Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 66/2014 (30.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1266

Na osnovi članka 18. stavka 1., te članka 23. stavka 1., a u vezi s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 6. i 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 61. sjednici održanoj 25. travnja 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 146/13., 160/13. i 34/14.) u članku 3. tablica iz stavka 1. pod nazivom: »DTP I. razine_KURATIVA_djeca do 18. godina« zamjenjuju se tablicom kako slijedi:

»DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba

DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)

DM309

Vađenje mliječnog zuba

DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 1 kanal

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 2 kanala

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 3 kanala

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 4 kanala

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 4 i više kanala

DM319

Cementni ispun jednoplošni, do 6 godina starosti

DM320

Cementni ispun višeplošni, do 6 godina starosti

DM325

Ispun kompositni na jednoj površini (prekutnjaci i kutnjaci)

DM326

Ispun kompositni dvoplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

DM327

Ispun kompositni troplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

DM328

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (prekutnjaci i kutnjaci)

DM330

Cementni ispun jednoplošni, stariji od 6 godina

DM331

Cementni ispun višeplošni, stariji od 6 godina

DM332

Amalgamski ispun jednoplošni

DM333

Amalgamski ispun dvoplošni

DM334

Amalgamski ispun troplošni

DM335

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM336

Ispun kompositni jednoplošni (sjekutići i očnjaci)

DM337

Ispun kompositni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)

DM338

Ispun kompositni troplošni (sjekutići i očnjaci)

DM339

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)

DM340

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. Tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi zamjenjuje se Tiskanicom potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U članku 20. stavku 3. i 4. iza riječi »odobrava se« dodaju se riječi »po čeljusti«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/106

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 25. travnja 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


POTVRDA o dentalnim pomagalima/napravama

66 30.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 66 30.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 66 30.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja