Pravilnik o izmjeni Pravilnika o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

NN 61/2014 (21.5.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

61 21.05.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

MINISTARSTVO KULTURE

1153

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STATUSU I FINANCIRANJU PULSKOGA FILMSKOG FESTIVALA

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala (»Narodne novine«, broj 5/14) članak 5. mijenja se i glasi:

»Festival ima Umjetnički savjet sastavljen od 3 člana od kojih je jedan predsjednik Umjetničkog savjeta.

Predsjednika i ostale članove Umjetničkog savjeta imenuje i razrješava ministar kulture.

Predsjednika i ostale članove Umjetničkog savjeta ministar kulture imenuje iz redova istaknutih filmskih stručnjaka, od kojih jednog člana imenuje na prijedlog gradonačelnika Pule.

U postupku predlaganja članova Umjetničkog savjeta Ministarstvo kulture na svojim mrežnim stranicama objavljuje javni poziv za predlaganje dva kandidata za članove Umjetničkog savjeta, a Grad Pula na svojim mrežnim stranicama objavljuje javni poziv za predlaganje jednog kandidata za člana Umjetničkog savjeta.

Iznimno, u slučaju ostavke člana Umjetničkog savjeta u tijeku pripreme Festivala, ministar kulture može imenovati člana Umjetničkog savjeta bez objave javnog poziva radi osiguranja nesmetanog obavljanja priprema Festivala.

Mandat članovima Umjetničkoga savjeta traje tri godine te mogu biti ponovno imenovani.

Umjetnički savjet izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:

– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne),

– međunarodne izbornike pojedinih pratećih programa,

– međunarodne goste,

– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe,

– raspored projekcija filmova po naslovima u glavnome programu (Arena) i

– sastav ocjenjivačkoga suda (žirija) Festivala.

O prijedlozima Umjetničkoga savjeta odlučuje Festivalsko vijeće većinom glasova svih članova.

Umjetnički savjet odgovoran je za izvršenje programa Festivala.«

Članak 2.

Članovi Umjetničkog savjeta imenovani temeljem Pravilnika o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala (»Narodne novine«, broj 5/14) nastavljaju obavljati svoje dužnosti prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-11/13-01/0033

Urbroj: 532-06-01-01/4-14-7

Zagreb, 12. svibnja 2014.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.