Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

NN 65/2014 (28.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1246

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 82/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE POSEBNIH MJERA POMOĆI ZA SEKTOR PČELARSTVA U 2014. GODINI PREMA NACIONALNOM PČELARSKOM PROGRAMU ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Narodne novine« br. 106/2013 i 142/2013) u članku 5. stavku 1. riječi: « stavka 1. točka 1., 2., 3., 4. i 5.« brišu se.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

U provođenju mjera i pravila propisanih ovim Pravilnikom obračun tečaja eura vršit će se sukladno članku 8. Uredbe komisije (EZ) br. 917/2004 od 29. travnja 2004. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 797/2004 o mjerama za poboljšanje općih uvjeta proizvodnje i prodaje pčelarskih proizvoda.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 3. iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

»- mjeru Primijenjena istraživanja u pčelarstvu nalazi se u Prilogu X. ovoga Pravilnika.»

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

(10) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka kojom se propisuje da se zahtjevu prilaže i originalni dokaz o plaćanju računa ovjeren pečatom i potpisom, u slučaju kada se mjerom Kontrola i suzbijanje varooze ostvaruje potpora za nabavu veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) na način propisan u članku 7. stavak 2. alineja 1, Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu: HPS) uz zahtjev dostavlja dokaz o plaćanju neprihvatljivog troška, a u roku od 7 (sedam) dana o dana isplate potpore dostavlja dokaz o plaćanju računa ovjeren pečatom i potpisom.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Mjerom Kontrola i suzbijanje varooze ostvaruje se potpora za nabavu VMP-a u 2014. godini na način da se sukladno članku 8. financira nabava VMP-a za jedno tretiranje protiv varooze.

(2) Pravo na korištenje mjere iz stavka 1. ovoga članka imaju:

– HPS kada zastupa konvencionalne i ekološke pčelare upisane u Evidenciju pčelara u nabavi VMP-a te

– konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju pčelara kada pojedinačno nabavljaju VMP.

(3) HPS zastupa pčelare temeljem punomoći u skladu s obrascem iz Priloga XI. ovoga Pravilnika, a na način da raspisuje javni poziv za nabavu i distribuciju pripadajućih količina odabranog VMP-a te provodi odabir najpovoljnije ponude.

(4) HPS utvrđuje interes pčelara temeljem pojedinačnih Izjava pčelara o nabavi VMP-a posredovanjem HPS-a.

(5) HPS u javnom pozivu raspisuje nabavu odabranog VMP-a samo za pripadajuće količine sukladne iskazanom interesu pčelara.

(6) HPS osniva Povjerenstvo za provedbu javnog poziva iz stavka 5. ovoga članka koje čini pet članova od kojih su dva člana predstavnici Ministarstva poljoprivrede, a preostali članovi su predstavnici HPS-a.

(7) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka odabire aktivnu tvar VMP-a, utvrđuje tekst javnog poziva te odabire najpovoljnijeg dobavljača i distributera VMP-a s kojim HPS sklapa ugovor o nabavi i distribuciji VMP-a.

(8) HPS nakon provedenog javnog poziva izvještava:

– Ministarstvo i Agenciju za plaćanja o provedenom javnom pozivu i rezultatima provedenog javnog poziva te o planu i načinu distribucije VMP-a pisanim izvješćem,

– pčelare koji su iskazali interes putem objave na svojim službenim internetskim stranicama i u glasilu HPS-a.

(9) Agenciji za plaćanja HPS dostavlja Zahtjev za isplatu potpore iz Priloga XII. ovoga Pravilnika s pripadajućom dokumentacijom za pčelare koje zastupa u nabavi VMP-a.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na potporu iz članka 7. ovoga Pravilnika ostvaruje HPS za pčelare koje zastupa i pčelari pojedinačno prema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

(2) Jedinični iznos potpore podrazumijeva novčanu vrijednost VMP-a (bez PDV-a) potrebnog za jedno tretiranje protiv varooze jedne pčelinje zajednice.

(3) Maksimalni jedinični iznos potpore po pčelinjoj zajednici za provođenje mjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi:

– 25,00 kuna za konvencionalne pčelare;

– 50,00 kn za ekološke pčelare upisane u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji ekoloških proizvođača s važećom potvrdnicom (certifikat) za tekuću godinu.

(4) Ukupni iznos potpore po pčelaru za provođenje mjere iz članka 7. ovoga Pravilnika ne može biti veći od iznosa koji je jednak umnošku broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka i jediničnog iznosa potpore.

(5) Ako je korisnik priloženim računima opravdao manji iznos od moguće maksimalne potpore iz stavka 3. ovoga članka pripada mu potpora u tom manjem iznosu.

(6) U slučaju da iznos ukupno podnesenih zahtjeva za korištenje mjere iz članka 7. ovoga Pravilnika premašuje iznos utvrđen za provedbu ove mjere u Programu, maksimalni jedinični iznos potpore iz stavka 3. ovoga članka proporcionalno se smanjuje.«

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za mjeru iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 4. srpnja 2014. godine. Zahtjevu se prilaže:

– originalni račun (R1 ili R2) o kupljenom VMP-u izdan u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 4. srpnja 2014. godine iz kojeg je razvidno za koliko pčelinjih zajednica je kupljen VMP;

– certifikat o ekološkoj proizvodnji za 2014. godinu, za ekološke pčelare

– specifikacija s popisom svih pčelara za koje je nabavljen VMP u slučaju kada je HPS korisnik mjere

– otpremnice potpisane od pčelara kojom pčelari potvrđuju primitak VMP-a, za sve pčelare za koje je nabavljen VMP u slučaju kada je HPS korisnik mjere«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 6. alineji 2. iza riječi »gospodarstava« dodaju se riječi: »ili Registar korisnika mjera tržišne potpore«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 2. alineji 2. iza riječi »gospodarstava« dodaju se riječi: »ili Registar korisnika mjera tržišne potpore«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 2. alineji 2. iza riječi »gospodarstava« dodaju se riječi: »ili Registar korisnika mjera tržišne potpore«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 2. alineji 2. iza riječi »gospodarstava« dodaju se riječi: »ili Registar korisnika mjera tržišne potpore«.

Članak 11.

U članku 26. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Znanstveno istraživačke institucije čiji je projekt odabran na natječaju iz stavka 3. ovoga članka podnose Zahtjev za isplatu sredstava Agenciji za plaćanja.«

Članak 12.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kontrolom na terenu iz stavka 1. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5% ponuda/zahtjeva svake od mjera iz članka 3. ovoga Pravilnika, osim mjere Kontrole i suzbijanje varooze u slučaju kad je korisnik HPS na način da se obuhvati u prvoj fazi u trenutku dostave VMP-a 5% vrijednosti potpore i 5% pčelara kojima se dostavlja VMP, a u drugoj fazi u vrijeme primjene VMP-a 2% pčelara. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih ponuda/zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.«

Članak 13.

U Prilogu I. Obrazac Zahtjeva za mjeru 1. »Kontrola i suzbijanje varooze« koji je sastavni dio ovog Pravilnika datum: »31. svibnja 2014. godine« zamjenjuje se datumom: »4. srpnja 2014. godine«.

Članak 14.

U Prilogu VII. Izjava pčelara podnositelja Zahtjeva o drugim izvorima financiranja koji je sastavni dio ovog Pravilnika tekst: »traženi iznos potpore« zamjenjuje se tekstom: »Iznos za izračun potpore«.

Tekst alineje: »- su podaci na Zahtjevu istiniti« zamjenjuje se tekstom: »su podaci u ovoj izjavi istiniti«.

Tekst: »Zahtjevu prilažemo« zamjenjuje se tekstom: »Izjavi prilažemo«.

Tekst: »Napomena:

– korisnik mora čuvati račune narednih pet godina,

– originali računa ne vraćaju se korisniku,

– računi moraju biti ovjereni žigom i potpisom.« briše se.

Tekst: »Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite« zamjenjuje se tekstom: »Izjavu u tiskanom obliku priložiti Zahtjevu za potporu ili poslati«.

Članak 15.

Za pčelare iz područja utvrđenih sukladno točki 1.

– Odluke o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (klasa: 022-03/14-04/197; urbroj: 50301-05/25-14-2) od 22. svibnja 2014. godine;

– Odluke o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom za izgubljeni stočni fond (klasa: 022-03/14-04/197; urbroj: 50301-05/25-14-4) od 22. svibnja 2014. godine;

– Odluke o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (klasa: 022-03/14-04/197; urbroj: 50301-05/25-14-6) od 22. svibnja 2014. godine,

koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, iznimno od odredbi članka 16. stavka 1. i članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika:

– rok za podnošenje zahtjeva za mjere Tehnička pomoć pčelarima i Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja je 30. lipnja 2014. godine,

– priznaju se originalni računi izdani u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 30. lipnja 2014. godine.

Članak 16.

Prilog IX. Dio C Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom IX. Dio C.

Članak 17.

Prilozi IX. Dio C, X., XI. i XII., tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/07

Urbroj: 525-07/0725-14-7

Zagreb, 23. svibnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOZI


65 28.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine 65 28.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine