Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

NN 61/2014 (21.5.2014.), Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

61 21.05.2014 Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

HRVATSKA NARODNA BANKA

1154

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i članka 129. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 59/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRIMJENI ZAŠTITNOG SLOJA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK

1. OPĆE ODREDBE

Predmet i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik, datum primjene i lokacije izloženosti na koje se primjenjuje zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik te izuzeća od primjene ove Odluke.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Obuhvat primjene Odluke

Članak 2.

Kreditna institucija dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi na način i u skladu s dijelom prvim, glavom II. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013.).

2. STOPA ZAŠTITNOG SLOJA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK

Visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik i način njezine primjene

Članak 3.

(1) Visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik određuje se ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslova kreditne institucije.

(2) Vrsta, opseg i složenost poslova kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka odražavaju se u relativnoj veličini, relativnoj izloženosti rizicima te sektorskoj i zemljopisnoj disperziji kreditne aktivnosti kreditne institucije, a neizravno se mjere udjelom imovine pojedine kreditne institucije u ukupnoj imovini svih kreditnih institucija na dan 31. 12. 2013.

(3) Prema odredbama iz stavka 2. ovog članka kreditne institucije čiji je udio u ukupnoj imovini svih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj jednak ili veći od 5% dužne su primjenjivati stopu zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik u visini od 3% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

(4) Prema odredbama iz stavka 2. ovog članka kreditne institucije čiji je udio u ukupnoj imovini svih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj manji od 5% dužne su primjenjivati stopu zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik u visini od 1,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

(5) Izloženost iz stavaka 3. i 4. ovog članka obuhvaća izloženosti u Republici Hrvatskoj, izloženosti u državama Europskoga gospodarskog prostora (Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Republika Cipar, Republika Češka, Kraljevina Danska, Republika Estonija, Republika Finska, Republika Francuska, Savezna Republika Njemačka, Republika Grčka, Madžarska, Republika Island, Irska, Republika Italija, Republika Letonija, Kneževina Lihtenštajn, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška, Republika Poljska, Republika Portugal, Rumunjska, Republika Slovačka, Republika Slovenija, Kraljevina Španjolska, Kraljevina Švedska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) te izloženosti u trećim zemljama.

3. IZVJEŠTAVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE

Izvještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 4.

Kreditna je institucija dužna izvještavati Hrvatsku narodnu banku o ispunjavanju zahtjeva iz ove Odluke na način i u rokovima propisanima Odlukom o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala.

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Preispitivanje visine stope zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik

Članak 5.

Hrvatska narodna banka preispituje visinu stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik najmanje jednom godišnje i prije uvođenja instrumenta zaštitnog sloja za ostale sistemski važne kreditne institucije.

Izuzeća od primjene Odluke

Članak 6.

(1) Kreditna institucija kojoj je u vrijeme stupanja na snagu ove Odluke na snazi rješenje koje je Hrvatska narodna banka izdala na temelju odredaba Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.), a kojima je naložila da zahtijevana stopa ili iznos regulatornoga kapitala iznosi više od minimalno propisanog prema zajedničkoj odluci kolegija supervizora donesenoj sa stanjem na dan 31. prosinca 2012., nije dužna primjenjivati odredbe ove Odluke, do prestanka važenja tog rješenja.

(2) Ako je rješenje iz stavka 1. izdano za grupu kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, izuzeće iz stavka 1. ovog članka odnosi se na matičnu kreditnu instituciju i sve članice grupe.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 19. svibnja 2014.

O. br. 137-020/05-14/BV

Zagreb, 12. svibnja 2014.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.