Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu

NN 65/2014 (28.5.2014.), Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1236

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O POMOĆI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIMA POPLAVOM, ZA PROVEDBU NAKNADNE SJETVE ZA 2014. GODINU

I.

Odobrava se Ministarstvu poljoprivrede da na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, proračunske pozicije 060 – Ministarstvo poljoprivrede i Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, poljoprivrednim proizvođačima, na sljedećim područjima:

– Vukovarsko-srijemske županije – općine Gunja, općine Drenovci, općine Vrbanja,

– Požeško-slavonske županije – grada Pleternice za naselja Gradac, Pleternica i Brodski Drenovac, te

– Sisačko-moslavačke županije – grada Hrvatske Kostajnice

osigura pomoć u vidu potrebnog poljoprivrednog repromaterijala (sjeme, mineralno gnojivo i gorivo) za provedbu naknadne – ponovljene sjetve ratarskih i povrtnih kultura.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede da sukladno razvoju situacije utvrdi konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjera iz stavka 1. ove točke.

II.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da utvrdi popis oštećenika, na područjima iz točke I. ove Odluke, pripadajuće poljoprivredne površine na kojima su pretrpjeli štetu zbog poplave, te potrebne količine repromaterijala iz točke I. ove Odluke, za provedbu naknadne – ponovljene sjetve za 2014. godinu na tim poljoprivrednim površinama.

III.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da za potrebe provedbe ove Odluke utvrdi prema vrstama repromaterijala iz točke I. ove Odluke pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se sukladno točki II. ove Odluke izvršiti isplata pomoći oštećenicima u novcu ili naravi.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da sukladno točkama II. i III. ove Odluke utvrdi konačni popis oštećenika s pripadajuće utvrđenim iznosom pomoći za provedbu naknadne – ponovljene sjetve za 2014. godinu.

V.

Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija da temeljem konačnog popisa oštećenika iz točke IV. ove Odluke provede novčanu isplatu pomoći na račune oštećenika ili isplatu u naravi.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/197

Urbroj: 50301-05/25-14-6

Zagreb, 22. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.