Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela

NN 66/2014 (30.5.2014.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1252

Na temelju članka 44. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU PRODAJE DIONICA I POSLOVNIH UDJELA

Članak 1.

U Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (»Narodne novine«, broj 129/2013) u članku 43. stavku 1. iza riječi: »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

U stavku 2. iza riječi: »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Centar na uređenom tržištu kapitala može prodavati dionice trgovačkih društava na sljedeće načine:

– putem trgovine unutar knjige ponuda, u modalitetu redovite trgovine i/ili u modalitetu dražbe,

– putem trgovine izvan knjige ponuda, kroz blok-transakcije ili putem javne dražbe.«.

U stavku 5. iza riječi: »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

U stavku 6. iza riječi: »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

Članak 2.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

U stavku 3. iza riječi: »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

Članak 3.

U članku 45. stavku 1. iza riječi; »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

U stavku 3. iza riječi: »uređenom tržištu« dodaje se riječ: »kapitala«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/55

Urbroj: 50301-09/09-14-2

Zagreb, 29. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.