Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata

NN 61/2014 (21.5.2014.), Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata

61 21.05.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1147

Na temelju članka 92. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2013 i 14/2014) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU, ELEMENTIMA I NAČINU OPREMANJA RUDARSKIH PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj, elementi i način opremanja rudarskih projekata za izvođenje rudarskih radova iz članka 9. Zakona o rudarstvu, kao i za gradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 13. Zakona o rudarstvu.

II. RUDARSKI PROJEKTI

Članak 2.

(1) Za izvođenje rudarskih radova i tehničko-tehnološka rješenja građenja rudarskih objekata i postrojenja iz Zakona o rudarstvu izrađuju se:

1. glavni rudarski projekt,

2. dopunski rudarski projekt,

3. pojednostavljeni rudarski projekt.

(2) Glavni i dopunski rudarski projekti iz stavka 1. ovoga članka mogu se izraditi i koristiti kao tipski rudarski projekti. O određivanju tipskog rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(3) Idejni rudarski projekt iz Zakona o rudarstvu izrađuje se:

1. kao stručna podloga za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za izradu studije utjecaja na okoliš rudarskog zahvata i ishođenje lokacijske dozvole,

2. u postupku utvrđivanja eksploatacijskog polja morske soli i građevnog pijeska i šljunka iz morskoga dna određene člankom 67. Zakona o rudarstvu,

3. u postupku izvanredne sanacije prostora određene člankom 102. Zakona o rudarstvu.

(4) Pri izradi projekata iz stavka 1., stavka 2. i stavka 3. ovoga članka, odgovorni projektant, projektanti i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova rudarskog projekta dužni su obvezno primjenjivati odredbe Zakona o rudarstvu, odredbe drugih zakona i propisa za njihovo provođenje, glede racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, mjera zaštite okoliša i prirode.

(5) Odgovorni projektant je odgovoran za usklađenost rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom.

III. GLAVNI RUDARSKI PROJEKT

Članak 3.

Glavni rudarski projekt obvezno sadrži sljedeća poglavlja:

1. Opći dio,

2. Uvod,

3. Tehničko-tehnološka rješenja izvođenja rudarskih radova,

4. Tehničko-tehnološka rješenja građenja rudarskih objekata i postrojenja,

5. Prikaz osnovnih ekonomskih i financijskih pokazatelja,

6. Zaključak.

Opći dio

Članak 4.

Poglavlje Opći dio obvezno sadrži:

1. Izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba koja izrađuje rudarske projekte registrirana za izradu rudarskih projekata sukladno odredbi članka 2. stavka 1. Pravilnika o postupku provjere rudarskih projekata (»Narodne novine«, broj 150/2013),

2. Projektni zadatak, zadan i potpisan od odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, s otiskom pečata ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja,

3. Rješenje pravne osobe koja izrađuje rudarske projekte (u daljnjem tekstu: Pravna osoba) o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova rudarskog projekta, s otiskom pečata Pravne osobe,

4. Dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova rudarskog projekta, sukladno odredbama posebnog propisa iz Zakona o rudarstvu kojim su određeni poslovi s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u rudarstvu, stručna sprema i radno iskustvo, s dokaznicama sukladno odredbi članka 2. stavka 2. i stavka 3. Pravilnika o postupku provjere rudarskih projekata,

5. Važeće rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina i/ili rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

6. Izvršnu lokacijsku dozvolu, sa sastavnim dijelovima iste,

7. Važeće rješenje o potvrđenim količinama i kakvoći rezervi mineralnih sirovina ili važeće rješenje o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajno zbrinjavanje plinova,

8. Izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom.

9. Izjava iz točke 8. ovoga članka obvezno sadrži:

a) popis zakonskih propisa koji su primijenjeni u rudarskom projektu,

b) popis podzakonskih propisa koji su primijenjeni u rudarskom projektu,

c) popis normi koje su primijenjene u rudarskom projektu.

10. Ostalu dokumentaciju i akte bitne za rudarski projekt, kao npr. ugovore o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostalu odgovarajuću dokumentaciju i akte ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta,

11. Izjava potpisana od odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, s otiskom pečata ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, o prihvaćanju projektnih rješenja iz rudarskog projekta.

Uvod

Članak 5.

Poglavlje Uvod obvezno sadrži:

1. Opis postojećeg stanja i razloge izrade rudarskog projekta,

2. Zemljopisni položaj i opće podatke o istražnom prostoru i/ili eksploatacijskom polju,

3. Prometnu, energetsku, vodoopskrbnu i telekomunikacijsku infrastruktura,

4. Hidrografske i klimatske prilike,

5. Geološko-tektonske i hidrogeološke značajke šireg područja,

6. Podatke o vrsti, količini i kakvoći mineralne sirovine, tipu i karakteristikama ležišta i stijena ili podatke o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama,

7. Prikaz postojećih ili ranije izvedenih rudarskih radova, rudarskih objekata i postrojenja u istražnom prostoru i/ili na eksploatacijskom polju,

8. Odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 6.

Podaci o vrsti, količini i kakvoći mineralnih sirovina, tipu i karakteristikama ležišta i stijena ili podaci o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama iz članka 5. ovoga Pravilnika obvezno sadrže:

A) Za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina:

1. Vrstu, količinu i kakvoću mineralne sirovine,

2. Opis obavljenih istražnih radova,

3. Potrebu i mogućnost oplemenjivanja mineralne sirovine,

4. Geomehaničke karakteristike mineralne sirovine i pratećih stijena,

5. Podatke o štetnim, opasnim i otrovnim svojstvima mineralnih sirovina, te zapaljivosti i eksplozivnim svojstvima mineralne prašine,

6. Podatke o sklonosti samozapaljenju mineralnih sirovina,

7. Druge podatke i karakteristike ležišta, koji mogu utjecati na sigurno izvođenje rudarskih radova i iskorištenje ležišta mineralne sirovine.

B) Za ugljikovodike, te geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe:

1. Vrstu, sastav, količinu i kakvoću mineralne sirovine,

2. Opis obavljenih istražnih radova,

3. Potrebu i mogućnost oplemenjivanja mineralne sirovine,

4. Fizikalne i tehnološke karakteristike ležišta mineralne sirovine i fluida,

5. Podatke o štetnim, opasnim i otrovnim svojstvima mineralnih sirovina, te zapaljivosti i eksplozivnim svojstvima plinova, para i maglica mineralne sirovine i fluida,

6. Tehničko-tehnološke mogućnosti crpljenja fluida iz ležišta mineralne sirovine,

7. Procjenu stupnja iskorištenja fluida iz ležišta mineralne sirovine,

8. Druge podatke i karakteristike ležišta mineralne sirovine, koji mogu utjecati na sigurno izvođenje rudarskih radova i iskorištenje ležišta mineralne sirovine.

C) Za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova:

1. Građa, oblik, veličina i obujam geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama,

2. Opis obavljenih istražnih radova,

3. Potrebu i mogućnost oplemenjivanja,

4. Fizikalne i tehnološke karakteristike geoloških struktura,

5. Zapaljivosti i eksplozivnim svojstvima plinova, para i maglica uskladištenog ugljikovodika ili plina,

6. Druge podatke i karakteristike geoloških struktura, koji mogu utjecati na sigurno izvođenje rudarskih radova i sigurnost skladištenja ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama.

Članak 7.

Grafička dokumentacija iz članka 5. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Topografsku kartu šireg područja ležišta mineralnih sirovina ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, s označenim položajem istražnog prostora ili eksploatacijskog polja – kartografski prikaz s analitičkim podacima i tumačem (mjerilo do 1:200 000),

2. Topografsku kartu, s ucrtanim položajem ležišta mineralnih sirovina ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama s naznačenim svim pojedinostima koje bi mogle biti od značaja pri istraživanju ili eksploataciji, s označenim položajem istražnog prostora ili eksploatacijskog polja – kartografski prikaz s analitičkim podacima i tumačem, (mjerilo 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila),

3. Geološku kartu s ucrtanim prostiranjem rezervi mineralnih sirovina po kategorijama ili obuhvatom geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, s označenim položajem istražnog prostora ili eksploatacijskog polja – kartografski prikaz s analitičkim podacima i tumačem, (mjerilo 1:5 00, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila),

4. Topografsku kartu s ucrtanim obuhvatom potvrđenih rezervi mineralnih sirovina po kategorijama i obračunskim presjecima kroz ležište ili obuhvatom geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, te naznačenjem zemljišnih čestica, s katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i iskazanim površinama zemljišnih čestica unutar istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i/ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela istražnog prostora ili eksploatacijskog polja – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, (mjerilo 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila),

5. Karakteristične geološke i strukturno hidrogeološke i obračunske presjeke kroz ležište i bušotinu, karte po krovini ležišta i karte efektivnih debljina ležišta ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama (odgovarajućeg mjerila),

6. Ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta, drugu potrebnu grafičku dokumentaciju koja ovisi o vrsti rudarskih radova, vrsti mineralne sirovine ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama (odgovarajućeg mjerila).

Tehničko-tehnološka rješenja izvođenja rudarskih radova

Članak 8.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja izvođenja rudarskih radova obvezno sadrži:

A) Za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina:

1. Rudarsko tehnološki dio,

2. Otvaranje i razradu ležišta mineralne sirovine s metodom otkopavanja,

3. Smještaj rudarskih objekata i postrojenja,

4. Utovar i transport mineralne sirovine, jalovine, materijala, goriva i ljudi,

5. Odvodnjavanje i zaštitu od oborinskih, površinskih i podzemnih voda,

6. Vjetrenje,

7. Oplemenjivanje mineralne sirovine,

8. Zbrinjavanje tehnološkog otpada,

9. Opskrbu pogonskom energijom,

10. Rješenje rasvjete, signalizacije i sustava veza,

11. Opskrbu tehnološkom, sanitarnom i pitkom vodom,

12. Organizaciju rada, sredstva rada i radnu snagu,

13. Prikaz učinaka po pojedinim vrstama i fazama rada,

14. Prikaz utroška materijala, goriva, maziva i energije,

15. Dinamiku izvođenja i vremenski plan rudarskih radova,

16. Mjere sigurnosti i zaštite na radu za pojedine tehnološke faze rada,

17. Mjere zaštite okoliša i prirode,

18. Postupak trajnog napuštanja rudarskih objekata i postrojenja,

19. Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja rudarskih radova.

B) Za ugljikovodike, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama,

1. Rudarsko-tehnološki dio s razradom ležišta,

2. Sustave za pridobivanje i sabiranje,

3. Oplemenjivanje,

4. Skladištenje ugljikovodika ili trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,

5. Smještaj rudarskih objekata i postrojenja,

6. Transport lokalnim cjevovodima,

7. Zbrinjavanje tehnološkog otpada,

8. Opskrbu pogonskom energijom,

9. Rješenje rasvjete, signalizacije i sustava veza,

10. Opskrbu tehnološkom, sanitarnom i pitkom vodom,

11. Organizaciju rada, sredstva rada i radnu snagu,

12. Prikaz utroška materijala, goriva, maziva i energije,

13. Dinamiku izvođenja i vremenski plan rudarskih radova,

14. Mjere sigurnosti i zaštite na radu za pojedine tehnološke faze rada,

15. Mjere zaštite okoliša i prirode.

16. Postupak trajnog napuštanja rudarskih objekata i postrojenja,

17. Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja rudarskih radova.

(2) Uz projektna rješenja iz točaka A) i B) ovoga članka treba priložiti odgovarajuću grafičku dokumentaciju – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, mjerila 1:500, 1:1000, 1:2000.

Članak 9.

Rudarsko-tehnološki dio za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina obvezno sadrži:

A) Za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina:

1. Ograničenje istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, površinskog kopa i odlagališta,

2. Otvaranje i razvoj površinskog kopa po površini i visini s točno određenim elementima po kojima će se izvoditi rudarski radovi,

3. Geomehaničku analizu stabilnosti površinskog kopa,

4. Najmanju i najveću godišnju eksploataciju mineralne sirovine s prikazom plana i analize iskorištenja ležišta,

5. Obračun i analizu količine mineralne sirovine i jalovine,

6. Lokaciju odlaganja jalovine i dimenzioniranje odlagališta,

7. Obradu tehnološkog procesa eksploatacije s potrebnim rudarskim postrojenjima, opremom, alatima, uređajima i instalacijama te prikazom i proračunima po pojedinim fazama rada,

8. Odabir kapaciteta rudarskih postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija.

B) Za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina:

1. Ograničenje istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, podzemnog otkopavanja i odlagališta s geomehaničkim analizama stabilnosti,

2. Razradu ležišta s horizontima, revirima, etažama, sa sigurnosnim i zaštitnim stupovima, te odlagalištima na površini,

3. Najmanju i najveću godišnju eksploataciju mineralne sirovine s prikazom plana i analize iskorištenja ležišta,

4. Obračun i analizu količine mineralne sirovine, jalovine i veličine odlagališta,

5. Obradu tehnološkog procesa eksploatacije s potrebnim rudarskim postrojenjima, opremom, alatima, uređajima i instalacijama, te prikazom i proračunima po pojedinim fazama rada,

6. Odabir kapaciteta rudarskih postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija.

Članak 10.

Otvaranje i razrada ležišta s metodom otkopavanja za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina obvezno sadrži:

1. Analizu mogućnosti i odabir najpovoljnijeg načina otvaranja,

2. Tehnologiju izvođenja rudarskih radova i organizaciju rada na otvaranju, pripremi i otkopima,

3. Razradu ležišta s obzirom na način otvaranja, otkopnu metodu, te utovar i transport,

4. Dimenzioniranje otkopnog polja i otkopa s podrobnom razradom otkopne metode,

5. Proračun i odabir kapaciteta rudarskih postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija,

6. Posebne mjere zaštite.

Članak 11.

Utovar i transport mineralne sirovine, jalovine, materijala i ljudi za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina obvezno sadrži:

1. Prikaz i proračun utovarnih i transportiranih masa po količini i vrstama,

2. Odabir i proračun utovara,

3. Odabir i proračun transporta unutar granica istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja,

4. Način transporta izvan granica istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja,

5. Odabir utovarne i transportne opreme,

6. Održavanje utovarnih i transportnih sredstava i puteva,

7. Posebne mjere zaštite.

Članak 12.

Odvodnjavanje i zaštita od oborinskih, površinskih i podzemnih voda za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina obvezno sadrži:

1. Prikaz čimbenika od bitnog utjecaja na odvodnjavanje i zaštitu od oborinskih, površinskih i podzemnih voda,

2. Podatke o razini podzemne vode, količini i značajkama oborinske, površinske i podzemne vode te njihovom utjecaju na površinski kop ili jamu,

3. Odabir osnovne koncepcije i rješenje načina odvodnjavanja,

4. Proračun odvodnjavanja, dimenzioniranje objekata i odabir opreme,

5. Rješenje zaštite od iznenadne provale oborinske, površinske ili podzemne vode na površinski kop ili u jamu.

Članak 13.

Vjetrenje za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina obvezno sadrži:

1. Analizu plinonosnosti i ugroženosti od štetne mineralne prašine,

2. Prikaz opasnosti od požara i eksplozija,

3. Proračun potrebne količine zraka za provjetravanje otkopnih radilišta, jamskih prostorija ili površinskog kopa, te ukupne količine zraka,

4. Način razvođenja vjetrene struje, te položaj svih objekata vjetrenja,

5. Proračun i odabir glavnih ventilatora, ventilatora za posebno provjetravanje i ostale opreme,

6. Plan obrane jame u slučaju udesa, kvara na uređajima ili zatajenja sustava vjetrenja.

Članak 14.

Oplemenjivanje za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina obvezno sadrži:

1. Tehnološko rješenje s proračunom kapaciteta i odabirom opreme,

2. Prikaz smještaja objekata s označenim pristupnim putevima,

3. Pročišćavanje otpadnih voda,

4. Mjesto i način odlaganja jalovine,

5. Prikaz učinaka po pojedinim fazama rada na oplemenjivanju,

6. Posebne mjere zaštite.

Članak 15.

Rudarsko-tehnološki dio s razradom ležišta za ugljikovodike, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, obvezno sadrži:

1. Granice istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja,

2. Dinamika s najmanjim i najvećim kapacitetom pridobivanja ili skladištenja ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova, s prikazom plana i analize iskorištenja ležišta ili geoloških struktura,

3. Smještaj, status, tip i broj bušotina,

4. Konstrukciju bušotina s dubinom ugradnje, promjerom, kakvoćom i osnovnim proračunom naprezanja zaštitnih cijevi,

5. Tehnologiju izrade bušotina,

6. Tip bušotinskih glava,

7. Vrstu, sastav, količinu i kakvoću radnih fluida koji se koriste pri izradi kanala bušotina,

8. Način ugradnje i cementiranja zaštitnih cijevi,

9. Raskrivanje i odvajanje odabranih intervala,

10. Ispitivanje i opremanje bušotina,

11. Proračun i odabir opreme,

12. Prikaz utroška materijala, goriva, maziva i energije

13. Opis bušotinskog radnog prostora s zonama opasnosti od eksplozije,

14. Popratne radove pri izradi bušotina,

15. Posebne mjere zaštite.

Članak 16.

Sustavi za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, obvezno sadrži:

1. Tehnologiju sustava pridobivanja i sabiranja fluida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju,

2. Proračun i odabir opreme za pridobivanje, sabiranje, pripremu za transport i transport lokalnim cjevovodima usklađen sa zonama opasnosti od eksplozije,

3. Prikaz smještaja objekata s označenim pristupnim putevima,

4. Prikaz utroška materijala, goriva, maziva i energije

5. Prikaz učinaka po pojedinim fazama rada,

6. Upravljanje i nadziranje procesa,

7. Posebne mjere zaštite.

Članak 17.

Oplemenjivanje za ugljikovodike, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, obvezno sadrži:

1. Tehnološko rješenje s proračunom kapaciteta i odabirom opreme usklađen sa zonama opasnosti od eksplozije,

2. Prikaz smještaja objekata s označenim pristupnim putevima,

3. Postupak s tehnološkim otpadom i njegovo zbrinjavanje,

4. Prikaz učinaka po pojedinim fazama rada,

5. Upravljanje i nadziranje procesa,

6. Posebne mjere zaštite.

Članak 18.

Skladištenje ugljikovodika ili trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, obvezno sadrži:

1. Tehnološko rješenje s proračunom kapaciteta i odabirom opreme usklađen sa zonama opasnosti od eksplozije,

2. Naznaku vrste i svojstva fluida koji se utiskuju sa podacima o zapaljivosti i eksplozijskim svojstvima njihovih plinova, para i maglica,

3. Prikaz smještaja objekata s označenim pristupnim putevima,

4. Prikaz utroška materijala, goriva, maziva i energije

5. Prikaz učinaka po pojedinim fazama rada,

6. Upravljanje i nadziranje procesa,

7. Posebne mjere zaštite.

Članak 19.

Opskrba pogonskom energijom za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina, te za ugljikovodike, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, obvezno sadrži:

1. Vrste projektom predviđenih energija s obrazloženjem za njihovu primjenu,

2. Analizu racionalnog korištenja pojedinih vrsta energija,

3. Opskrbu električnom energijom s prikazom:

– dostupnosti i raspoloživost izvora napajanja,

– proračuna potrebne snage izvora napajanja,

– lokacija priključaka na izvore napajanja,

– shema napajanja elektroenergijom,

– karakteristika glavnih transformatorskih stanica,

– proračuna, razrada i karakteristika visoko naponske mreže,

– proračuna, razrada i karakteristika niskonaponske mreže do pojedinih trošila,

– odabira i proračuna zaštita pri korištenju električne energije,

4. Osiguranje i razvod komprimiranog zraka s prikazom:

– proračuna potrebnih količina,

– načina i proračunom razvođenja,

– lokacija i osnovnih karakteristika glavnih priključaka i trošila,

5. Prikaz opskrbe i drugim vrstama energije,

6. Odabir i proračun rudarskih postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija,

7. Posebne mjere zaštite.

Članak 20.

Mjere sigurnosti i zaštite na radu za pojedine tehnološke faze rada za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina, te za ugljikovodike, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, trebaju biti obrađene u suglasju s tehničkim normativima propisanim za određene rudarske radove, te vrstu mineralne sirovine i obvezno sadrže:

1. Opći dio,

2. Zaštitu na radu,

3. Zaštitu od požara i eksplozije,

4. Ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta, vrsti mineralne sirovine, opsegu i karakteru rudarskih radova rudarski projekt mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

Članak 21.

(1) Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja rudarskih radova za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina, te za ugljikovodike, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama mora biti izrađeno u suglasju s lokacijskom dozvolom.

(2) Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora iz stavka 1. ovoga članka prikazuje se planom i programom uređenja rudarskim radovima zahvaćenog prostora.

(3) Topografska karta istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja s prikazom uređenja rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja rudarskih radova – kartografski prikaz s analitičkim podacima i tumačem (mjerilo 1:500, 1:1000, 1:2000).

(4) Karakteristični presjeci istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja s prikazom uređenja rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja rudarskih radova u odgovarajućem mjerilu.

Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju rudarskih objekata i postrojenja

Članak 22.

Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju rudarskih objekata i postrojenja obvezno sadrži:

1. Detaljni opis tehničko-tehnološkog procesa,

2. Građevinski dio,

3. Strojarski dio,

4. Elektroenergetski dio,

5. Prikaz mjera sigurnosti i zaštite,

6. Ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta i ostalu dokumentaciju,

7. Odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Prikaz osnovnih ekonomskih i financijskih pokazatelja

Članak 23.

Prikaz osnovnih ekonomskih i financijskih pokazatelja za fosilne gorive tvari, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina te za ugljikovodike, geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, te za skladištenje ugljikovodika ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, obvezno sadrži:

1. Prikaz ukupno potrebnih ulaganja (osnovna i obrtna sredstva),

2. Izvore i uvjete financiranja,

3. Dinamiku eksploatacije i izračun ukupnog prihoda,

4. Prikaz rashoda (troškova) poslovanja,

5. Izračun dobiti i gubitaka,

6. Ekonomsko-tržišnu ocjenu:

6.1. Statička ocjena efikasnosti rudarskog projekta,

6.2. Dinamička ocjena projekta:

6.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskih ulaganja,

6.2.2. Metoda netto sadašnje vrijednosti,

6.2.3. Metoda netto sadašnje vrijednosti,

6.2.4. Metoda interne stope rentabilnosti,

7. Analizu osjetljivosti:

7.1. Osjetljivost s obzirom na mogućnost povećanja investicijskih ulaganja,

7.2. Osjetljivost s obzirom na mogućnost povećanja troškova eksploatacije/pridobivanja,

7.3. Osjetljivost s obzirom na mogućnost smanjenja ukupnog prihoda (prodajne cijene),

7.4. Osjetljivost s obzirom na mogućnost smanjenja kapaciteta eksploatacije,

8. Društveno-ekonomsku ocjenu projekta,

9. Zaključnu ocjenu ekonomske analize.

Zaključak

Članak 24.

(1) Poglavlje Zaključak obvezno sadrži zaključna razmatranja odgovornog projekanta glede racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te financijsko-ekonomskih pokazatelja.

(2) Zaključak obvezno mora biti potpisan od odgovornog projektanta.

IV. DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKT

Članak 25.

(1) Dopunskim rudarskim projektom obrađuju se bitna odstupanja od provjerenog rudarskog projekta, uz podrobnu obradu odstupanja od provjerenog rudarskog projekta odgovarajućom primjenom odredbi članaka 3. – 24. ovoga Pravilnika.

(2) Uz sadržaj propisan stavkom 1. ovog članka dopunski rudarski projekt obvezno sadrži i:

1. Obrazloženje potrebe izrade dopunskog rudarskog projekta,

2. Prikaz uklapanja tehničkog rješenja iz dopunskog rudarskog projekta u postojeće provjerene rudarske projekte, odnosno navođenja poglavlja koja se preuzimaju.

(3) Opći dio Dopunskog rudarskog projekta sadrži i preslik Naslovnice i sadržaja svih prethodno provjerenih rudarskih projekata.

(4) Naziv Dopunskog rudarskog projekta obvezno sadrži broj dopune, na način da se isto označava i tekstualno, (kao na primjer, Naziv Dopunskog rudarskog projekta – Prva dopuna).

(5) O određivanju bitnog odstupanja od provjerenog rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje ministarstva nadležnog za rudarstvo.

V. POJEDNOSTAVLJENI RUDARSKI PROJEKT

Članak 26.

(1) Pojednostavljenim rudarskim projektom obrađuju se nebitna odstupanja od provjerenog rudarskog projekta, a njegov sadržaj i obim ovisi o vrsti i karakteru nebitnog odstupanja odgovarajućom primjenom odredbi članaka 3. – 24. ovoga Pravilnika.

(2) Uz sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka pojednostavljeni rudarski projekt obvezno sadrži i:

1. Obrazloženje potrebe izrade pojednostavljenog rudarskog projekta,

2. Prikaz tehničkog rješenja,

3. Prikaz uklapanja tehničkog rješenja iz pojednostavljenog rudarskog projekta u postojeću provjerenu rudarsku projektnu dokumentaciju.

(3) Uz sadržaj propisan stavkom 1. i stavkom 2. ovoga članka pojednostavljeni rudarski projekt za izradu bušotina pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. Zakona o rudarstvu, koje se izvode prema glavnom i/ili dopunskom rudarskom projektu sadrži i:

1. Osnovne podatke o bušotini,

2. Tip bušotine,

3. Konstrukciju bušotine,

4. Tehnologiju izrade bušotine,

5. Odabir radnog fluida s prikazom količina, koji se koristi pri izradi kanala bušotine,

6. Cementaciju zaštitnih cijevi,

7. Opremanje bušotine i ušća bušotine (podzemna i nadzemna oprema),

8. Osvajanje, ispitivanje i mjerenja u bušotini,

9. Trajno napuštanje bušotine i lokacije,

10. Posebne mjere sigurnosti i zaštite,

11. Odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

(4) Uz obvezni sadržaj propisan stavkom 1. stavkom 2. i stavkom 3. ovoga članka pojednostavljeni rudarski projekt ovisno o vrsti i karakteru nebitnog odstupanja sadrži i druga poglavlja određena ovim Pravilnikom.

(5) O određivanju nebitnog odstupanja od provjerenog rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje ministarstva nadležnog za rudarstvo.

VI. IDEJNI RUDARSKI PROJEKT

Članak 27.

(1) Ovisno o vrsti i karakteru idejnog rudarskog projekta, isti se izrađuje odgovarajućom primjenom odredbi članaka 3. – 24. ovoga Pravilnika, odnosno sadrži poglavlja određena ovim pravilnikom i poglavlja sukladno drugim propisima.

(2) Idejni rudarski projekt obvezno se nakon izrade dostavlja ministarstvu nadležnom za rudarstvo na uvid.

VII. NAČIN IZRADE RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 28.

(1) Rudarski projekti izrađuju se i opremaju tako da se što lakše može pratiti njihov sadržaj, odnosno isti moraju biti pregledni kao cjelina i/ili pojedinačni dijelovi rudarskih projekta. Jezik i stil rudarskog projekta mora biti jasan, razumljiv, znanstven, pravopisno i gramatički ispravan.

(2) Rudarski projekti moraju biti napisani latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom i gramatikom.

(3) Rudarski projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se obvezno na papiru i/ili, drugom odgovarajućem materijalu za pisanje i crtanje.

(4) Rudarski projekti ne mogu se izrađivati kao elektronički zapis.

(5) Stranice tekstualnog dijela rudarskog projekta označavaju se brojevima, počevši od broja 1 na sredini dna stranice i međusobno se uvezuju tako da se listovi ne mogu vaditi.

(6) Osnovno uređenje stranice teksta rudarskog projekta i nekih njegovih karakteristika je sljedeće:

1) Margine: lijevo 3 cm, desno, gore, dolje 2 cm,

2) Font: crni (Black) veličina 12, Times New Roman,

3) Prored: 1,0,

4) Tekst pisan s poravnanjem lijeve i desne margine,

5) Glavni naslovi pišu se podebljanim slovima (Bold), veličina 12, a podnaslovi italikom (Kurzivom) veličina 12,

6) Dijelove teksta koji se žele istaknuti treba pisati podebljanim slovima (Bold) i italikom (Kurzivom) veličina 12.

(7) Naslovna stranica rudarskih projekata obvezno sadrži:

1. Naziv rudarskog projekta, centrirano, velikim tiskanim slovima, font: crni (black) veličina 16, Times New Roman,

2. Ime ili naziv naručitelja/rudarskog gospodarskog subjekta,

3. Naziv Pravne osobe,

4. Ime i prezime, te potpis odgovorne osobe Pravne osobe, otisak pečata Pravne osobe,

5. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta,

6. Broj projekta i nadnevak izrade.

(8) Naslovna stranica rudarskih projekata obvezno ispod naziva rudarskog projekta sadrži i prostor dimenzije 16 x 6 cm u gornjoj polovici naslovne stranice bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog stavljanju izjave iz članka 11. Pravilnika o postupku provjere rudarskih projekata.

Članak 29.

Rudarski projekt iza naslovne stranice obvezno sadrži:

1. Puni naziv Pravne osobe,

2. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, ime i prezime, te potpis projektanata pojedenih dijelova rudarskih projekta i ime i prezime, te potpis ostalih suradnika na izradi rudarskih projekata, otisak pečata Pravne osobe,

3. Sadržaj tekstualnog dijela,

4. Popis tablica,

5. Popis slika,

6. Popis grafičkih priloga,

7. Popis dokumentacijskog materijala,

8. Popis upotrijebljene literature.

Članak 30.

(1) Grafička dokumentacija iz ovoga Pravilnika treba biti izrađena sukladno važećim hrvatskim normama za izradu grafičke dokumentacije.

(2) Grafički prilozi rudarskog projekta sukladno ovome Pravilniku trebaju imati odgovarajuću sastavnicu koja obvezno sadrži:

1. Naziv rudarskog projekta,

2. Naziv priloga,

3. Redni broj priloga (označava se brojevima, počevši od broja 1),

4. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, projektanata te suradnika koji su sudjelovali u izradi grafičkih priloga, otisak pečata Pravne osobe,

5. Nadnevak izrade priloga,

6. Mjerilo.

(3) Uz sastavnicu iz stavka 1. ovoga članka, prilozi moraju imati tumač.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o sadržaju dugoročnog i godišnjeg programa, te sadržaju rudarskih projekata (»Narodne novine«, broj 196/03. i 6/04.).

(2) Upravni postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/308

Urbroj: 526-04-02-01/1-14-06

Zagreb, 12. svibnja 2014.

Ministar gospodarstva
Ivan Vrdoljak, v. r.