PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O LEASINGU I DRUGIH PROPISA NA LEASING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

NN 60/2014 (16.5.2014.), PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O LEASINGU I DRUGIH PROPISA NA LEASING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1127

Na temelju članka 120. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O LEASINGU I DRUGIH PROPISA NA LEASING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način primjene odredbi Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/2013, dalje u tekstu: Zakon) i drugih propisa koji se primjenjuju na leasing društva, obveze leasing društva u likvidaciji prema Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), izuzeća leasing društva u likvidaciji od određenih obveza kao i druga pitanja vezana za provedbu postupka likvidacije leasing društva koja proizlaze iz propisa kojima se uređuju leasing društva.

(2) Na postupak likvidacije leasing društva, osim Zakona, Zakona o trgovačkim društvima i ovoga Pravilnika, primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje vođenje sudskog registra.

(3) Leasing društva u likvidaciji dužna su se pridržavati odredaba Zakona i njegovih pripadajućih podzakonskih propisa, te drugih propisa koji se primjenjuju na leasing društva koja nisu u likvidaciji, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Likvidatori

Članak 2.

(1) Likvidatorom leasing društva može biti imenovana samo ona fizička osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave leasing društva u skladu s odredbama članka 34. Zakona kojima se propisuju uvjeti za člana uprave leasing društva.

(2) Na imenovanje likvidatora ne primjenjuju se uvjeti za člana uprave leasing društva iz odredbe članka 33. stavka 4., članka 34. stavka 1. točke 8. i stavka 3. istog članka Zakona, te odredbe članka 35. Zakona koje propisuju uvjete i postupak izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Obveze leasing društva ili likvidatora u vezi postupka likvidacije

Članak 3.

(1) U skladu s odredbom članka 119. stavka 2. Zakona, uprava i nadzorni odbor leasing društva dužni su, prije donošenja odluke o likvidaciji, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom što podrazumijeva pravodobno izvješćivanje Agencije o svim okolnostima od značenja za donošenje odluke o likvidaciji.

(2) Likvidator leasing društva je dužan elektroničkim putem obavijestiti Agenciju o odluci o likvidaciji leasing društva u roku od 3 radna dana od dana njezina donošenja, te u roku od osam dana od dana donošenja odluke o likvidaciji leasing društva dužan je dostaviti Agenciji obavijest s priloženom odlukom o likvidaciji leasing društva putem redovne pošte u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

(3) Likvidator leasing društva je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji ili imenovanja likvidatorom izraditi i dostaviti Agenciji plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza leasing društva sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji leasing društva.

(4) Likvidator je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji leasing društva izraditi i dostaviti Agenciji revidirane početne likvidacijske financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji leasing društva.

(5) Likvidator leasing društva je obvezan Agenciji u roku od 30 dana po isteku šestomjesečnih razdoblja, počevši od dana otvaranja likvidacijskog postupka, dostavljati Agenciji pisana izvješća o tijeku i radnjama postupka likvidacije leasing društva.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, Agencija može zatražiti od likvidatora izvješća o tijeku postupka likvidacije i u kraćim razdobljima.

(7) Izvještaje iz stavka 4. i 5. ovoga članka, likvidator dostavlja Agenciji putem redovne pošte.

(8) Likvidator je dužan izraditi i Agenciji dostaviti u roku od 30 dana od dana podmirenja svih obveza i eventualne isplate preostale imovine dioničarima odnosno članovima leasing društva i zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji leasing društva i odgovoran je za izradu tih izvješća.

Članak 4.

Nakon završetka postupka likvidacije, likvidator je dužan sve poslovne knjige leasing društva čuvati sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i računovodstvenim propisima.

Obveze leasing društva u likvidaciji u izvještavanju Agencije

Članak 5.

(1) Leasing društvo u likvidaciji obvezno je Agenciji, u skladu s pravilnikom kojim se, na temelju članka 73. Zakona, propisuje struktura i sadržaj te način i rokovi dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, dostavljati sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o strukturi portfelja – operativni leasing,

4. Izvještaj o strukturi portfelja – financijski leasing,

5. Izvještaj o strukturi portfelja – zajmovi.

(2) Leasing društvo u likvidaciji nije obvezno Agenciji dostavljati:

– izvješća o kapitalu u skladu s pravilnikom kojim se, na temelju članka 10. Zakona, propisuje kapital leasing društva,

– izvješća o statusnim promjenama u skladu pravilnikom kojim se, na temelju članka 76. Zakona, propisuje sadržaj izvješća, način i rokovi izvješćivanja Agencije, osim izvješća o činjenicama i okolnostima iz odredbe članka 76. stavka 1. točaka 1., 3., 5 i 6. Zakona u odnosu na koje ostaje zakonska obveza i za leasing društva u likvidaciji.

Izuzeća leasing društva u likvidaciji od primjene odredbi Zakona

Članak 6.

Na leasing društva u likvidaciji ne primjenjuju se odredbe Zakona koje reguliraju:

1. kapital (članak 10. Zakona),

2. izdavanje suglasnosti Agencije za stjecanje kvalificiranih udjela u leasing društvu i leasing društva u drugoj pravnoj osobi (od članka 16. do 25. Zakona),

3. organizacijske zahtjeve leasing društva (od članka 68. do 71. Zakona).

Ostale odredbe

Članak 7.

(1) Leasing društva u likvidaciji dužna su u roku od 5 radnih dana od dana donošenja odluke o otvaranju postupka likvidacije, javno objaviti informaciju o otvaranju tog postupka putem svojih internetskih stranica, istaknutih obavijesti postavljenih na jasno vidljivim mjestima u poslovnim prostorijama leasing društva i njegovim podružnicama ili na drugi prikladan način po izboru leasing društva.

(2) Informacija o otvaranju postupka likvidacije obvezno mora sadržavati:

– ime i prezime te prebivalište likvidatora,

– tvrtku i sjedište leasing društva,

– datum donošenja odluke o likvidaciji,

– razlog otvaranja postupka likvidacije,

– kratko obrazloženje postupka likvidacije, uključujući predviđeni rok trajanja i mogući utjecaj likvidacije na primatelje leasinga, dobavljače leasinga te druge stranke iz poslovnih odnosa leasing društva,

– gdje, kada i na koji način je moguće dobiti dodatne informacije o likvidaciji leasing društva.

(3) Na temelju odredbe članka 120. stavka 3. Zakona, u okviru obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, leasing društvo u likvidaciji dužno je obavijestiti javnost i o poslovima koje će leasing društvo u likvidaciji obavljati kao i o zabrani sklapanja, započinjanja obavljanja ili obavljanja novih poslova.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika, na odgovarajući se način primjenjuju na likvidaciju podružnice leasing društva iz države članice iz članka 46. Zakona te podružnicu leasing društva iz treće države iz članka 48. Zakona.

Završna odredba

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/18

Urbroj: 326-550-14-1

Zagreb, 9. svibnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.