Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 61/2014 (21.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1149

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 11/2014, 20/2014) u članku 2. stavak 1. alineja 10. mijenja se i glasi:

» – »VMS« podrazumijeva satelitski sustav nadzora plovila, sukladno odredbama važećeg Zakona o morskom ribarstvu«,

Članak 2.

(1) U članku 2. stavak (1) alineja 21. mijenja se i glasi:

» – »Prekrcaj« podrazumijeva prekrcavanje ukupne količine ili dijela mrtve ribe s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo«.

Članak 3.

(1) U članku 2. stavak 1. alineja 27. mijenja se i glasi:

» – »Ponovni izvoz« podrazumijeva izvoz tuna uvoznog podrijetla«.

Članak 4.

(1) U članku 4. stavak (5) ispred riječi »ICCAT-a« dodaju se riječi:

»Europske komisije i«.

(2) Članak 4. stavak (11) briše se.

Članak 5.

(1) U članku 5. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Maksimalna godišnja kvota po pojedinoj grupi raspodijelit će se na odobreni broj grupa tako da izlovna kvota pojedine grupe ne smije prelaziti 30% ukupne godišnje izlovne kvote za plivarice tunolovke, osim u slučaju kad dva ili više ovlaštenika za uzgoj tuna koji su upisani u registar ICCAT-a prijave zajedničke ribolovne radnje s tim da nijedan od ovlaštenika u novonastalu grupu ne može unijeti više od 30% kvote dodijeljene plivaricama tunolovkama. Jedan ovlaštenik za uzgoj tuna upisan u Registar ICCAT-a smije imati najviše jednu grupu plovila bez obzira na broj uzgajališta. Ribolov tuna plivaricom tunolovkom izvan grupe nije dopušten.«.

Članak 6.

(1) Iza članka 9. naslov »MJERE UPRAVLJANJA KAPACITETOM« mijenja se i glasi:

»MJERE UPRAVLJANJA RIBOLOVNIM KAPACITETOM«.

Članak 7.

(1) U članku 10. stavku (6) riječ »ulova« zamjenjuje se riječju »ribolova«.

Članak 8.

(1) U članku 15. stavku (2) riječ »divljih« briše se.

(2) U članku 15. stavak (3) briše se.

Članak 9.

(1) U članku 18. stavku (1) točki 8. riječi »u nadležnu područnu jedinicu« brišu se.

Članak 10.

(1) U članku 20. stavku (2) riječi »područnim jedinicama Ministarstva« zamjenjuju se riječju »Ministarstvu«.

Članak 11.

(1) U članku 21. stavku (5) riječi »podvodnom kamerom« zamjenjuju se riječima »podvodnom videokamerom«.

(2) U članku 21. stavku (10) riječi »u skladu s člankom 29. ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima »i ribarskog inspektora«.

(3) U članku 21. stavku (12) iza riječi »uzgojni« dodaju se riječi »i transportni«.

(4) U članku 21. stavak (15) briše se.

(5) U članku 21. stavku (16) riječi »podvodnim videokamerama« zamjenjuju se riječima »podvodnom videokamerom i stereoskopskom kamerom«.

(6) U članku 21. stavku (20) riječi »,u suradnji s državom pod čijom je zastavom tuna ulovljena u slučaju uvoza, « brišu se.

(7) U članku 21. stavak (21) mijenja se i glasi:

»Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune dužni su provoditi program utvrđivanja broja i količine tuna koje se stavljaju u uzgojne kaveze upotrebom stereoskopske kamere prilikom svakog prebacivanja tuna u uzgojne kaveze.

a) Broj živih tuna koje će biti izmjerene sa snimke stereoskopske kamere ne smije biti manji od 20% od ukupnog broja živih tuna koje se stavljaju u kavez.

b) Veličina otvora koji povezuje transportni i uzgojni kavez može maksimalno iznositi 10 m visine i 10 m širine.

c) U slučaju da mjerenje duljine ribe rezultira multimodalnom distribucijom (dva ili više veličinskih razreda) potrebno je koristiti više od jednog algoritama konverzije za jedinstvenu operaciju stavljanja tuna u kavez. Za konverziju viličnih duljina u individualnu masu jedinke, sukladno veličinskom razredu izmjerene tune koja se stavlja u kavez, mora se koristiti najnoviji algoritam postavljen od strane Vijeća za znanost i statistiku ICCAT-a.

d) Prije svake operacije stavljanja tune u uzgojni kavez potrebno je izvršiti kalibraciju stereoskopske kamere koristeći dužinsku skalu na udaljenosti od 2 do 8 metara od kamere.

e) Uz podatke dobivene snimanjem stereoskopskom kamerom, potrebno je navesti dozvoljenu pogrešku svojstvenu tehničkim karakteristikama stereoskopske kamere, a koja ne smije biti veća od +/- 5%.«

(8) U članku 21. stavku (22) riječi »drugačije« zamjenjuju se riječima »različite za više od +/-5%«.

(9) U članku 21. stavku (23) riječi »ICCAT Vijeću za znanost i statistiku (SCRS)« zamjenjuju se riječima »Europskoj komisiji«.

(10) U članku 21. stavku (25) riječi »i tajništvu ICCAT-a« brišu se.

Članak 12.

(1) U članku 22. stavku (2) broj »5« zamjenjuje se brojem »15«.

Članak 13.

(1) Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune koji obavljaju izlov tune iz uzgojnih kaveza dužni su najmanje 8 sati prije očekivanog vremena izlova poslati obavijest o izlovu putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o prebacivanju tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 9. ovoga Pravilnika).

(2) Zabranjen je izlov tuna iz uzgojnih kaveza bez prisutnosti ICCAT regionalnog promatrača u skladu s člankom 31. ovoga Pravilnika, i ribarske inspekcije. Sva izlovljena tuna mora biti izvagana.

(3) Konačni podaci o izlovu tuna iz uzgojnih kaveza dostavljaju se za svaki kavez posebno putem web-aplikacije Ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog izlova tuna na Obrascu prijave prebacivanja tuna iz uzgajališta (Prilog 7. ovoga Pravilnika).

(4) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i težini tuna izlovljenih iz uzgojnih kaveza, mora se uzorkovati (dužina ili težina) 100 komada za svakih 100 tona žive tune, odnosno 10% od ukupnog broja tuna u pojedinom uzgojnom kavezu. Uzorkovanje se mora provesti prilikom svakog izlova na svim uzgojnim kavezima od strane osoba odabranih od Ministarstva za provođenje znanstvenog monitoringa.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) potrebno je omogućiti osobama odabranim od strane Ministarstva za poljoprivredu uzorkovanje tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) ulovljenim mrežama plivaricama i udičarskim alatima iz gospodarskog i negospodarskog ribolova.

(5) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje znanstvenog monitoringa.

(6) Sva tehnička plovila koja sudjeluju u izlovu tuna iz uzgojnih kaveza i stavljanju tuna u uzgojne kaveze moraju biti registrirana na ICCAT listi »BFT OtherVessels« i imati ICCAT broj.

(7) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od strane ICCAT-a za provođenje Regionalnog programa promatrača.

(8) Ribarska inspekcija prilikom nadzora izlova tuna s uzgajališta i prekrcaja na plovilo za preradu i prijevoz kontrolira ispravnost i usklađenost svih radnji i dokumentacije s odredbama ovoga Pravilnika.

(9) Po završetku izlova tuna s uzgajališta, ribarska inspekcija evidentira količinu tuna ispod minimalne veličine od 30 kg, te ovlašteniku povlastice za uzgoj tune u zapisniku naređuje postupanje.«

Članak 14.

(1) U članku 24. stavku (10) riječ »ili« zamjenjuje se riječju »i«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-01/09

Urbroj: 525-13/0340-14-11

Zagreb, 14. svibnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.