Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

NN 62/2014 (22.5.2014.), Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1161

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 14. stavka 6. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine« br. 22/2013) ministar znanosti, obrazovanja i sporta, uz suglasnost ministara nadležnih za rad, regionalni razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: Registar), podnošenje zahtjeva za upis u Registar, sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, vrednovanje zahtjeva za upis, postupci upisa u Registar, nazivi sektora, nazivi sektorskih vijeća, način odabira i kriteriji za odabir članova sektorskih vijeća, opis poslova sektorskih vijeća te unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete.

II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA

Članak 2.

(1) Registar je javan i sastoji se od tri podregistra: Podregistra standarda zanimanja, Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja.

(2) Podregistar standarda zanimanja sadrži standarde zanimanja koji uključuju popise skupova potrebnih kompetencija za odgovarajuća zanimanja.

(3) Podregistar standarda kvalifikacija sadrži: standarde kvalifikacija, programe za stjecanje kvalifikacija i popis ovlaštenih pravnih osoba za dodjelu isprave o stečenoj kvalifikaciji.

(4) Podregistar skupova ishoda učenja sadrži: skupove ishoda učenja, programe za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, programe za vrednovanje skupova ishoda učenja i popis ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za dodjelu potvrde o stečenim skupovima ishoda učenja.

Članak 3.

(1) Podregistar skupova ishoda učenja i Podregistar standarda kvalifikacija propisuje i vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(2) Podregistar standarda zanimanja propisuje i vodi ministarstvo nadležno za rad.

Članak 4.

(1) Registar se vodi u informacijskom sustavu koji se sastoji od standardne računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose u druge informacijske sustave.

(2) Informacijski sustav je središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka Registra, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku.

(3) Ministar nadležan za obrazovanje i znanost uz suglasnost ministra nadležnog za rad odlukom propisuje uvjete, vrste i kriterije elektroničkog pristupa sustavu te pravila elektroničke komunikacije Registra s drugim informacijskim sustavima.

Članak 5.

(1) Neprekidnost rada sustava Registra i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka Registra osigurava ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(2) Ministarstvo može tehničke i informatičke poslove razvoja i održavanja informacijskog sustava Registra ugovorom povjeriti drugoj pravnoj osobi koja je dužna osigurati zaštitu i tajnost podataka koji nisu namijenjeni javnosti u skladu s člankom 7. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Mrežna stranica Registra je dio informacijskog sustava putem kojeg je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke i izvješća iz Registra, kao i javne dokumente vezane uz funkcioniranje Registra.

(2) Mrežnoj stranici Registra pristupa se putem mrežne stranice Hrvatskog kvalifikacijskog okvira http://www.kvalifikacije.hr/.

(3) Uvid u javne podatke i izvješća Registra je besplatan.

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i ministarstvo nadležno za rad dužni su provoditi mjere osiguravanja i zaštite pohranjivanja podataka, kao i mjere održavanja i provjere ispravnosti rada informacijskog sustava Registra.

(2) Mjere, sredstva i uvjete osiguravanja, pohranjivanja i zaštite podataka Podregistra standarda zanimanja, Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja određuju ministar nadležan za rad i ministar nadležan za obrazovanje i znanost, svaki u djelokrugu svoje nadležnosti.

(3) Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za funkcioniranje Podregistra standarda zanimanja, kao i za unos podataka u isti zaduženo je ministarstvo nadležno za rad.

(4) Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za funkcioniranje Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja, kao i za unos podataka u iste, zaduženo je ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR

Članak 8.

(1) Zahtjev za upis u Registar podnosi se za standarde zanimanja i standarde kvalifikacija, za skupove kompetencija kao dio postojećeg standarda zanimanja, odnosno za skupove ishoda učenja koji se predlažu kao izborni dio postojećeg standarda kvalifikacije u Registru.

(2) Zahtjev za upis u Registar podnosi se ispunjavanjem obrazaca HKO_SZ, HKO_SKOMP, HKO_SK i HKO_SIU iz Priloga. Zahtjev za upis standarda zanimanja, odnosno skupova kompetencija podnosi se na obrascu HKO_SZ, odnosno na obrascu HKO_SKOMP. Zahtjev za upis standarda kvalifikacija, odnosno skupa ili skupova ishoda učenja koji se predlažu kao izborni dio postojećeg standarda kvalifikacija podnosi se na obrascu HKO_SK, odnosno HKO_SIU.

(3) Obrasci HKO_SZ, HKO_SKOMP, HKO_SK i HKO_SIU sastavni su dio ovog Pravilnika te će biti dostupni za ispunjavanje u elektroničkom obliku.

Članak 9.

(1) Obrasci zahtjeva HKO_SZ i HKO_SKOMP podnose se ministarstvu nadležnom za rad.

(2) Obrasci zahtjeva HKO_SK i HKO_SIU podnose se ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost.

Članak 10.

(1) Obrasci zahtjeva iz Priloga ispunjavaju se elektronički na mrežnoj stranici Registra.

(2) Nakon što podnositelj zahtjeva završi unos podataka u obrasce, elektroničkim putem primit će obavijest o primitku zahtjeva.

(3) Ispisan zahtjev, potpisan i/ili ovjeren od ovlaštene osobe, podnositelj zahtjeva šalje poštom nadležnom ministarstvu.

(4) Zahtjev se smatra podnesenim u trenutku kada nadležno ministarstvo zaprimi zahtjev iz stavka 3. ovog članka.

IV. SADRŽAJ I OBLIK OBRAZACA ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA I ZAHTJEVA ZA UPIS SKUPOVA KOMPETENCIJA

Članak 11.

(1) Obrazac zahtjeva HKO_SZ i HKO_SKOMP sastoji se od dva dijela.

(2) Prvi dio obrazaca, sukladno članku 12. ovog Pravilnika, sadrži podatke o predlagatelju, naziv prijedloga standarda zanimanja ili skupova kompetencija, odabir sektorskog vijeća te dokaz utemeljenosti prijedloga. Drugi dio obrasca, sukladno članku 13. ovog Pravilnika, sadrži podatke o standardima zanimanja.

Članak 12.

(1) Predlagatelj dokazuje utemeljenost novog standarda zanimanja odnosno skupova kompetencija obrazloženjem strateške, sektorske i analitičke utemeljenosti zahtjeva, koristeći se stručnim podlogama za izradu standarda zanimanja u skladu s Metodologijom iz stavka 3. ovog članka.

(2) Ministarstvo nadležno za rad pripremit će stručne podloge. Stručne podloge obuhvaćaju Profile sektora i analizu potrebe i regulacije tržišta rada za ona zanimanja za koja se predlaže standard.

(3) Predlagatelj može samostalno izraditi stručne podloge za izradu standarda zanimanja prema Metodologiji koju će ministarstvo nadležno za rad, uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost, donijeti u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Stratešku utemeljenost zahtjeva predlagatelj dokazuje pozivanjem na relevantne sektorske strategije i ostale strateški relevantne dokumente.

(5) Sektorska utemeljenost obrazlaže se koristeći se Profilom sektora kojem pripada zanimanje za koje se predlaže standard te iznimno, drugim relevantnim dokumentima.

(6) Analitička utemeljenost iskazuje se analizom trenutne i dosadašnje ponude i potražnje, odnosno projekcijom u petogodišnjem razdoblju za takvim i sličnim zanimanjima na tržištu rada te se dokazuje temeljem stručnih podloga iz stavka 2. i 3. ovog članka, ukoliko za ta zanimanja takvi podatci postoje.

Članak 13.

Drugi dio obrazaca zahtjeva HKO_SZ i HKO_SKOMP sadrži odjeljke u kojima predlagatelj upisuje ili odabire sljedeće podatke:

1. opis zanimanja ili skupova kompetencija koje/koja će se regulirati standardom;

2. procijenjena razina kvalifikacije prema HKO-u koja će se izraditi na temelju standarda;

3. popis ključnih poslova na jednom ili više radnih mjesta koja definiraju zanimanje i pripadajućih pojedinačnih kompetencija;

4. popis skupova kompetencija i pripadajućih pojedinačnih kompetencija potrebnih za rad na jednom ili više radnih mjesta;

5. uvjeti rada na radnom mjestu;

6. prijedlog roka do kojega se standard zanimanja može koristiti za predlaganje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja.

V. SADRŽAJ I OBLIK OBRAZACA ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE I ZAHTJEVA ZA UPIS SKUPA ISHODA UČENJA

Članak 14.

Obrazac zahtjeva HKO_SK sastoji se od tri dijela.

Članak 15.

(1) Prvi dio obrasca zahtjeva HKO_SK sadrži odjeljke u koje se upisuju opći podatci o predlagatelju, odjeljke u kojima se iskazuje obrazloženje utemeljenosti zahtjeva za uvođenjem standarda kvalifikacije te odjeljke u kojima je potrebno navesti dodatne podatke i priložiti dokumentaciju, čime podnositelj zahtjeva dokazuje svoje navode u zahtjevu.

(2) Predlagatelj na ponuđenom obrascu odabire i popratnom dokumentacijom dokazuje ulogu predloženog standarda kvalifikacije za jedno ili više navedenih područja: potrebe tržišta rada, nastavak obrazovanja te druge potrebe pojedinca i društva.

(3) Ukoliko je uloga kvalifikacije za koju se predlaže standard potreba tržišta rada, preduvjet za upis standarda kvalifikacije je postojanje odgovarajućeg ili odgovarajućih standarda zanimanja upisanog/ih u Registar čiju/je šifru/e iz članka 27., stavka 2. ovog Pravilnika predlagatelj navodi u obrascu zahtjeva kojim predlaže upis standarda kvalifikacije.

(4) Ukoliko se standard kvalifikacije predlaže radi daljnjeg obrazovanja, predlagatelj navodi jednu ili više šifri standarda kvalifikacija koje se mogu steći nastavkom obrazovanja, ukoliko takve postoje u Registru.

(5) Ukoliko kvalifikacija za koju se predlaže standard nije namijenjena zapošljavanju i/ili omogućavanju daljnjeg obrazovanja, predlagatelj mora obrazložiti na koji način takva kvalifikacija pridonosi ispunjavanju ostalih potreba pojedinaca i društva, odnosno služi općoj dobrobiti i prioritetima društvenog razvoja te doprinosi osobnom razvoju, samostalnosti i kreativnosti pojedinca osobito uzimajući u obzir demokratska načela, poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te ljudskog dostojanstva.

(6) Uz zahtjev za upis standarda kvalifikacije, kao dio popratne dokumentacije, predlagatelj dostavlja i mišljenja o predloženom standardu kvalifikacije drugih zainteresiranih pravnih osoba u svojstvu potencijalnih izvoditelja programa kojima bi se stjecala kvalifikacija za koju se predlaže standard. Ukoliko iz razloga koji ne ovise o volji predlagatelja, predlagatelj nije u mogućnosti dostaviti takva mišljenja, dužan je o tome dostaviti obrazloženje.

(7) Ukoliko ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost obrazloženje iz stavka 6. ovog članka procijeni opravdanim te ukoliko smatra potrebnim, ministarstvo može, koristeći postojeće evidencije, samostalno utvrditi listu potencijalnih izvoditelja programa kojima se stječe kvalifikacija za koju se predlaže standard, a koji bi mogli imati pravni interes u predlaganju istog te ih tražiti dostavu mišljenja na predloženi standard kvalifikacije ili skup ishoda učenja.

Članak 16.

(1) Drugi dio obrasca zahtjeva HKO_SK sadrži odjeljke u koje predlagatelj upisuje ili odabire sljedeće elemente prijedloga standarda kvalifikacije:

1. naziv kvalifikacije za koju se predlaže standard;

2. naziv sektorskog vijeća kojem se upućuje prijedlog;

3. HKO razinu kvalifikacije za koju se predlaže standard;

4. minimalni obujam kvalifikacije iskazan bodovima (ECTS, ECVET i/ili HROO), odnosno godinama istraživanja za razine 8.1 i 8.2;

5. oznaku klase kvalifikacije (cjelovita ili djelomična);

6. popis skupova ishoda učenja uz oznaku kategorije »obvezni« ili »izborni«;

7. uvjete za pristupanje stjecanju kvalifikacije;

8. uvjete za stjecanje kvalifikacije;

9. datum do kojeg je predviđeno upisivanje polaznika u odgovarajući program za stjecanje kvalifikacije.

(2) Treći dio obrasca HKO_SK sadrži odjeljke u koje predlagatelj upisuje ili odabire sljedeće elemente prijedloga skupova ishoda učenja:

1. naziv skupa ishoda učenja;

2. razinu koju skup ishoda učenja ima u HKO-u;

3. obujam skupa ishoda učenja;

4. popis ishoda učenja;

5. uvjete za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja;

6. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za stjecanje skupa ishoda učenja;

7. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za vrednovanje skupa ishoda učenja;

8. postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja.

Članak 17.

Obrazac zahtjeva HKO_SIU, sastoji se od prvog dijela koji sadrži odjeljke u koje se upisuju opći podatci o predlagatelju i od drugog dijela u koje predlagatelj upisuje ili odabire sljedeće elemente prijedloga skupa ili skupova ishoda učenja:

1. naziv skupa ishoda učenja;

2. opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja u odnosu na pripadajući standard kvalifikacije, njegove sastavne dijelove i ulogu;

3. razinu koju skup ishoda učenja ima u HKO-u;

4. obujam skupa ishoda učenja;

5. popis ishoda učenja;

6. uvjete za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja;

7. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za stjecanje skupa ishoda učenja;

8. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za vrednovanje skupa ishoda učenja;

9. postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja;

10. šifra standarda kvalifikacije za koji se predlaže skup ishoda učenja.

VI. VREDNOVANJE ZAHTJEVA ZA UPIS standarda zanimanja, skupova kompetencija, standarda kvalifikacije i skupova ishoda učenja u registar

Članak 18.

Postupak vrednovanja zahtjeva za upis standarda zanimanja, skupova kompetencija, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja sastoji se od utvrđivanja ispunjenosti formalnih i stručnih uvjeta koje uključuje i ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar.

Članak 19.

(1) Formalnom provjerom utvrđuje se udovoljava li zahtjev za upis propisane uvjete iz ovog Pravilnika koji se odnose na cjelokupnost dostavljene dokumentacije i točnost podataka.

(2) Formalnu provjeru iz stavka 1. ovog članka obavljaju ministarstvo nadležno za rad i ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, svako u djelokrugu svoje nadležnosti.

(3) Nepotpuni i netočno ispunjeni zahtjevi uz obrazloženje i uputu, vraćaju se u roku od 21 dan od dana zaprimanja zahtjeva podnositelju zahtjeva na dopunu, odnosno ispravak.

Članak 20.

Ministarstvo nadležno za rad i ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, svako u djelokrugu svoje nadležnosti, potpune i točno ispunjene zahtjeve dostavljaju nadležnom sektorskom vijeću.

Članak 21.

(1) Sektorsko vijeće u području svoje nadležnosti provodi vrednovanje koje uključuje i ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar prijedloga standarda zanimanja, skupova kompetencija, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja te izrađuje stručno mišljenje o upisu u Registar koje dostavlja nadležnom ministarstvu.

(2) Za potrebe rada sektorskih vijeća ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i ministarstvo nadležno za rad priredit će smjernice za vrednovanje te ih objaviti na mrežnoj stranici Registra.

(3) Rok za pripremu i objavu smjernica iz stavka 2. ovog članka je 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 22.

(1) Sektorsko vijeće vrednuje prijedloge standarda zanimanja i skupova kompetencija te analizira potrebne kompetencije unutar pojedinog sektora korištenjem stručnih podloga i dokumenata iz članka 12. ovog Pravilnika.

(2) Vrednovanje iz stavka 1. ovog članka koje provodi sektorsko vijeće, obuhvaća sve informacije dostavljene u zahtjevu, a posebno relevantnost standarda zanimanja, relevantnost skupova kompetencija, opis zanimanja i kompetencija te rok do kojega se predloženi standard zanimanja može koristiti kao opravdani razlog za predlaganje standarda kvalifikacija.

(3) Ako sektorsko vijeće na temelju provedenih analiza i vrednovanja utvrdi da je prijedlog standarda zanimanja opravdan te da sadrži elemente propisane ovim Pravilnikom i sve dodatne elemente koji su važni za osiguravanje kvalitete, donijet će pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar.

Članak 23.

(1) Na temelju dostavljene i raspoložive dokumentacije sektorsko vijeće provodi vrednovanje svih elemenata prijedloga standarda kvalifikacije i skupova ishoda učenja pri čemu procjenjuje navedeni profil (područje rada i učenja), razinu, obujam, klasu (cjelovita ili djelomična kvalifikacija), opravdanost uvođenja standarda kvalifikacije i ulogu kvalifikacije te kvalitetu stjecanja kvalifikacije.

(2) Pri procjeni razine kvalifikacije za koju se predlaže standard vrednuje se usklađenost razina skupova ishoda učenja u prijedlogu standarda kvalifikacije s opisnicama razina propisanima Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

(3) Sektorsko vijeće procjenjuje opravdanost uvođenja standarda kvalifikacije i usklađenost skupova ishoda učenja s obzirom na ulogu kvalifikacije te s obzirom na podudarnost predloženog standarda kvalifikacije i pripadajućih skupova ishoda učenja s postojećim standardom kvalifikacije i postojećim skupovima ishoda učenja u Registru.

(4) Sektorsko vijeće procjenjuje moguće uloge kvalifikacije, i to s obzirom na:

i. potrebe tržišta rada sukladno procjeni potreba u okviru prioritetnih gospodarskih sektora, pri čemu se procjena provodi na temelju analiza potrebnih kompetencija na tržištu rada za odgovarajuća zanimanja, sukladno odgovarajućim standardima zanimanja;

ii. nastavak obrazovanja, pri čemu se procjena opravdanosti provodi na temelju usklađenosti kvalifikacije s minimalnim uvjetima pristupanja stjecanju daljnjih kvalifikacija;

iii. ostale potrebe društva i pojedinca, pri čemu se utvrđuje služi li kvalifikacija općoj dobrobiti i prioritetima društvenog razvoja te doprinosi li osobnom razvoju, samostalnosti i kreativnosti pojedinca osobito uzimajući u obzir demokratska načela, poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te ljudskog dostojanstva.

(5) Vrednovanje kvalitete stjecanja kvalifikacija i skupova ishoda učenja provodi se vrednovanjem svih elemenata prijedloga iz članaka 16. i 17. ovog Pravilnika i njihove usklađenosti s odredbama iz članka 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Članak 24.

Ako se predlaže standard kvalifikacije koji je već upisan u Registar, sektorsko vijeće daje mišljenje radi li se o izmjeni postojećeg standarda, novom standardu ili se prijedlog odbija dopisom uz obrazloženje.

Članak 25.

Ako sektorsko vijeće na temelju provedenih analiza i vrednovanja ocijeni da prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja ima elemente propisane ovim Pravilnikom i sve dodatne elemente koji su važni za osiguravanje kvalitete standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja, donijet će pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar.

Članak 26.

(1) Ukoliko sektorsko vijeće ocijeni potrebnim, nacionalni koordinator sektorskih vijeća u roku od 21 dana može vratiti prijedlog predlagatelju na doradu, uz preporuke i upute o tome što treba promijeniti u prijedlogu i odrediti rok za dostavu dorađenog prijedloga.

(2) Sektorsko vijeće donijet će stručno mišljenje o upisu u Registar u roku od 30 dana od dana kada je ministarstvo nadležno za rad ili ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost proslijedilo na mišljenje zahtjev, odnosno dorađeni zahtjev iz stavka 1. ovog članka.

(3) U slučaju da podnositelj zahtjeva ne postupi u roku i na način propisan stavkom 1. ovog članka, sektorsko vijeće će donijeti negativno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar i predložiti nadležnom ministarstvu odbijanje upisa u Registar.

(4) Ponovljeni zahtjev razmatrat će se po isteku roka od šest mjeseci od dana odbijanja upisa u Registar.

VII. UPIS STANDARDA ZANIMANJA, SKUPOVA KOMPETENCIJA, STANDARDA KVALIFIKACIJE I SKUPOVA ISHODA UČENJA U REGISTAR

Članak 27.

(1) Na temelju pozitivnog mišljenja sektorskog vijeća o upisu standarda zanimanja ili skupova kompetencija u Registar, ministar nadležan za rad donosi odluku o upisu u Registar.

(2) Standard zanimanja sadrži sljedeće elemente:

1. šifru standarda zanimanja;

2. naziv standarda zanimanja;

3. šifru zanimanja iz Nacionalne klasifikacije zanimanja na kojoj se temelji prihvaćeni standard zanimanja;

4. poveznicu na europsku klasifikaciju vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ukoliko je primjenjivo);

5. opis zanimanja ili skupova kompetencija koje/koja će se regulirati standardom zanimanja;

6. naziv nadležnog sektorskog vijeća i poveznicu na dokument kojim je osnovano nadležno sektorsko vijeće koje je provelo vrednovanje;

7. popis ključnih poslova na jednom ili više radnih mjesta koja definiraju zanimanje;

8. popis skupova kompetencija i pripadajućih pojedinačnih kompetencija;

9. uvjeti rada na radnom mjestu;

10. rok do kojega se standard zanimanja može koristiti za opravdavanje predlaganja standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja;

11. poveznicu na stručno mišljenje sektorskog vijeća o upisu u Registar;

12. poveznicu na odluku o upisu u Registar;

13. poveznicu na stručne podloge korištene u radu sektorskog vijeća;

14. naziv predlagatelja standarda zanimanja;

15. datum upisa u Registar.

(3) Skup kompetencija sadrži sljedeće elemente:

1. šifru skupa kompetencija;

2. naziv skupa kompetencija;

3. poveznicu na europsku klasifikaciju vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ukoliko je primjenjivo);

4. naziv nadležnog sektorskog vijeća i poveznicu na dokument kojim je osnovano nadležno sektorsko vijeće koje je provelo vrednovanje;

5. popis ključnih poslova u okviru kojih se koristi skup kompetencija;

6. popis pripadajućih pojedinačnih kompetencija;

7. uvjeti rada na radnom mjestu;

8. poveznicu na stručno mišljenje sektorskog vijeća o upisu u Registar;

9. poveznicu na odluku o upisu u Registar;

10. naziv predlagatelja skupa kompetencija;

11. datum upisa u Registar.

(4) Prilikom upisa standarda zanimanja u Registar dodjeljuje se i šifra prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Ako u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ne postoji odgovarajuća šifra za standard zanimanja, ministarstvo nadležno za rad pokreće postupak za ažuriranje Nacionalne klasifikacije zanimanja pri Državnom zavodu za statistiku, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, a u skladu s međunarodnim standardima za klasificiranje zanimanja.

(5) Upis standarda zanimanja u Registar obavlja ministarstvo nadležno za rad.

(6) Po isteku roka do kojeg se standard zanimanja može koristiti za opravdavanje predlaganja standarda kvalifikacija, a nakon što je novi odgovarajući standard zanimanja upisan u Registar, stari standard zanimanja ostaje upisan u Registru, označen kao neaktivan.

Članak 28.

(1) Na temelju pozitivnog mišljenja sektorskog vijeća o ispunjenju stručnih uvjeta za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u Registar, ministar nadležan za obrazovanje i znanost donosi odluku o upisu u Registar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka, ujedno se utvrđuju pripadajući skupovi ishoda učenja kojima se dodjeljuje šifra, čime se pri upisu u Podregistar standarda kvalifikacije skupovi ishoda učenja tog standarda kvalifikacije upisuju i u Podregistar skupova ishoda učenja.

(3) Standard kvalifikacije sadržava sljedeće elemente:

1. šifru standarda kvalifikacije;

2. naziv kvalifikacije;

3. oznaku razine koju kvalifikacija ima u HKO-u;

4. oznaku razine koju kvalifikacija ima u EQF-u;

5. minimalni obujam kvalifikacije iskazan bodovima (ECTS, ECVET i/ili HROO), odnosno godinama istraživanja za razine 8.1 i 8.2 HKO-a;

6. oznaku klase kvalifikacije (potpuna ili djelomična kvalifikacija);

7. popis skupova ishoda učenja uz oznaku kategorije »obvezni« ili »izborni« skupovi ishoda učenja;

8. uvjete za pristupanje stjecanju kvalifikacije;

9. uvjete za stjecanje kvalifikacije;

10. opravdanost uvođenja i ulogu kvalifikacije (poveznica na nastavak obrazovanja, poveznica na standard zanimanja, potrebe pojedinca, društvene potrebe);

11. datum do kojeg je predviđeno upisivanje u program za stjecanje kvalifikacije;

12. poveznicu na dokument kojim je osnovano nadležno sektorsko vijeće koje je provelo vrednovanje;

13. poveznicu na stručno mišljenje sektorskog vijeća o upisu u Registar;

14. poveznicu na odluku o upisu u Registar;

15. predlagatelj standarda kvalifikacije;

16. datum upisa u Podregistar standarda kvalifikacije;

17. poveznicu na odgovarajuće programe i popis ovlaštenih pravnih osoba za dodjelu isprave o stečenoj kvalifikaciji.

(4) Skup ishoda učenja sadrži sljedeće elemente:

1. šifru skupa ishoda učenja;

2. šifru standarda kvalifikacije kojemu skup ishoda učenja pripada;

3. naziv skupa ishoda učenja;

4. razina koju skup ishoda učenja ima u HKO-u;

5. obujam;

6. popis ishoda učenja;

7. uvjete za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja;

8. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za stjecanje skupa ishoda učenja;

9. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za vrednovanje skupa ishoda učenja;

10. postupak i primjere vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja.

(5) Dodatno, skupovi ishoda učenja koji su predloženi kao izborni dio postojećeg standarda kvalifikacije u Registru sadrže i poveznicu na mišljenje sektorskog vijeća o upisu u Registar, poveznicu na odluku o upisu u Registar, predlagatelja skupa ishoda učenja i datum upisa u Podregistar skupa ishoda učenja.

(6) Upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(7) Po isteku upisanog roka do kojeg se mogu stjecati kvalifikacije, standard kvalifikacije ostaje upisan u Registru, označen kao neaktivan.

Članak 29.

Upisom u Registar provodi se povezivanje standarda kvalifikacija i pripadajućih skupova ishoda učenja s odgovarajućim standardima zanimanja i skupovima kompetencija.

Članak 30.

U Registru ne mogu postojati dva ili više aktivna standarda zanimanja, dva ili više aktivna standarda kvalifikacija te dva ili više aktivna skupa ishoda učenja istog naziva i sadržaja.

Članak 31.

Po upisu standarda zanimanja u Registar, ministarstvo nadležno za rad o tome obavještava ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost koje u svrhu poticanja izrade standarda kvalifikacija na mrežnoj stranici Registra o tome obavještava sve zainteresirane.

VIII. UPIS PROGRAMA U REGISTAR

Članak 32.

Program u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva:

1. programe za stjecanje kvalifikacija na svim razinama obrazovanja;

2. programe za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja na svim razinama obrazovanja;

3. programe za vrednovanje skupova ishoda učenja na svim razinama obrazovanja.

Članak 33.

(1) Upis programa u Registar provodi se na temelju pozitivnog mišljenja o usklađenosti programa iz članka 32. ovog Pravilnika s odgovarajućim standardom kvalifikacije, odnosno odgovarajućim skupovima ishoda učenja upisanima u Registar.

(2) Vrednovanje usklađenosti iz stavka 1. ovog članka provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost za kvalifikacije koje se sukladno članku 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru smještaju na razine 1, 2, 3, 4.1, 4.2 i 5 ovisno o profilu kvalifikacije.

(3) Vrednovanje usklađenosti iz stavka 1. ovog članka provodi agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje za vrednovanje kvalifikacija koje se sukladno članku 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru smještaju na razine 5, 6, 7, 8.1 i 8.2, ovisno o profilu kvalifikacije.

Članak 34.

(1) Zahtjev za provjerom usklađenosti programa iz članka 32., a sukladno članku 33., podnosi se nadležnoj agenciji ili ministarstvu iz članka 33. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka u svrhu upisa u Registar podnosi se nakon što je program odobren prema postojećim propisima. Iznimno, za programe iz članka 32. čije vrednovanje obavlja agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje sukladno postojećim propisima, zahtjev iz stavka 1. ovog članka u svrhu upisa u Registar može se podnijeti i istovremeno s podnošenjem zahtjeva za odobravanje programa nadležnoj agenciji.

(3) Zahtjev za provjerom usklađenosti programa iz članka 32. točke 1. mora sadržavati:

1. naziv programa;

2. naziv i matični broj/OIB podnositelja zahtjeva;

3. adresu sjedišta i kontakt odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;

4. šifru i naziv standarda kvalifikacije iz Registra uz koju se veže predmetni program;

5. oznaku ISCED razine;

6. klasifikacijsku oznaku europske i međunarodne klasifikacije područja obrazovanja (ukoliko je primjenjivo);

7. klasifikacijsku oznaku znanstvenog ili umjetničkog područja i polja za programe visokog obrazovanja, sukladno važećoj nacionalnoj regulativi;

8. poveznicu na program vrednovan sukladno stavku 2. ovog članka ukoliko je program javno dostupan, odnosno ispisani primjerak programa s priloženim dokazom o njegovu odobrenju;

9. poveznicu na objavljena ispitna pitanja i zadatke.

(4) Zahtjev za provjerom usklađenosti programa iz članka 32. točke 2. i 3. mora sadržavati:

1. naziv programa;

2. naziv i matični broj/OIB podnositelja zahtjeva;

3. adresu sjedišta i kontakt odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje pravne ili fizičke osobe;

4. šifru skupova ishoda učenja iz Registra uz koje se veže predmetni program;

5. poveznicu na program vrednovan sukladno stavku 2. ovog članka ukoliko je program javno dostupan, odnosno ispisani primjerak programa s priloženim dokazom o njegovu odobrenju;

6. poveznicu na javno objavljena ispitna pitanja i zadatke.

Članak 35.

Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje obavljaju provjeru usklađenosti programa u svrhu upisa programa u Registar u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva o čemu izrađuju mišljenje.

Članak 36.

(1) Na temelju pozitivnog mišljenja nadležne agencije ili ministarstva iz članka 33. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika o usklađenosti programa s odgovarajućim standardom kvalifikacije odnosno skupom ishoda učenja iz Registra, ministar nadležan za obrazovanje i znanost donosi odluku o upisu u Registar programa i ovlaštene pravne osobe za dodjelu isprave o stečenoj kvalifikaciji, odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe za dodjelu potvrde o stečenim ishodima učenja.

(2) Upis programa u Registar obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(3) Mišljenje iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati obrazloženje za svaki od elemenata provjere i dodatno, poveznicu na program ukoliko je program javno dostupan, odnosno ispisani primjerak programa.

IX. SEKTORSKA VIJEĆA

Članak 37.

Sektorska vijeća obavljaju poslove utvrđene člankom 12. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i člancima 21., 22., 23., 24., 25. i 26. ovog Pravilnika.

Članak 38.

(1) Nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sljedećim sektorima:

I. Poljoprivreda, prehrana i veterina

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga poljoprivrede (agronomije), biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i veterinarske medicine.

II. Šumarstvo i drvna tehnologija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga šumarstva i drvne tehnologije.

III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga rudarstva, geologije i kemijskog inženjerstva.

IV. Tekstil i koža

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga tekstilne tehnologije.

V. Grafička tehnologija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga grafičke tehnologije.

VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga strojarstva, brodogradnje i metalurgije.

VII. Elektrotehnika i računarstvo

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga elektrotehnike i računarstva.

VIII. Graditeljstvo i geodezija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga građevinarstva, geodezije, arhitekture i urbanizma.

IX. Ekonomija i trgovina

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga ekonomije i trgovine.

X. Turizam i ugostiteljstvo

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga turizma i ugostiteljstva.

XI. Promet i logistika

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga tehnologije prometa i transporta.

XII. Zdravstvo

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine, farmacije i medicinske biokemije.

XIII. Osobne i druge usluge

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga osobnih usluga, usluga zaštite, optike i obrade.

XIV. Umjetnost

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), filmske umjetnosti, glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnosti pokreta.

XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga matematike, fizike, geografije, geofizike, kemije i biologije.

XVI. Temeljne tehničke znanosti

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga temeljnih tehničkih znanosti i inženjerstva okoliša.

XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga zrakoplovstva i raketne i svemirske tehnike.

XVIII. Informacije i komunikacije

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga informacijskih i komunikacijskih znanosti.

XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga prava, politologije i sociologije.

XX. Psihologija, edukacijska-rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga psihologije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, logopedije, demografije i socijalnih djelatnosti.

XXI. Odgoj, obrazovanje i sport

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga pedagogije, odgoja, obrazovanja, obrazovnih znanosti i kineziologije.

XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga filozofije, teologije i religijskih znanosti (interdisciplinarno polje).

XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga povijesti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije.

XXIV. Sigurnost i obrana

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga sigurnosnih i obrambenih znanosti.

XXV. Filologija

Ovo sektorsko vijeće osniva se za poslove iz djelokruga filologije.

(2) U slučajevima podijeljenog djelokruga poslova sektorskih vijeća, sektorsko vijeće će omogućiti sudjelovanje predstavnika više odgovarajućih ministarstva odnosno agencija kada sektorsko vijeće raspravlja i odlučuje o pitanjima iz djelokruga za koje je nadležno njihovo ministarstvo odnosno agencija.

Članak 39.

(1) Svako sektorsko vijeće sastoji se od predsjednika i 10 članova, i to:

– jednog predstavnika ministarstava nadležnih za odgovarajući sektor;

– jednog predstavnika agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje ili agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili agencije nadležne za odgoj i obrazovanje;

– jednog predstavnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

– osam sektorskih stručnjaka odabranih na temelju javnog poziva, sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, i to dva predstavnika poslodavaca, tri predstavnika obrazovnih ustanova, dva predstavnika reprezentativnih sindikata među kojima jedan iz obrazovnog sektora i jedan iz gospodarskog sektora te jedan predstavnik strukovne udruge.

(2) Predsjednik i članovi sektorskog vijeća imenuju se na rok od četiri godine.

Članak 40.

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost objavljuje javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za svako od sektorskih vijeća.

(2) Za člana sektorskog vijeća koji se bira temeljem javnog poziva može biti imenovana osoba koja posjeduje radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova sektorskog vijeća za koje se prijavljuje i kvalifikaciju odgovarajućeg profila s obzirom na sektorsko vijeće za koje se prijavljuje. Kandidat za člana sektorskog vijeća mora uz prijavu na javni poziv priložiti uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak. Uvjet za imenovanje je i nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje kaznenog djela.

(3) Na javni poziv se mogu prijaviti pojedinci ili ih može predložiti relevantna institucija. Pri odabiru članova sektorskih vijeća vodit će se računa o zastupljenosti maksimalnog broja područja unutar sektora, odnosno uravnotežene zastupljenosti različitih razina obrazovanja.

Članak 41.

(1) Koordinaciju rada sektorskih vijeća obavlja nacionalni koordinator sektorskih vijeća imenovan u ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost sukladno članku 11., stavku 2. točki 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

(2) Kao član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, nacionalni koordinator sektorskih vijeća temeljem službenih bilješki na sjednicama izvještava predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala o radu sektorskih vijeća te sektorskim vijećima prenosi pisane preporuke Nacionalnog vijeća za poboljšanja.

(3) Predsjednici sektorskih vijeća sazivaju i vode prvu konstituirajuću sjednicu pojedinog sektorskog vijeća.

(4) U svrhu učinkovite koordinacije rada sektorskih vijeća nacionalni koordinator sektorskih vijeća slobodan je bez prava glasa u odlučivanju nazočiti sjednicama sektorskih vijeća te sazivati sastanke s predsjednicima sektorskih vijeća.

Članak 42.

Za potrebe vrednovanja standarda kvalifikacija razine 8.1 i 8.2 HKO-a, sektorsko vijeće dužno je uzeti u obzir mišljenje nacionalnog vijeća nadležnog za znanost i visoko obrazovanje koje je zatražio nacionalni koordinator sektorskih vijeća.

Članak 43.

(1) Za vrednovanje određenih prijedloga za koje članovi sektorskih vijeća nemaju odgovarajući profil, odnosno razinu kvalifikacije, dužni su uključiti vanjske stručnjake iz stavka 2. ovog članka.

(2) U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka svih profila i razina i uspostave evidencije vanjskih sektorskih stručnjaka koja će sektorskim vijećima pomoći pri odabiru mogućih članova radne skupine i radu, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i ministarstvo nadležno za rad najmanje jednom godišnje raspisat će javne pozive za iskazivanje interesa za stručnjake zainteresirane za sudjelovanje u radu radnih skupina sektorskih vijeća.

Članak 44.

(1) Za potrebe vrednovanja interdisciplinarnih zahtjeva za upis u Registar, nacionalni koordinator, na prijedlog predsjednika sektorskog vijeća, osniva interdisciplinarnu radnu skupinu sastavljenu od predsjednika sektorskih vijeća u čijoj nadležnosti se dijelom nalazi i područje na koje se odnosi predloženi zahtjev i najmanje od jednog stručnjaka koji se bira iz evidencije vanjskih sektorskih stručnjaka iz članka 43. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Voditelja interdisciplinarne radne skupine određuju članovi osnovane radne skupine neovisno o sektorskom vijeću kojem je predlagatelj uputio svoj zahtjev.

(3) Za vrednovanje zahtjeva iz stavka 1. ovog članka predsjednici sektorskih vijeća u čijoj nadležnosti se dijelom nalazi i područje na koje se odnosi predloženi zahtjev, dužni su pribaviti stručna mišljenja svojih sektorskih vijeća, obrazložiti ga na interdisciplinarnoj radnoj skupini i dostaviti voditelju radne skupine iz stavka 2. ovog članka.

(4) Voditelj interdisciplinarne radne skupine nakon provedene stručne rasprave objedinjava obrazloženja i zaprimljena stručna mišljenja te ih u obliku jedinstvenog stručnog mišljenja dostavlja sektorskom vijeću koje je podnositelj označio u svom zahtjevu.

X. OSIGURAVANJE KVALITETE PRIMJENE HKO-a

Članak 45.

(1) Osiguravanje kvalitete primjene HKO-a obuhvaća osiguravanje kvalitete upravljanja procesima razvoja i primjene HKO-a, osiguravanje kvalitete stjecanja kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a te korištenje prava koja proizlaze iz povezivanja HKO-a s EQF-om i QF-EHEA.

(2) U osiguravanju kvalitete upravljanja procesima razvoja i primjene HKO-a sudjeluju ovlaštene pravne osobe koje dodjeljuju isprave o stečenim kvalifikacijama, ovlaštene pravne i fizičke osobe koje dodjeljuju potvrde o stečenim skupovima ishoda učenja, sektorska vijeća, ministarstva nadležna za primjenu HKO-a, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala te agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje.

(3) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost provodi osiguravanje kvalitete programa za stjecanje kvalifikacija koje se sukladno članku 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru smještaju na razine 1, 2, 3, 4.1, 4.2 i 5 ovisno o profilu kvalifikacije te odgovarajućih programa iz članka 32. točke 2. i 3 ovog Pravilnika.

(4) Agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje provodi osiguravanje kvalitete programa za stjecanje kvalifikacija koje se sukladno članku 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru smještaju na razine 5, 6, 7, 8.1 i 8.2, ovisno o profilu kvalifikacije te odgovarajućih programa iz članka 32. točke 2. i 3. ovog Pravilnika.

(5) Osiguravanje kvalitete upravljanja procesima razvoja i primjene HKO-a uključuje kontinuirano praćenje rada i izvještavanja sukladno člancima 46. i 47. ovog Pravilnika te javnu dostupnost podataka o provedenim postupcima vrednovanja iz članaka 21. – 26. ovog Pravilnika.

Članak 46.

(1) Sektorska vijeća prate odobravanje programa iz članka 32. koji su sukladno članku 33. ovog Pravilnika upisani u Registar HKO-a u razdoblju od posljednje održane sjednice, putem izvještaja koje za sjednice dostavljaju nadležne agencije ili ministarstva.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje kontinuirano prate usklađenost provedbe programa iz članka 32. iz Registra HKO-a s odgovarajućim standardom kvalifikacije, odnosno skupovima ishoda učenja. Ukoliko tijekom praćenja agencija ili ministarstvo uoče da je došlo do neusklađenosti provedbe programa iz članka 32. iz Registra HKO-a s odgovarajućim standardom kvalifikacije, odnosno skupovima ishoda učenja, ministar nadležan za obrazovanje i znanost donijet će odluku o ispisu tog programa iz Registra.

(3) U svrhu osiguravanja kvalitetne primjene HKO-a, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i ministarstvo nadležno za rad kontinuirano održavaju redovite sastanke s predsjednicima sektorskih vijeća i predstavnicima agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje koje saziva nacionalni koordinator sektorskih vijeća.

Članak 47.

(1) Predsjednici sektorskih vijeća izrađuju godišnja izvješća o radu sektorskih vijeća koja dostavljaju nacionalnom koordinatoru sektorskih vijeća.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje izrađuju godišnja izvješća o provedenim postupcima provjere usklađenosti programa iz članka 32. s odgovarajućim standardom kvalifikacije, odnosno s odgovarajućim skupovima ishoda učenja, koja dostavljaju nacionalnom koordinatoru sektorskih vijeća.

(3) Na temelju godišnjih izvješća iz stavaka 1. i 2. ovog članka, nacionalni koordinator sektorskih vijeća, u suradnji s ministarstvom nadležnim za rad i ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, izrađuje cjelovito godišnje izvješće o primjeni HKO-a.

(4) Nacionalni koordinator sektorskih vijeća u suradnji s nacionalnom kontakt točkom za povezivanje HKO-a s EQF-om, izrađuje izvješća o povezivanju HKO-a s EQF-om i QF-EHEA-om koja se podnose Europskoj komisiji i Vijeću Europe.

(5) Cjelovito godišnje izvješće o primjeni HKO-a i povezivanju HKO-a s EQF-om nacionalni koordinator sektorskih vijeća predstavlja Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala te, nakon njegovog usvajanja, objavljuje na mrežnim stranicama HKO-a.

Članak 48.

(1) Osiguravanje kvalitete stjecanja kvalifikacija i vrednovanja skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a provodi se integrirano i komplementarno s postojećim sustavima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete za opće, strukovno, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, sukladno propisima kojima je to područje regulirano te predstavlja dodatne elemente osiguravanja kvalitete kvalifikacija, skupova ishoda učenja i programa u Registru HKO-a.

(2) Unutarnji sustav osiguravanja kvalitete primjene HKO-a sastavni je dio postojećeg unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete provoditelja obrazovnih programa koji je, za programe odobrene u skladu sa standardima kvalifikacija iz Registra HKO-a, upotpunjen elementima iz članka 49. ovog Pravilnika.

(3) Vanjski sustav osiguravanja kvalitete primjene HKO-a obuhvaća vanjsko vrednovanje unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete u provedbi programa i dodjeli kvalifikacija sukladno postojećim propisima, odnosno potvrda o vrednovanim skupovima ishoda učenja.

Članak 49.

(1) Dodatni elementi osiguravanja kvalitete u primjeni HKO-a su vrednovanje provedbe ispita i vrednovanje dodjele kvalifikacija.

(2) Vrednovanje provedbe ispita podrazumijeva utvrđivanje provjeravaju li ispitna pitanja i zadatci stečenost predviđenih ishoda učenja, procjenu ispunjavanja propisanih materijalnih i kadrovskih uvjeta za provjeru ishoda učenja te provjeru javno objavljenih ispitnih pitanja i zadataka.

(3) Vrednovanje dodjele kvalifikacija podrazumijeva vrednovanje usklađenosti postupaka dodjele kvalifikacija sa standardom kvalifikacija i programom za stjecanje iste.

Članak 50.

Navođenje razine HKO-a i EQF-a i korištenje prava koja proizlaze iz povezivanja HKO-a s EQF-om i QF-EHEA propisuju se postojećim propisima o sadržaju javnih isprava koje se dodjeljuju kao dokaz o stečenim kvalifikacijama te drugim dokumentima koji nadopunjuju te javne isprave relevantnim informacijama.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/14-10/00057

Urbroj: 533-20-14-0002

Zagreb, 16. svibnja 2014.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

PRILOG

OBRASCI

62 22.05.2014 Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 62 22.05.2014 Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira