Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

NN 60/2014 (16.5.2014.), Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1123

Na temelju članka 159. stavka 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBAVIJESTI O PRIPAJANJU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA I NAČINU NJENE DOSTAVE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom pobliže se uređuje sadržaj obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i način njene dostave članovima tih fondova kao fonda prenositelja i fonda preuzimatelja.

(2) Pripajanje mirovinskih fondova provodi se u sljedećim slučajevima:

– kod prijenosa poslova upravljanja, bilo da se radi o dobrovoljnom bilo o prisilnom prijenosu na drugo mirovinsko društvo koje već upravlja mirovinskim fondovima,

– ako jedno mirovinsko društvo izravno stekne sve dionice, odnosno poslovne udjele u drugom mirovinskom društvu (isključivi vlasnik) ili

– kod međusobnog spajanja ili pripajanja mirovinskih društava.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

Mirovinsko društvo je mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond (fond prenositelj ili fond preuzimatelj).

REGOS je Središnji registar osiguranika.

SADRŽAJ OBAVIJESTI O PRIPAJANJU MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 3.

Osim navedenog u članku 159. stavku 3. Zakona, obavijest članovima fonda preuzimatelja i fonda prenositelja o pripajanju mirovinskih fondova sadrži još i mišljenja depozitara o pripajanju iz članka 158. Zakona.

NAČIN DOSTAVE OBAVIJESTI O PRIPAJANJU MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 4.

(1) Obavijest iz članka 3. ovog Pravilnika mirovinska društva fonda preuzimatelja i fonda prenositelja dužna su u pisanom obliku dostaviti REGOS-u i to pravovremeno, kako bi REGOS istu mogao učiniti dostupnom svim članovima unutar roka iz članka 159. stavak 4. Zakona.

(2) Obavijest iz stavka 2. ovog Pravilnika dužan je REGOS objaviti u elektroničkom obliku na svojim mrežnim (internetskim) stranicama i učiniti je dostupnom besplatnim stavljanjem na uvid u tiskanom obliku na prijemnim mjestima REGOS-a, kao i poslati je svakom članu fonda preuzimatelja i fonda prenositelja putem elektroničke pošte, ako je član mirovinskom društvu ili REGOS-u dostavio valjanu adresu elektroničke pošte te je odabrao takav način dostave podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/38

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 9. svibnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.