Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

NN 60/2014 (16.5.2014.), Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1124

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O STATUSNIM PROMJENAMA MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju uvjeti koje je potrebno ispuniti u svrhu davanja odobrenja na statusne promjene mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

Mirovinsko društvo je mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond.

Članak 3.

(1) Mirovinsko društvo koje je dioničko društvo može se preoblikovati u društvo s ograničenom odgovornošću i obratno.

(2) Mirovinsko društvo može se podijeliti, pripojiti ili spojiti.

(3) Na statusne promjene mirovinskih društava, u dijelu u kojemu iste nisu regulirane odredbama Zakona, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/2000 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012 i 68/2013, dalje: ZTD).

(4) Položaj članova mirovinskih fondova kojima upravlja mirovinsko društvo koje sudjeluje u statusnoj promjeni ne smije uslijed statusne promjene biti promijenjen na štetu članova tih fondova. Agencija se prilikom odlučivanja o zahtjevu za odobrenje statusne promjene dužna voditi zaštitom imovine mirovinskih fondova kojima upravlja mirovinsko društvo koje sudjeluje u statusnoj promjeni, odnosno zaštitom imovinskih prava članova tih fondova, kao i zaštitom sustava obveznih mirovinskih fondova u cjelini.

PREOBLIKOVANJE

Članak 4.

(1) U slučaju preoblikovanja u društvo s ograničenom odgovornošću, mirovinsko društvo dužno je uz zahtjev za izdavanje odobrenja Agenciji dostaviti odluku glavne skupštine o preoblikovanju te preslike izjava oštećenih dioničara iz članka 559. stavka 2. ZTD-a, kada je to primjenjivo.

(2) U slučaju preoblikovanja u dioničko društvo, mirovinsko društvo dužno je uz zahtjev za izdavanje odobrenja Agenciji dostaviti odluku skupštine o preoblikovanju te preslike izjava oštećenih dioničara iz članka 565. stavka 2. ZTD-a, kada je to primjenjivo.

(3) Po upisu preoblikovanja u sudski registar mirovinsko društvo dužno je bez odlaganja o tome obavijestiti Agenciju i dostaviti joj presliku sudskog rješenja o upisu.

PODJELA

Opće odredbe

Članak 5.

(1) Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za odobrenje podjele prilaže plan podjele iz članka 550.b ZTD-a, izvješće o podjeli iz članka 550.d ZTD-a i odluku glavne skupštine, odnosno skupštine društva o podjeli iz članka 550.h ZTD-a.

(2) Rješenje Agencije kojim se odobrava podjela mirovinskog društva uslijed koje se djelatnosti mirovinskog društva koje se dijeli prenose na društvo koje do tada te djelatnosti nije obavljalo, sadrži ujedno i odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave i člana nadzornog odbora, odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona te odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona, kao i odgovarajuća odobrenja predviđena člankom 21. te člankom 100. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje: ZDMF), ako mirovinsko društvo uslijed podjele prestaje obavljati djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

(3) Po upisu podjele u sudski registar suda nadležnog po mjestu sjedišta društva koje se dijeli, društvo koje nastavlja poslovati kao mirovinsko društvo dužno je bez odlaganja o upisu obavijestiti Agenciju i dostaviti joj presliku sudskog rješenja o upisu.

Razdvajanje

Članak 6.

(1) Ako se radi o podjeli kod koje se djelatnosti mirovinskog društva koje prestaje postojati prenose na postojeće društvo (razdvajanje s preuzimanjem) koje nije mirovinsko društvo, zahtjev za odobrenje statusne promjene podnosi Agenciji postojeće društvo i to na način da isti sadrži i

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 21. i članka 100. ZDMF (ako mirovinsko društvo koje podjelom prestaje postojati obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima),

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva,

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva

u kojem slučaju je uz zahtjev potrebno priložiti i odgovarajuću dokumentaciju propisanu zakonskim i podzakonskim propisima za pribavljanje predmetnih odobrenja, uključivši dokaz o plaćenim pristojbama i naknadama za sve zahtjeve.

(2) Ako se radi o podjeli kod koje se djelatnosti mirovinskog društva koje prestaje postojati prenose na postojeće mirovinsko društvo, ono podnosi zahtjev za odobrenje statusne promjene bez da isti sadrži ostale zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se radi o podjeli kod koje se djelatnosti mirovinskog društva koje prestaje postojati prenose na društvo koje se osniva (razdvajanje s osnivanjem), zahtjev za odobrenje statusne promjene podnosi Agenciji mirovinsko društvo koje se dijeli i to na način da isti sadrži i:

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 21. i članka 100. ZDMF (ako mirovinsko društvo koje podjelom prestaje postojati obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima),

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva,

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva,

u kojem slučaju je uz zahtjev potrebno priložiti i odgovarajuću dokumentaciju propisanu zakonskim i podzakonskim propisima za pribavljanje predmetnih odobrenja, uključivši dokaz o plaćenim pristojbama i naknadama za sve zahtjeve.

Odvajanje

Članak 7.

(1) Ako mirovinsko društvo koje se dijeli ne prestaje postojati (podjela s odvajanjem), djelatnosti mirovinskog društva mogu u skladu s planom podjele ostati na društvu koje se dijeli, u kojem slučaju zahtjev za odobrenje statusne promjene podnosi Agenciji mirovinsko društvo koje se dijeli.

(2) Ako se djelatnosti mirovinskog društva podjelom s odvajanjem prenose na novo ili postojeće društvo koje nije mirovinsko društvo, zahtjev za odobrenje statusne promjene podnosi Agenciji društvo na koje se podjelom prenose navedene djelatnosti i to na način da zahtjev sadrži i:

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 21. i članka 100. ZDMF (ako mirovinsko društvo koje se dijeli obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima),

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva te

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva,

u kojem slučaju je uz zahtjev potrebno priložiti i odgovarajuću dokumentaciju propisanu zakonskim i podzakonskim propisima za pribavljanje predmetnih odobrenja, uključivši dokaz o plaćenim pristojbama i naknadama za sve zahtjeve.

(3) Ako se djelatnosti mirovinskog društva podjelom s odvajanjem prenose na drugo postojeće mirovinsko društvo, ono podnosi zahtjev za odobrenje statusne promjene bez da isti sadrži ostale zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka.

PRIPAJANJE

Članak 8.

(1) Mirovinsko društvo može kao društvo preuzimatelj pripojiti jedno ili više društava kapitala, koja mogu i ne moraju biti mirovinska društva, a može biti i pripojeno od strane mirovinskog društva, ili pak društva kapitala koje nije mirovinsko društvo.

(2) Zahtjev za odobrenje pripajanja Agenciji uvijek podnosi društvo preuzimatelj. Uz navedeni zahtjev prilaže se ugovor o pripajanju iz članka 513. odnosno 537. ZTD-a te za svako mirovinsko društvo koje sudjeluje u pripajanju izvješće o pripajanju iz članka 514. ZTD-a i izvješće nadzornog odbora iz članka 515.a ZTD-a, ako prema navedenim člancima ZTD-a postoji obveza izrade tih izvješća.

(3) Ako društvo kapitala koje nije mirovinsko društvo želi pripojiti drugo mirovinsko društvo, zahtjev za odobrenje pripajanja obavezno sadrži i

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 21. i članka 100. ZDMF (ako mirovinsko društvo koje se pripaja obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima),

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva te

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva,

u kojem slučaju je uz zahtjev potrebno priložiti i odgovarajuću dokumentaciju propisanu zakonskim i podzakonskim propisima za pribavljanje predmetnih odobrenja, uključivši dokaz o plaćenim pristojbama i naknadama za sve zahtjeve.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 21. i članka 100. ZDMF sastavni je dio zahtjeva za odobrenje pripajanja i u slučaju kada mirovinsko društvo preuzimatelj nema odobrenje za obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a pripaja mirovinsko društvo koje tu djelatnost obavlja te je u tom slučaju uz zahtjev potrebno priložiti i odgovarajuću dokumentaciju propisanu zakonskim i podzakonskim propisima za pribavljanje predmetnog odobrenja, uključivši dokaz o plaćenim pristojbama i naknadama za sve zahtjeve.

(5) Ako mirovinsko društvo pripaja drugo mirovinsko društvo, tada istovremeno s podnošenjem zahtjeva za odobrenje pripajanja od strane mirovinskog društva mora društvo prenositelj u skladu s člancima 155. i 156. Zakona podnijeti Agenciji zahtjev za odobrenje pripajanja mirovinskih fondova kategorije A, B i C kojima to mirovinsko društvo upravlja.

(6) Rješenje Agencije kojim se društvu preuzimatelju koje nije mirovinsko drukštvo odobrava pripajanje mirovinskog društva ujedno sadrži i odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora, odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona te odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona, kao i odgovarajuća odobrenja predviđena člankom 21. te člankom 100. ZDMF, ako je mirovinsko društvo koje se pripaja obavljalo djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

(7) O upisu pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj je dužno bez odlaganja obavijestiti Agenciju i dostaviti joj presliku sudskog rješenja o upisu.

SPAJANJE

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo može se spojiti s jednim ili više mirovinskih društava i/ili društava kapitala tako da nastane novo mirovinsko društvo. Zahtjev za odobrenje spajanja podnosi Agenciji mirovinsko društvo koje se spaja, a uz zahtjev se prilaže:

a) ugovor o spajanju iz članka 513. odnosno 537. ZTD-a te za svako mirovinsko društvo koje sudjeluje u spajanju izvješće o spajanju iz članka 514. ZTD-a i izvješće nadzornog odbora iz članka 515.a ZTD-a (sve u svezi s člankom 533. stavkom 1. ZTD-a), ako prema navedenim člancima ZTD-a postoji obveza izrade tih izvješća;

b) dokumentacija propisana člankom 11. Zakona, pri čemu se osnivačima smatraju društva koja se spajaju;

c) odgovarajuća dokumentacija propisana Pravilnikom donijetim temeljem članka 11. stavak 2. Zakona;

d) odgovarajuća dokumentacija propisana člankom 82. Zakona i to:

– statuti mirovinskih fondova kategorije A, B i C

– ugovor s depozitarom.

(2) Zahtjev za odobrenje spajanja obavezno sadrži i

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona,

– zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 21. i članka 100. ZDMF (ako mirovinsko društvo koje se pripaja obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima),

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva te

– zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva,

u kojem slučaju je uz zahtjev potrebno priložiti i odgovarajuću dokumentaciju propisanu zakonskim i podzakonskim propisima za pribavljanje predmetnih odobrenja, uključivši dokaz o plaćenim pristojbama i naknadama za sve zahtjeve.

(3) Ako se spaja više mirovinskih društava, ona zajednički podnose Agenciji zahtjev za odobrenje spajanja iz stavka 1. ovoga članka, a obvezni je sadržaj tog zahtjeva i zahtjev za odobrenje pripajanja mirovinskih fondova kategorije A, B i C (članak 155. Zakona) kojima ta mirovinska društva upravljaju, uz koji se prilaže dokumentacija propisana člankom 156. Zakona.

(4) Rješenje Agencije kojim se odobrava spajanje ujedno sadrži i odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora, odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona te odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona, kao i odgovarajuća odobrenja predviđena člankom 21. te člankom 100. ZDMF, ako je mirovinsko društvo koje spajanjem prestaje obavljalo djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/37

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 9. svibnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.