Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana

NN 61/2014 (21.5.2014.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1148

Na temelju članka 2. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA DUHANA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije sjemena duhana; kategorije sjemena duhana i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena; uvjeti proizvodnje sjemena duhana; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; program osposobljavanja nadzornika i uvjeti za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; minimalni zahtjevi kvalitete sjemena; veličina partije sjemena; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena.

Postupak obavješćivanja

Članak 2.

1) Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL L 204, 21. 7. 1998., str. 37.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, koja izmjenjuje Direktive Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i Direktive 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavlja izvan snage Odluku Vijeća 87/95/EEZ i Odluku br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012., str. 12.).

2) Smatra se da proizvodi koji su zakonito stavljeni na tržište u drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili u Turskoj, ako su proizvedeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom te se mogu staviti na tržište, osim ako je postupak proveden u skladu s Uredbom (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13. 8. 2008., str. 21.).

Članak 3.

1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na proizvodnju sjemena duhana namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemena duhana.

2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sjeme duhana iz uvoza.

3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvodnju presadnica duhana, koje će se dalje stavljati na tržište za proizvodnju lista duhana. Proizvodnja presadnica duhana uređuje se sukladno posebnom propisu o duhanu.

POSEBNE ODREDBE

Značenje izraza

Članak 4.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Duhan Nicotiana tabacum L. (osnovni tipovi Virginia i Burley) su biljke namijenjene ratarskoj proizvodnji.

2. Sorte (linijski kultivari) i hibridi duhana

a) sorta (linijski kultivar) je zadovoljavajuće ujednačena i postojana populacija dobivena samooplodnjom i odabirom kroz veći broj generacija ili drugom odgovarajućom tehnikom;

b) hibrid je prva (F1) generacija križanja homozigotnih oplemenjivačkih linija. Majčinska linija je CMS, a očinska je fertilna.

3. Općeprihvaćena praksa je opisani postupak koji dobavljač provodi pri održavanju sorte ili nekoj drugoj aktivnosti predviđenoj u Pravilniku o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« br. 29/2008, 21/2009 i 37/2009).

Sjeme duhana i njegove kategorije

Članak 5.

1) Na tržište se može staviti sjeme duhana kojem je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

I) Predosnovno sjeme sorte (linijskog kultivara) ili oplemenjivačkih roditeljskih linija hibrida:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s općeprihvaćenom praksom za održavanje sorte;

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije osnovno sjeme, certificirano sjeme, certificirano sjeme prve generacije ili certificirano sjeme druge generacije linijskog kultivara ili osnovnog sjemena roditeljskih oplemenjivačkih linija hibrida;

c) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme iz Dodatka 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio;

d) za koje je utvrđeno u stručnom nadzoru ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. ovoga Pravilnika u stručnom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a), b) i c) ovoga podstavka.

II) Osnovno sjeme sorte (linijskog kultivara) i roditeljskih oplemenjivačkih linija hibrida:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s općeprihvaćenom praksom za održavanje sorte;

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme, certificirano sjeme prve generacije, certificirano sjeme druge generacije ili F1 hibride;

c) koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. i 2. ovoga Pravilnika za osnovno sjeme; i

d) za koje je utvrđeno u stručnom nadzoru ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 2. ovoga Pravilnika u stručnom nadzoru ili nadzoru pod stručnom kontrolom da udovoljava uvjetima iz točke a), b) i c) ovoga podstavka.

III) Certificirano sjeme sorte (linijskog kultivara):

a) koje je proizvedeno direktno od osnovnog sjemena ili, ako oplemenjivač tako zahtjeva, od sjemena generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, za koje je u stručnom nadzoru utvrđeno da udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika;

b) koje je namijenjeno za proizvodnju krajnjeg proizvoda lista duhana;

c) koje udovoljava zahtjevima iz Dodatka 1. i 2. ovoga Pravilnika za certificirano sjeme.

Proizvodnja sjemena

Članak 6.

1) Sjeme mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena) i registrirane za proizvodnju sjemena.

2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena mora voditi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi.

3) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka dužan je dostaviti plan proizvodnje sjemena Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) do roka sjetve sjemena za proizvodnju presadnica.

4) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena mora voditi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi za izvoz sa sljedećim podacima: proizvodna površina (broj katastarske čestice i Arkod), masa proizvedenog sjemena, vrsta, sorta, posijana i proizvedena kategorija, certifikat o sortnosti, zemlja izvoza te o tome mora izvijestiti Zavod i nadležnu inspekciju.

5) U slučaju kada se proizvodnja sjemena zasniva sa sjemenom iz uvoza dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Zavodu dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.

Nadzor

Članak 7.

1) Nadzor nad proizvodnjom sjemena provodi Zavod.

2) Zavod može odobriti dobavljaču da na vlastitoj proizvodnji provodi nadzor nad utvrđivanjem uvjeta iz Dodataka 1. ovoga Pravilnika kao nadzor pod stručnom kontrolom za sve kategorije sjemena.

3) Zavod će odobriti dobavljaču sjemena nadzor pod stručnom kontrolom prema stavku 2. ovoga članka na vlastitoj proizvodnji ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je osoba u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme;

b) je diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;

c) nema privatni interes u svezi s provođenjem nadzora;

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena;

e) je prošao provjeru znanja u Zavodu i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom;

f) je dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi stručni nadzor.

4) Zavod će priznati rezultate nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. dobavljaču je odobren nadzor u skladu sa stavkom 3. ovoga članka;

2. sjemenski usjev koji se nadzire u skladu sa stavkom 2. ovoga članka proizveden je iz sjemena koje je prošlo naknadnu kontrolu sa zadovoljavajućim rezultatom;

3. sve partije proizvedenog sjemena biti će uključene u naknadnu kontrolu za laboratorijske analize i za provjeru sortne čistoće i čistoće vrste.

5) U slučaju ponovljene povrede pravila o nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom Zavod će oduzeti odobrenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom, privremeno ili trajno, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je kriv bilo namjerno ili nenamjerno.

6) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 5. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 8.

1) Dobavljač sjemena podnosi prijavu za nadzor Zavodu do 1. lipnja tekuće godine.

2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

3) Prijaviti se mogu i sjemenski usjevi koji se nalaze u zadnjoj godini ispitivanja, ali se Uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva (u daljnjem tekstu: Uvjerenje) izdaje samo za sortu koja je u međuvremenu priznata.

4) Uz prijavu se prilaže:

– skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev (Ispis iz sustava koji locira proizvodnu površinu u prostoru (Arkod ili drugi vid mape));

– uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija;

– ako postoje podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave;

– odobrenje Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za proizvodnju sjemena za naručitelja iz treće zemlje ukoliko se sjeme proizvodi u skladu s člankom 12. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010, 55/2011 i 14/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 9.

1) Za svaku kategoriju sjemena potrebno je obaviti dva pregleda u tijeku proizvodnje sjemenskog usjeva.

2) Nakon obavljenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se Zapisnik. Obrasci Zapisnika nalaze se u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku sortu i parcelu sjemenskog usjeva.

4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, s više parcela iste sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 5 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.

5) Nadzor se obavlja u prisutnosti stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski usjev za nadzor.

6) Odmah po obavljenom nadzoru pod stručnom kontrolom dobavljač je obavezan dostaviti Zavodu jedan primjerak zapisnika o obavljenom nadzoru.

7) Nakon obavljenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Zavod podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 10.

1) Nakon obavljena obvezna dva pregleda (prije pojave pupova i u cvatnji) i ukoliko je utvrđeno da udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika usjev će se priznati kao sjemenski, o čemu se izdaje Uvjerenje.

2) Obrazac Uvjerenja propisan je na Obrascu broj 3. u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

3) Zavod odnosno dobavljač vodi evidenciju o izdanim Uvjerenjima na Obrascu broj 2. koji se nalazi u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Dorada sjemena

Članak 11.

1) Dobavljač sjemena registriran za doradu mora voditi evidenciju o masi preuzetog naturalnog sjemena u skladu s Obrascem broj 5.a i evidenciju o dorađenom sjemenu u skladu s Obrascem broj 5.b koji se nalaze u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenom u fazama iz članka 18. stavka 1. Zakona vodit će se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Kvaliteta sjemena

Članak 12.

Sjeme koje se stavlja na tržište mora udovoljavati uvjetima iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Za potrebe provjere sortne pripadnosti i ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorke će uzimati ovlašteni uzorkivač upisan u Upisnik uzorkivača sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača) iz partija sjemena pakiranih, plombiranih i označenih za stavljanje na tržište.

Članak 14.

1) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi laboratorij koji je upisan u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

2) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema opće prihvaćenim međunarodnim metodama iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Izdavanje certifikata

Članak 15.

1) Dobavljač sjemena registriran za doradu sjemena duhana podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Obrazac Zahtjeva propisan je na Obrascu broj 4. koji se nalazi u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

2) Uz Zahtjev se dostavlja i Izvješće o kakvoći sjemena ovlaštenog laboratorija koji je izvršio ispitivanje kvalitete sjemena i Uvjerenje ako je dobavljač obavio nadzor pod stručnom kontrolom.

3) Zavod može odobriti dobavljaču tiskanje certifikata, plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za sve kategorije sjemena.

4) Zavod će odobriti dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja prema stavku 3. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;

b) je završio obuku i odobreno mu je obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom pri Zavodu;

c) je dao pismenu izjavu da će plombiranje i označavanje pakiranja te vođenje evidencija provoditi sukladno Zakonu i ovome Pravilniku.

5) Kod dobavljača iz stavka 3. Zavod provodi stručnu kontrolu tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja nadzire kod najmanje 5% partije sjemena.

Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena

Članak 16.

1) Sjeme duhana svih kategorija može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama, plombiranim pakiranjima i označeno u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika.

2) Pakiranja sjemena svih kategorija koja se stavljaju na tržište moraju biti plombirana i označena pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju.

3) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način tako da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju. Na plombi mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.

4) Pakiranja sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatraju se originalnim pakiranjem.

5) Dobavljaču kojemu se na tržištu ili u stručnoj kontroli iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika utvrde neispravno plombirana i označena pakiranja sjemena Ministarstvo će trajno ili na određeno razdoblje zabraniti stavljanje na tržište takvog sjemena ili će naložiti povlačenje s tržišta takvog sjemena u određenoj ili cjelokupnoj količini.

6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo će trajno ili privremeno brisati iz Upisnika dobavljača sjemena koji stavlja takvo sjeme na tržište.

7) Mjere koje se poduzmu u skladu sa stavcima 5. i 6. . ovoga članka ukinut će se čim se sa sigurnošću utvrdi da će pakiranja sjemena ubuduće udovoljavati uvjetima propisanim u pogledu plombiranja i označavanja pakiranja.

Članak 17 .

Prilikom stavljanja na tržište pakiranje svih kategorija sjemena mora:

a) biti označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu.

b) Certifikati iz točke a. moraju sadržavati podatke propisane u Dodatku 4.

Stavljanje na tržište

Članak 18.

1) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu, te dokaz da je upisan u Upisniku dobavljača sjemena i registriran za proizvodnju sjemena i održavanje sorti.

2) Dokazom iz stavka 1. ovoga članka smatra se Potvrda o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu ili Program znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu.

3) Malim količinama sjemena, u skladu s člankom 28. stavkom 1. podstavkom 1. i 2. Zakona, smatraju se količine sjemena duhana u količini potrebnoj za sjetvu 0,3 ha pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti.

4) Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 28. stavka 1. podstavka 2. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz da je za sortu podnijet zahtjev za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske.

5) Dokazom iz stavka 4. ovoga članka smatra se potvrda Zavoda da je sorta uključena u postupak priznavanja.

6) Malim količinama sjemena u skladu s člankom 28. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona smatraju se količine sjemena duhana 0,6 hektara pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti.

7) Rješenjem će se odobriti stavljanje na tržište malih količina sjemena iz stavka 3. i 4. ovoga članka u razdoblju od godinu dana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/112

Urbroj: 525-09/1158-13-6

Zagreb, 8. svibnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SJEMENSKI USJEVI

1. Plodosmjena mora biti u skladu s usjevom koji se proizvodi i predusjev mu ne smiju biti biljke iz porodice Solanaceae i leguminoze (samo u slučaju duhana tipa Virginia) najmanje 3 godine. Na polju ne smije biti samoniklih biljaka od prethodnog usjeva.

2. Usjev će biti udaljen 200 m od susjednih izvora peludi koja može rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem.

3. Usjev će imati identitet i čistoću sorte 97% ili, u slučaju usjeva F1 roditeljske linije, identitet i čistoću 99%. Za proizvodnju sjemena hibridnih sorti, gore navedene odredbe također će se primjenjivati na svojstva roditeljskih linija.

DODATAK 2.

UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI SJEME

1. Sjeme će imati dovoljan identitet i čistoću sorte ili u slučaju sjemena oplemenjivačke linije, dovoljan identitet i čistoću vezanu uz njegove karakteristike. U pogledu sjemena hibridnih sorti u usjevu linija majke na bazi citoplazmatske muške sterilnosti (CMS) u fazi cvatnje nema fertilnih biljaka. Ove vrijednosti se utvrđuju tijekom nadzora u polju.

Kategorija

Minimalna čistoća sorte (%)

Osnovno sjeme, Certificirano sjeme i hibrid

97.0

Minimalna čistoća sorte ispitat će se uglavnom u poljskim pregledima provedenim u skladu s uvjetima određenima u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

2. Najveća dozvoljena veličina partije i temeljni zahtjevi kakvoće

Biljna vrsta (latinski naziv)

Veličina partije sjemena najviše kg

Čistoća najmanje %

Drugih vrsta najviše %

Korova najviše %

Klijavost
Najmanje %

Udio vlage
Najviše %

Dodatne norme i radni nalazi

Nicotiana tabacum

100

97

-

-

80

10

-


DODATAK 3.

OBRASCI

Obrazac broj 1.

PRIJAVA
za stručni nadzor

__________________________________________________

(Naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe ovlaštene za provođenje stručnog nadzora)

U skladu s Pravilnikom prijavljujem sjemenski usjev _____________ radi provođenja stručnog nadzora.

Odgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je __________________________________________________

(ime i prezime, telefon i mobitel)

Sorta (linijski kultivar) ili hibrid

Zasijana sjemen. kategor.

Linija

Parcela

Predusjev

Datum sjetve

Uvjerenje

Deklaracija

Majka

Otac

K.O.

K.Č.B.r.

Ha

Arkod

Br

Datum

Br

Datum

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

Obrazac broj 2.

Zapisnik broj________
o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevom

Podnositelj prijave:

Adresa: ______________________

Vrsta: ___________ Sorta: ___________ Kategorija: _________

Prijavljena površina za nadzor, ha: ________ Parcela: _________

Plodored

20___

20___

20___

20___

20___ČISTOLINIJSKI KULTIVAR / HIBRID (M ________/Ž ________)*

Broj partije sjemena:

Porijeklo:

Proizvođač:

Datum sjetve:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Sklop usjeva po m2:

Razvojni stadij usjeva:

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Autentičnost sorte: DA – NE

Genetska čistoća u %:

Polijeganje u %:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Prosjek

1. ATIPIČNE BILJKE:


Zbroj2. DRUGE VRSTE:


Zbroj3. KOROVI PROBLEMATIČNI ZA ODVAJANJE PRI DORADI (latinski naziv):


Zbroj4. ZDRAVSTVENO STANJE (bolesti i štetnici – latinski naziv):

ZbrojNadzirana površina (ha): _________

Odbijena površina (ha): _________

Priznata površina (ha): _________

Napomena proizvođaču:

Procjena prinosa, kg/ha (u zadnjem pregledu)

Ukupno (kg):

Usjev se priznaje: DA – NE u kategoriju:

Datum pregleda:

Potpis odgovorne osobe Potpis nadzornika

____________________ _______________________

– Po potrebi zaokružiti

Obrazac broj 3.

UVJERENJE
o priznavanju sjemenskog usjeva broj ____________

1. Dobavljač registriran za proizvodnju sjemena

__________________________________________________

2. Sjedište (adresa): ___________________________________

3. Vrsta sjemena (naziv na hrvatskom i latinskom jeziku):

__________________________________________________

4. Sorta – hibrid – samooplodna linija:

__________________________________________________

5. Godina proizvodnje: _________________________________

6. Podrijetlo proizvedenog sjemena:

a) Naziv i sjedište proizvođača sjemena:

__________________________________________________

b) Broj i datum certifikata o sjemenu uz otpremnicu:

__________________________________________________

7. Površina sjemenskog usjeva (ha):

__________________________________________________

8. Ukupni prinos naravnog sjemena u kg:

__________________________________________________

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11), zapisnika broj ______ od ______ o obavljenom stručnom nadzoru, priznaje se sjemenski usjev, kategorija ____

Mjesto i datum:

M.P.

(potpis)

Obrazac broj 4.

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O SJEMENU BR. ____________

1. Biljna vrsta

2. Sorta

3. Kategorija

4. Dobavljač

5. Broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, Certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza ____________________________

6. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja)

__________________________________________________

7. Zemlja porijekla sjemena

__________________________________________________

Redni broj

Broj Certifikata o sjemenu

Broj izvješća o kakvoći

Godina proizvodnje

Masa partije

Masa jednog pakiranja ili broj zrna

Broj
pakiranja

Naziv preparata za dezinfekciju sjemena

Naziv i veličina frakcije

Klijavost %

8. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje) _______________________________

Datum podnošenja zahtjeva     M.P. Podnositelj zahtjeva

_____________________       _____________________

Obrazac broj 5a

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG SJEMENA

Red.br.

Vrsta

Sorta

Kategorija

Proizvođač ili zemlja porijekla

Naturalno sjeme

Čisto sjeme

Brojevi partija

Masa partije

Masa jednog pakiranja

Broj pakiranja

Izvješće o kakvoći

Broj dokumenta o sortnosti

Datum plombiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Obrazac broj 5b

EVIDENCIJA O DORAĐENOM SJEMENU

Red. br.

Naziv i sjedište dobavljača

Vrsta

Sorta

Kategorija

Broj parcele/broj uvjerenja

Brojevi dostavnica/otpremnica/datum

Masa otpremljenog/dostavljenog sjemena

Brojevi vozila

Naziv skladišta u koje je odloženo sjeme tijekom dopreme/otpreme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10DODATAK 4.

CERTIFIKAT O SJEMENU (NA PAKIRANJU I UZ OTPREMNICU)

Potrebne informacije

1. RH pravila i standardi;

2. Tijelo ovlašteno za certifikaciju, naziv ili kratica zemlje

3. Referentni broj partije;

3.a. Mjesec i godina plombiranja izraženi na sljedeći način: »plombirano…« (mjesec i godina);

4. Vrsta: hrvatski i latinski naziv;

5. Sorta: naziv sorte;

6. Kategorija;

7. Zemlja proizvodnje;

8. Neto ili bruto masa ili broj sjemenki u pakiranju;

8a. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodatka kao i približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase;

9. Tretirano: naziv aktivne tvari sredstva za zaštitu bilja i komercijalni naziv sredstva;

10. U slučaju sorti koje su hibridi ili inbred linije:

– za osnovno sjeme:

ime komponente kojoj osnovno sjeme pripada, koje može biti naznačeno u obliku koda, uz poziv na konačnu sortu, sa ili bez poziva na njezinu funkciju (muška ili ženska), uz riječ »komponenta«;

– za certificirano sjeme:

ime sorte kojoj sjeme pripada, uz riječ »hibrid«;

11. Kada se ponovno ispituje klijavost, potrebno je naznačiti »ponovno ispitano« i mjesec i godinu, te se može navesti laboratorij koji je napravio ponovno ispitivanje. Takva informacija mora se naznačiti na službenoj naljepnici prilijepljenoj na certifikat o sjemenu na pakiranju;

12. U slučaju ne konačno certificiranog sjemena staviti naznaku: sjeme koje nije konačno certificirano.

61 21.05.2014 Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana 61 21.05.2014 Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana