Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta

NN 66/2014 (30.5.2014.), Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta

66 30.05.2014 Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1260

Na temelju članka 107. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, uz mišljenje ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU SLUŽBENIH VOZILA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje vrsta svjetla i znakova te način i postupak iskazivanja posebnih znakova putem svjetlosne i tehničke opreme službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora.

II. ZAUSTAVLJANJE VOZILA U CESTOVNOM PROMETU

Članak 2.

(1) Inspektori cestovnog prometa i cesta (u daljnjem tekstu: inspektori) mogu zaustaviti vozilo radi provedbe inspekcijskog nadzora u okviru mobilnog praćenja službenim vozilom inspekcije cestovnog prometa i cesta ili na kontrolnoj točki na kojoj se obavlja inspekcijski nadzor.

(2) Ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, inspektori zaustavljaju vozila u cestovnom prometu na način kako je to propisano Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama (»Narodne novine«, broj 141/2011).

(3) Inspektori postupaju prema odredbama Pravilnika iz stavka 2. ovoga članka, koje se posebno odnose na postupak zaustavljanja vozila u kretanju pomoću pločice za zaustavljanje te davanjem svjetlosnih znakova i posebnih naredbi iz službenog vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, kao i odredbe koje se odnose na zaustavljanje vozila na kontrolnoj točki.

Članak 3.

(1) Kada u nadzoru na cestama inspektori zaustavljaju vozilo u prometu, dužni su zaustavljanje obavljati na dijelu ceste uz desni rub kolnika, u pravcu kretanja vozila, tako da ostali sudionici u prometu mogu pravovremeno uočiti zaustavljena vozila, vodeći pri tome računa da ne ometaju promet ili ugrožavaju vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih sudionika u prometu.

(2) Zaustavljanje vozila, sukladno stavku 1. ovoga članka, obavlja se u pravilu na mjestima gdje se vozilo cijelom svojom površinom može ukloniti s kolnika (parkirališta, odmorišta, ugibališta i sl.).

(3) Ako se nadzor vozila obavlja na kolniku, na službenom vozilu inspekcije cestovnog prometa i cesta mora biti upaljeno plavo rotacijsko svijetlo ili plave bljeskalice, a službeno vozilo se mora nalaziti na sigurnoj udaljenosti iza vozila koje je zaustavljeno.

(4) Zaustavljanje vozila na autocesti obavlja se na za to prikladnom mjestu (izgrađeno ugibalište, odmorište, prostor uz naplatne kućice, na parkiralištu benzinske postaje i sličnim mjestima).

(5) Na mjesta iz stavka 4. ovoga članka, vozilo nad kojim se obavlja nadzor, a kojem je prethodno izdana odgovarajuća naredba iz članka 5. ovoga Pravilnika, može biti dopraćeno na mjesto nadzora službenim vozilom inspekcije cestovnog prometa i cesta.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, u osobito opravdanim slučajevima, a vodeći računa o sigurnosti svih sudionika u prometu, zaustavljanje vozila na autocesti može se obaviti i na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila u nuždi (zaustavni trak). U tom slučaju, inspektor je dužan postupiti sukladno stavku 3. ovoga članka.

(7) Vozila se ne smiju zaustavljati na prijevojima, u tunelima, na mostovima i križanjima te na drugim mjestima gdje je zaustavljanje zabranjeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, i 158/13).

Članak 4.

(1) Inspektori pri zaustavljanju vozila na cestama radi inspekcijskog nadzora mogu koristiti posebno označena službena vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta.

(2) Službena vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta označavaju se plavim rotacijskim svjetlima ili plavim bljeskalicama.

(3) Osim svjetala iz stavka 2. ovoga članka, u službena vozila inspekcije, na stražnju stranu, može se ugraditi i elektronski ekran (displej) na kojem se može ispisati obvezujuća naredba vidljiva vozaču vozila koje inspektor zaustavlja.

(4) Službena vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta mogu imati na lijevoj i desnoj vanjskoj bočnoj strani vozila natpis »INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA«.

Članak 5.

(1) Na elektronskom ekranu (displeju) iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika mogu se vozačima vozila domaćeg prijevoznika u prijevozu u cestovnom prometu iskazati sljedeće naredbe:

– »STOP – INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA« ili

– »INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA – SLIJEDITE ME«.

(2) Pri zaustavljanju vozila stranih prijevoznika i prijevoznika Europske unije, mogu se vozačima tih vozila iskazati sljedeće naredbe:

– »STOP – ROAD TRANSPORT INSPECTION« ili

– »ROAD TRANSPORT INSPECTION – FOLLOW ME«

Članak 6.

(1) Vozač vozila kojemu je inspektor izdao naredbu iz članka 5. ovoga Pravilnika, dužan je postupiti sukladno izdanoj naredbi.

(2) Ako vozač vozila ne postupi sukladno izdanoj naredbi, inspektor prosljeđuje podatke o vozilu policiji ili carinskoj službi na graničnom prijelazu, radi njegovog zadržavanja do dolaska inspektora, a radi provedbe postupka inspekcijskog nadzora sukladno odredbama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, broj 22/2014)

Članak 7.

(1) Kod zaustavljanja vozila u prijevozu u cestovnom prometu inspektor zaustavlja vozilo pločicom za upravljanje prometom, sa ili bez vlastitog izvora svjetlosti.

(2) Pločica bez vlastitog izvora svjetlosti iz stavka 1. ovoga članka ima oblik kruga promjera 12 cm čija je osnova žute boje s crvenim rubom širine najmanje 2 cm, na kojoj je s obje strane, u žutom polju, ispisan tekst »STOP INSPEKCIJA«.

(3) Pločica s vlastitim izvorom svjetlosti iz stavka 1. ovoga članka ima oblik kruga promjera 19,5 cm čija je osnova s jedne strane žute boje na kojoj je crnim slovima ispisan tekst – »STOP INSPEKCIJA« – s crvenim rubom širine najmanje 3 cm.

(4) Osnova druge strane pločice iz stavka 3. ovoga članka je bijele boje s crvenim rubom širine najmanje 3 cm na kojem je crnim slovima ispisan tekst – »STOP INSPEKCIJA«.

(5) Na sredini pločice s vlastitim izvorom svjetlosti nalazi se rasvjetno tijelo crvene boje promjera 10 cm.

(6) Pločice iz stavka 1. ovoga članka su na rukohvatu i moraju biti presvučene reflektirajućom tvari.

Članak 8.

(1) Prije mjesta na kojem se obavlja zaustavljanje vozila i inspekcijski nadzor (kontrolna točka), inspektori će postaviti na udaljenosti koja osigurava sigurnost u cestovnom prometu, trokutasti znak »STOP INSPEKCIJA«, koji na vrhu može imati treptajuće žuto svijetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (članak 71. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama »Narodne novine«, br. 3/2005, 64/2005, 155/2005 i 14/2011).

(2) Znak iz stavka 1. ovoga članka mora se postaviti na cesti tako da ga sudionici u prometu, kojima je znak namijenjen, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uočiti, ali ne na udaljenosti manjoj od 100 m od mjesta nadzora, ako se nadzor obavlja na cesti izvan naselja.

(3) Inspektor, znak iz stavka 1. ovoga članka, ne smije postaviti na mjestu na kojem bi zaustavljanje vozila radi inspekcijskog nadzora ugrožavalo sigurnost ostalih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka.

Članak 9.

Inspektor prilikom zaustavljanja vozila na kontrolnoj točki, mora nositi reflektirajući prsluk s otisnutim natpisom »PROMETNA INSPEKCIJA« i istaknutom službenom značkom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti svjetla i znakova kojima se označavaju vozila inspekcije cestovnog prometa te načinu i postupku iskazivanja tih znakova u zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 6/2009).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/28

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 21. ožujka 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.