Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva

NN 61/2014 (21.5.2014.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1143

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 140/2009 i 42/2012), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Savjet ima 31 člana, i to: 15 predstavnika tijela javne vlasti – nadležnih ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, 13 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca.«.

II.

U točki IV. u uvodnom dijelu podtočke a) riječi: »tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, i to:« zamjenjuju se riječima: »tijela javne vlasti, i to:«.

U podtočki a) na kraju alineje 14. točka se zamjenjuje zarezom, te se dodaje alineja 15. koja glasi:

»– Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.«.

U podtočki b) na kraju alineje 12. točka se zamjenjuje zarezom, te se dodaje alineja 13. koja glasi:

»– zaštite potrošača.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/160

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 15. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.