Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara pri­rode

NN 64/2014 (26.5.2014.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara pri­rode

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1225

Na temelju članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), a u vezi s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČUVARA PRIRODE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službene značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama čuvara prirode u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika lagano zaobljena u desnom gornjem i lijevom donjem dijelu, veličine 85x55 mm od PVC materijala. Gornji dio iskaznice veličine 40 mm u sivoj je boji, a donji dio iskaznice veličine 15 mm u zelenoj boji.

(2) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Iskaznica sadrži:

– na prednjoj strani u gornjem lijevom dijelu nalazi se mjesto za fotografiju veličine 23x30 mm, uz mjesto za fotografiju nalazi se naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA ČUVARA PRIRODE«, ime i prezime čuvara prirode i broj iskaznice, a na desnoj strani nalazi se znak čuvara prirode, u lijevom donjem dijelu nalazi se: grb Republike Hrvatske, natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE«,

– na poleđini: tekst o ovlastima nositelja iskaznice, »NOSITELJ OVE ISKAZNICE OVLAŠTEN JE U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI NA TEMELJU PROPISA O ZAŠTITI PRIRODE ZATRAŽITI OSOBNE PODATKE, PREGLEDATI OSOBU, PRTLJAGU, PRIJEVOZNO SREDSTVO ILI PLOVILO, SREDSTVA RADA, ALATE, ISPRAVE NA TEMELJU KOJIH SE DOKAZUJE IDENTITET OSOBA I ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE NA KOJIMA SE OBAVLJA NADZOR, TE OBAVITI I DRUGE RADNJE U PROVEDBI NADZORA U SKLADU S PROPISIMA O ZAŠTITI PRIRODE«,

– nadnevak izdavanja, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Službena značka izrađuje se od posrebrne legure cinka – ZAMAK, dimenzija 46x60x8 mm.

(2) Likovni prikaz izgleda značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 5.

(1) Značka ima oblik štita. U gornjem dijelu štita nalazi se znak »Parkovi Hrvatske«, u sredini štita natpis »ČUVAR PRIRODE«, a u donjoj trećini natpis »REPUBLIKA HRVATSKA« i serijski broj značke koji se sastoji od tri brojčane znamenke. Značka je reljefna. Reljefno su uzdignute gornja i donja trećina te natpis »ČUVAR PRIRODE«. Uzdignuti dio reljefa glatko je obrađen, a niži nivo reljefa grube je površine.

(2) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka ulažu se u kožne korice crne boje, trodijelne, s dvostrukim pregibom i veličine svakoga dijela najviše 8x12 cm.

(2) Na prednjoj strani kožnih korica iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Iskaznicu i značku izdaje Ministarstvo temeljem pisanog zahtjeva javne ustanove čiji je čuvar prirode djelatnik.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime čuvara prirode,

2. nadnevak, godinu i mjesto rođenja,

3. državljanstvo,

4. adresu stanovanja,

5. osobni identifikacijski broj.

(3) Zahtjevu se prilažu:

1. dvije fotografije veličine 25x30 mm,

2. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode,

3. preslika ugovora o radu za obavljanje poslova čuvara prirode,

4. iskaznica izdana temeljem propisa koji je stavljen van snage radi poništenja.

(4) Troškove izdavanja iskaznice i značke snosi Ministarstvo.

(5) Izrađenu iskaznicu i značku osobno podiže čuvar prirode kojem se one izdaju. Čuvar prirode dužan je prije izdavanja iskaznice i značke službenoj osobi koja ih izdaje dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom izdanu od nadležnih državnih tijela.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama čuvara prirode.

(2) Rubrike upisnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime čuvara prirode,

3. nadnevak, godinu i mjesto rođenja,

4. državljanstvo,

5. adresu stanovanja,

6. osobni identifikacijski broj,

7. broj iskaznice,

8. broj značke,

9. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode i nadnevak početka obavljanja poslova čuvara prirode,

10. nadnevak izdavanja iskaznice,

11. nadnevak vraćanja odnosno poništenja iskaznice,

12. nadnevak izdavanja značke,

13. nadnevak vraćanja odnosno pohrane značke,

14. potpis čuvara prirode,

15. napomenu,

16. potpis osobe koja vodi upisnik.

(3) U gorenjem desnom rubu upisnika lijepi se jedna priložena fotografija čuvara prirode.

Članak 9.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova čuvara prirode, ako ovim Pravilnikom nije određeno drugačije.

Članak 10.

(1) Čuvar prirode koji izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi čuvar prirode koji je izgubio iskaznicu ili značku ili je na drugi način ostao bez njih.

(4) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje čuvara prirode, troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi čuvar prirode.

Članak 11.

(1) Čuvar prirode kojem prestane služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe ili rješenja o novom rasporedu, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu, odnosno osobi koja vodi upisnik iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Iskaznica i značka će se privremeno oduzeti u slučaju suspenzije čuvara prirode prema posebnom propisu, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti.

(3) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 2. ovog članka.

(4) Vraćena iskaznica se poništava.

(5) Vraćena značka pohranjuje se u Ministarstvu.

Članak 12.

Iskaznice izdane na temelju prethodnih propisa zamijenit će se iskaznicama i značkama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 13.

(1) Čuvar prirode smije koristiti iskaznicu i značku samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova neposrednog nadzora zaštićenog područja i područja ekološke mreže u skladu s propisima o zaštiti prirode.

(2) Svaka zloporaba iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika (»Narodne novine«, broj 11/2007).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 612-07/14-06/04

Urbroj: 517-07-2-1-1-14-2

Zagreb, 24. travnja 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ČUVARA PRIRODE

Prednja strana iskaznice


Poleđina iskaznice


PRILOG 2

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE ČUVARA PRIRODE

64 26.05.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara pri­rode 64 26.05.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara pri­rode