Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći

NN 64/2014 (26.5.2014.), Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1222

Na temelju odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13) članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7., ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOPP), obrasca izričite pisane suglasnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOPP-S), obrasca rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (Obrazac ROPP), obrascu obračuna troškova (Obrazac OT) i obrascu suglasnosti (Obrazac OTS).

Članak 2.

Obrasci iz članka 1. Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrasci iz članka 1. na odgovarajući način bit će ugrađeni u informacijski sustav besplatne pravne pomoći.

II. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

Članak 3.

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOPP) podnosi se u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom nadležnom uredu u županiji (dalje: ured) ili ispostavi ureda prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.

Kada se radi o hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i strancima, nadležni ured je ured na području čije teritorijalne nadležnosti je sjedište suda pred kojim podnositelj zahtjeva pokreće postupak.

Zahtjevi za odobravanje korištenja pravne pomoći rješavaju se redoslijedom kojim su zaprimljeni.

Izuzetno u slučajevima ako bi podnositelj zahtjeva zbog isteka roka izgubio pravo na poduzimanje radnje za koju je podnio zahtjev, ured je dužan odlučiti o zahtjevu i u roku kraćem od roka iz članka 17. stavka 2. Zakona, a koji podnositelju zahtjeva omogućava pravodobno poduzimanje radnje za koju je podnio zahtjev u najkraćem roku bez obzira na redoslijed zaprimanja.

Članak 4.

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOPP) sadržava podatke o podnositelju zahtjeva i članovima kućanstva, o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova kućanstva i vrsti pravne pomoći koja se traži, te druge podatke potrebne radi odlučivanja o zahtjevu.

Uz zahtjev se u smislu članka 16. stavka 2. Zakona prilaže izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini.

Članak 5.

Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći (ZOPP) sadrži sljedeće podatke:

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Unose se podaci o imenu i prezimenu podnositelja zahtjeva, imenima roditelja, spolu, datumu i mjestu rođenja, državljanstvu, broju i vrsti identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica), tijelu koje je identifikacijsku ispravu izdalo, osobnom identifikacijskom broju, je li podnositelj zahtjeva osoba s invaliditetom, te adresa prebivališta odnosno boravišta i podatak o broju telefona.

A.1. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI STARATELJU

U slučaju da je pravna pomoć potrebna maloljetniku ili osobi koja je lišena poslovne sposobnosti zahtjev u njezino ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj. Unose se podaci o zakonskom zastupniku ili staratelju, imenu i prezimenu, oznaci akta kojim je postavljen za zakonskog zastupnika, tijelu koje je akt donijelo, državljanstvu, vrsti identifikacijskog dokumenta, broju identifikacijske isprave, osobnom identifikacijskom broju, adresi prebivališta ili boravišta i podatak o broju telefona.

B. PRAVNA STVAR ZA KOJU SE PRAVNA POMOĆ TRAŽI

Upisuju se podaci o pravnoj stvari za koju se pravna pomoć traži, na način da podnositelj zahtjeva opisno upisuje podatak o pravnoj stvari.

C. VRSTA POSTUPKA U KOJOJ SE TRAŽI PRAVNA POMOĆ

Upisuje se podatak o vrsti postupka za koji se pravna pomoć traži.

C.1. VRSTE POSTUPAKA

Podnositelj zahtjeva može odabrati samo jednu od ponuđenih vrsta postupaka.

a) U postupcima u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka

b) U postupcima iz radnih odnosa

c) U postupcima iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti

d) U ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć

e) Mirno rješenje spora

f) Ostali sudski postupci (iznimno, kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti)

Ako se pod C.1. odabere jedan od postupaka, pod D. je moguće odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti.

D. OBLICI PRAVNE POMOĆI

1. Pravni savjet

2. Pravna pomoć u sastavljanju podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem

3. Zastupanje u sudskim postupcima

4. Pravna pomoć u mirnom rješenju spora

Ako je podnositelju zahtjeva potrebno uz odabrani oblik pravne pomoći iz tablice D., može odabrati i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka iz tablice D.1. ili oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi iz tablice D.2.

E. ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆ BEZ UTVRĐIVANJA IMOVNOG STANJA

Korištenje pravne pomoći odobrit će se bez utvrđivanja imovnog stanja ako je podnositelj zahtjeva:

1. Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje

2. Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je činjenjem kaznenog djela prouzročena

3. Korisnik pomoći za udržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

4. Osoba koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

5. Tražitelj azila

6. Azilant

7. Stranac pod supsidijarnom zaštitom

8. Stranac pod privremenom zaštitom

9. Dijete stranac zatečeno u RH bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika

10. Stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku koji su u postupku donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratu

F. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

U tablicu F. upisuju se podaci o broju članova kućanstva uključujući i podnositlja zahtjeva, podaci o imenu i prezimenu, datumu rođenja, osobnom identifikacijskom broju i odnos prema podnositlju zahtjeva.

G. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Podnositelj zahtjeva upisuje podatke o svojem imovnom stanju i imovnom stanju za svakog člana kućanstva posebno.

G 1. PODACI O DOHOTKU I PRIMICIMA

U tablicu G.1. upisuje se ime i prezime podnositelja zahtjeva i za svakog člana kućanstva, podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi, obračunat će se u razmjernim dijelovima (1/12). Ukoliko ima više članova od predviđenih mjesta u tablici ostali se upisuju na poleđini zahtjeva. Također se, upisuje naziv, sjedište odnosno adresa poslodavca.

U skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona, pri utvrđivanju imovnog stanja ne uzimaju se u obzir podaci o:

– ukupni prihodi i imovina počinitelja nasilja u obitelji ako je podnositelj zahtjeva žrtva toga nasilja

– ukupni prihodi i imovina članova kućanstva koji sudjeluju u postupku kao protivnici podnositelja zahtjeva ili je njihov interes u suprotnosti s interesom podnositelja zahtjeva

– dio nekretnine u kojoj živi podnositelj zahtjeva nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, ako je u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu članova kućanstva

– vrijednost dijela nekretnine koja služi za obavljanje poslovne djelatnosti nužnog za osiguranje minimalnih uvjeta za uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

– predmetima izuzetih od ovrhe na temelju općeg propisa kojim se uređuje ovršni postupak

– potpora zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata

– doplatci za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta

– potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda

– potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja

– potpora za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana kućanstva radnika i potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika, na koje se ne plaća porez na dohodak do iznosa propisanih poreznim propisom.

Ako je podnositelj zahtjeva ili član kućanstva prestao ostvarivati dohodak prije podnošenja zahtjeva, podaci o dohotku se ne iskazuju.

G.2. PODACI O SVIM NEKRETNINAMA

Imovina podnositelja zahtjeva su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva (članak 4. točka 11. Zakona).

U tablicu G.2. upisuju se traženi podaci o stanu ili kući u vlasništvu/ suvlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, odnosno dio nekretnine nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba za podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a posebno se u istu tablicu upisuju podaci o ostalim nekretninama u vlasništvu/ suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva, stan, kuća, poslovni prostor, zemljište i ostale nekretnine.

Također se upisuju i podaci o vlasniku, ime i prezime, adresa, ulica i kućni broj, korisna površina u m2, tržišna vrijednost u kunama. Ostavljena je i mogućnost napomene ukoliko će postojati potreba za istom.

Ako ima više nekretnina od predviđenih mjesta u tablici ostale nekretnine se upisuju na poleđini zahtjeva.

G.3. PODACI O PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

U tablicu G.3. unose se podaci o prijevoznim sredstvima (vozilima, plovilima i drugo) podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Upisuju se podaci o vlasniku, ime i prezime, vrsti i marci i tipu, godini proizvodnje vozila ili plovila, podatak o registarskoj oznaci kao i vrijednosti vozila ili plovila u kunama.

Ukoliko ima više prijevoznih sredstava od predviđenih mjesta u tablici ostala se upisuju na poleđini zahtjeva.

G. 4. PODACI O OSTALOJ IMOVINI I PRIMICIMA

U tablicu G.4. upisuju se podaci o vrsti imovine i primicima. Unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, poslovni udjeli i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Članak 6.

Sastavni dio zahtjeva je i izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (obrazac ZOPP-S) koju podnositelj zahtjeva prilaže za sebe i za svakog pojedinog člana kućanstva.

Člankom 4. točkom 10. Zakona definiran je pojam o članovima kućanstva.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka sadrži izričito dopuštenje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dozvoli uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini.

Nadležni Ured na temelju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, postupa na način i u skladu s odredbom članka 18. Zakona.

Članak 7.

Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći, kao i obrazac izričite pisane suglasnosti dužni su strankama učiniti dostupnim na pogodan način svi uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.

Obrasci ZOPP, ZOPP-S iz stavka 1. ovoga članka, u elektroničkom obliku dostupni su na web-stranici Ministarstva pravosuđa.

III. RJEŠENJE O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

Članak 8.

Rješenje o odobravanju pravne pomoći (u daljnjem tekstu: Rješenje) donosi se na obrascu (ROPP) koji mora sadržavati sljedeće podatke:

Naziv Ureda državne uprave u županiji/Gradu Zagrebu, klasu, urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja.

UVOD RJEŠENJA SADRŽAVA: naziv javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo, propis o nadležnosti, osobno ime podnositelja zahtjeva i osoba ovlaštenih za zastupanje, osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva i kratku oznaku predmeta postupka.

IZREKA RJEŠENJA SADRŽAVA: Ime i prezime podnositelja zahtjeva, kratak opis pravne stvari za koji je pravna pomoć odobrena, vrstu, oblik i opseg odobrene pravne pomoći s time da je opseg pravne pomoći izražen u postotnom iznosu kao i iznosom vrijednosti u kunama. Kada se radi o odobravanju pravne pomoći za oslobođenje od plaćanja troškova postupka ili oslobođenja od plaćanja od sudskih pristojbi opseg se navodi samo u postotnom iznosu kao i podatak o datumu podnošenja zahtjeva. Nadalje, sadrži ime i prezime, adresu odvjetnika određenog za pružanje pravne pomoći u skladu s odredbom članka 20. stavka 3. i 4. Zakona.

Konstataciju da žalba ne odgađa izvršenje rješenja u odabranom dijelu, kao i da rješenje vrijedi samo za pravnu stvar radi koje je izdano i da se ne može koristiti u druge svrhe.

OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA SADRŽAVA: kratki opis zahtjeva stranke, utvrđeno činjenično stanje, odlučujuće razloge pri ocjeni pojedinih dokaza, razloge zbog kojih je usvojen zahtjev stranke, te propis na temelju kojeg je riješena upravna stvar.

Također, obrazloženje Rješenje sadrži i upozorenje o nastupanju pravnih posljedica u slučaju ne pridržavanja korisnika pravne pomoći odredbi Zakona koje se odnose na Rješenje (članak 22. i 25. Zakona).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: sadrži podatke o tome kojem se tijelu izjavljuje žalba, u kojem roku i na koji način, kao i obvezu plaćanja upravne pristojbe u skladu s posebnim propisom.

Sastavni dio Rješenja čini i obrazac obračuna troškova (Obrazac OT), koji prilaže uz rješenje i popunjava ga pružatelj pravne pomoći/vještak/tumač.

Pružatelj pravne pomoći/vještak/tumač dužan je vratiti uredu popunjen obračun troškova uz rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći nakon odluke o odmjeravanju troškova (članak 39. Zakona).

U obrazac obračun troškova upisuju se podaci o nazivu pružatelja pravne pomoći/vještaku/ tumaču, vrsti postupka ili pravnih radnji poduzetih u okviru pružene pravne pomoći, obavljeni pisani prijevod, obavljeno vještačenje, datum okončanja postupka u okviru obavljenih radnji, ukupni troškovi, datum vraćanja rješenja i prilozi.

Sastavni dio rješenja je i obrazac suglasnosti (Obrazac OTS) koji ispunjava osoba ovlaštena od strane Ministarstva pravosuđa.

IV. OBRAČUN TROŠKOVA

Članak 9.

Ovlaštena osoba nakon izvršenog pregleda obračuna troškova i dokumentacije potpisom daje suglasnost na dostavljeni obračun troškova navodeći iznos koji se ima vratiti ili nadoknaditi u konkretnom obračunu troškova.

Nakon pružene pravne pomoći u vidu pravnog savjeta, sastavljanja podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem ili pravne pomoći u mirnom rješenju spora, odvjetnik je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalima računa za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje odvjetnik je dužan priložiti dokaze o poduzetim pravnim radnjama ili preslike podnesaka.

U obračunu troškova navodi se ukupan iznos vrijednosti pojedinog postupka, odnosno pojedine pravne radnje, kao i visina ranije primljenih iznosa po rješenju.

Članak 10.

Nakon pravomoćnog okončanja postupka u kojem je pružena pravna pomoć u vidu sastavljanja podnesaka u sudskim postupcima ili zastupanja u sudskim postupcima, odvjetnik je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalima računa za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje odvjetnik je dužan priložiti:

– dokaze o poduzetim pravnim radnjama,

– presliku podneska kojim je postupak pokrenut, odnosno odluke kojom je postupak okončan.

U obračunu troškova navodi se ukupan iznos vrijednosti pojedinog postupka, odnosno pojedine pravne radnje, kao i visina ranije primljenih iznosa po rješenju.

Članak 11.

Nakon pravomoćnog okončanja postupka, vještak je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalima računa za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje vještak je dužan priložiti pravomoćnu odluku o odmjeravanju troškova postupka.

Članak 12.

Nakon pravomoćnosti odluke o odmjeravanju troškova, tumač je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalnim računom za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje tumač je dužan priložiti pravomoćnu odluku o odmjeravanju troškova postupka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje pravne pomoći, obrascu rješenja i evidenciji izdanih rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 148/11).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/23

Urbroj: 514-04-01-02-03-14-01

Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

64 26.05.2014 Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći