Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 61/2014 (21.5.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1141

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE DUBROVAČKO-

-NERETVANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja, klase: 934-01/13-01/75, urbroja: 2117/1-04-13-4, koju je donijela Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 12. listopada 2013. godine, a koja se odnosi na proširenje lučkog područja pod upravljanjem Županijske lučke uprave Dubrovnik.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/162

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 15. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.