Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

NN 65/2014 (28.5.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1247

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12 i 2/14) u članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za strukovno područje arhitekture i strukovno područje građevinarstva predsjednikom i zamjenikom predsjednika ispitnog povjerenstva imenuju se osobe koje obavljaju poslove u Ministarstvu.«

Članak 2.

U članku 22. stavak 4. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– originalna potvrda (o stečenom radnom iskustvu) poslodavca kod kojega je kandidat stekao radno iskustvo, odnosno druga isprava poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12 i 2/14) dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Članak 4.

Obrazac SIG – 1, SIG – 2, SIG – 3 i SIG – 4 koji je podrobnije opisan u prilogu 1., 2., 3., odnosno 4. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12 i 2/14) zamjenjuje se Obrascem SIG – 1, SIG – 2, SIG – 3 i SIG – 4 pobliže propisanom u Prilogu 1., 2., 3., odnosno 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-04/11

Urbroj: 531-01-14-1

Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 4.


65 28.05.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva 65 28.05.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva 65 28.05.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva