Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

NN 66/2014 (30.5.2014.), Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

66 30.05.2014 Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1269

Na temelju članka 52. stavka 7. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. svibnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU UGOVORA O LEASINGU TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje sadržaj i oblik ugovora o leasingu te metodologija kojom se uređuje efektivna kamatna stopa kod ugovora o financijskom leasingu.

(2) Obveznici primjene ovoga Pravilnika su davatelji leasinga koji sklapaju ugovore o leasingu s primateljem leasinga u Republici Hrvatskoj što uključuje leasing društva određena člankom 3. Zakona o leasingu, leasing društva iz države članice određena člankom 46. Zakona o leasingu, podružnice leasing društava iz treće države određene člankom 48. Zakona o leasingu te kreditne institucije koje kao davatelji leasinga sklapaju ugovore o financijskom leasingu.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika navedeni pojmovi i definicije imaju sljedeće značenje:

1. Zakon – Zakon o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13).

2. Ugovor – Ugovor o leasingu na način propisan člankom 52. Zakona.

3. Davatelj leasinga – leasing društvo kako je određeno člankom 3. Zakona, leasing društvo iz države članice kako je određeno člankom 46. Zakona, podružnice leasing društva iz treće države određene člankom 48. Zakona te kreditne institucije koje kao davatelji leasinga sklapaju ugovore o financijskom leasingu.

Ugovor o leasingu

Članak 3.

(1) Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku te se na njega primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima ako drugačije nije određeno Zakonom i pripadajućim Pravilnikom.

(2) Ugovor mora biti napisan na pregledan i razumljiv način tako da primatelju leasinga omogući raspolaganje svim bitnim informacijama o uvjetima Ugovora iz kojih će biti vidljiva prava i obveze ugovornih strana.

(3) U sklapanju Ugovora s potrošačem kao primateljem leasinga, davatelj leasinga je dužan primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti potrošača kao i druge zakonske i podzakonske propise koji reguliraju i štite prava i interese potrošača, a kod ugovora o financijskom leasingu i odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju i njegovih podzakonskih propisa.

Sadržaj ugovora o leasingu

Članak 4.

(1) Ugovor, sukladno članku 52. stavku 1. Zakona mora sadržavati sljedeće odredbe: naziv »ugovor o operativnom leasingu« ili »ugovor o financijskom leasingu«, datum sklapanja Ugovora, tvrtku i sjedište davatelja leasinga, tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja leasinga, tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu dobavljača objekta leasinga, detaljno određenje objekta leasinga, vrijednost objekta leasinga, ukupni iznos naknada (zbroj iznosa pojedinih naknada), iznos pojedine naknade, vrijeme trajanja Ugovora, razloge i uvjete prijevremenog prestanka Ugovora.

(2) Ugovor o financijskom leasingu, osim odredaba iz stavka 1. ovoga članka, obvezno sadrži i sljedeće odredbe: iznos učešća u ukupnoj vrijednosti objekta leasinga, iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih rata (otplatna tablica), nominalnu kamatnu stopu i efektivnu kamatnu stopu.

(3) Ugovor o operativnom leasingu, osim odredaba iz stavka 1. ovoga članka, obvezno sadrži i sljedeće odredbe: iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih obroka i ostatak vrijednosti objekta leasinga.

Datum sklapanja Ugovora

Članak 5.

(1) Ugovor, sukladno članku 52. stavku 1. točki 2. Zakona, mora sadržavati datum sklapanja Ugovora.

(2) Ugovor se smatra sklopljenim kada su ga potpisale sve ugovorne strane.

Podaci o tvrtki i sjedištu davatelja leasinga

Članak 6.

Ugovor, sukladno članku 52. stavku 1. točki 3. Zakona, mora sadržavati podatke o tvrtki i sjedištu davatelja leasinga, kao subjektu koji je sukladno odredbi članka 6. Zakona, ovlašten obavljati poslove leasinga i koji u skladu s odredbom članka 51. Zakona sklapa Ugovor s primateljem leasinga.

Detaljno određenje objekta leasinga

Članak 7.

(1) Ugovor, sukladno članku 52. stavku 1. točki 6. Zakona, mora sadržavati podatke o detaljnom određenju objekta leasinga pomoću kojih se na nedvojben način može identificirati objekt leasinga kao što su marka/opis, model, tip, serijski broj i sl., a za nekretnine njezini zemljišnoknjižni podaci.

(2) Ukoliko se objekt leasinga sastoji od više objekata, u Ugovoru se može navesti isprava na kojoj se nalazi detaljan opis objekata leasinga.

(3) Ukoliko je predmet Ugovora suvlasnički dio objekta leasinga, u Ugovoru je potrebno navesti suvlasnički dio u obliku računski određenog razmjera prema cijelom pravu vlasništva tog objekta leasinga.

(4) Ukoliko u trenutku sklapanja Ugovora nije poznat serijski broj objekta leasinga moguće ga je naknadno, kada bude poznat davatelju leasinga, odrediti sklapanjem dodatka Ugovora, a svakako prije primopredaje objekta leasinga primatelju leasinga.

Iznos pojedine naknade i ukupni iznos naknada

Članak 8.

(1) Ugovor, sukladno članku 52. stavku 1. točki 8. i 9. Zakona, mora sadržavati podatke o iznosu pojedine naknade i ukupnom iznosu naknada.

(2) Pojedine naknade su naknade koje će davatelj leasinga pri sklapanju Ugovora i u redovnoj otplati Ugovora naplatiti primatelju leasinga (rate/obroci, učešće, troškovi obrade Ugovora, otkupna vrijednost objekta leasinga).

(3) Ukupan iznos naknada predstavlja zbroj pojedinih naknada.

(4) Osim naknada iz stavka 2. ovoga članka Ugovor mora sadržavati i vrste ostalih naknada (posebne naknade, ostale troškove, izdatke) za koje davatelj leasinga može teretiti primatelja leasinga u trenutku sklapanja Ugovora ili tijekom njegova trajanja, a koje ne predstavljaju pojedine naknade.

(5) Ukoliko visina ostalih naknada nije navedena u Ugovoru, davatelj leasinga dužan je s njihovom visinom upoznati primatelja leasinga tako da mu visinu ostalih naknada učini dostupnom na prikladan način.

(6) Ugovor mora sadržavati izjavu kojom primatelj leasinga potvrđuje da je upoznat s vrstama i visinom ostalih naknada.

(7) Davatelj leasinga je obvezan vrstu i visinu ostalih naknada učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici davatelja leasinga i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama davatelja leasinga.

Obveze davatelja leasinga u slučaju prijevremenog prestanka i redovnog isteka Ugovora

Članak 9.

(1) Ugovor sukladno odredbi članka 52. stavka 1. točke 11. Zakona mora sadržavati i podatke o razlozima i uvjetima prijevremenog prestanka Ugovora.

(2) Razlozi zbog kojih davatelj leasinga može prijevremeno raskinuti Ugovor moraju u Ugovoru biti detaljno opisani te upućivati na sve pravne i materijalne posljedice koje zbog raskida mogu nastupiti za primatelja leasinga.

(3) Davatelj leasinga dužan je u ugovornim odredbama naznačiti točno određene uvjete pod kojima, u slučaju prijevremenog raskida Ugovora, može zadržati instrumente osiguranja i jamčevinu primatelja leasinga te rokove povrata istih primatelju leasinga.

(4) Davatelj leasinga dužan je u ugovornim odredbama naznačiti rok u kojem će primatelju leasinga, u slučaju prijevremenog raskida Ugovora, dostaviti konačni obračun po Ugovoru u kojem su jasno određeni svi elementi izračuna konačnog obračuna.

(5) U slučaju redovnog isteka Ugovora davatelj leasing dužan je primatelju leasinga dostaviti konačni obračun Ugovora te vratiti instrumente osiguranja i jamčevinu u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kada je primatelj leasinga podmirio sva dugovanja kako je određeno Ugovorom te, kod ugovora o operativnom leasingu, vratio objekt leasinga u stanju kako je određeno Ugovorom.

Iznos učešća u ukupnoj vrijednosti objekta leasinga

Članak 10.

Ugovor o financijskom leasingu sukladno članku 52. stavka 2. točka 1. Zakona mora sadržavati odredbu o iznosu učešća u ukupnoj vrijednosti objekta leasinga koji predstavlja novčani iznos kojim primatelj leasinga sudjeluje u financiranju objekta leasinga kod ugovora o financijskom leasingu, a za koji iznos se umanjuje osnovica za obračun rate ugovora o financijskom leasingu te se po prestanku ugovornog odnosa ne vraća primatelju leasinga.

Iznos, broj i rokovi plaćanja pojedinih rata

Članak 11.

(1) Ugovor o financijskom leasingu sukladno članku 52. stavka 2. točka 2. Zakona mora sadržavati odredbu o iznosu, broju i rokovima plaćanja pojedinih rata koji trebaju biti iskazani u obliku otplatne tablice koja je sastavni dio Ugovora.

(2) Ako prilikom sklapanja ugovora o financijskom leasingu, rokovi plaćanja mjesečnih rata leasinga nisu poznati davatelj leasinga dužan je u otplatnoj tablici datume dospijeća plaćanja rata leasinga učiniti odredivim, a prilikom primopredaje objekta leasinga dužan ih je odrediti i uručiti primatelju leasinga.

(3) Ugovor o financijskom leasingu mora sadržavati i iznos dijela ukupne vrijednosti objekta leasinga koji u slučaju korištenja opcije kupnje od strane primatelja leasinga pri redovitom isteku ugovora o financijskom leasingu predstavlja otkupnu vrijednost objekta.

Ostatak vrijednosti objekta leasinga

Članak 12.

Ugovor o operativnom leasingu mora sukladno odredbi članka 52. stavka 3. točke 2. Zakona sadržavati ostatak vrijednosti objekta leasinga koji predstavlja sporazumom utvrđenu vrijednost objekta leasinga po isteku ugovorenog trajanja ugovora o operativnom leasingu, a koja utječe na izračun visine mjesečnih obroka.

Ostale ugovorne odredbe

Članak 13.

Pored podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika Ugovor može sadržavati i druge odredbe kojima ugovorne strane reguliraju svoje odnose, a koje moraju biti usklađene s pozitivnim zakonskim odredbama koje su davatelji leasinga dužni primjenjivati u svom poslovanju.

Efektivna kamatna stopa

Članak 14.

(1) Ugovor o financijskom leasingu mora sadržavati efektivnu kamatnu stopu.

(2) U ugovorima o financijskom leasingu s potrošačima efektivnu kamatnu stopu iz stavka 1. ovoga članka, leasing društvo dužno je izračunavati po metodologiji propisanoj Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

(3) Za ugovore o financijskom leasingu s primateljem leasinga koji nije potrošač, davatelj leasinga dužan je izračunati efektivnu kamatnu stopu na način propisan stavkom 2. ovoga članka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu i metodi izračuna iznosa ukupne naknade za ugovore o operativnom leasingu (»Narodne novine« br. 46/07) i Pravilnik o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu (»Narodne novine« br. 42/07).

Klasa: 011-02/14-04/46

Urbroj: 326-550-14-1

Zagreb, 23. svibnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.