Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

NN 60/2014 (16.5.2014.), Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1129

Na temelju članka 66. stavka 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13) i članka 55. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

(2) Osobama koje uspješno polože ispite za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdat će Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Članak 2.

(1) Stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara dokazuju se uspješno položenim ispitima iz sljedećih predmeta:

1. Obvezni ispiti:

– Vjerojatnost i matematička statistika

– Financijska matematika

– Stohastičko modeliranje

– Ekonomija

– Modeli doživljenja

– Aktuarska matematika I

– Aktuarska matematika II

– Investiranje i upravljanje imovinom

– Životno osiguranje

– Neživotno osiguranje

– Mirovinsko osiguranje

– Zdravstveno osiguranje.

2. Dodatni obvezni ispiti:

– Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj

– Profesionalizam aktuarske struke

– Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj

– Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(2) Obvezni ispiti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka polažu se u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu ili drugoj obrazovnoj instituciji ako je ispunjen uvjet iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

(3) Dodatni obvezni ispiti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka (dalje u tekstu: Dodatni ispiti) polažu se pred Komisijom za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (dalje u tekstu: Komisija).

(4) Agencija će na svojoj mrežnoj stranici objaviti detaljni sadržaj Dodatnih ispita te literaturu potrebnu za polaganje istih.

Komisija

Članak 3.

(1) Komisija se sastoji od pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Komisije za svaki ispitni rok posebno Odlukom imenuje Agencija.

(2) Komisija je u obvezi tijekom postupka održavanja Dodatnih ispita jamčiti tajnost podataka.

(3) Članovi Komisije određuju popis pitanja i zadataka Dodatnih ispita koji odobrava Agencija.

(4) Članovi Komisije primaju naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Agencija Odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Agencije.

Obrazovni program za Dodatne ispite

Članak 4.

(1) Agencija može organizirati obrazovni program za Dodatne ispite (dalje u tekstu: obrazovni program).

(2) Agencija može obrazovni program organizirati samostalno ili u suradnji s drugim institucijama.

(3) Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje detalje obrazovnog programa.

(4) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje obrazovnog programa i koja je podmirila naknadu pohađanja obrazovnog programa.

(5) Zahtjev za pohađanje obrazovnog programa podnosi se Agenciji na Obrascu AKTUAR – 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva utvrđuje listu kandidata za pohađanje obrazovnog programa. Lista kandidata objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije.

(7) Ako se prema procjeni Agencije ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje obrazovnog programa, Agencija neće provesti obrazovni program.

(8) U slučaju iz prethodnog stavka obrazovni program, uz prethodnu suglasnost Agencije mogu organizirati i druge institucije.

(9) Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje Dodatnim ispitima.

(10) Agencija će održati ispitni rok i u slučaju da nije proveden obrazovni program.

Uvjeti za pristupanje Dodatnim ispitima

Članak 5.

(1) Dodatnim ispitima može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za polaganje ispita i uplatila naknadu za pristup ispitima te priložila sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a osoba koja nije hrvatski državljanin prilaže presliku putovnice,

2. presliku diplome, a u slučaju inozemne isprave, dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kao dokaz o završenom:

– preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili

– o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno o završenom stručnom dodiplomskom studiju u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,

3. potvrdu izdanu od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu o položenim ispitima navedenim u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika odnosno potvrdu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu o istovrsnosti položenih ispita s programom poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike za osobe koje su uspješno obavile provjeru stručnih znanja u skladu s programom o izobrazbi navedenom u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika u drugoj obrazovnoj instituciji,

4. izvornik ili presliku potvrde poslodavca o najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova,

5. izjavu s potpisom kandidata ovjerenim kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. listopada 1961. godine), ne stariju od tri mjeseca, da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144712) iz:

– glave XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glave XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva

– glave XXVI. – kaznena djela krivotvorenja

kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 i 143/12) i to:

– glave XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glave XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

– glave XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava.

(2) Dokumentacija propisana odredbama ovoga članka dostavlja se na hrvatskom jeziku, preslike isprava dostavljaju se ovjerene kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), a isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

(3) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Podnošenje zahtjeva za polaganje ispita

Članak 6.

(1) Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Agenciji na Obrascu AKTUAR – 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati obvezno prilažu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, a kandidati koji pristupaju drugom ispitnom roku dostavljaju izjavu iz članka 5. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, ako je prethodno dostavljena izjava starija od tri mjeseca.

Naknade

Članak 7.

(1) Polaznici obrazovnog programa plaćaju naknadu za pohađanje obrazovnog programa.

(2) Kandidati za polaganje Dodatnih ispita plaćaju naknadu za pristup ispitima.

(3) Visina naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje se pravilnikom Agencije o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi.

(4) Kandidati koji pristupaju drugom ispitnom roku ponovno plaćaju naknadu za pristup ispitima.

Polaganje Dodatnih ispita

Članak 8.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja Dodatnih ispita kao i druge relevantne podatke u svezi istih Agencija će objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

(2) Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje i rok za podnošenje zahtjeva za polaganje ispita.

(3) Kandidati se prilikom pristupanja polaganju Dodatnih ispita moraju identificirati s dokumentom sa slikom. Agencija može navedeni dokument fotokopirati.

(4) Dodatni ispiti polažu se na hrvatskom jeziku i to u pisanom obliku.

(5) Komisija sastavlja zapisnik o provedenim ispitima.

(6) Dodatni ispiti nisu javni. Osim članova Komisije na Dodatnim ispitima mogu također biti nazočne osobe koje ovlasti Agencija.

(7) U slučaju kada radnici Agencije polažu Dodatne ispite, isti će biti posebno označeni.

(8) Polaganje Dodatnih ispita organizira se u dva ispitna roka.

(9) Prvom ispitnom roku mogu pristupiti kandidati koji su ispunili uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika, a čiji popis će Agencija objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

(10) Drugom ispitnom roku mogu pristupiti samo oni kandidati koji su pristupili prvom ispitnom roku i nisu uspješno položili sve Dodatne ispite.

(11) U drugom ispitnom roku kandidat polaže samo one Dodatne ispite koje nije položio u prvom ispitnom roku.

(12) Ako kandidat ne položi sve ispite ni u drugom ispitnom roku do tada položeni Dodatni ispiti se ne priznaju i kandidat mora ponovo podnijeti zahtjev za polaganje ispita iz članka 6. ovoga Pravilnika s dokumentacijom iz članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Ocjenjivanje uspješnosti

Članak 9.

(1) Smatra se da je kandidat uspješno položio Dodatne ispite ako je na svakom Dodatnom ispitu točno odgovorio na najmanje 60% pitanja.

(2) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se sa »položio« ili »nije položio«.

(3) U slučaju posebno označenih ispita radnika Agencije, iste ne mogu ocjenjivati članovi Komisije koji su ujedno i radnici Agencije.

(4) Kandidat koji nije u mogućnosti izaći na Dodatne ispite zbog opravdanih razloga (bolest, službeni put i dr.) podnosi pisani zahtjev Agenciji, najkasnije dva dana prije dana održavanja Dodatnih ispita kako bi ostvario pravo na povrat uplaćene naknade za pristup ispitima.

Objava rezultata

Članak 10.

(1) Agencija će u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Dodatnih ispita na svojoj mrežnoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili Dodatne ispite te objaviti rok od najmanje 7 (sedam) dana u kojem se može ostvariti uvid u ispite.

(2) Uvid u svoje ispite može ostvariti kandidat koji ih nije položio te ako kandidat smatra da mu odgovori nisu točno vrednovani može uputiti pisanu predstavku Agenciji u roku u kojem se može ostvariti uvid u ispite.

(3) Eventualne pisane predstavke rješava Komisija najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana primitka predstavke.

(4) Nakon isteka roka za rješavanje predstavki, Agencija će na svojoj mrežnoj stranici objaviti službenu listu kandidata koji su položili sve Dodatne ispite.

Članak 11.

Agencija će kandidatu koji položi sve Dodatne ispite izdati Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana polaganja Dodatnih ispita.

Završne odredbe

Članak 12.

(1) Osoba koja je položila ispite: Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u u Republici Hrvatskoj i Profesionalizam u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva dobit će Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara bez polaganja Dodatnih ispita, ako ispuni i ostale uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika i pod uvjetom da je prije polaganja navedenih ispita položila sve obvezne ispite iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika i stekla odgovarajuće radno iskustvo iz članka 5. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za izdavanje Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka osoba je dužna dostaviti dokumentaciju propisanu člankom 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i dokaz o položenim ispitima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (»Narodne novine« broj 93/13).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/40

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 9. svibnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

Obrazac AKTUAR – 1

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. OIB:

4. Stručna sprema i zanimanje:

5. Poslodavac:

6. Adresa stanovanja:

7. Adresa za prepisku:

8. Telefon:

9. Telefaks:

10. E-mail:

__________________

Datum i potpis

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o plaćenoj naknadi za pohađanje obrazovnog programa.

Obrazac AKTUAR – 2

ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA

1. Ime i prezime:

2. OIB:

3. Datum, mjesto i država rođenja:

4. Stručna sprema i zanimanje:

5. Poslodavac:

6. Adresa stanovanja:

7. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem ispita:

8. Telefon:

9. Telefaks:

10. E-mail:

__________________

Datum i potpis

Prilozi Zahtjevu:

1. preslika osobne iskaznice ili putovnice, a strani državljani dostavljaju presliku putovnice, ovjerene kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine),

2. preslika diplome, a u slučaju inozemne isprave i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj Preslike isprava dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), a isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

3. potvrda izdana od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu o položenim ispitima navedenim u članku 2. stavku 1. točki 1. Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, odnosno potvrdu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu o istovrsnosti položenih ispita s programom poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike za osobe koje su uspješno obavile provjeru stručnih znanja u skladu s program o izobrazbi navedenom u članku 2. stavku 1. točki 1. u drugoj obrazovnoj instituciji,

4. izvornik ili preslika potvrde poslodavca o najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova, a za potvrde poslodavaca koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj treba dostaviti i prijevod potvrde od ovlaštenog sudskog tumača,

5. izjava da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela navedena u članku 55. stavku 2. točki 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14) s potpisom kandidata ovjerenim kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

6. dokaz o plaćenoj naknadi za pristup ispitima.

60 16.05.2014 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara