Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu

NN 63/2014 (23.5.2014.), Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1210

Na temelju članka 63. stavka 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt, nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za obrazovanje donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU UVJERENJA O POLOŽENOM POMOĆNIČKOM ISPITU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu.

Članak 2.

Sadržaj i oblik Uvjerenja iz članka 1. ovog Pravilnika propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik te čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu izdaje ministarstvo nadležno za obrt.

Članak 4.

Obrazac Uvjerenja iz članka 1. ovog Pravilnika tiskan je na dokumentnom bijelom stodevedeset gramskom (190 gr/m) papiru, veličine 297x420 mm u jednostranom crnom tisku.

Članak 5.

(1) U sredini obrasca Uvjerenja, otisnut je grb Republike Hrvatske u svijetloplavoj boji, a obrazac je obrubljen starohrvatskim pleterom u zlatnožutoj boji.

(2) Obrazac Uvjerenja tiskan je hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Članak 6.

Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja iz članka 2. stavka 1. nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

– oznaka Republike Hrvatske,

– naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,

– naziv obrasca Uvjerenja,

– ime i prezime nositelja Uvjerenja,

– OIB,

– ime i prezime roditelja ili skrbnika,

– datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo nositelja Uvjerenja,

– tvrtka obrta ili pravne osobe pri kojoj je završena praktična nastava i vježbe naukovanja,

– naziv i adresa škole u kojoj je završen stručno-teorijski dio naukovanja,

– naziv strukovne kvalifikacije za koju je uspješno položen pomoćnički ispit,

– datum polaganja pomoćničkog ispita,

– mjesto i datum izdavanja Uvjerenja,

– potpis i pečat nadležnog tijela.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/54

Urbroj: 516-04-02-02/1-14-4

Zagreb, 16. svibnja 2014.

Ministar

Gordan Maras, v. r.

63 23.05.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu 63 23.05.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu