumom o upravljanju privremenim računom između Ministarstva financija, Agencije i REGOS-a.

(2) Nepovezane uplate doprinosa definirane propisom o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja, REGOS bez odgode prosljeđuje na privremeni račun iz stavka 1. ovog članka protekom osam radnih dana od datuma uplate na prolazni račun.

(3) Nakon povezivanja nepovezanih uplata, REGOS je dužan sredstva s privremenog računa proslijediti na osobne račune članova, sukladno članku 9. stavcima 2. i 3. ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Za osiguranike koji nisu odabrali mirovinski fond, REGOS je dužan uplaćena sredstva doprinosa prenijeti s prolaznog računa na privremeni račun. Sredstva ostaju na privremenom računu do dana prijenosa na prolazni račun, posljedično učlanjenju u mirovinski fond.

(2) Po učlanjenju u mirovinski fond, REGOS je dužan sredstva iz stavka 1. ovog članka proslijediti na osobne račune članova, sukladno članku 9. stavcima 2. i 3. ovog Pravilnika.

(3) REGOS je dužan za slučajeve iz stavka 1. ovoga članka ustrojiti i voditi evidenciju osiguranika koji nisu odabrali mirovinski fond.

Kamate na zakašnjele uplate i dospjele obveze doprinosa

Članak 12.

REGOS je dužan uplaćene kamate za doprinose, a koje su nastale zbog nepravovremene uplate dospjele obveze, proslijediti na osobne račune članova mirovinskih fondova na način propisan u članku 9. stavku 2. ovog Pravilnika.

Uplate doprinosa i ispravci obračunatih i uplaćenih doprinosa

Članak 13.

(1) Sredstva uplaćenih doprinosa koja su proslijeđena u korist mirovinskih fondova knjiže se na osobne račune članova mirovinskih fondova.

(2) Sa sredstvima iz stavka 1. ovoga članka, REGOS je dužan postupati sukladno članku 109. stavku 1. Zakona.

Članak 14.

(1) U slučaju povrata sredstava po osnovu ispravaka obračunatih i uplaćenih doprinosa REGOS za zahtijevani iznos povrata, za koji je ispunjen uvjet za povrat, utvrđuje broj obračunskih jedinica za sredstva proslijeđenog doprinosa knjiženog na osobnom računu člana.

(2) Broj obračunskih jedinica za zahtijevani iznos povrata REGOS utvrđuje prema vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda na dan izvršenog prijenosa sredstava na osobni račun.

(3) REGOS iznos povrata izračunava množenjem utvrđenog broja obračunskih jedinica osiguranika za zahtijevani povrat iz stavka 2. ovoga članka, s vrijednošću obračunske jedinice mirovinskog fonda čiji je osiguranik član na dan provođenja naloga za povrat sredstava.

(4) Ukoliko je osiguranik, od dana izvršene uplate obveznika do dana provođenja naloga za povrat sredstava mijenjao mirovinski fond, REGOS je dužan utvrđeni broj obračunskih jedinica iz stavka 3. ovoga članka, ispraviti sukladno odnosima vrijednosti obračunskih jedinica mirovinskih fondova u kojima je osiguranik bio član uključivši i mirovinski fond u kojem je osiguranik član na dan provođenja naloga za povrat sredstava.

(5) U slučaju povrata sredstava po osnovu ispravaka obračunatih i uplaćenih doprinosa, a na teret imovine mirovinskog fonda, REGOS je dužan obavijestiti mirovinsko društvo, da sljedeći radni dan od dana primitka obavijesti doznači izračunati iznos povrata u korist prolaznog računa.

Članak 15.

(1) Kada REGOS zaprimi zahtjev za ispravkom obračunate obveze doprinosa i/ili uplaćenog doprinosa te povratom sredstava, REGOS je dužan provesti kontrolu i:

– povezivanje podataka iz zahtjeva s prethodno evidentiranom obračunatom obvezom doprinosa ili

– povrat sredstava odnosno preknjiženje uplaćenih sredstava.

(2) Na temelju rezultata provedene kontrole i povezivanja podataka, REGOS pokreće odgovarajuće prijenose novčanih sredstava koja se mogu nalaziti na: prolaznom računu, privremenom računu i osobnom računu osiguranika, u korist prolaznog računa.

Članak 16.

(1) Kada REGOS utvrdi da je pogrešno evidentiran podatak koji se vodi na osobnom računu dužan je odmah po utvrđenju započeti postupak ispravka podatka.

(2) Nakon unosa podataka u registar svaka dopuna ili izmjena podataka upisuje se na način da se prethodni podaci ne brišu, nego se označavaju kao arhivski s naznakom datuma kada je izvršena promjena.

Članak 17.

(1) REGOS je dužan obračunati zakonom propisane naknade:

– naknade od uplaćenih doprinosa i

– naknade za izlaz iz mirovinskog fonda.

(2) Obračunate naknade iz stavka 1. ovoga članka, REGOS je dužan proslijediti u korist mirovinskih društava poštujući rokove za prosljeđivanje sredstava doprinosa.

Prijenos sredstava u slučaju zatvaranja osobnog računa člana mirovinskog fonda

Članak 18.

(1) U slučaju zatvaranja osobnog računa člana mirovinskog fonda kada se sredstva s osobnog računa prenose u korist odabranog mirovinskog osiguravajućeg društva, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili nasljednika, REGOS obavještava mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom o obvezi doznake sredstava.

(2) Mirovinsko društvo je dužno prenijeti sredstva iz stavka 1. ovog članka na prolazni račun najkasnije peti radni dan od zaprimanja obavijesti REGOS-a iz stavka 1. ovog članka.

(3) Doznaka mirovinskog društva iz stavka 2. ovog članka obuhvaća sva sredstva koja su prikupljena na osobnom računu člana mirovinskog fonda i na nju se ne odnose nikakva potraživanja fonda.

(4) Sredstva s prolaznog računa iz stavka 2. ovog članka REGOS prenosi primateljima iz stavka 1. ovog članka sljedeći radni dan od dana uplate sredstava od strane mirovinskog društva.

(5) Postupak zatvaranja osobnog računa člana mirovinskog fonda, REGOS pokreće po ispunjenju uvjeta za zatvaranje osobnog računa. Ako mirovinsko društvo ne izvrši doznaku u roku iz stavka 2. ovoga članka, iznosu doznake pridodaju se kamate koje je mirovinsko društvo dužno isplatiti prema stopi utvrđenoj posebnim zakonom.

(6) REGOS je dužan sredstva doprinosa i kamate za doprinose, a koje su nastale zbog nepravovremene uplate dospjele obveze uplaćene nakon zatvaranja osobnih računa, proslijediti u korist primatelja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Obveza čuvanja podataka

Sve podatke i evidencije koji se vode sukladno važećim propisima, kao i provedene radne postupke u registru, uključujući i njihove promjene, a koje se odnose na:

– plaćanje doprinosa,

– postupanje sa sredstvima na prolaznom i privremenom računu te

– prosljeđivanje sredstava,

REGOS je dužan čuvati trajno.

Članak 20.

Prijelazne i završne odredbe

(1) Osiguranici iz članka 90. stavka 1. Zakona koji do dana stupanja na snagu Zakona nisu raspoređeni u mirovinski fond, raspoređuju se u mirovinske fondove u roku propisanom odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/1999, 63/2000, 103/2003, 177/2004, 71/2007, 124/2010, 114/2011 i 51A/2013).

(2) REGOS je dužan mirovinskim društvima učiniti dostupnim podatke o prijavama članova postojećih mirovinskih fondova koji su u razdoblju od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona pa do 14 dana prije početka rada fondova kategorija A i C, REGOS-u podnijeli prijavu za promjenu mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju koja će nastupiti početkom rada mirovinskih fondova kategorije A i C.

(3) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 6. ovog Pravilnika, REGOS će informaciju iz članka 193. stavak 1. Zakona o eventualnom prelasku člana mirovinskog fonda u mirovinski fond druge kategorije za članove mirovinskih fondova čije pravo na promjenu kategorije mirovinskog fonda nastupa u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, učiniti dostupnim najkasnije mjesec dana prije kalendarskog mjeseca u kojemu je član mirovinskog fonda rođen.

(4) Promjenu mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, pod uvjetima i rokovima propisanima stavkom 2. ovog članka, osiguranik potvrđuje potpisivanjem Obrasca propisanog člankom 3. stavkom 4. ovog Pravilnika.

(5) Podatke iz predbilježbe iz stavka 2. ovog članka REGOS je dužan dostaviti mirovinskim društvima za cijelo vrijeme trajanja razdoblja propisanog stavkom 2. ovog članka.

(6) Po isteku 6 mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, REGOS raspoređuje osiguranike u skladu s njihovim odabirom iz stavka 4. ovog članka i članka 239. stavka 2. Zakona.

(7) Po isteku 6 mjeseci od dana stupanja zakona na snagu, mirovinska društva dužna su prenijeti imovinu iz fonda B u fondove A i C u skladu s rasporedom osiguranika iz stavka 6. ovog članka.

(8) Prijenos imovine iz stavka 7. ovoga članka može se obaviti u novčanim sredstvima ili drugim oblicima imovine.

(9) Mirovinsko društvo dužno je osigurati da se prijenosom imovine iz stavka 7. ovoga članka ne narušava strategija ulaganja, profil rizičnosti, likvidnost i druge karakteristike fonda kategorije B, da je prijenos imovine u skladu s profilom rizičnosti, strategijom i ograničenjima ulaganja fondova A i C te da se ne obavlja pod uvjetima koji su različiti od tržišnih ili da se njime fond jedne kategorije stavlja u povoljniji položaj u odnosu na fond druge kategorije.

(10) Mirovinsko društvo dužno je obrazložiti i dokumentirati razloge i način na koji je obavilo prijenos imovine iz stavka 7. ovog članka.

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/36

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 9. svibnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.


PRILOG I.

BROJ (otisnut)

PRIJAVA OSIGURANIKA U
OBVEZNI MIROVINSKI FOND

1.

OIB


2.

IME I PREZIME


3.

DATUM ROĐENJA


4.

SPOL


5.

ADRESA


6.

NAZIV OBVEZNOG MIROVINSKOG DRUŠTVA


7.

KATEGORIJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

                                                                                              

8.

NAZIV PRETHODNOG OBVEZNOG MIROVINSKOG DRUŠTVA
(u slučaju promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo)


9.

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE


Napomena: Suglasan/suglasna sam da podatke iz Prijave REGOS koristi u službene svrhe.

                                                                                       ________________________
                                                                                          (POTPIS OSIGURANIKA)

DATUM PRIJAVE: _________________

POTPIS I OVJERA SLUŽBENE OSOBE : ________________


PRILOG II.

BROJ (otisnut)

PRIJAVA PROMJENE KATEGORIJE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

1.

OIB


2.

IME I PREZIME

                                                                                                             

3.

DATUM ROĐENJA


4.

SPOL


5.

ADRESA


6.

NAZIV OBVEZNOG MIROVINSKOG DRUŠTVA


7.

KATEGORIJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA


8.

PRETHODNA KATEGORIJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA


9.

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE


Napomena: Suglasan/suglasna sam da podatke iz Prijave REGOS koristi u službene svrhe

                                                                                              ________________________
                                                                                                   (POTPIS OSIGURANIKA)

DATUM PRIJAVE: _________________

POTPIS I OVJERA SLUŽBENE OSOBE : ________________

60 16.05.2014 Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova 60 16.05.2014 Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova 60 16.05.2014 Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova 60 16.05.2014 Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova 60 16.05.2014 Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova