Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. maj

NN 61/2014 (21.5.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. maj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1142

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA 3. MAJ

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta 3. Maj (»Narodne novine«, br. 95/99 i 19/2011), u točki I. stavku 1. riječi: »Brodograđevne industrije 3. maj d.d., Rijeka« zamjenjuju se riječima: »društva 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta 3. Maj, u roku 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/156

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 15. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.