Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

NN 64/2014 (26.5.2014.), Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1224

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obvezni sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih osoba, kao i način razmjene elektroničkih zapisa u skladu s posebnim propisima.

Članak 2.

(1) Glavni, izvedbeni i tipski projekt te projekt uklanjanja građevine (u daljnjem tekstu: projekt) mora biti izrađen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Na izradu projekata primjenjuju se i odredbe posebnih propisa donesenih u skladu sa Zakonom o gradnji u kojima pojedini zahtjevi u pogledu izrade projekata mogu za neke građevine ili njihove dijelove biti uređeni drukčije u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka zahtjevi ovoga Pravilnika primjenjuju se kumulativno sa zahtjevima koji su uređeni posebnim propisom, a ako se zahtjevi odnose na iste značajke projekta ili se preklapaju, primjenjuje se stroži zahtjev.

Članak 3.

(1) Ovisno o vrsti građevine, a obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u arhitektonskom, građevinskom, elektrotehničkom, strojarskom i geodetskom projektu (u daljnjem tekstu: odgovarajući projekti pojedinih struka).

(2) Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost građevine s propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji, te kojima se osigurava da građevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih projekata pojedinih struka u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Svi odgovarajući projekti pojedinih struka koji čine projekt građevine moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na projekt koji se uvezuje u više od jedne mape.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na projekt na odgovarajući način odnose se i na:

1. projekt dijela građevine,

2. odgovarajući projekt pojedine struke,

3. projekt kojega je izradio samo jedan projektant,

4. tipski projekt,

5. projekt uklanjanja,

ako ovim Pravnikom nije drukčije određeno.

(3) Dio građevine je, u smislu ovoga Pravilnika:

1. pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite građevine koju se projektira, ili

2. veći broj pojedinačnih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehničku i/ili funkcionalnu cjelinu koja je sastavni dio cjelovite građevine koju se projektira.

II. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA

Uvezivanje projekata

Članak 5.

(1) Odgovarajući projekti pojedinih struka koji čine projekt moraju biti izrađeni u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1. projekti se uvezuju u mape prikladnih dimenzija, pri čemu zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdani način,

2. projekti mogu biti uvezani u jednu ili više mapa,

3. projekti različitih struka odnosno više projekata jedne struke mogu biti uvezani zajedno u jednu mapu,

4. papir odnosno drugi odgovarajući materijal za pisanje odnosno crtanje na kojem se izrađuje projekt mora prilikom uvezivanja u mapu biti dimenzija 21,0 x 29,7 cm, odnosno, ako je veći, mora biti složen na tu dimenziju.

(2) U slučaju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, projekti se uvezuju primjerenim slijedom, na način koji osigurava jasnu podjelu odgovornosti osoba koje potpisuju pojedine uvezane projekte.

Osnovni sadržaj i opremanje projekata i njihovih dijelova

Članak 6.

(1) Svaki projekt mora sadržavati opći i tehnički dio.

(2) Projekt u općem dijelu obvezno sadrži:

1. naslovnu stranicu projekta,

2. popis suradnika,

3. popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili,

4. sadržaj mape.

Članak 7.

(1) Naslovna stranica svake mape projekta obvezno sadrži:

1. naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB osobe registrirane za poslove projektiranja (u daljnjem tekstu: projektantski ured) koji je izradio projekt,

2. naziv i sjedište, odnosno ime i adresu investitora,

3. naziv građevine ili njezinog dijela,

4. lokaciju građevine (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina odnosno podaci o obuhvatu zahvata u prostoru),

5. zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi cjelovitog projekta,

6. razinu razrade odnosno namjenu projekta (jedan od naziva: »GLAVNI PROJEKT«, »IZVEDBENI PROJEKT«, »TIPSKI PROJEKT« ili »PROJEKT UKLANJANJA«),

7. strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi (npr. elektrotehnički projekt – projekt niskonaponske instalacije),

8. redni broj mape u nizu mapa koje čine cjeloviti projekt,

9. ime, te potpis i otisak pečata projektanta u originalu,

10. ime, te potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i otisak pečata projektantskog ureda u originalu,

11. mjesto i datum izrade projekta, te

12. površinu dimenzija 9 x 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri tijela nadležnog za izdavanje građevinske dozvole.

(2) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta, odnosno naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime, te potpis i otisak pečata glavnog projektanta u originalu.

(3) Ako projekt odnosno pojedina mapa podliježe kontroli projekta, na poleđini naslovne strane treba biti predviđen prostor za pečat i potpis ovlaštenog revidenta.

Članak 8.

