Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

NN 65/2014 (28.5.2014.), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1244

Na temelju članka 38. stavka 5. i članka 39. stavka 4. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 83/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, TEHNIČKIM UREĐAJIMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA, SADRŽAJU I KORISNICIMA OPERATIVNIH ZBIRKI PODATAKA KOJE VODI GRANIČNA POLICIJA TE ROKOVIMA ČUVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja podataka sadržanih u operativnim zbirkama podataka koje vodi granična policija, tehnički uređaji za prikupljanje podataka, sadržaj operativnih zbirki, njihovi korisnici te rokovi čuvanja prikupljenih podataka.

Članak 2.

Granična policija vodi operativne zbirke podataka o:

1. osobama nad kojima je provedena temeljita granična kontrola,

2. osobama koje su obuhvaćene drugom linijom granične kontrole,

3. osobama koje su obuhvaćene mjerama zaštite uz državnu granicu i u unutrašnjosti države,

4. izdanim odobrenjima članu posade stranog plovila ili zrakoplova,

5. izdanim odobrenjima za ulazak u Republiku Hrvatsku pripadnika stranih službi sigurnosti,

6. osobama koje su počinile povredu državne granice,

7. fizičkim osobama koje su najavile lov uz graničnu crtu,

8. predmetima nad kojima je provedena granična kontrola,

9. vozilima nad kojima je provedena granična kontrola,

10. vozilima koja su obuhvaćena mjerama zaštite uz državnu granicu i u unutrašnjosti države,

11. zaposlenicima na graničnom prijelazu,

12. prisilno vraćenim hrvatskim državljanima,

13. krijumčarenju osoba preko državne granice,

14. osobama zatečenim u nezakonitom prelasku državne granice,

15. osobama otkrivenim u potražnim zbirkama podataka,

16. prijenosu posmrtnih ostataka preko državne granice,

17. povratku hrvatskih državljana na temelju putnog lista,

18. osobama koje je vratila policija druge države,

19. zabranama izlaska hrvatskim državljanima iz Republike Hrvatske,

20. korištenju tuđom ispravom,

21. korištenju krivotvorenom ispravom,

22. korištenju nevažećom ispravom,

23. izdanim potvrdama o oštećenjima vozila koja prelaze državnu granicu,

24. prometovanju vozila koja prevoze opasne tvari preko državne granice,

25. vozilima otkrivenim u potražnim evidencijama,

26. zabranama izlaza vozilima iz Republike Hrvatske,

27. zabranama ulaza vozilima u Republiku Hrvatsku,

28. otkrivenim preinakama na identifikacijskim oznakama vozila,

29. krijumčarenju robe preko državne granice,

30. predmetima otkrivenim u potražnim zbirkama,

31. predaji i vraćanju hladnog i vatrenog oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu,

32. pronađenim i oduzetim predmetima zabranjenim za unos u zrakoplov,

33. ugrožavanju sigurnosti zrakoplova, ozbiljnim nezgodama i nesrećama zrakoplova,

34. zaštitim pregledima objekata, instalacija, uređaja i opreme na aerodromu,

35. putnicima i članovima posade u međunarodnom pomorskom prometu i na unutarnjim vodama,

36. uplovljavanju i isplovljavanju plovila u međunarodnom prometu,

37. uzapćenim plovilima,

38. zaduženim/razduženim i izgubljenim graničnim štambiljima,

39. popuštanju u režimu granične kontrole,

40. putnicima i osoblju u željezničkom prometu vlakova koji tranzitiraju kroz Republiku Hrvatsku bez zaustavljanja,

41. izdanim odobrenjima za unos lovačkog ili sportskog oružja,

42. potvrđivanju unosa oružja i streljiva,

43. privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu,

44. mjerama poduzetim prema strancima i to:

– odbijanje ulaska i izlaska u/iz Republike Hrvatske,

– primijenjena mjera za napuštanje Republike Hrvatske,

– privremeno zadržanim stranim putnim ispravama,

45. dostavljenim listama putnika i članova posade,

46. izdanim i poništenim dokumentima na graničnom prijelazu,

47. otiscima prstiju koje je uzela granična policija.

Članak 3.

Podaci sadržani u operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika prikupljaju se neposredno ili korištenjem uređaja za automatizirano prikupljanje podataka, a u operativne zbirke unose se automatski ili ručno.

Tehnički uređaji za prikupljanje podataka sadržanih u zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika su: čitač putnih isprava i drugih dokumenata, čitač registarskih oznaka vozila, čitač otisaka prstiju, brojač i klasifikator vozila, fotografski uređaj i videokamera.

Članak 4.

Za operativne zbirke podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika, granična policija smije prikupljati i pohranjivati sljedeće osobne i druge podatke:

ime i prezime; spol; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; osobni identifikacijski broj; osobna fotografija; adresa prebivališta i boravišta; vrsta i broj isprave o identitetu; podaci o ispravi s kojom osoba prelazi državnu granicu (vrsta i broj) te fotografija isprave kao i datum, mjesto izdavanja i rok valjanosti isprave; prezime i ime oca; prezime i rođeno prezime majke; prezime, ime i datum rođenja djece; jezici koje govori; eventualni nadimci; podaci vezani uz zaposlenje; mjesto, vrijeme i smjer kretanja u unutrašnjosti države; otisci prstiju, otisci dlanova i drugi biometrijski podaci te podaci o drugim tjelesnim identifikacijskim znacima; mjesto, vrijeme i razlog prelaska državne granice.

Članak 5.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 1.ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe nad kojom je provedena temeljita granična kontrola, osobne podatke osoba – putnika u vozilu, podatke o policijskom službeniku koji je obavio kontrolu nad osobom, broj pečata, broj radne stanice, podatke o graničnom prijelazu, vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, statusu prijelaza, prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe nad kojom je provedena druga linija granične kontrole, osobne podatke osoba – putnika u vozilu, podatke o policijskom službeniku koji je obavio kontrolu nad osobom, broj pečata, broj radne stanice, podatke o graničnom prijelazu, vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, statusu prijelaza, prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima, razlog obavljanja druge linije kontrole, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe koja je obuhvaćena mjerama zaštite uz državnu granicu i u unutrašnjosti države, osobne podatke osoba – putnika u vozilu, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, broj pečata, broj radne stanice, podatke o vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 4. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke članova posade plovila ili zrakoplova, osobne podatke zapovjednika plovila ili zrakoplova, naziv brodarske ili zrakoplovne kompanije, naziv plovila ili zrakoplova, registarsku oznaku plovila ili zrakoplova, podatke o državnoj pripadnosti plovila ili zrakoplova, podatke o mjestu za koje se podnosi zahtjev za kretanje, razdoblju za koje je odobrenje izdano, mjestu podnošenja zahtjeva, datum podnošenja zahtjeva,urudžbeni broj odobrenja, datum izdavanja odobrenja, podatke o policijskom službeniku koji je izdao odobrenje.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke pripadnika strane službe sigurnosti, urudžbeni broj odobrenja, datum izdavanja odobrenja, podatke o državi, nazivu međunarodne organizacije ili institucije, naziv službe sigurnosti, vremenu boravka, vremenu tranzitiranja, podatke o policijskom službeniku koji je izdao odobrenje, podatke o marki oružja, serijskom broju, kalibru i količini streljiva.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 6. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke o fizičkim osobama koje su počinile povredu državne granice, podatke o pravnim osobama, podatke o vremenu počinjenja povrede, mjestu počinjenja povrede, bližoj oznaci mjesta počinjenja povrede, vrsti povrede državne granice, načinu povrede, načinu rješavanja povrede, podatke o policijskom službeniku koju je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 7. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke o fizičkim osobama koje su najavile lov uz graničnu crtu i lovcima, naziv lovačkog društva, podatke o mjestu lova, broju lovaca, vremenu trajanja lova, podatke o policijskom službeniku.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 8. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba– nositelja predmeta nad kojima je provedena granična kontrola, osobne podatke osoba – putnika u vozilu, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, broj pečata, broj radne stanice, podatke o graničnom prijelazu, vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, statusu prijelaza, prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba – putnika u vozilu, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, broj pečata, broj radne stanice, podatke o graničnom prijelazu, vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, statusu prijelaza, podatke o vozilu, registarskoj oznaci vozila, nacionalnoj oznaci vozila, tipu vozila, boji vozila, broju šasije i godini proizvodnje vozila, podatke o alarmima i događajima.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 10. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba – putnika u vozilu, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, broj pečata, broj radne stanice, podatke o vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 11. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke zaposlenika operatora, druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove na području graničnog prijelaza i osoba koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza, podatke o broju iskaznice za obavljanje poslova, vrsti i broju dokumenta na temelju kojeg je izdana iskaznica, nazivu pravne ili fizičke osobe kod koje su zaposleni, roku važenja iskaznice, podatke o policijskom službeniku koji je izvršio unos podataka.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 12.ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke prisilno vraćenih hrvatskih državljana, podatke o policijskim službenicima u pratnji, datumu i vremenu dolaska na granični prijelaz, graničnom prijelazu, državi iz koje je osoba prisilno vraćena, razlogu vraćanja, statusu vraćanja, razlogu odbijanja, obavijesti o vraćanju, podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 13. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke krijumčarenih osoba i krijumčara, podatke o datumu i vremenu zatjecanja, mjestu zatjecanja, bližoj oznaci mjesta zatjecanja, načinu prelaska državne granice, smjeru prelaska državne granice, službi koja je otkrila krijumčarenje, načinu izvršenja krijumčarenja, opis izvršenja krijumčarenja, podatke o prijevoznom sredstvu korištenom prilikom krijumčarenja, ruti kretanja, poduzetim mjerama prema krijumčarima, podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 14. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba zatečenih u nezakonitom prelasku državne granice, organizatorima i pomagačima, podatke o datumu i vremenu zatjecanja, mjestu zatjecanja, bližoj oznaci mjesta zatjecanja, načinu prelaska državne granice, smjeru prelaska državne granice, službi koja je otkrila nezakoniti prelazak državne granice, ruti nezakonitog prelaska državne granice, prijevoznom sredstvu korištenom prilikom nezakonitog prelaska, opis izvršenja nezakonitog prelaska, poduzetim mjerama prema počiniteljima, podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 15. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba otkrivenih u potražnim zbirkama podataka, podatke o policijskom službeniku koji je obavio kontrolu nad osobom, broj radne stanice, podatke o graničnom prijelazu, vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, bazi podataka u kojoj je evidentirana potraga, podatke o potrazi (tip potrage, broj glasnika, tijelo koje je raspisalo potragu), podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 16. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke umrle osobe i osobe koja prenosi posmrtne ostatke, podatke o vremenu i mjestu ulaska u Republiku Hrvatsku, vremenu i mjestu izlaska iz Republike Hrvatske, prijevoznom sredstvu, podatke iz sprovodnice (broj, datum i mjesto izdavanja sprovodnice, država izdavanja sprovodnice, podatke o smrti, državi, mjestu i datumu ukopa), podatke o rješenju za prijenos umrle osobe, podatke o policijskom službeniku koji je izvršio unos.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 17. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke hrvatskog državljanina vraćenog na temelju putnog lista, podatke o datumu i vremenu dolaska na granični prijelaz, podatke o graničnom prijelazu, državi iz koje dolazi, razlogu vraćanja, podatke o policijskom službeniku koji je izvršio unos.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 18. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe koju je vratila policija druge države, podatke o vodičima i organizatorima, policijskom službeniku koji je postupao, podatke o mjestu i vremenu prihvata, razlogu vraćanja, zakonskom temelju vraćanja, državi koja vraća, ruti kretanja (polazište, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, mjesta zadržavanja, odredište), načinu kretanja, smjeru i vrsti readmisije, podatke o prijevoznom sredstvu, statusu vraćanja, razlogu odbijanja vraćanja, obavijest o vraćanju.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 19. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba kojima je zabranjen izlazak iz Republike Hrvatske, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o prijevoznom sredstvu, mjestu i vremenu zabrane izlaska, razlog zabrane izlaska, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 20. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe koja je koristila tuđu ispravu, podatke o osobi čija je isprava korištena, pomagaču i organizatoru, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, ruti kretanja (polazište, ulazak u Republiku Hrvatsku, bliže mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, izlazak iz Republike Hrvatske, bliže mjesto izlaska iz Republike Hrvatske, odredište), podatke o prijevoznom sredstvu, načinu dolaska, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 21. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe koja se koristila krivotvorenim ispravama, organizatorima i pomagačima, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, mjestu i vremenu korištenja krivotvorene isprave, predmetu krivotvorenja, načinu krivotvorenja isprave, ruti kretanja (polazište, ulazak u Republiku Hrvatsku, bliže mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, izlazak iz Republike Hrvatske, bliže mjesto izlaska iz Republike Hrvatske, odredište), podatke o prijevoznom sredstvu, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 22. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe koja se koristila nevažećom ispravom, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o prijevoznom sredstvu, vremenu i mjestu korištenja nevažeće isprave, razlogu nevaženja, podatke poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 23. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vozača kojemu je izdana potvrda, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o vremenu i mjestu izdavanja potvrde, mjestu i vremenu utvrđene nezgode, smjeru kretanja vozila, podatke o oštećenom vozilu (tip, marka, boja, registarska oznaka, nacionalna oznaka, oštećeni dijelovi, opis oštećenja), sudionicima nezgode, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 24. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vozača i suvozača, podatke o smjeru kretanja vozila, mjestu i vremenu prelaska državne granice, podatke o vozilu (registarskoj oznaci vozila, nacionalnoj oznaci vozila, fotografija vozila), ispravi za prijevoz opasne tvari (naziv isprave, kemijski naziv opasne tvari, tehnički naziv opasne tvari, UN broj, klasa opasne tvari, bruto težina i neto težina), certifikatu vozila o namjeni vozila za prijevoz određene vrste opasne tvari, ADR potvrdi vozača o osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari (broj potvrde, datum valjanosti potvrde, nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu), podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 25. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vozača i putnika u vozilu, podatke o vlasniku vozila, policijskom službeniku koji je postupao, vrijeme i mjesto prelaska državne granice, smjer kretanja, podatke o potrazi (vrsti potrage, državi koja je raspisala potragu, broju potrage, datumu zahtjeva, datumu unosa, datumu ispravka), podatke o zakonskom temelju, fotografiju ili skicu, K-upisnik, nestanku/pronalasku, podatke o vozilu (registarska oznaka, marka, boja, broj šasije), podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 26. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vozača i putnika u vozilu te vlasnika vozila, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o mjestu i vremenu zabrane izlaska, podatke o vozilu (registarska oznaka, nacionalna oznaka, vrsta, tip, marka, boja), razlogu zabrane izlaska iz Republike Hrvatske, fotografije vozila, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 27. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vozača i putnika u vozilu te vlasnika vozila, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, mjestu i vremenu zabrane ulaska, podatke o vozilu (registarska oznaka, nacionalna oznaka, vrsta, tip, marka, boja), razlogu zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku, fotografije vozila, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 28. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vozača i putnika u vozilu te vlasnika vozila, podatke po policijskom službeniku koji je postupao, mjestu i vremenu granične kontrole, podatke o vozilu (registarska oznaka, nacionalna oznaka, vrsta, tip, marka, boja, broj šasije, godina proizvodnje), podatke o sumnjivom dijelu vozila, ostale podatke, fotografija vozila, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 29. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke krijumčara, organizatora i pomagača, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o mjestu zatjecanja, ruti krijumčarenja (polazište, ulaz u Republiku Hrvatsku, bliža oznaka mjesta, izlaz iz Republike Hrvatske, odredište), načinu izvršenja krijumčarenja i prijevoznom sredstvu koje se koristilo prilikom krijumčarenja, bližoj oznaci mjesta, uporabi sredstava prisile, razlogu uporabe, krijumčarenoj robi (vrsta robe, podvrsta robe, količina, vrijednost robe) i fotografija krijumčarene robe, podatke o poduzetim mjerama, veza za bilten.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 30. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe kod koje je nađen predmet, podatke o vremenu i mjestu granične kontrole, smjeru kretanja, podatke o potrazi (država raspisivanja, vrsti i broju objave, datumu zahtjeva, datumu unosa, datumu ispravka, zakonskom temelju, fotografija ili skica predmeta), podatke o vlasniku predmeta, načinu rješavanja objave, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, vezi za bilten.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 31. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika koji je predao hladno ili vatreno oružje i streljivo, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o oružju (vrsta, marka, tvornički broj, kalibar, broj komada streljiva, broj isprave za držanje, nošenje ili nabavu oružja i datum izdavanja), mjestu predaje oružja, broju leta, datumu i vremenu leta, zračnoj luci odredišta, broju prtljažnog privjeska.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 32. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vlasnika predmeta kojemu je pronađen/oduzet ili zabranjen za unos u zrakoplov, podatke o policijskom službenika koji je postupao, podatke o oduzetim predmetima (vrsta i opis), mjestu i vremenu zaštitnog pregleda, broju leta, operatoru zrakoplova, mjestu pronalaska predmeta, poduzetoj mjeri, broju potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, datumu izdavanja i serijskom broju potvrde, vremenu povrata privremeno oduzetog odnosno pronađenog predmeta.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 33. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke sudionika događaja, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o mjestu i vremenu događaja, zrakoplovu (proizvođač, model, kategorija, država registracije, pozivni znak), vrsti zračnog prometa, mjestu polazišta, mjestu odredišta, broju osoba u zrakoplovu, broju ozlijeđenih osoba, broju smrtno stradalih osoba, šteti nanijetoj zrakoplovu, šteti nanijetoj trećim osobama, opasnoj robi (tvari) u zrakoplovu, fazama leta, dobu dana, osiguranju mjesta događaja, ustrojstvenoj jedinici koja je obavila očevid.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 34. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe koja podnosi zahtjev za pregled objekata, instalacija. uređaja ili opreme u zračnoj luci, podatke o mjestu i vremenu zaštitnog pregleda, razlogu pregleda, pregledanom objektu, instalaciji, uređaju ili opremi, utvrđenom stanju (pozitivno/negativno), fotografija pronalaska i sumnjivog predmeta, osobne podatke osobe koja je obavila pregled, podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 35. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade na brodu, podatke o policijskom službeniku koji je izvršio unos podataka, podatke o brodu (ime broda, tip broda, zastava broda, IMO broj broda, HIN broj), ruti kretanja (polazište i odredište te zaustavne pomorske luke).

Zbirka podataka iz članka 2. točke 36. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade na brodu, podatke o policijskom službeniku koji je izvršio unos, podatke o datumu i vremenu dolaska/odlaska plovila, zastavi plovila, luci pripadnosti, IMO broju plovila, MMSI broju, serijskom broju trupa (HIN broj), broju članova posade u dolasku/odlasku, državljanstvu članova posade u dolasku, broju putnika u dolasku/odlasku, državljanstvu članova posade i putnika u dolasku/odlasku, ruti putovanja, listu putnika i posade.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 37. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o uzapćenom plovilu (naziv plovila, zastava plovila, IMO broj broda, MMSI broj, serijski broj trupa (HIN broj), geografskoj poziciji osmotrenja plovila, geografskoj poziciji započinjanja progona, geografskoj poziciji uzapćenja plovila,razlogu uzapćenja, upotrijebljenim sredstvima prisile, podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 38. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke policijskih službenika koji su zadužili/razdužili/ izgubili štambilje, podatke o datumu i vremenu zaduženja/razduženja/gubitka štambilja, datumu pronalaska štambilja, podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 39. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke policijskog službenika koji je odredio popuštanje u režimu granične kontrole, podatke o smjeru (ulaz/izlaz/svi), radnoj stanici, vremenskom trajanju popuštanja u režimu granične kontrole, razlog popuštanja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 40. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika vlaka, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o vlaku (naziv vlaka, broj vlaka), smjeru putovanja, graničnom prijelazu i vremenu ulaska u Republiku Hrvatsku, graničnom prijelazu i vremenu izlaska iz Republike Hrvatske, vozilima koja se prevoze u vlaku (registarska i nacionalna oznaka vozila).

Zbirka podataka iz članka 2. točke 41. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke nositelja oružja i streljiva, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o graničnom prijelazu na kojem je izdano odobrenje, vrsti isprave o oružju, datumu izdavanja isprave, svrsi izdavanja isprave, zakonskom temelju, broju odobrenja, datumu izdavanja odobrenja, odobrenom sportskom oružju (vrsta, marka, model, tvornički broj, kalibar), broju komada streljiva te opis oružja kategorije C i fotografija oružja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 42. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke nositelja oružja i streljiva, podatke o osobnom službeniku koji je postupao, podatke o datumu unosa oružja i streljiva, PU/PP koja je izdala odobrenje za nabavu oružja i streljiva, broju odobrenja, ispravi o nabavi oružja kategorije C, PU/PP koja je izvještena, broju akta, oružju kategorije C (vrsta, marka, model, tvornički broj, kalibar), broju komada streljiva te opis oružja i fotografiju oružja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 43. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe kojoj je oružje privremeno oduzeto, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o datumu i vremenu izdavanja potvrde, graničnom prijelazu na kojem je izdana potvrda, broj potvrde, vrsti i broju isprave o oružju, vrsti i marki te modelu oružja, tvorničkom broju, kalibru, broj komada streljiva, načinu postupanja s oduzetim predmetima, fotografija oružja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 44. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke o strancu prema kojem su poduzete mjere, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o poduzetim mjerama, zakonskom temelju, dokumentima izdanim strancima (serijski broj, klasa, urudžbeni broj, datum i vrijeme izdavanja), zadržanim dokumentima stranaca (vrsta, serijski broj, država izdavanja), datumu i vremenu napuštanja Republike Hrvatske po zapovjedi, mjestu napuštanja Republike Hrvatske po zapovjedi, serijskom broju vize Republike Hrvatske, vrsti vize, datumu izdavanja vize, roku valjanosti vize, svrsi putovanja, nazivu prijevoznika, vrsti prijevoznog sredstva.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 45. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade na listama, podatke o zrakoplovu, vlaku, plovilu, polazište prijevoznog sredstva, odredište prijevoznog sredstva, graničnom prijelazu na kojem će biti obavljena granična kontrola.

Zbirka podataka iz članka 2. točka 46. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe kojoj je izdan i/ili poništen dokument, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, naziv dokumenta, datum i vrijeme izdavanja dokumenta, ustrojstvenoj jedinici koja je izdala dokument, vrsti dokumenta, podacima sadržanim u dokumentu, statusu dokumenta (važeći/poništen), datumu poništavanja dokumenta, ustrojstvenoj jedinici koja je poništila dokument, vremenu poništavanja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 47. ovoga Pravilnika, uz podatke o tijelu nadležnom za uzimanje otisaka, sadrži i osobne podatke osobe kojoj su uzeti otisci prstiju, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o datumu i vremenu uzimanja/usporedbe otisaka prstiju, razlogu uzimanja/usporedbe otiska prstiju, zakonskom temelju za uzimanje otiska prsta.

Članak 6.

Uz zbirke podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika, granična policija koristi i zbirke podataka koje se, na temelju drugih propisa, vode u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, zbirke podataka Interpola te zbirke podataka koje se vode u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Članak 7.

Radi učinkovitog obavljanja poslova nadzora državne granice, granična policija će od operatora preuzeti i koristiti popise putnika i članova posade u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Članak 8.

Pristup podacima sadržanim u operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika imaju ovlašteni službenici Ministarstva unutarnjih poslova.

Na prijedlog nadležnog rukovoditelja, načelnik Uprave za granicu ili osoba koju on ovlasti, daje pisanu suglasnost za pristup i razinu korištenja operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Pristup podacima iz članka 4. ovoga Pravilnika može se omogućiti tijelima državne uprave na temelju sklopljenih sporazuma kojima se regulira pristup i korištenje podataka.

Članak 10.

Razmjena podataka s drugim tijelima javne vlasti dopuštena je, u skladu sa zakonom i sklopljenim sporazumima.

Međunarodna razmjena podataka obavlja se sukladno stavku 1. ovog članka, na temelju međunarodnih ugovora.

Članak 11.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika čuvaju se jednu godinu nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika čuvaju se jednu godinu nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 4. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 6. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 7. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 8. ovoga Pravilnika čuvaju se jednu godinu nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika čuvaju se jednu godinu nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 10. ovoga Pravilnika čuvaju se jednu godinu nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 11. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon prestanka važenja iskaznice.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 12. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 13. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 14. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 15. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 16. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 17. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 18. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 19. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 20. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 21. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 22. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 23. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 24. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 25. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 26. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 27. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 28. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 29. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 30. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 31. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 32. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 33. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 34. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 35. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 36. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 37. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 38. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 39. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 40. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 41. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 42. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 43. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 44. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 45. ovoga Pravilnika čuvaju se 24 sata nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 46. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 47. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina nakon unosa u zbirku.

Članak 12.

U svrhu statističke i analitičke obrade, podaci sadržani u operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika koji nisu osobni podaci, moraju biti dostupni deset godina nakon proteka rokova propisanih u članku 11. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

U cilju zaštite podataka u Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom, vode se bilješke (logovi) o svakom pristupu sustavu te o svakom pristupu podacima. Bilješke se koriste radi naknadnog utvrđivanja zakonite uporabe podataka i smiju se koristiti samo za navedenu svrhu.

Članak 14.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova nadležna za Informacijski sustav dužna je u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika pripremiti sve potrebne pretpostavke i programske preinake za poslovanje granične policije sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju operativnih zbirki podataka granične policije u okviru nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (»Narodne novine« broj 36/2008) i Pravilnik o sadržaju i korisnicima Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (»Narodne novine« broj 36/2008).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-69315/2-2013.

Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

65 28.05.2014 Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja 65 28.05.2014 Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja 65 28.05.2014 Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja