Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 66/2014 (30.5.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1264

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

Članak 1.

U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 11/2014, 20/2014 i 61/2014) u članku 24. stavku 13. rečenica: »Na početku i/ili na kraju svakog videozapisa mora biti prikazan broj ICCAT Deklaracije o prebacivanju.« mijenja se i glasi:

»Na početku i/ili na kraju svakog videozapisa mora biti prikazan broj autorizacije iz stavka 3. ovog članka.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-01/09

Urbroj: 525-13/0323-14-12

Zagreb, 28. svibnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.