(1) Tekstualni, proračunski, tablični i drugi tehnički dijelovi projekta, osim grafičkih prikaza, moraju sadržavati:

1. na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, naziv građevine, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga, te

2. na završnoj stranici uz podatke iz podstavka 1. ovoga stavka i potpis i otisak pečata projektanta koji je izradio prilog.

(2) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv građevine, naziv ili ime investitora, naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, ime, potpis i otisak pečata projektanta, naziv projekta (glavni, izvedbeni, tipski ili projekt uklanjanja), strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj revizije te datum izrade.

(3) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.

Izmjena sadržaja projekta

Članak 9.

(1) Samo za vrijeme trajanja postupka izdavanja građevinske dozvole, u primjercima glavnog projekta koji su predani uz te zahtjeve, dopušteno je mijenjanje sadržaja projekta na način propisan ovim Pravilnikom.

(2) Sadržaji koji su uvezani u glavni projekt iz stavka 1. ovoga članka (tekst, proračun, grafički prikazi itd.) smiju se u uvezanim primjercima glavnog projekta mijenjati tako da se sadržaj kojeg treba mijenjati precrta na način da ostane vidljivo kakav je bio prethodni sadržaj, te da se doda novi sadržaj kojim se mijenja precrtani sadržaj.

(3) U slučaju da se neki sadržaj briše jer više nije dio tehničkog rješenja građevine, takav se sadržaj precrtava na način da ostane vidljivo kakav je bio, te se pokraj toga upisuje tekst »briše se«.

(4) Uz izmijenjeni sadržaj iz stavka 2. ovoga članka i uz tekst »briše se« iz stavka 3. ovoga članka upisuje se datum kada je izmjena unesena u glavni projekt, a izmjenu potpisuje projektant i stavlja otisak svojeg pečata u originalu.

(5) Izmjena sadržaja glavnog projekta izradom dodatnih stranica nije dopuštena, već se projekt mora ponovo uvezati s dodatnim sadržajem i novom numeracijom stranica.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka po jedan primjerak glavnog projekta ostaje kod tijela koje izdaje građevinsku dozvolu, radi usporedbe.

(7) Odredbe stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izvedbeni projekt i projekt uklanjanja koji su sastavni dio dokumentacije na gradilištu.

(8) Izmjenama projekata iz stavaka 1. do 7. ovoga članka ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine u odnosu na zahtjeve postavljene propisima i uvjetima gradnje na određenoj lokaciji, a izmjenama iz stavka 7. ovoga članka ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine dano glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, odnosno prema kojem se gradi građevina za koju se ne izdaje građevinska dozvola.

Potpisivanje i odgovornosti za potpisani projekt odnosno dio projekta

Članak 10.

(1) Naslovnu stranicu projekta odnosno pojedine mape koja je sastavni dio projekta te pojedini tekstualni dio ili grafički prikaz potpisuje projektant.

(2) Pojedini dio projekta koji se odnosi na zajedničko definiranje tehničkog rješenja građevine (zajednički tehnički opis, zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja, ukupne podatke o višku iskopa koji sadrži mineralnu sirovinu koji će preostati prilikom građenja građevine u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno područje rudarstva i sl.) potpisuje glavni projektant. Glavni projektant potpisuje i naslovnu stranicu projekta, odnosno svake mape koja je sastavni dio projekta.

(3) Odgovorna osoba u projektantskom uredu potpisuje naslovnu stranicu mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta koji je projektiran u tom projektantskom uredu.

(4) Potpisom naslovne stranice mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta te potpisom pojedinog tekstualnog, proračunskog, tabličnog i drugog tehničkog dijela projekta, odnosno potpisom pojedinog grafičkog prikaza, projektant i glavni projektant preuzimaju odgovornosti u propisanom dijelu, u skladu s odredbama Zakona o gradnji i drugim posebnim propisima.

(5) Potpisom naslovne stranice mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta odgovorna osoba u projektantskom uredu preuzima odgovornost u skladu s odredbama posebnih propisa.

Uporaba drugih jezika i pisma

Članak 11.

(1) Projekt može, osim sadržaja napisanog na hrvatskom jeziku latiničnim pismom, sadržavati i tekst napisan na stranom jeziku.

(2) Ako je to potrebno, dijelovi projekta koji imaju formu obrasca mogu biti uvezani u projekt na stranom jeziku, s time da je tada, na početku niza svih istovrsnih obrazaca, potrebno uvezati jedan prevedeni obrazac s naznakom na koje se obrasce u nizu koji slijedi on odnosi.

(3) U slučaju spora, za projekte iz stavka 1. odnosno za obrasce iz stavka 2. ovoga članka, mjerodavan je sadržaj na hrvatskom jeziku.

Način izrade projekata

Članak 12.

Projekti se mogu izrađivati računalnom tehnikom. Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi dijelova projekata uvezani i izrađeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ili elektronički zapis izrađen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

III. GLAVNI PROJEKT

Opći zahtjevi za glavni projekt

Članak 13.

(1) Glavni projekt građevine mora sadržavati one odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti građevine, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja građevine, prikaza smještaja građevine u prostoru i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona o gradnji, uvjeta gradnje na određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) Arhitektonskim, elektrotehničkim, građevinskim i strojarskim projektima pobliže se obrađuju pojedini sklopovi građevine ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje građevine, te se procjenjuju troškovi za njezino građenje.

(3) Za građevine za koje se ne obračunava komunalni odnosno vodni doprinos po posebnim propisima, glavni projekt ne mora sadržavati podatke potrebne za izračun odgovarajućeg doprinosa.

Članak 14.

(1) Glavnim projektom za zgradu razvrstanu u 4. i 5. skupinu građevina obvezno se daje tehničko rješenje i dokazuje se ispunjavanje samo onih temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona o gradnji, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona koji se mogu dati odnosno dokazati geodetskim te odgovarajućim arhitektonskim i građevinskim projektima.

(2) Ako je posebnim propisom propisano utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno izdavanje potvrda na glavni projekt u vezi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih propisanih zahtjeva i uvjeta, koji se mogu dati odnosno dokazati strojarskim odnosno elektrotehničkim projektima, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 4. i 5. skupinu građevina može sadržavati i odgovarajuće strojarske odnosno elektrotehničke projekte, o čemu odluku donosi investitor.

Članak 15.

Za građevinu za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je podnesen nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) i izdaje se u skladu s tom lokacijskom dozvolom, sastavni dio glavnog projekta može biti Geodetski projekt, o čemu odluku donosi investitor.

Tehnički dio glavnog projekta

Članak 16.

Tehnički dio glavnog projekta sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze.

Tekstualni dio glavnog projekta

Članak 17.

(1) Tekstualni dio glavnog projekta sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje građevina mora ispunjavati.

(2) Svi podaci o građevini odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka u skladu s posebnim zakonom, sadržani su u odgovarajućim projektima pojedinih struka, i to u:

1. tehničkom opisu,

2. dokazima o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidrodinamičkim i termodinamičkim proračunima, proračunima termotehničkih sustava i opreme, fizikalnih svojstava i drugoga te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je građevina projektirana u skladu s odredbama Zakona o gradnji (dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva),

3. programu kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja građevine (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.),

4. iskazu procijenjenih troškova građenja,

5. posebnim tehničkim uvjetima građenja, posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, i posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno pri uklanjanju građevine pojavljuje opasni otpad.

Tehnički opis

Članak 18.

(1) Tehnički opis građevine, odnosno njezinog dijela, sadrži sve relevantne tehničke podatke o projektiranoj građevini odnosno njezinom dijelu, uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti i ugrađenim građevnim proizvodima i opremi te konstrukciji, ovisno o vrsti građevine.

(2) Tehnički opis zgrade sadrži iskaz ukupne ploštine podne površine zgrade, ukupne ploštine korisne površine zgrade i ukupnog obujma zgrade izračunate prema točkama 5.1.3., 5.1.7 i 5.2.2. norme HRN ISO 9836.

(3) Tehnički opis zgrade koja prema posebnom propisu podliježe energetskom certificiranju sadrži, osim iskaza ploština i obujma iz stavka 2. ovoga članka, i iskaz ploštine korisne površine zgrade Ak, koja se izračunava u skladu s odredbama tog propisa.

(4) Tehnički opis zgrade koja podliježe posebnom propisu kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u zgradama, osim iskaza ploština i obujma iz stavka 2. ovoga članka, sadrži i iskaz ploštine bruto podne površine zgrade, ploštine korisne površine zgrade Ak, ploštine neto podne površine zgrade i ploštine ukupne korisne površine zgrade, koje se izračunavaju u skladu s odredbama tog propisa.

Članak 19.

(1) Tehnički opis odgovarajućeg projekta pojedine struke sadrži osobito:

1. opis projektiranog dijela građevine,

2. uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu,

3. opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini,

4. opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine,

5. opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine,

6. podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini,

7. podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom,

8. mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine,

9. projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine.

(2) U slučaju rekonstrukcije postojeće građevine odnosno obnove ruševine postojeće građevine, stavak 1. podstavak 9. ovoga članka odnosi se samo na rekonstruirani dio građevine, odnosno na dio koji je nastao rekonstrukcijom.

Članak 20.

U prvoj mapi glavnog projekta mora biti zajednički tehnički opis koji sadrži:

1. opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te sa sažetim opisom načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na određenoj lokaciji u skladu s kojim je izrađen glavni projekt,

2. zajednički tehnički opis koji osim opisa faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom sadrži i opis međusobne ovisnosti s ostalim fazama građenja složene građevine za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom predviđeno fazno odnosno etapno građenje,

3. opis smještaja građevine na građevnoj čestici,

4. opis namjene građevine,

5. opis načina priključenja na prometnu površinu,

6. opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu,

7. podatke o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban,

8. mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto predviđa,

9. podatke iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako je primjenjivo,

10. podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.

Članak 21.

Obveze iz članka 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na izradu tehničkog opisa, ako je glavni projekt uvezan u samo jednu mapu.

Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Članak 22.

(1) Proračunima i drugim prikladnim metodama se, u skladu s posebnim propisom ili, za pitanja koja nisu uređena propisom, prema pravilima struke, dokazuje da će projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline, održive uporabe prirodnih izvora, a što ovisi o vrsti građevine.

(2) Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrže:

1. podatke o tehničkim propisima i drugim propisima (pobliže upućivanje na dijelove koji se odnose na proračune i druge prikladne metode),

2. podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji su relevantni za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu,

3. proračune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine,

4. po potrebi, od projektanta vrednovane rezultate ispitivanja dijela građevine za sva predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu.

(3) Proračuni te rezultati i od projektanta vrednovani rezultati ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka, ako se izrađuju na proračunskim i drugim modelima, moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini, tijekom građenja i u uporabi.

(4) Podaci, proračuni, ispitivanja i vrednovanje ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehničkim propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, normama na čiju primjenu ti propisi upućuju, drugim propisima ili na drugi propisani način.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada je posebnim propisima odobrena primjena podataka, proračuna, ispitivanja i/ili vrednovanja ispitivanja koji nisu u skladu s normama na koje ti propisi upućuju, proračuni trebaju sadržavati sve podatke koji su pri dokazivanju ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva primijenjeni, te od projektanta izvedene dokaze da su postignuti rezultati minimalno na razini koju uređuju norme na koje propisi upućuju.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Članak 23.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju u građevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje tražena kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrži:

1. svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u projektirani dio građevine,

2. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni,

3. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela građevine,

4. zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini,

5. postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode prije uporabe i kod pune zaposjednutosti,

6. detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada, ako za projektirani dio građevine postoji potreba pokusnog rada,

7. zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima,

8. druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva,

9. popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje.

(3) Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz stavka 2. ovoga članka smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.

Iskaz procijenjenih troškova građenja

Članak 24.

(1) Svaki odgovarajući projekt pojedine struke mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja za dio građevine na kojeg se odnosi.

(2) U prvoj mapi mora biti zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja.

(3) Obveze iz stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu iskaza procijenjenih troškova građenja, ako je glavni projekt uvezan u samo jednu mapu.

(4) Iskaz procijenjenih troškova građenja iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka smatra se ugovorenom vrijednošću građevine odnosno radova u smislu posebnog zakona kojim se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji.

Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Članak 25.

(1) Posebni tehnički uvjeti gradnje moraju sadržavati njihov opis, u slučaju kada je to propisano posebnim propisom ili posebnim aktom, odnosno kada to zahtijevaju uvjeti lokacije.

(2) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom.

(3) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

Grafički prikazi

Članak 26.

(1) Grafički se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru.

(2) Grafički prikazi za projektirani dio građevine sadrže:

1. situaciju kojom se prikazuje položaj projektiranog dijela građevine u prostoru te njegov položaj i povezanost s drugim dijelovima građevine i drugim građevinama mjerodavnim za njegovo tehničko rješenje, izrađenu na podlozi u skladu s člankom 27. ili 28., kao i u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije,

2. nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti građevine) projektiranog dijela građevine, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti građevine, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina,

3. nacrte kojima se, ovisno o vrsti i namjeni građevine, daje rješenje uređenja građevne čestice (namjenu i obradu površina, ograde, ogradne i druge zidove te druge elemente projektirane u cilju uređenja terena), ako je potrebno,

4. sheme, izometrije ili druge prikladne prikaze projektiranog dijela građevine, dijelova građevine i tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova koji čine građevine ili njihove dijelove, te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva (plan pozicija, shema ispitnog modela i sl.), ako je potrebno,

5. druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju tehničko rješenje građevine.

(3) Sadržaj i broj grafičkih prikaza mora biti takav da osigurava da nijedan dio tehničkog rješenja za kojeg je potrebno grafičko prikazivanje ne ostane neprikazan.

(4) U svim nacrtima u kojima se upisuju relativne visinske kote građevine, obvezno se upisuje i podatak koja apsolutna visinska kota odgovara relativnoj nultoj koti građevine.

(5) U svim nacrtima koji su prikazi građevine u horizontalnim projekcijama (tlocrti svih razina ili druge vrste horizontalnih presjeka ili projekcija), obvezno se ucrtava grafička oznaka orijentacije prema sjeveru neposredno uz pojedini prikaz građevine ili sastavnicu.

(6) Nacrti horizontalnih projekcija u pravilu moraju biti postavljeni s orijentacijom grafičkog prikaza tako da je sjeverna orijentacija prema gore ili približno prema gore na listu s grafičkim prikazom. Iznimno, kod neracionalnosti pozicioniranja grafičkih prikaza građevine sa sjeverom prema gore radi formata građevine u odnosu na format lista s grafičkim prikazom za primjereno mjerilo, dopuštaju se i drugačije orijentacije prikaza na listu.

(7) Nacrti i drugi grafički prikazi moraju biti izrađeni u primjerenom mjerilu koje osigurava preglednost i detaljnost podataka danih nacrtom ili drugim grafičkim prikazom primjerenu razini razrade glavnog projekta.

(8) U prvoj mapi mora biti uvezana situacija kojom se prikazuje položaj cjelokupne građevine u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim građevinama mjerodavnim za njezino tehničko rješenje, izrađenu na podlozi u skladu s člankom 27. ili 28., kao i u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

(9) Primjereno mjerilo iz stavaka 6. i 7. ovoga članka ne može se razlikovati od mjerila previđenih normom HRN EN ISO 5455.

(10) Obveze iz stavaka 1. do 9. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako je glavni projekt uvezan u samo jednu mapu.

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje je izdana lokacijska dozvola

Članak 27.

(1) Za građevine za koje se lokacijskom dozvolom određuje građevna čestica i za koje je potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz Geodetskog projekta na kojoj je prikazana situacija u idejnom projektu koji je sastavni dio lokacijske dozvole.

(2) Za građevine i zahvate u prostoru:

1. cjevovode i kabele različitih namjena,

2. žičare i slične građevine,

3. dalekovode, vjetroparkove,

4. nove vojne lokacije i vojne građevine, osim građevina iz stavka 1. ovoga članka,

5. golf igrališta, kampove, luke i slične građevine za koje se u lokacijskoj dozvoli određuje obuhvat zahvata u prostoru, a unutar tog obuhvata određuju se građevne čestice za pojedinačne zgrade, a po potrebi i za druge građevine,

situacija se prikazuje na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim planom u mjerilu 1:1000 ili detaljnijem, koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije i koja je ovjerena od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

(3) U slučaju iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka, za pojedinačne zgrade i druge građevine za koje je u lokacijskoj dozvoli određena građevna čestica, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz Geodetskog projekta.

(4) Za ceste, željezničke pruge i slične građevine situacija se prikazuje na podlozi iz parcelacijskog elaborata kojim se formira građevna čestica u skladu s lokacijskom dozvolom, koji parcelacijski elaborat mora biti ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrđen od Ministarstva odnosno upravnog tijela koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice.

(5) Za građevine i zahvate u prostoru za koje je izdana lokacijska dozvola, a koje nisu obuhvaćene stavkom 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, situacija se prikazuje na preslici katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu.

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje nije izdana lokacijska dozvola

Članak 28.

(1) Građevna čestica odnosno građevne čestice se određuju za građevine kada je potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora.

(2) Za građevine za koje se građevinskom dozvolom određuje formiranje građevne čestice, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz Geodetskog projekta.

(3) Za građevine i zahvate u prostoru:

1. cjevovode i kabele različitih namjena,

2. žičare i slične građevine,

3. dalekovode, vjetroparkove,

4. vojne građevine, osim građevina iz stavka 2. ovoga članka,

5. golf igrališta, kampove, luke i slične građevine za koje se u građevinskoj dozvoli određuje obuhvat zahvata u prostoru, a unutar tog obuhvata određuju se građevne čestice za pojedinačne zgrade, a po potrebi i za druge građevine,

situacija se prikazuje na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim planom u mjerilu 1:1000 ili detaljnijem, koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije i koja je ovjerena od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

(4) U slučaju iz stavka 3. podstavka 5. ovoga članka, za pojedinačne zgrade i druge građevine za koje se u građevinskoj dozvoli određuje građevna čestica, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz Geodetskog projekta.

(5) Za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola, a koje nisu obuhvaćene stavkom 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, te za jednostavne i druge građevine za koje se prema posebnom propisu ne izdaje građevinska dozvola, a izrađuje se glavni projekt, situacija se prikazuje na preslici katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu.

Sastavni dio situacije

Članak 29.

(1) Situacija sadrži popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata zahvata u prostoru, odnosno granice građevne čestice i lomne točke koje određuju granice građevina čiji je smještaj određen unutar obuhvata zahvata u prostoru, odnosno na građevnoj čestici.

(2) Popis koordinata sadrži podatke o broju točke, te koordinate (E, N) u HTRS96/TM koordinatnom sustavu.

(3) Sastavni dio situacije je i popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Ako nekretnina za koju se izdaje građevinska dozvola graniči s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu o gradnji stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole.

(4) U slučajevima u kojima se radi o katastarskim planovima grafičke izmjere, uklop službenog katastarskog plana na digitalnu ortofoto kartu obavlja se na temelju dovoljnog broja točaka (najmanje tri) koje se mogu smatrati identičnim.

(5) Osim ispisanog popisa koordinata lomnih točaka, uz glavni projekt prilaže se i elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka i lomne točke iz stavka 1. i 2. ovoga članka u »gml« formatu, na prikladnom nosaču podataka.

Rekonstrukcija postojeće građevine

Članak 30.

(1) Projekt za rekonstrukciju postojeće građevine mora, osim propisanog sadržaja iz članaka 13. do 29. ovoga Pravilnika, dodatno sadržavati:

1. podatke o utvrđenom zatečenom stvarnom izvedenom stanju postojeće građevine,

2. dokaze da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove građevine nakon rekonstrukcije zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete, te da je građevina odnosno njezin dio prikladan za rekonstrukciju kao cjelina (u daljnjem tekstu: dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju).

(2) Zatečeno stvarno izvedeno stanje postojeće građevine prije početka projektiranja rekonstrukcije utvrđuje se očevidom na građevini, uvidom u dokumentaciju građevine, uzimanjem i ispitivanjem uzoraka sklopova građevine, proračunima ili na drugi primjereni način.

(3) Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju mora sadržavati:

1. opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine koja se rekonstruira s provjerom razine ispunjavanja temeljenih zahtjeva za građevinu,

2. snimak postojećeg stanja koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata rekonstrukcije u primjerenom mjerilu iz ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno, snimak postojećeg stanja iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka može se za teško dostupne ili nedostupne dijelove postojeće građevine temeljiti na podacima iz dokumentacije građevine. U tom slučaju projektom se mora odrediti mjera u kojoj stvarno postojeće stanje koje će biti poznato tek tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće građevine smije odstupati od snimka postojećeg stanja, a da bi tehničko rješenje rekonstrukcije još uvijek bilo primjenjivo.

(5) Projekt za rekonstrukciju postojeće građevine mora biti izrađen tako da građevina nakon rekonstrukcije ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu najmanje u jednakoj mjeri kao prije rekonstrukcije, ako posebnim propisom nije drugačije propisano, te da građevina ispunjava uvjete gradnje na određenoj lokaciji.

Građenje do određenog stupnja dovršenosti

Članak 31.

(1) Glavni projekt zgrade stambene, poslovne ili stambeno-poslovne namjene ne mora sadržavati dio glavnog projekta kojim se daje tehničko rješenje završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih pregradnih zidova i razvoda instalacija pojedinačnoga stambenog, odnosno poslovnog prostora unutar te zgrade.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka glavni projekt obvezno sadrži uvjete za naknadno tehničko rješavanje stambenog odnosno poslovnog prostora osobito u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu kojih uvjeta se sudionici u gradnji moraju pridržavati prilikom izrade glavnog i izvedbenog projekta za taj dio zgrade i njezinog dovršetka.

Jednostavne i druge građevine i radovi

Članak 32.

(1) Sastavni dio glavnog projekta građevine odnosno radova određenih posebnim propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez glavnog projekta i/ili građevinske dozvole je mapa u koju se, nakon ishođenja, uvezuju potvrde glavnog projekta kada je izdavanje tih potvrda propisano posebnim propisom.

(2) Mapa s uvezanim potvrdama glavnog projekta navodi se u popisu svih mapa projekta iz članka 6. stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika kao posljednja u nizu, a za potrebe postupaka izdavanja potvrda glavnog projekta ta se mapa ne dostavlja nadležnom javnopravnom tijelu.

(3) Glavni projekt građevine iz stavka 1. ovoga članka ne mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja.

Nezavršene zgrade za koje je na temelju posebnog zakona doneseno rješenje o izvedenom stanju

Članak 33.

(1) Glavni projekt koji se izrađuje za potrebe završavanja nezavršene zgrade za koje je na temelju posebnog zakona kojim se uređuju uvjeti, postupak i posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada doneseno rješenje o izvedenom stanju, umjesto dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva iz članka 22. ovoga Pravilnika, za nezavršeni dio zgrade sadrži:

1. za zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu: izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezavršeni dio nezakonite zgrade ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, te da će ti dijelovi zgrade nakon završavanja po glavnom projektu i dalje ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti u jednakoj ili većoj mjeri;

2. za zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu: izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezavršeni nezakoniti dio zgrade ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe i temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, te da će ti dijelovi zgrade nakon završavanja po glavnom projektu i dalje ispunjavati rečene temeljne zahtjeve u jednakoj ili većoj mjeri.

(2) Glavni projekt iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva iz članka 22. ovoga Pravilnika za one dijelove zgrade za koju je na temelju posebnog zakona kojim se uređuju uvjeti, postupak i posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada doneseno rješenje o izvedenom stanju, koji se projektiraju u svrhu završavanja zgrade u skladu s odredbama tog zakona.

(3) Glavni projekt iz stavka 1. ovoga članka ne mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja, a odredbe o ostalim sadržajima glavnog projekta se odgovarajuće primjenjuju.

IV. IZVEDBENI PROJEKT

Članak 34.

(1) Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

(2) Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (npr. planove oplata, nacrte armature, radioničke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).

(3) Izrada izvedbenog projekta može se prilagoditi dinamici građenja građevine, a za tehnički pregled, izvedbeni projekt treba biti opremljen prema odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Izrada izvedbenog projekta treba pratiti etapnost odnosno faznost građenja građevine. Osim sadržaja propisanog u članku 6. ovoga Pravilnika, prva mapa izvedbenog projekta treba sadržavati i redoslijed, opis te prikaz etapnosti odnosno faznosti građenja.

Članak 35.

(1) Izvedbeni projekt mora, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati detaljnije opise i dodatne računske provjere.

(2) Izvedbeni projekt može, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati i detaljniju razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete.

(3) Detaljniji opisi, dodatne računske provjere i detaljnija razrada programa kontrole i osiguranja kvalitete iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne smiju mijenjati tehničko rješenje dano glavnim projektom.

V. TIPSKI PROJEKT

Članak 36.

(1) Tipski projekt sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta osim dijela sadržaja koji je vezan za građenje na određenoj lokaciji.

(2) U tehničkom opisu, dokazima o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, programu kontrole i osiguranja kvalitete, posebnim tehničkim uvjetima građenja, iskazu procijenjenih troškova građenja, posebnim tehničkim uvjetima gospodarenja otpadom i grafičkim prikazima posebno moraju biti obrađeni oni aspekti izvođenja dijela građevine koji su bitni za tipizaciju građevine ili njezinog dijela na koji se tipski projekt odnosi.

(3) Pri izdavanju građevinske dozvole, tipski projekt za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu i na kojeg upućuje glavni projekt građevine za koju se građevinska dozvola izdaje, predstavlja dio glavnog projekta i prilaže se u tri ovjerena primjerka i navodi se u popisu svih mapa projekta iz članka 6. stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika.

VI. PROJEKT UKLANJANJA

Članak 37.

(1) Projekt uklanjanja građevine treba zadovoljiti osnovne odrednice i sadržaj projekta propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Na izradu dijelova projekta uklanjanja kojima se razrađuje sadržaj projekta uklanjanja propisan Zakonom o gradnji, na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za glavni i izvedbeni projekt.

VII. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS

Izrada projekata kao elektroničkog zapisa

Članak 38.

(1) Projekti se mogu izrađivati i kao elektronički zapis.

(2) Projekti izrađeni kao elektronički zapis moraju činiti jednoznačno povezan cjelovit skup podataka (opći dio projekta, tekstualni dio projekta i grafički prikazi) koji su elektronički oblikovani te koji su kao elektronički zapisi nazvani i poredani na nosaču podataka na način koji odgovara nazivanju mapa, dijelova projekata i drugom što je propisano ovim Pravilnikom za projekte koji se uvezuju u mape.

