Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 66/2014 (30.5.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1268

Na osnovi odredbi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 61. sjednici održanoj 25. travnja 2014. godine, uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 156/13.,11/14., 12/14., 34/14. i 54/14.) u članku 84. stavku 2. tablica: »DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina« mijenja se i glasi:

»DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

Koeficijent

DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

0,30

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba

0,70

DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

0,41

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

0,99

DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)

0,14

DM309

Vađenje mliječnog zuba

0,22

DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 1 kanal

0,99

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 2 kanala

1,14

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 3 kanala

1,33

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 4 kanala

1,51

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

1,25

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala

1,47

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala

1,73

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 4 i više kanala

2,03

DM319

Cementni ispun jednoplošni, do 6 godina starosti

0,57

DM320

Cementni ispun višeplošni, do 6 godina starosti

0,72

DM325

Ispun kompositni na jednoj površini (prekutnjaci i kutnjaci)

1,01

DM326

Ispun kompositni dvoplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

1,58

DM327

Ispun kompositni troplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

1,97

DM328

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (prekutnjaci i kutnjaci)

0,76

DM330

Cementni ispun jednoplošni, stariji od 6 godina

0,39

DM331

Cementni ispun višeplošni, stariji od 6 godina

0,54

DM332

Amalgamski ispun jednoplošni

0,65

DM333

Amalgamski ispun dvoplošni

0,94

DM334

Amalgamski ispun troplošni

1,39

DM335

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu

0,96

DM336

Ispun kompositni jednoplošni (sjekutići i očnjaci)

0,83

DM337

Ispun kompositni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)

1,22

DM338

Ispun kompositni troplošni (sjekutići i očnjaci)

1,79

DM339

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)

0,57

DM340

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

1,16

«.

Članak 2.

U članku 99. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Cijene zdravstvene usluge za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđuju se primjenom Popisa postupaka, utvrđene cijene boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene lijeka ostvarene osnovom provedenog javnog nadmetanja za nabavu lijekova, ali najviše do cijene utvrđene ugovorima o financiranju lijeka, odnosno do cijene lijeka utvrđene Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje/Osnovnom listom lijekova/Dopunskom listom lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, kao i cijene potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe i cijene rada dentalnog tehničara ili primjenom plaćanja po dijagnostičko-terapijskim postupcima.»

U stavku 2. u tablici 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, iza šifre SKZ70 dodaju se nove šifre s podacima kako slijedi:

»

SKZ72

Pregled specijalista – drugo mišljenje

    

     

U slučaju traženja drugog mišljenja specijalista osnovom medicinske dokumentacije tj. uputnice A4.

95,11  

SKZ73

Konzultacija specijalista u SKZ-u

 

 

Može se zaračunati samo u slučaju konzultacije specijalista druge specijalnosti s pisanim nalazom.

57,00

«

Članak 3.

U članku 101. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– posebno skupe lijekove primijenjene u vrijeme bolničkog liječenja osiguranih osoba u skladu s ugovorom o financiranju lijekova, odnosno Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/111

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 25. travnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

66 30.05.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja