Pravilnik o Kontnom planu leasing društva

NN 63/2014 (23.5.2014.), Pravilnik o Kontnom planu leasing društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1215

Na temelju odredbi članka 73. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine» br. 141/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. svibnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O KONTNOM PLANU LEASING DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje kontni plan za leasing društva na način prikazan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Vođenje poslovnih knjiga

Članak 2.

(1) Leasing društvo dužno je voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li leasing društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

(2) Leasing društvo dužno je voditi poslovne knjige koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

(3) Leasing društvo je dužno primijeniti propisani kontni plan u skladu s Uputom za primjenu kontnog plana za leasing društva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Leasing društvo je dužno uskladiti poslovne knjige s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 4.

Do dana primjene ovoga Pravilnika primjenjuje se Odluka o kontnom planu (»Narodne novine« br. 103/07).

Klasa: 011-02/14-04/41

Urbroj: 326-550-14-1

Zagreb, 16. svibnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN LEASING DRUŠTVA

RAZRED 0 – DUGOTRAJNA IMOVINA

00

 

 

 

Nematerijalna imovina


000Kapitalizirani troškovi razvoja


001Patenti, licence i zaštitni znakovi


002Računalni programi – software


003Koncesije i ostala prava


004Goodwill


005Ostala nematerijalna imovina


006Nematerijalna imovina u pripremi


007Predujmovi za nematerijalnu imovinu


009Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja nematerijalne imovine


01

 

 

 

Materijalna imovina u operativnom leasingu


010Zemljišta0100


Zemljišta u operativnom leasingu0109


Umanjenja vrijednosti zemljišta


011Građevinski objekti0110


Građevinski objekti u operativnom leasingu0118


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u operativnom leasingu0119


Umanjenje vrijednosti građevinskih objekata


012Vozila0120


Osobna vozila
01200

Osobna vozila u operativnom leasingu
01208

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u operativnom leasingu
01209

Umanjenje vrijednosti osobnih vozila u operativnom leasingu0121


Gospodarska vozila
01210

Gospodarska vozila u operativnom leasingu
01218

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u operativnom leasingu
01219

Umanjenje vrijednosti gospodarskih vozila u operativnom leasingu


013Plovila0130


Plovila u operativnom leasingu0138


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u operativnom leasingu0139


Umanjenje vrijednosti plovila u operativnom leasingu


014Letjelice0140


Letjelice u operativnom leasingu0148


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelica u operativnom leasingu 0149


Umanjenje vrijednosti letjelica u operativnom leasingu


015Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema0150


Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u operativnom leasingu0158


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u operativnom leasingu0159


Umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u operativnom leasingu


016Ostala materijalna imovina0160


Ostala materijalna imovina u operativnom leasingu0168


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju ostale materijalne imovine u operativnom leasingu0169


Umanjenja vrijednosti ostale materijalne imovine u operativnom leasingu


017Predujmovi za materijalnu imovinu u operativnom leasingu0170


Predujmovi za zemljišta0171


Predujmovi za građevinske objekte0172


Predujmovi za plovila0173


Predujmovi za letjelice0174


Predujmovi za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu0175


Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu0176


Predujmovi za osobna vozila0177


Predujmovi za gospodarska vozila


018Investicije u tijeku – imovina u operativnom leasingu0180


Zemljišta – investicije u tijeku0181


Građevinski objekti – investicije u tijeku0182


Osobna vozila – investicije u tijeku0183


Gospodarska vozila – investicije u tijeku0184


Plovila – investicije u tijeku0185


Letjelice – investicije u tijeku0186


Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – investicije u tijeku0187


Ostala materijalna imovina – investicije u tijeku


02

 

 

 

Materijalna imovina – vlastita


020Zemljišta0200


Zemljišta za vlastite potrebe0209


Umanjenja vrijednosti zemljišta


021Građevinski objekti0210


Građevinski objekti za vlastite potrebe/(u vlastitom korištenju)0219


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata


022Vozila0220


Vozila u vlastitom korištenju0229


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti vozila


023Plovila0230


Plovila u vlastitom korištenju0239


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti plovila


024Letjelice0240


Letjelice u vlastitom korištenju0249


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti letjelice


025Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema0250


Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u vlastitom korištenju0259


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme


026Ostala materijalna imovina0260


Ostala materijalna imovina u vlastitom korištenju0269


Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti za ostalu materijalnu imovinu


027Predujmovi za materijalnu imovinu – vlastitu0270


Predujmovi za zemljišta0271


Predujmovi za građevinske objekte0272


Predujmovi za plovila0273


Predujmovi za letjelice0274


Predujmovi za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu0275


Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu0276


Predujmovi za osobna vozila0277


Predujmovi za gospodarska vozila


028Investicije u tijeku – vlastita imovina0280


Zemljišta – investicije u tijeku0281


Građevinski objekti – investicije u tijeku0282


Osobna vozila – investicije u tijeku0283


Gospodarska vozila – investicije u tijeku0284


Plovila – investicije u tijeku0285


Letjelice – investicije u tijeku0286


Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – investicije u tijeku0287


Ostala materijalna imovina – investicije u tijeku


03

 

 

 

Dugotrajna financijska imovina


031Ulaganja u podružnice (povezana društva)0310


Trošak ulaganja0319


Ispravak vrijednosti


032Ulaganja u pridružena društva0320


Trošak ulaganja0329


Ispravak vrijednosti


033Ulaganja u zajedničke pothvate0330


Trošak ulaganja0339


Ispravak vrijednosti


035Ulaganja u dugotrajne vrijednosne papire (koji se drže radi trgovanja, ili raspoloživo za prodaju, ili do dospijeća)0350


Ulaganja u dužničke vrijednosne papire03509


Ispravak vrijednosti0351


Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire03519


Ispravak vrijednosti


036Dani dugotrajni zajmovi0360


Zajmovi s dospijećem duljim od 1 godine0369


Ispravak vrijednosti


037Dani dugotrajni depoziti i jamčevine0370


Dugoročni depoziti preko godine dana03709


Ispravak vrijednosti dugoročnih depozita0371


Jamčevine s rokom povrata dužim od godine dana03719


Ispravak vrijednosti jamčevine


038Ostala dugotrajna financijska imovina0380


Ostala dugotrajna financijska imovina03809


Ispravak vrijednosti – ostala dugotrajna financijska imovina


04

 

 

 

Dugotrajna potraživanja


040Potraživanja po osnovi financijskog leasinga0400


Potraživanja po osnovi financijskog leasinga – financirani dio s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 godine0409


Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi financijskog leasinga


042Ostala dugotrajna potraživanja0420


Ostala dugotrajna potraživanja0429


Ispravak vrijednosti ostalih dugotrajnih potraživanja


05

 

 

 

Materijalna imovina dana u zakup i najam

 

050

 

 

Materijalna imovina dana u zakup0501


Zemljišta
05010

Zemljišta u zakupu
05019

Umanjenja vrijednosti zemljišta0502


Građevinski objekti
05020

Građevinski objekti u zakupu
05028

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u zakupu
05029

Umanjenje vrijednosti građevinskih objekata u zakupu0503


Osobna vozila 
05030

Osobna vozila u zakupu
05038

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u zakupu
05039

Umanjenje vrijednosti osobnih vozila u zakupu0504


Gospodarska vozila
05040

Gospodarska vozila u zakupu
05048

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u zakupu
05049

Umanjenje vrijednosti gospodarskih vozila u zakupu0505


Plovila
05050

Plovila u zakupu
05058

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u zakupu
05059

Umanjenje vrijednosti plovila u zakupu0506


Letjelice
05060

Letjelice u zakupu
05068

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelice u zakupu
05069

Umanjenje vrijednosti letjelica u zakupu0507


Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema
05070

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u zakupu
05078

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u zakupu
05079

Umanjenje vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u zakupu0508


Ostala materijalna imovina
05080

Ostala materijalna imovina u zakupu
05088

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju za ostalu materijalnu imovinu u zakupu
05089

Umanjenje vrijednosti ostale materijalne imovine u zakupu


051Materijalna imovina dana u najam0510


Zemljišta
05100

Zemljišta u najam
05109

Umanjenja vrijednosti zemljišta0511


Građevinski objekti
05110

Građevinski objekti u najmu
05118

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u najmu
05119

Umanjenja vrijednosti građevinskih objekata u najmu0512


Osobna vozila 
05120

Osobna vozila u najmu
05128

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u najmu
05129

Umanjenja vrijednosti osobnih vozila u najmu0513


Gospodarska vozila
05130

Gospodarska vozila u najmu
05138

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u najmu
05139

Umanjenja vrijednosti gospodarskih vozila u najmu0514


Plovila
05140

Plovila u najmu
05148

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u najmu
05149

Umanjenja vrijednosti plovila u najmu0515


Letjelice
05150

Letjelice u najmu
05158

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelice u najmu
05159

Umanjenja vrijednosti letjelica u najmu0516


Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema
05160

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u najmu
05168

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u najmu
05169

Umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u najmu0517


Ostala materijalna imovina
05170

Ostala materijalna imovina u najmu
05178

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju za ostalu materijalnu imovinu u najmu
05179

Umanjenja vrijednosti ostale materijalne imovine u najmu


06

 

 

 

Ulaganje u nekretnine0600


Zemljišta0601


Građevinski objekti0609


Ispravak vrijednosti za iznos amortizacije i umanjenja ulaganja u nekretnine


RAZRED 1 – KRATKOTRAJNA IMOVINA

10

 

 

 

Novac na računu i blagajni


100Novčani računi u bankama – kunski


101Izdvojena novčana sredstva i akreditivi


102Novac u blagajni


103Novčani računi u bankama – devizni


104Devizni akreditivi


105Devizna blagajna


107Ostala novčana sredstva


109Ispravak vrijednosti


11

 

 

 

Kratkotrajna financijska imovina


111Ulaganja u podružnice (povezana društva)1110


Trošak ulaganja1119


Ispravak vrijednosti


112Ulaganja u pridružena društva1120


Trošak ulaganja1129


Ispravak vrijednosti


113Ulaganja u zajedničke pothvate1130


Trošak ulaganja1139


Ispravak vrijednosti


115Ulaganja u kratkotrajne vrijednosne papire (koji se drže radi trgovanja, ili raspoloživo za prodaju, ili do dospijeća)1150


Ulaganja u dužničke vrijednosne papire11509


Ispravak vrijednosti1151


Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire11519


Ispravak vrijednosti


116Dani kratkotrajni zajmovi1160


Zajmovi s dospijećem do 1 godine – nedospjelo1161


Dospjeli zajmovi komitentima1162


Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima1169


Ispravak vrijednosti


117Dani kratkotrajni depoziti i jamčevine1170


Kratkotrajni depoziti do godine dana11709


Ispravak vrijednosti kratkotrajnih depozita1171


Jamčevine s rokom povrata do godine dana11719


Ispravak vrijednosti jamčevine


118Ostala kratkotrajna financijska imovina1180


Ostala kratkotrajna financijska imovina11809


Ispravak vrijednosti – ostala kratkotrajna financijska imovina


12

 

 

 

Kratkotrajna potraživanja od primatelja leasinga iz leasing poslovanja


120Potraživanja po osnovi financijskog leasinga1200


Potraživanja po osnovi financijskog leasinga – financirani dio s ugovorenim rokom dospijeća do 1 godine1201


Dospjela potraživanja po osnovni financijskog leasinga1202


Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima1203


Ostala kratkotrajna potraživanja po osnovi financijskog leasinga1209


Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi financijskog leasinga


121Potraživanja po osnovi operativnog leasinga1210


Potraživanja po osnovi operativnog leasinga1211


Ostala kratkotrajna potraživanja po osnovi operativnog leasinga1219


Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi operativnog leasinga


13

 

 

 

Dani predujmovi1301


Dani predujmovi nevezani za nabavku objekta leasinga1309


Ispravak vrijednosti predujmova


15

 

 

 

Ostala kratkotrajna potraživanja1500


Ostala kratkotrajna potraživanja1509


Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih potraživanja


16

 

 

 

Potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja od radnika i ostala potraživanja


160Pretporez (PDV u primljenim računima, plaćeni PDV)


161Potraživanja za preplaćenu carinu, PDV i druge pristojbe


162Potraživanja za preplaćen porez na dobit


163Potraživanja za ostale preplaćene poreze, doprinose i članarine


164Potraživanja za naknade plaća


165Potraživanja od radnika


166Potraživanja naknada šteta od društava osiguranja i drugih


167Ostala kratkotrajna potraživanja


169Ispravak vrijednosti potraživanja od države, drugih institucija, zaposlenih i ostalih potraživanja


17

 

 

 

Potraživanja od najma


170Potraživanja po osnovi najma


179Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi najma


18

 

 

 

Potraživanja od zakupa


180Potraživanja po osnovi zakupa


189Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi zakupa


19

 

 

 

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda


190Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)


191Odgođena porezna imovina (MRS 12)


192Nedospjela naplata prihoda


RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

21

 

 

 

Obveze po izdanim kratkoročnim vrijednosnim papirima


210Obveze za izdane čekove


211Obveze za izdane mjenice


212Obveze za izdane obveznice


214Obveze za derivativne financijske instrumente


215Obveze za izdane komercijalne zapise


217Obveze za izdane ostale vrijednosne papire


22

 

 

 

Obveze prema dobavljačima


220Obveze prema dobavljačima za leasing


221Ostale obveze prema dobavljačima


24

 

 

 

Obveze prema povezanim društvima i iz zajedničkih poslova


240Obveza prema povezanim društvima za izglasane dividende i udjele u dobiti (donijete odluke o isplati)


241Ostale obveze prema povezanim društvima


242Obveze iz zajedničkih pothvata


25

 

 

 

Financijske obveze


251Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija u zemlji2510


Tekuće dospijeće dugoročnih kredita i zajmova (do 12 mjeseci)2511


Kratkoročni krediti i zajmovi2512


Obveze za kamate


252Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija iz inozemstva2520


Tekuće dospijeće dugoročnih kredita (do 12 mjeseci)2521


Kratkoročni krediti i zajmovi2522


Obveze za kamate


253Obveze za zajmove od ostalih kreditora2530


Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova (do 12 mjeseci)2531


Kratkoročni zajmovi2532


Obveze za kamate


255Obveze za predujmove, depozite i jamstva2550


Obveze za primljene predujmove2551


Obveze za primljene depozite i jamčevine2552


Obveze za primljeno učešće za financijski leasing


256Ostale kratkoročne financijske obveze


26

 

 

 

Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe, obveze iz rezultata i ostale kratkoročne obveze


260Obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV)


261Obveze za carinu, PDV i ostale pristojbe


262Obveze za porez na dobit


263Obveze za porez po odbitku


264Obveze za porez na dohodak od kapitala


265Obveze za porez na promet nekretnina, posebne i lokalne poreze, doprinose, članarine i naknade


266Obveze prema državi za poreze, doprinose i druga davanja


267Obveze prema radnicima (osim za plaće)


268Ostale kratkoročne obveze


27

 

 

 

Obveze za plaće, nadnice i naknade


271Obveze za neto plaće i nadnice


272Obveze za naknade za neto plaće i nadnice


273Doprinosi iz i na plaće, nadnice i naknade


274Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada


28

 

 

 

Kratkoročna rezerviranja za rizike i troškove


29

 

 

 

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja


290Odgođeno plaćanje troškova


291Odgođene porezne obveze (MRS 12)


293Prihodi budućih razdoblja


RAZRED 3 – ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

30

 

 

 

Sitan inventar, autogume i ambalaža


350Sitan inventar u skladištu


351Sitan inventar u upotrebi


352Auto gume na skladištu


353Auto gume u upotrebi


354Ambalaža u skladištu


355Ambalaža u upotrebi


357Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže


358Predujmovi dobavljačima za sitan inventar, autogume i ambalažu


359Odstupanje od cijena sitnog inventara, auto guma i ambalaže


RAZRED 4 – TROŠKOVI

40

 

 

 

Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara


400Sirovine i materijal


401Energija


402Pričuvni (rezervni) dijelovi


403Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma


404Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme


409Ostali materijalni troškovi


41

 

 

 

Troškovi usluga


410Prijevozne usluge


411Poštanske i telekomunikacijske usluge


412Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


413Usluge istraživanja tržišta


414Zakupnine, najamnine i poslovni (operativni) leasing


415Usluge promidžbe, reklame i sajmova


416Intelektualne usluge


417Komunalne usluge


418Troškovi registracije (sredstava koji podliježu registraciji)


419Ostale usluge


42

 

 

 

Rezerviranja za nepredviđene obveze i ostali troškovi


420Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima


421Troškovi rezerviranja za poreze i doprinose


422Troškovi rezerviranja za sudske sporove pokrenute protiv leasing društva


43

 

 

 

Amortizacija i vrijednosno usklađivanje materijalne i nematerijalne imovine


430Amortizacija materijalne imovine u operativnom leasingu


431Amortizacija materijalne imovine za vlastite potrebe


432Amortizacija nematerijalne imovine


433Vrijednosno usklađivanje materijalne imovine u operativnom leasingu


434Vrijednosno usklađivanje ostale materijalne imovine


435Vrijednosno usklađivanje nematerijalne imovine


436Amortizacija materijalne imovine u zakupu


437Vrijednosno usklađenje materijalne imovine u zakupu


438Amortizacija materijalne imovine u najmu


439Vrijednosno usklađenje materijalne imovine u najmu


44

 

 

 

Vrijednosna usklađivanja – ostalo


440Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha sitnog inventara, ambalaže i auto guma


442Vrijednosno usklađivanje preuzete i vraćene imovine iz ugovora o operativnom leasingu


443Vrijednosno usklađivanje preuzete i vraćene imovine iz ugovora o financijskom leasingu


444Vrijednosno usklađivanje ostale imovine


45

 

 

 

Ostali troškovi poslovanja


450Naknade troškova radnicima


451Reprezentacija


452Troškovi osiguranja4520


Troškovi osiguranja za objekte leasinga4521


Ostali troškovi osiguranja


453Porezi koji ne zavise od poslovnih rezultata


454Doprinosi


455Bankarske usluge i članarine udruženjima


456Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih


457Ostali troškovi


458Troškovi naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga


47

 

 

 

Troškovi osoblja


470Neto plaće i nadnice


471Naknade plaća i nadnica


472Doprinosi iz plaća i na plaće


473Porezi i prirezi iz plaća


49

 

 

 

Raspored troškova


RAZRED 5 – INTERNI OBRAČUNI

50

 

 

 

Interni obračuni


RAZRED 6 – ZALIHE

60

 

 

 

Objekti vraćeni i oduzeti iz ugovora o operativnom leasingu


600Početno priznata vrijednost objekata vraćenih i oduzetih iz ugovora o operativnom leasingu


609Ispravak vrijednosti vraćenih i oduzetih objekata iz ugovora o operativnom leasingu


61

 

 

 

Objekti vraćeni i oduzeti iz ugovora o financijskom leasingu


610Početno priznata vrijednost objekata vraćenih i oduzetih iz ugovora o financijskom leasingu


619Ispravak vrijednosti vraćenih i oduzetih objekata iz ugovora o financijskom leasingu


62

 

 

 

Ostala preuzeta imovina


620Početno priznata vrijednost ostale preuzete imovine


629Ispravak vrijednosti ostale preuzete imovine


66

 

 

 

Nabavna vrijednost objekta financijskog leasinga prije aktiviranja ugovora o leasingu

 

 

 

 

 

67

 

 

 

Dani predujmovi dobavljačima za financijski leasing


RAZRED 7 – RASHODI I PRIHODI

71

 

 

 

Trošak nabave (nabavna vrijednost) predmeta leasinga


710Nabavna vrijednost predmeta financijskog leasinga7100


Troškovi nabave predmeta leasinga7101


Ostali troškovi po leasing poslovanju


72

 

 

 

Financijski rashodi


720Kamatni rashodi (uključiti i neto tečajne razlike po obvezama na osnovi kamatnih troškova- u devizama i uz valutnu klauzulu)7200


Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od domaćih banaka i financijskih institucija7201


Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od inozemnih banaka i financijskih institucija7203


Ostali kamatni rashodi


721Nekamatni troškovi na osnovu naknada/provizija za financijske usluge (uključujući i neto tečajne razlike po obvezama za naknade/provizije- u devizama i uz valutnu klauzulu)


722Negativne tečajne razlike7220


Negativne tečajne razlike zbog svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a7221


Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj


723Vrijednosno usklađivanje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice koja se vrednuju po metodi troška


724Gubitak od ulaganja u financijske instrumente7240


Gubitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti i ugrađenih derivata7241


Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju7242


Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospijeća (u slučaju prodaje prije roka dospijeća)7243


Gubitak od transakcija zaštite


725Troškovi vrijednosnog usklađenja7250


Vrijednosno usklađivanje potraživanja po danim zajmovima7251


Vrijednosno usklađivanje potraživanja iz financijskog leasinga7252


Vrijednosno usklađivanje potraživanja iz operativnog leasinga7253


Vrijednosno usklađivanje vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća7254


Vrijednosno usklađivanje dužničkih vrijednosnih papira u portfelju raspoloživom za prodaju7255


Vrijednosno usklađivanje potraživanja po kamatnim prihodima7256


Vrijednosno usklađivanje potraživanja po nekamatnim prihodima7257


Vrijednosno usklađivanje potraživanja po ostalim osnovama i ostale financijske imovine


726Ostali financijski rashodi


73

 

 

 

Ostali rashodi


730Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine7300


Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane materijalne imovine u operativnom leasingu7301


Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane ostale materijalne imovine7303


Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane ostale nematerijalne imovine7304


Drugi troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine


731Darovanja


732Manjkovi


733Kazne, penali i naknade štete


734Otpisi


735Ostali rashodi


75

 

 

 

Prihodi po osnovi operativnog leasinga


750Prihodi ostvareni po osnovi operativnog leasinga (ukupne naknade)


751Prihodi od prodaje materijalne imovine u operativnom leasingu


752Ostali prihodi po osnovi operativnog leasinga


76

 

 

 

Prihodi po osnovi financijskog leasinga


760Prihodi od »prodaje« po osnovi financijskog leasinga – prijenos u korištenje


761Prihod od prodaje imovine iz financijskog leasinga


762Ostali prihodi po osnovi financijskog leasinga


77

 

 

 

Financijski prihodi


770Kamatni prihodi (uključujući i Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi kamatnih prihoda- u devizama i uz valutnu klauzulu)7700


Prihodi od kamata – financijski leasing7701


Prihodi od kamata – dani zajmovi7702


Ostali prihodi od kamata


771Nekamatni prihodi na osnovu naknada/provizija za financijske usluge (Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi naknada- u devizama i uz valutnu klauzulu)


772Pozitivne tečajne razlike7720


Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a7721


Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj


773Dobitak od ulaganja u financijske instrumente7730


Dobitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti i ugrađenih derivata7731


Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju7732


Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospijeća (u slučaju prodaja prije roka dospijeća)7733


Dobitak od transakcija zaštite


774Prihodi od naplate otpisanih plasmana u prethodnim godinama


775Prihodi od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice koja se iskazuju po trošku


776Prihodi od dividendi i udjela u dobiti nepovezanih društava


779Ostali financijski prihodi


78

 

 

 

Ostali prihodi


780Prihodi od prodaje dugotrajne imovine7801


Prihodi od prodaje ostale materijalne imovine7803


Prihodi od prodaje nematerijalne imovine


781Prihodi od ukidanja rezervacija za troškove i rizike


782Otpis obveza


783Viškovi


784Penali, nagrade i slični prihodi


789Ostali prihodi


79

 

 

 

Razlika prihoda i rashoda


RAZRED 8 – REZULTAT POSLOVANJA

80

 

 

 

Dobit ili gubitak prije oporezivanja


800Dobit prije oporezivanja


801Gubitak prije oporezivanja


81

 

 

 

Porez na dobit ili gubitak


810Porez na dobit


811Porez na gubitak


82

 

 

 

Dobit ili gubitak nakon oporezivanja


820Dobit nakon oporezivanja


821Gubitak nakon oporezivanja


83

 

 

 

Raspored dobiti financijske godine


RAZRED 9 – VLASTITI KAPITAL, DUGOROČNE OBVEZE I IZVANBILANČNI ZAPISI

90

 

 

 

Temeljnikapital


900Dionička glavnica (temeljni kapital)9000


Obične dionice u vlasništvu domaćih osoba9001


Povlaštene dionice u vlasništvu domaćih osoba9002


Obične dionice u vlasništvu inozemnih osoba9003


Povlaštene dionice u vlasništvu inozemnih osoba


901Glavnica (temeljni kapital) društva s ograničenom odgovornošću9010


Upisani temeljni ulozi domaćih osoba9011


Upisani temeljni ulozi inozemnih osoba


902Premije na emitirane dionice i udjele (kapitalni dobitak)9020


Kapitalni dobitak ostvaren emisijom i prodajom vlastitih dionica9021


Kapitalni dobitak ostvaren prodajom poslovnih udjela


91

 

 

 

Pričuve (rezerve)


910Zakonske pričuve (rezerve)


911Statutarne pričuve (rezerve)


912Rezerve za otkup vlastitih dionica


913Rezerve za otkupljene vlastite dionice


914Ostale rezerve


915Rezerve kapitala


92

 

 

 

Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine


920Zadržana dobit ili preneseni gubitak


921Dobit tekuće godine (neto dobit)


929Gubitak tekuće godine


93

 

 

 

Nerealizirana dobit/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju


930Nerealizirana dobit/gubitak s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju


931Nerealizirana dobit/gubitak s osnove tečajnih razlika po vlasničkim vrijednosnim papirima raspoloživim za prodaju


94

 

 

 

Rezerve proizašle iz transakcija zaštite


95

 

 

 

Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine (MRS 16 i MRS 36)


96

 

 

 

Dugoročne financijske obveze


961Obveze za dugoročne kredite i zajmove banaka i financijskih institucija u zemlji


962Obveza za dugoročne kredite i zajmove banaka i financijskih institucija iz inozemstva


963Obveze za dugoročne zajmove od ostalih kreditora


965Obveze za predujmove, depozite i jamstva9650


Obveze za primljene predujmove9651


Obveze za primljene depozite i jamstva


966Obveze za izdane vrijednosne papire


967Ostale dugoročne financijske obveze


97

 

 

 

Ostale dugoročne obveze


98

 

 

 

Rezerviranja za rizike i troškove


99

 

 

 

Izvanbilančni zapisi

Aktivni računi 990-994


990Nedospjela ugovorena vrijednost po ugovorima o operativnom leasingu


991Preuzeti objekti iz ugovora o financijskom leasingu

Ostali aktivni izvanbilančni zapisi (992-994)

Pasivni računi 995-999


995Nedospjela ugovorena vrijednost po ugovorima o operativnom leasingu


996Preuzeti objekti iz ugovora o financijskom leasingu

Ostali pasivni izvanbilančni zapisi (997-999)

63 23.05.2014 Pravilnik o Kontnom planu leasing društva