(3) Projekt mora biti izrađen na način da je onemogućena izmjena sadržaja, u formatu koji omogućava promet, ovjeru i pregled elektroničkog zapisa uobičajeno dostupnim pretraživačima podataka odnosno alatima za izradu teksta ili crteža čiji popis se objavljuje na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Dijelovi odgovarajućih projekta pojedinih struka pohranjuju se odvojeno, kao zasebni zapisi.

(5) Osim dijelova odgovarajućih projekta pojedinih struka, na nosaču podataka koji sadrži projekt zasebno moraju biti pohranjeni:

1. sadržaj projekta,

2. sadržaj dijelova odgovarajućih projekata pojedinih struka, mapa koje čine cjeloviti projekt,

3. podaci o projektantskom uredu,

4. alat koji služi kao poveznica pojedinih dijelova projekta i omogućava istovremeni pregled grafičkih dijelova projekta.

Potpisivanje projekta izrađenog kao elektronički zapis

Članak 39.

Projekti se potpisuju naprednim elektroničkim potpisom u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje elektronički potpis.

Označavanje nosača podataka

Članak 40.

(1) Nosač podataka na kojem je pohranjen elektronički zapis projekta mora na sebi imati podatke o rednom broju nosača podataka i ukupnom broju nosača podataka na kojima je pohranjen elektronički zapis projekta građevine (npr. 2/3).

(2) U pratećem dokumentu uz nosač podataka iz stavka 1. ovoga članka moraju se navesti podaci o:

1. nazivu građevine ili njezinog dijela,

2. datumu izrade pojedinog nosača podataka i

3. sadržaju projekta pohranjenog na pojedinom nosaču podataka.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti takvi da se osigura njihova trajnost i neizbrisivost pri redovitom i uobičajenom rukovanju nosačem podataka.

(4) Na nosaču podataka, osim sadržaja navedenog u stavku 1. ovoga članka, ne smiju se nalaziti drugi podaci osim podataka o proizvođaču nosača podataka i tehničkih podataka o nosaču podataka.

(5) Podaci o proizvođaču nosača podataka i tehnički podaci o nosaču podataka moraju biti takvi da ne dovedu u zabludu osobe koje rukuju nosačem podataka pri službenoj uporabi, a osobito glede sadržaja projekata pohranjenog na nosaču podataka.

Projekti izrađeni kao elektronički zapis u upravnim postupcima

Članak 41.

(1) Na nosaču podataka na kojem su pohranjeni elektronički zapisi projekata koji se koriste za potrebe upravnih postupaka dodavanje novih sadržaja mora biti trajno onemogućeno.

(2) U slučaju izmjene projekta elektronički zapis projekta pohranjuje se u izmijenjenom stanju na novi nosač podataka.

Članak 42.

Na projekte izrađene kao elektronički zapis primjenjuju se i odredbe posebnog zakona kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Popis norma u skladu s kojima se izrađuju projekti dan je u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

Članak 44.

(1) Za građevinu za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je podnesen nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) i izdaje se u skladu s tom lokacijskom dozvolom, a za koju glavni projekt u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika sadrži Geodetski projekt, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz Geodetskog projekta.

(2) Za građevinu za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je podnesen nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) i izdaje se u skladu s tom lokacijskom dozvolom, a za koju glavni projekt ne sadrži Geodetski projekt, situacija se prikazuje na odgovarajućoj podlozi iz članka 27. stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 45.

(1) Projekti čija je izrada započeta do stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatraju se projektom izrađenim u skladu s ovim Pravilnikom za:

1. početak radova na građevinama i radovima za koje se ne izdaje građevinska dozvola, ako je građenje započelo u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika,

2. početak radova na uklanjanju građevina, ako je uklanjanje započelo u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika,

3. izdavanje građevinske dozvole, ako je zahtjev za izdavanje te dozvole podnesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika,

4. izdavanje rješenja o tipskom projektu, ako je zahtjev za izdavanje tog rješenja podnesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odredba stavka 1. podstavka 2. ovoga članka ne odnosi se na geodetski projekt kao sastavni dio glavnog projekta.

(3) Projektima izrađenim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika smatraju se i projekti za koje je dokumentacija za nadmetanje za postupke javne nabave izrađena prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 38., 39., 40., 41. i 42. ovoga Pravilnika, a koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015. godine za postupke građevinskih dozvola koje izdaje Ministarstvo, odnosno 1. srpnja 2016. godine za postupke građevinskih dozvola koje izdaje upravno tijelo.

Klasa: 360-01/14-04/2

Urbroj: 531-01-14-10

Zagreb, 20. svibnja 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

POPIS NORMA

HRN EN ISO 5455:2005 Tehnički crteži -- Mjerila (ISO 5455:1979; EN ISO 5455:1994)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011)

64 26.05.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 64 26.05.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina