Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

NN 66/2014 (30.5.2014.), Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1271

Na temelju odredbi članka 448.a stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. svibnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O PODACIMA KOJE SU IZDAVATELJI ČIJI SU VRIJEDNOSNI PAPIRI UVRŠTENI NA UREĐENO TRŽIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ OBVEZNI DOSTAVLJATI HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, TE O OBLIKU, ROKOVIMA I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se podaci koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te oblik, rokovi i način njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(2) Ovaj Pravilnik se odnosi na sve izdavatelje čiji su vrijednosni papiri, na dan 31. prosinca godine za koju se dostavljaju podaci, uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i kojima je Republika Hrvatska matična država članica.

(3) Podatke iz stavka 1. ovog članka Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može koristiti za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala,

3. Izdavatelj je pravni subjekt čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i kojem je Republika Hrvatska matična država članica,

4. Vrijednosni papiri su sve vrste prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona, osim instrumenata tržišta novca s rokom dospijeća kraćim od dvanaest mjeseci,

5. Podaci su podaci koje su izdavatelji obvezni javno objavljivati sukladno odredbama Zakona, propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja te korporativno upravljanje.

Podaci koji se dostavljaju Agenciji

Članak 3.

(1) Izdavatelji koji imaju dionice uvrštene na uređeno tržište obvezni su Agenciji dostavljati podatke iz sljedećih područja: osnovni podaci, struktura uprave i nadzornog odbora, sjednice uprave i nadzornog odbora, komisije nadzornog odbora, naknade članovima uprave i nadzornog odbora, opcije, sukob interesa, povezana društva, kontrola i rizici, vlastite dionice, financijski instrumenti, dividenda, odnosi s ulagateljima, glavna skupština i kodeks korporativnog upravljanja.

Detaljan popis podataka nalazi se u Prilogu I. ovog Pravilnika. Skup svih propisanih podataka koje su izdavatelji koji imaju dionice uvrštene na uređeno tržište obvezni dostavljati Agenciji čini Upitnik o korporativnom upravljanju za izdavatelje dionica.

(2) Izdavatelji koji imaju korporativne obveznice uvrštene na uređeno tržište, a istovremeno nemaju uvrštene dionice, obvezni su Agenciji dostavljati podatke iz sljedećih područja: osnovni podaci, struktura uprave i nadzornog odbora, sjednice uprave i nadzornog odbora, komisije nadzornog odbora, naknade članovima uprave i nadzornog odbora, sukob interesa, povezana društva, kontrola i rizici, odnosi s ulagateljima i kodeks korporativnog upravljanja.

Detaljan popis podataka nalazi se u Prilogu II. ovog Pravilnika. Skup svih propisanih podataka koje su izdavatelji koji imaju obveznice uvrštene na uređeno tržište obvezni dostavljati Agenciji čini Upitnik o korporativnom upravljanju za izdavatelje obveznica.

Rok dostave podataka

Članak 4.

Izdavatelj je obvezan podatke iz članka 3. ovog Pravilnika za prethodnu godinu dostaviti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Oblik i način dostave podataka

Članak 5.

(1) Izdavatelj je obvezan podatke iz članka 3. ovog Pravilnika dostaviti u elektroničkom obliku u formi XML datoteke.

(2) Oblik i sadržaj XML datoteke definirani su XML shemom dostupnom na internetskoj stranici Agencije (https://reports.hanfa.hr/xml_sheme/).

(3) Izdavatelj je obvezan sam definirati način izrade i izraditi pravilnu XML datoteku s odgovarajućim podacima.

(4) Agencija omogućava obveznicima izradu XML datoteke za dostavu podataka ispunjavanjem odgovarajuće forme na internetskoj stranici Agencije.

(5) Agencija ne odgovara za točnost podataka u XML datoteci koja je izrađena ispunjavanjem navedene forme.

Mjesto dostave podataka

Članak 6.

Izdavatelj je obvezan podatke iz članka 3. ovog Pravilnika dostaviti u sustav zaprimanja izvješća Agencije korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj adresi https://reports.hanfa.hr/.

Korisničke ovlasti za dostavu podataka

Članak 7.

Za dostavu podataka iz članka 3. ovog Pravilnika izdavatelj koristi ovlasti koje su mu dodijeljene za dostavu podataka u službeni registar propisanih informacija (SRPI).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Odluka o obliku i načinu dostave podataka Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga iz upitnika za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju od 22. prosinca 2011. i Odluka o izmjeni Odluke o obliku i načinu dostave podataka Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga iz upitnika za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju od 22. ožujka 2013.

Klasa: 011-02/14-04/47

Urbroj: 326-770-14-1

Zagreb, 23. svibnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I.

POPIS PODATAKA IZ UPITNIKA ZA IZDAVATELJE DIONICA

Redni broj podatka

KATEGORIJA

1.

OPĆI PODACI

1.1.

OIB1.2.

TVRTKA
SJEDIŠTE

1.3.

Ulica i kućni broj

1.4.

Poštanski broj

1.5.

Grad/Mjesto1.6.

Internetska stranica
GLAVNA DJELATNOST

1.7.

Šifra (NKD 2007)
BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31. 12.)

1.8.

Ukupno

1.9.

Od toga žena

1.10.

Od toga članova uprave

1.11.

Od toga članova nadzornog odbora
PROSJEČNA PLAĆA ZAPOSLENIKA (tijekom godine)

1.12.

Prosječna ukupna bruto plaća

1.13.

Prosječna bruto plaća žena
ČLANOVI UPRAVE (na dan 31. 12.)

1.14.

Ime i prezime

1.15.

Titula

1.16.

Stručna sprema

1.17.

Zanimanje

1.18.

Zaduženje

1.19.

Spol

1.20.

Dob

1.21.

Državljanstvo

1.22.

U radnom odnosu u izdavatelju

1.23.

Istovremeno član uprave drugog društva

1.24.

Broj izdavatelja u kojima je član uprave

1.25.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.26.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave

1.27.

Tvrtka

1.28.

Sjedište

1.29.

Država

1.30.

Djelatnost (NKD 2007)

1.31.

Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja

1.32.

Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora

1.33.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.34.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora

1.35.

Tvrtka

1.36.

Sjedište

1.37.

Država

1.38.

Djelatnost (NKD 2007)

1.39.

Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala

1.40.

Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave

1.41.

Ukupni redni broj mandata u upravi izdavatelja

1.42.

Dužina članstva u upravi (broj godina)

1.43.

Povezanost s drugim članovima uprave

1.44.

Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora

1.45.

Opis povezanosti

1.46.

Dobio razrješnicu glavne skupštine
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA (na dan 31. 12.)

1.47.

Ime i prezime

1.48.

Titula

1.49.

Stručna sprema

1.50.

Zanimanje

1.51.

Zaduženje

1.52.

Spol

1.53.

Dob

1.54.

Državljanstvo

1.55.

Istovremeno član uprave drugog izdavatelja

1.56.

Broj izdavatelja u kojima je član uprave

1.57.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.58.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave

1.59.

Tvrtka

1.60.

Sjedište

1.61.

Država

1.62.

Djelatnost (NKD 2007)

1.63.

Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja

1.64.

Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora

1.65.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.66.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora

1.67.

Tvrtka

1.68.

Sjedište

1.69.

Država

1.70.

Djelatnost (NKD 2007)

1.71.

Dioničar izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala

1.72.

Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave

1.73.

Nezavisni član

1.74.

Predstavnik radnika/sindikata

1.75.

Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru izdavatelja

1.76.

Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)

1.77.

Povezanost s drugim članovima uprave

1.78.

Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora

1.79.

Opis povezanosti

1.80.

Dobio razrješnicu glavne skupštine

1.81.

Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)

1.82.

Navesti naziv komisije
TEMELJNI KAPITAL (na dan 31. 12.)

1.83.

Temeljni kapital upisan u sudski registar na kraju godine

1.84.

Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala tijekom godine

1.85.

Iznos povećanja temeljenog kapitala tijekom godine

1.86.

Iznos smanjenja temeljnog kapitala tijekom godine

1.87.

Kod povećanja temeljnog kapitala omogućeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima
DIONICE

1.88.

Broj vrsta dionica (misli se na sve različite oznake dionica) koje su uvrštene na uređeno tržište

1.89.

Oznaka dionice

1.90.

Dionice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH

1.91.

Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na koje su uvrštene dionice
OBVEZNICE

1.92.

Izdavatelj ima izdane obveznice

1.93.

Oznaka obveznice

1.94.

Obveznice su uvrštene na uređeno tržište u RH

1.95.

Obveznice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH

1.96.

Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na kojem su uvrštene obveznice
POVEZANA DRUŠTVA

1.97.

Broj povezanih društava

1.98.

Tvrtka

1.99.

Sjedište

1.100.

Država

1.101.

Djelatnost (NKD 2007)2.

VLASTITE DIONICE

2.1.

Izdavatelj je stjecao/otpuštao vlastite dionice tijekom godine

2.2.

Zarada od stjecanja/otpuštanja vlastitih dionica tijekom godine

2.3.

Datum prelaska praga od 10% vlastitih dionica (ukoliko je prešao)

2.4.

Izdavatelj ima Program otkupa vlastitih dionica

2.5.

Datum usvajanja Programa otkupa vlastitih dionica

2.6.

Društvo je stjecalo/otpuštalo vlastite dionice izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze

2.7.

% temeljnog kapitala na koji otpadaju vlastite dionice stečene/otpuštene izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze3.

UPRAVA I NADZORNI ODBOR – struktura

3.1.

Izdavatelj ima usvojen monistički (2 organa: upravni odbor, glavna skupština) ili dualistički (3 organa: uprava, nadzorni odbor, glavna skupština) sustav upravljanja na kraju godine
MANDATI


Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova

3.2.

a) uprave

3.3.

b) nadzornog odbora
Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova

3.4.

a) uprave

3.5.

b) nadzornog odbora
Izdavatelj ima propisan maksimalan broj mandata članova

3.6.

a) uprave

3.7.

b) nadzornog odbora
Maksimalan broj mandata za članove

3.8.

a) uprave

3.9.

b) nadzornog odbora
Izdavatelj ima propisan maksimalan broj godina članstva

3.10.

a) u upravi

3.11.

b) u nadzornog odboru
Maksimalan broj godina sudjelovanja u članstvu

3.12.

a) u upravi

3.13.

b) u nadzornom odboru
Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja

3.14.

a) članova uprave

3.15.

b) članova nadzornog odbora

3.16.

c) višeg rukovodstva
IMENOVANJA tijekom godine


A) Članova uprave


Broj imenovanja

3.17.

a) ukupno

3.18.

b) od toga žena

3.19.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj novih imenovanja (prvi mandat)

3.20.

a) ukupno

3.21.

b) od toga žena

3.22.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)

3.23.

a) ukupno

3.24.

b) od toga žena

3.25.

c) direktora/predsjednika uprave3.26.

Broj članova uprave koji su prešli u nadzorni odbor istog izdavatelja
Broj imenovanja na temelju preporuke Komisije za imenovanja

3.27.

a) ukupno

3.28.

b) od toga žena

3.29.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj isteka mandata

3.30.

a) ukupno

3.31.

b) od toga žena

3.32.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj članova koji su opozvani prije isteka mandata

3.33.

a) ukupno

3.34.

b) od toga žena

3.35.

c) direktora/predsjednika uprave3.36.

Razlozi opoziva
Broj članova koji su dali otkaz prije isteka mandata

3.37.

a) ukupno

3.38.

b) od toga žena

3.39.

c) direktora/predsjednika uprave3.40.

Razlozi davanja otkaza
B) Članova nadzornog odbora tijekom godine


Broj imenovanja

3.41.

a) ukupno

3.42.

b) od toga žena

3.43.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj novih imenovanja (prvi mandat)

3.44.

a) ukupno

3.45.

b) od toga žena

3.46.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)

3.47.

a) ukupno

3.48.

b) od toga žena

3.49.

c) direktora/predsjednika uprave3.50.

Broj članova nadzornog odbora koji su prešli u upravu istog izdavatelja
Broj isteka mandata

3.51.

a) ukupno

3.52.

b) od toga žena

3.53.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj članova koji su opozvani prije isteka mandata

3.54.

a) ukupno

3.55.

b) od toga žena

3.56.

c) direktora/predsjednika uprave3.57.

Razlozi opoziva
Broj članova koji su dali otkaz prije isteka mandata

3.58.

a) ukupno

3.59.

b) od toga žena

3.60.

c) direktora/predsjednika uprave3.61.

Razlozi davanja otkaza
PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE/NADZORNOG ODBORA


Podaci o članovima uprave


Prije izbora

3.62.

Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo

3.63.

Javno objavljeni podaci


Za vrijeme trajanja mandata

3.64.

Mjesto javne objave podataka o članovima uprave

3.65.

Javno objavljeni podaci
Podaci o članovima nadzornog odbora


Prije izbora

3.66.

Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo

3.67.

Javno objavljeni podaci


Za vrijeme trajanja mandata

3.68.

Mjesto javne objave podataka o članovima nadzornog odbora

3.69.

Javno objavljeni podaci
% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže (na kraju godine, prema SKDD-u)


članovi uprave

3.70.

a) dionica

3.71.

b) obveznica

3.72.

c) ostalih vrijednosnih papira
članovi nadzornog odbora

3.73.

a) dionica

3.74.

b) obveznica

3.75.

c) ostalih vrijednosnih papira
GLASNOGOVORNIK UPRAVE

3.76.

Izdavatelj ima glasnogovornika uprave (u smislu čl. 240. ZTD-a)

3.77.

Ovlasti glasnogovornika uprave izdavatelja4.

UPRAVA I NADZORNI ODBOR – sjednice


UPRAVA

4.1.

Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica uprave

4.2.

Broj održanih sjednica uprave

4.3.

Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi uprave

4.4.

Mogućnost sudjelovanja na sjednicama uprave putem opunomoćenika


Interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)

4.5.

Izdavatelj ima interni propis rada uprave

4.6.

Datum usvajanja internog propisa rada uprave

4.7.

Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine

4.8.

Osnovne promjene
NADZORNI ODBOR

4.9.

Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica nadzornog odbora

4.10.

Broj održanih sjednica nadzornog odbora

4.11.

Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi nadzornog odbora

4.12.

Mogućnost sudjelovanja na sjednicama nadzornog odbora putem opunomoćenika


Interni propis rada nadzornog odbora (poslovnik o radu nadzornog odbora)

4.13.

Izdavatelj ima interni propis rada nadzornog odbora

4.14.

Datum usvajanja internog propisa rada nadzornog odbora

4.15.

Interni propis rada nadzornog odbora se mijenjao tijekom godine

4.16.

Osnovne promjene5.

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA


KOMISIJA ZA REVIZIJU

5.1.

Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za reviziju

5.2.

Broj članova Komisije za reviziju

5.3.

Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju

5.4.

Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju

5.5.

Broj godina članstva za svakog člana Komisije za reviziju

5.6.

Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za reviziju

5.7.

Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za reviziju

5.8.

Broj održanih sastanaka Komisije za reviziju, tijekom godine

5.9.

Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za reviziju
KOMISIJA ZA NAGRAĐIVANJE

5.10.

Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za nagrađivanje

5.11.

Broj članova Komisije za nagrađivanje

5.12.

Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje

5.13.

Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje

5.14.

Broj godina članstva za svakog člana Komisije za nagrađivanje

5.15.

Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za nagrađivanje

5.16.

Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za nagrađivanje

5.17.

Broj održanih sastanaka Komisije za nagrađivanje, tijekom godine

5.18.

Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za nagrađivanje
KOMISIJA ZA IMENOVANJA

5.19.

Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za imenovanja

5.20.

Broj članova Komisije za imenovanja

5.21.

Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja

5.22.

Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja

5.23.

Broj godina članstva za svakog člana Komisije za imenovanja

5.24.

Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za imenovanja

5.25.

Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za imenovanja

5.26.

Broj održanih sastanaka Komisije za imenovanja, tijekom godine

5.27.

Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za imenovanja
DODATNE KOMISIJE

5.28.

Izdavatelj ima osnovanu dodatnu komisiju

5.29.

Naziv dodatne komisije
IZVJEŠĆA O RADU KOMISIJA

5.30.

Izdavatelj izrađuje izvješće o radu komisija

5.31.

Izvješće o radu komisija je javno dostupno

5.32.

Podaci koje sadrži izvješće o radu komisija su6.

NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA


UPRAVA

6.1.

Izdavatelj ima politiku nagrađivanja članova uprave

6.2.

Mjesto javne objave politike nagrađivanja članova uprave

6.3.

Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima za svakog člana uprave

6.4.

Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama

6.5.

Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama

6.6.

Ukupni novčani iznos opcija koje imaju članovi uprave, u kunama

6.7.

Ukupni iznos dogovorenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama

6.8.

Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama

6.9.

Ukupni iznos ostalih nagrada isplaćenih članovima uprave tijekom godine, u kunama

6.10.

Godišnji izvještaj o nagradama članovima uprave se podnosi glavnoj skupštini
NADZORNI ODBOR

6.11.

Članovi nadzornog odbora dobivaju nagradu od izdavatelja

6.12.

Visinu nagrade članovima nadzornog odbora određuje

6.13.

Mjesto javne objave politike nagrađivanja članova nadzornog odbora

6.14.

Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima za svakog člana nadzornog odbora

6.15.

Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama

6.16.

Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama

6.17.

Ukupni bruto iznos ostalih nagrada isplaćenih članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama

6.18.

Godišnji izvještaj o nagradama članovima nadzornog odbora podnosi se glavnoj skupštini
VIŠE RUKOVODSTVO (označava zaposlenike koji se nalaze na izvršnim položajima svih poslovnih funkcija izdavatelja, osim članova Uprave)

6.19.

Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

6.20.

Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

6.21.

Ukupni novčani iznos opcija koje ima više rukovodstvo

6.22.

Ukupni iznos dogovorenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

6.23.

Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

6.24.

Ukupni iznos ostalih nagrada isplaćenih višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama7.

OPCIJE


Izdavatelj ima usvojen Plan opcijske nagrade (Opcijski plan)

7.1.

a) nadzornog odbora

7.2.

b) uprave

7.3.

c) višeg rukovodstva
Datum usvajanja Plana opcijske nagrade (Opcijskog plana)

7.4.

a) nadzornog odbora

7.5.

b) uprave

7.6.

c) višeg rukovodstva
Broj članova

7.7.

a) nadzornog odbora

7.8.

b) uprave

7.9.

c) višeg rukovodstva


koji su imali opcije izdavatelja (sklopljen opcijski ugovor) na kraju godine
% temeljnog kapitala na kojeg se odnose opcije koje imaju članovi

7.10.

a) nadzornog odbora

7.11.

b) uprave

7.12.

c) višeg rukovodstva
Broj članova

7.13.

a) nadzornog odbora

7.14.

b) uprave

7.15.

c) višeg rukovodstva


koji su koristili opcije izdavatelja tijekom godine
% učešća u temeljnom kapitalu korištenih opcija članova

7.16.

a) nadzornog odbora

7.17.

b) uprave

7.18.

c) višeg rukovodstva
Tržišna vrijednost dionica od korištenih opcija za članove

7.19.

a) nadzornog odbora

7.20.

b) uprave

7.21.

c) višeg rukovodstva


u trenutku korištenja (realizacije opcije)8.

SUKOB INTERESA


TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA

8.1.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine, u kunama

8.2.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja tijekom godine, u kunama

8.3.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s višim rukovodstvom izdavatelja tijekom godine, u kunama

8.4.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu tijekom godine, u kunama

8.5.

Izdavatelj ima interni propis postupanja u slučajevima transakcija s povezanim osobama
SUKOB INTERESA

8.6.

Izdavatelj ima interni propis za prepoznavanje, sprečavanje i prijavljivanje sukoba interesa

8.7.

Navesti osnovne postavke internog propisa u svezi sukoba interesa

8.8.

Kriteriji za prepoznavanje potencijalnog sukoba interesa

8.9.

Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine

8.10.

U slučaju prijavljenih sukoba interesa osobe u sukobu interesa bile su suzdržane kod donošenja odluka o ulasku u transakcije s povezanim osobama9.

KONTROLA I UPRAVLJANJE RIZICIMA


VANJSKA REVIZIJA

9.1.

Naziv revizorskog društva

9.2.

Broj godina korištenja usluga istog revizorskog društva

9.3.

Broj godina korištenja usluga istog ovlaštenog revizora u istom revizorskom društvu

9.4.

Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za pružene usluge revizije tijekom godine, u kunama

9.5.

Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za ostale pružene usluge tijekom godine, u kunama

9.6.

Navesti pružene usluge koje nisu revizorske, a za koje je izdavatelj isplatio novčani iznos revizorskom društvu

9.7.

Mjesto javne objave novčanog iznosa plaćenog revizorskom društvu za pružene revizorske usluge

9.8.

Postojanje povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem odnosno članovima uprave i nadzornog odbora te višeg rukovodstva izdavatelja

9.9.

Način povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem, članovima uprave i nadzornog odbora i višeg rukovodstva izdavatelja
UNUTARNJA KONTROLA I REVIZIJA

9.10.

U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje kontrole

9.11.

U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje revizije
UPRAVLJANJE RIZICIMA

9.12.

Izdavatelj ima propisan interni propis za prepoznavanje, upravljanje i sprječavanje nastanka rizika

9.13.

Izdavatelj je imenovao osobu zaduženu za upravljanje rizicima

9.14.

Funkcija te osobe je

9.15.

Najzastupljeniji rizici u poslovanju izdavatelja su

9.16.

Način na koji izdavatelj upravlja rizicima

9.17.

Tijekom godine materijalizirao se rizik

9.18.

Uzrok nastajanja navedenog/ih rizika je

9.19.

Izdavatelj je uspio kontrolirati i upravljati navedenim materijaliziranim rizikom10.

ODNOSI S ULAGATELJIMA


INTERNETSKE STRANICE

10.1.

Izdavatelj ima vlastite internetske stranice na hrvatskom jeziku

10.2.

Izdavatelj ima vlastite internetske stranice na engleskom jeziku

10.3.

Izdavatelj na vlastitim internetskim stranicama objavljuje propisane informacije o transparentnosti

10.4.

Izdavatelj ima ustrojen zaseban odjel ili zaposlenike koji su isključivo zaduženi za odnose s javnošću (ulagateljima)

10.5.

Izdavatelj ima instituciju zaduženu za praćenje položaja izdavatelja na tržištu kapitala (izrada analiza, tržišnog položaja i sl.)

10.6.

Izdavatelj ima sklopljen ugovor s održavateljem tržišta (»market maker«)

10.7.

Izdavatelj ima objavljen kalendar važnih događanja (na svojim internetskim stranicama)

10.8.

Broj konferencija za novinare koje je održao izdavatelj tijekom godine

10.9.

Razlozi sazivanja konferencija za novinare
ISPLATA DIVIDENDE

10.10.

Izdavatelj je donio odluku o isplati dividende ili predujma dividende tijekom godine

10.11.

Kod isplate dividende ili predujma dividende izdavatelj je favorizirao pojedine dioničare

10.12.

Novčani iznos dividende po dionici, u kunama

10.13.

Način isplate dividende

10.14.

% dividende isplaćen u dionicama11.

GLAVNA SKUPŠTINA

11.1.

Izdavatelj ima interni propis rada glavne skupštine

11.2.

Datum usvajanja internog propisa rada glavne skupštine

11.3.

Interni propis se mijenjao tijekom godine

11.4.

Navesti osnovne promjene

11.5.

Broj održanih glavnih skupština tijekom godine

11.6.

Ukoliko se nije održala ni jedna redovna glavna skupština tijekom godine navesti razloge neodržavanja

11.7.

Izdavatelj šalje poziv na glavnu skupštinu preporučenim pismom
PODACI O I. ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

11.8.

Datum održavanja glavne skupštine

11.9.

Vrsta održane glavne skupštine

11.10.

Predsjednik održane glavne skupštine bio je član uprave ili nadzornog odbora izdavatelja

11.11.

Pojedinim dioničarima na glavnoj skupštini bilo je ograničeno pravo glasa

11.12.

Navesti razloge ograničavanja prava glasa

11.13.

Na glavnoj skupštini omogućeno je glasovanje »na daljinu« (npr. elektronički)
% temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj glavnoj skupštini

11.14.

a. ukupno (b+c)

11.15.

b. osobno (bez opunomoćenika)

11.16.

c. putem opunomoćenika

11.17.

d. članovi uprave i nadzornog odbora koji su kao dioničari sudjelovali na glavnoj skupštini

11.18.

e. profesionalni ulagatelji (vidi čl. 61. ZTK-a) koji su kao dioničari sudjelovali na glavnoj skupštini

11.19.

f. dioničari koji su na glavnoj skupštini glasovali »na daljinu«
Broj dioničara koji je sudjelovao na glavnoj skupštini (Napomena: Podaci u nastavku se ne odnose na broj dionica ili glasačkih prava nego na broj dioničara)

11.20.

a. Ukupno (b+c+d)

11.21.

b. S manje od 5% temeljnog kapitala

11.22.

c. S više od 5%, a manje od 25% temeljnog kapitala

11.23.

d. S više od 25% temeljnog kapitala
PROTUPRIJEDLOZI

11.24.

Dostavljeni su protuprijedlozi (prije ili na glavnoj skupštini) na predložene odluke iz saziva na glavnu skupštinu

11.25.

Protuprijedloge je dostavio

11.26.

Svi protuprijedlozi su usvojeni12.

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

12.1.

Izdavatelj ispunjava upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja

12.2.

Upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na internetskim stranicama Izdavatelja

12.3.

Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja

12.4.

Navesti druge kodekse korporativnog upravljanja kojih se izdavatelj pridržava

PRILOG II.

POPIS PODATAKA IZ UPITNIKA ZA IZDAVATELJE OBVEZNICA

Redni broj podatka

KATEGORIJA

1.

OPĆI PODACI

1.1.

OIB1.2.

TVRTKA
SJEDIŠTE

1.3.

Ulica i kućni broj

1.4.

Poštanski broj

1.5.

Grad/Mjesto1.6.

Internetska stranica
GLAVNA DJELATNOST

1.7.

Šifra (NKD 2007)
BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31. 12.)

1.8.

Ukupno

1.9.

Od toga žena

1.10.

Od toga članova uprave

1.11.

Od toga članova nadzornog odbora
PROSJEČNA PLAĆA ZAPOSLENIKA (tijekom godine)

1.12.

Prosječna ukupna bruto plaća

1.13.

Prosječna bruto plaća žena
ČLANOVI UPRAVE (na dan 31. 12.)

1.14.

Ime i prezime

1.15.

Titula

1.16.

Stručna sprema

1.17.

Zanimanje

1.18.

Zaduženje

1.19.

Spol

1.20.

Dob

1.21.

Državljanstvo

1.22.

U radnom odnosu u izdavatelju

1.23.

Istovremeno član uprave drugog društva

1.24.

Broj izdavatelja u kojima je član uprave

1.25.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.26.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave

1.27.

Tvrtka

1.28.

Sjedište

1.29.

Država

1.30.

Djelatnost (NKD 2007)1.31.

Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja

1.32.

Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora

1.33.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.34.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora

1.35.

Tvrtka

1.36.

Sjedište

1.37.

Država

1.38.

Djelatnost (NKD 2007)

1.39.

Dioničar izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala

1.40.

Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave

1.41.

Ukupni redni broj mandata u upravi Izdavatelja

1.42.

Dužina članstva u upravi (broj godina)

1.43.

Povezanost s drugim članovima uprave

1.44.

Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora

1.45.

Opis povezanosti

1.46.

Dobio razrješnicu glavne skupštine
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA (na dan 31. 12.)

1.47.

Ime i prezime

1.48.

Titula

1.49.

Stručna sprema

1.50.

Zanimanje

1.51.

Zaduženje

1.52.

Spol

1.53.

Dob

1.54.

Državljanstvo

1.55.

Istovremeno član uprave drugog izdavatelja

1.56.

Broj izdavatelja u kojima je član uprave

1.57.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.58.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave

1.59.

Tvrtka

1.60.

Sjedište

1.61.

Država

1.62.

Djelatnost (NKD 2007)

1.63.

Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja

1.64.

Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora

1.65.

Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu

1.66.

Od toga broj izdavatelja-povezanih društava
Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora

1.67.

Tvrtka

1.68.

Sjedište

1.69.

Država

1.70.

Djelatnost (NKD 2007)

1.71.

Dioničar izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala

1.72.

Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave

1.73.

Nezavisni član

1.74.

Predstavnik radnika/sindikata

1.75.

Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru izdavatelja

1.76.

Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)

1.77.

Povezanost s drugim članovima uprave

1.78.

Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora

1.79.

Opis povezanosti

1.80.

Dobio razrješnicu glavne skupštine

1.81.

Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)

1.82.

Navesti naziv komisije
TEMELJNI KAPITAL (na dan 31. 12.)

1.83.

Temeljni kapital upisan u sudski registar na kraju godine

1.84.

Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala tijekom godine

1.85.

Iznos povećanja temeljenog kapitala tijekom godine

1.86.

Iznos smanjenja temeljnog kapitala tijekom godine

1.87.

Kod povećanja temeljnog kapitala omogućeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima
OBVEZNICE

1.88.

Izdavatelj ima izdane obveznice

1.89.

Oznaka obveznice

1.90.

Obveznice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH

1.91.

Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na kojem su uvrštene obveznice
POVEZANA DRUŠTVA

1.92.

Broj povezanih društava

1.93.

Tvrtka

1.94.

Sjedište

1.95.

Država

1.96.

Djelatnost (NKD 2007)2.

UPRAVA I NADZORNI ODBOR – struktura

2.1.

Izdavatelj ima usvojen monistički (2 organa: upravni odbor, glavna skupština) ili dualistički (3 organa: uprava, nadzorni odbor, glavna skupština) sustav upravljanja na kraju godine
MANDATI


Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova

2.2.

a) uprave

2.3.

b) nadzornog odbora
Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova

2.4.

a) uprave

2.5.

b) nadzornog odbora
Izdavatelj ima propisan maksimalan broj mandata članova

2.6.

a) uprave

2.7.

b) nadzornog odbora
Maksimalan broj mandata za članove

2.8.

a) uprave

2.9.

b) nadzornog odbora
Izdavatelj ima propisan maksimalan broj godina članstva

2.10.

a) u upravi

2.11.

b) u nadzornog odboru
Maksimalan broj godina sudjelovanja u članstvu

2.12.

a) u upravi

2.13.

b) u nadzornom odboru
Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja

2.14.

a) članova uprave

2.15.

b) članova nadzornog odbora

2.16.

c) višeg rukovodstva
IMENOVANJA tijekom godine


A) Članova uprave


Broj imenovanja

2.17.

a) ukupno

2.18.

b) od toga žena

2.19.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj novih imenovanja (prvi mandat)

2.20.

a) ukupno

2.21.

b) od toga žena

2.22.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)

2.23.

a) ukupno

2.24.

b) od toga žena

2.25.

c) direktora/predsjednika uprave2.26.

Broj članova uprave koji su prešli u nadzorni odbor istog izdavatelja
Broj imenovanja na temelju preporuke Komisije za imenovanja

2.27.

a) ukupno

2.28.

b) od toga žena

2.29.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj isteka mandata

2.30.

a) ukupno

2.31.

b) od toga žena

2.32.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj članova koji su opozvani prije isteka mandata

2.33.

a) ukupno

2.34.

b) od toga žena

2.35.

c) direktora/predsjednika uprave2.36.

Razlozi opoziva
Broj članova koji su dali otkaz prije isteka mandata

2.37.

a) ukupno

2.38.

b) od toga žena

2.39.

c) direktora/predsjednika uprave2.40.

Razlozi davanja otkaza
B) Članova nadzornog odbora tijekom godine


Broj imenovanja

2.41.

a) ukupno

2.42.

b) od toga žena

2.43.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj novih imenovanja (prvi mandat)

2.44.

a) ukupno

2.45.

b) od toga žena

2.46.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)

2.47.

a) ukupno

2.48.

b) od toga žena

2.49.

c) direktora/predsjednika uprave2.50.

Broj članova nadzornog odbora koji su prešli u upravu istog izdavatelja
Broj isteka mandata

2.51.

a) ukupno

2.52.

b) od toga žena

2.53.

c) direktora/predsjednika uprave
Broj članova koji su opozvani prije isteka mandata

2.54.

a) ukupno

2.55.

b) od toga žena

2.56.

c) direktora/predsjednika uprave2.57.

Razlozi opoziva
Broj članova koji su dali otkaz prije isteka mandata

2.58.

a) ukupno

2.59.

b) od toga žena

2.60.

c) direktora/predsjednika uprave2.61.

Razlozi davanja otkaza
PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE/NADZORNOG ODBORA


Podaci o članovima uprave


Prije izbora

2.62.

Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo

2.63.

Javno objavljeni podaci


Za vrijeme trajanja mandata

2.64.

Mjesto javne objave podataka o članovima uprave

2.65.

Javno objavljeni podaci
Podaci o članovima nadzornog odbora


Prije izbora

2.66.

Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo

2.67.

Javno objavljeni podaci


Za vrijeme trajanja mandata

2.68.

Mjesto javne objave podataka o članovima nadzornog odbora

2.69.

Javno objavljeni podaci
% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže (na kraju godine, prema SKDD-u)


članovi uprave

2.70.

a) dionica

2.71.

b) obveznica

2.72.

c) ostalih vrijednosnih papira
članovi nadzornog odbora

2.73.

a) dionica

2.74.

b) obveznica

2.75.

c) ostalih vrijednosnih papira
GLASNOGOVORNIK UPRAVE

2.76.

Izdavatelj ima glasnogovornika uprave (u smislu čl. 240. ZTD-a)

2.77.

Ovlasti glasnogovornika uprave izdavatelja3.

UPRAVA I NADZORNI ODBOR – sjednice


UPRAVA

3.1.

Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica uprave

3.2.

Broj održanih sjednica uprave

3.3.

Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi uprave

3.4.

Mogućnost sudjelovanja na sjednicama uprave putem opunomoćenika


Interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)

3.5.

Izdavatelj ima interni propis rada uprave

3.6.

Datum usvajanja internog propisa rada uprave

3.7.

Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine

3.8.

Osnovne promjene
NADZORNI ODBOR

3.9.

Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica nadzornog odbora

3.10.

Broj održanih sjednica nadzornog odbora

3.11.

Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi nadzornog odbora

3.12.

Mogućnost sudjelovanja na sjednicama nadzornog odbora putem opunomoćenika


Interni propis rada nadzornog odbora (poslovnik o radu nadzornog odbora)

3.13.

Izdavatelj ima interni propis rada nadzornog odbora

3.14.

Datum usvajanja internog propisa rada nadzornog odbora

3.15.

Interni propis rada nadzornog odbora se mijenjao tijekom godine

3.16.

Osnovne promjene4.

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA


KOMISIJA ZA REVIZIJU

4.1.

Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za reviziju

4.2.

Broj članova Komisije za reviziju

4.3.

Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju

4.4.

Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju

4.5.

Broj godina članstva za svakog člana Komisije za reviziju

4.6.

Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za reviziju

4.7.

Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za reviziju

4.8.

Broj održanih sastanaka Komisije za reviziju, tijekom godine

4.9.

Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za reviziju
KOMISIJA ZA NAGRAĐIVANJE

4.10.

Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za nagrađivanje

4.11.

Broj članova Komisije za nagrađivanje

4.12.

Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje

4.13.

Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje

4.14.

Broj godina članstva za svakog člana Komisije za nagrađivanje

4.15.

Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za nagrađivanje

4.16.

Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za nagrađivanje

4.17.

Broj održanih sastanaka Komisije za nagrađivanje, tijekom godine

4.18.

Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za nagrađivanja
KOMISIJA ZA IMENOVANJA

4.19.

Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za imenovanja

4.20.

Broj članova Komisije za imenovanja

4.21.

Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja

4.22.

Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja

4.23.

Broj godina članstva za svakog člana Komisije za imenovanja

4.24.

Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za imenovanja

4.25.

Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za imenovanja

4.26.

Broj održanih sastanaka Komisije za imenovanja, tijekom godine

4.27.

Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za imenovanja
DODATNE KOMISIJE

4.28.

Izdavatelj ima osnovanu dodatnu komisiju

4.29.

Naziv dodatne komisije
IZVJEŠĆA O RADU KOMISIJA

4.30.

Izdavatelj izrađuje izvješće o radu komisija

4.31.

Izvješće o radu komisija je javno dostupno

4.32.

Podaci koje sadrži izvješće o radu komisija su5.

NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA


UPRAVA

5.1.

Izdavatelj ima politiku nagrađivanja članova uprave

5.2.

Mjesto javne objave politike nagrađivanja članova uprave

5.3.

Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima za svakog člana uprave

5.4.

Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama

5.5.

Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama

5.6.

Ukupni novčani iznos opcija koje imaju članovi uprave, u kunama

5.7.

Ukupni iznos dogovorenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama

5.8.

Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama

5.9.

Ukupni iznos ostalih nagrada isplaćenih članovima uprave tijekom godine, u kunama

5.10.

Godišnji izvještaj o nagradama članovima uprave se podnosi glavnoj skupštini
NADZORNI ODBOR

5.11.

Članovi nadzornog odbora dobivaju nagradu od izdavatelja

5.12.

Visinu nagrade članovima nadzornog odbora određuje

5.13.

Mjesto javne objave politike nagrađivanja članova nadzornog odbora

5.14.

Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima za svakog člana nadzornog odbora

5.15.

Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama

5.16.

Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama

5.17.

Ukupni bruto iznos ostalih nagrada isplaćenih članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama

5.18.

Godišnji izvještaj o nagradama članovima nadzornog odbora podnosi se glavnoj skupštini
VIŠE RUKOVODSTVO (označava zaposlenike koji se nalaze na izvršnim položajima svih poslovnih funkcija izdavatelja, osim članova Uprave)

5.19.

Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

5.20.

Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

5.21.

Ukupni novčani iznos opcija koje ima više rukovodstvo

5.22.

Ukupni iznos dogovorenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

5.23.

Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

5.24.

Ukupni iznos ostalih nagrada isplaćenih višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama6.

SUKOB INTERESA


TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA

6.1.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine, u kunama

6.2.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja tijekom godine, u kunama

6.3.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s višim rukovodstvom izdavatelja tijekom godine, u kunama

6.3.

Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu tijekom godine, u kunama

6.5.

Izdavatelj ima interni propis postupanja u slučajevima transakcija s povezanim osobama
SUKOB INTERESA

6.6.

Izdavatelj ima interni propis za prepoznavanje, sprečavanje i prijavljivanje sukoba interesa

6.7.

Navesti osnovne postavke internog propisa u svezi sukoba interesa

6.8.

Kriteriji za prepoznavanje potencijalnog sukoba interesa

6.9.

Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine

6.10.

U slučaju prijavljenih sukoba interesa osobe u sukobu interesa bile su suzdržane kod donošenja odluka o ulasku u transakcije s povezanim osobama7.

KONTROLA I UPRAVLJANJE RIZICIMA


VANJSKA REVIZIJA

7.1.

Naziv revizorskog društva

7.2.

Broj godina korištenja usluga istog revizorskog društva

7.3.

Broj godina korištenja usluga istog ovlaštenog revizora u istom revizorskom društvu

7.4.

Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za pružene usluge revizije tijekom godine, u kunama

7.5.

Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za ostale pružene usluge tijekom godine, u kunama

7.6.

Navesti pružene usluge koje nisu revizorske, a za koje je izdavatelj isplatio novčani iznos revizorskom društvu

7.7.

Mjesto javne objave novčanog iznosa plaćenog revizorskom društvu za pružene revizorske usluge

7.8.

Postojanje povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem odnosno članovima uprave i nadzornog odbora te višeg rukovodstva izdavatelja

7.9.

Način povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem, članovima uprave i nadzornog odbora i višeg rukovodstva izdavatelja
UNUTARNJA KONTROLA I REVIZIJA

7.10.

U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje kontrole

7.11.

U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje revizije
UPRAVLJANJE RIZICIMA

7.12.

Izdavatelj ima propisan interni propis za prepoznavanje, upravljanje i sprječavanje nastanka rizika

7.13.

Izdavatelj je imenovao osobu zaduženu za upravljanje rizicima

7.14.

Funkcija te osobe je

7.15.

Najzastupljeniji rizici u poslovanju izdavatelja su

7.16.

Način na koji izdavatelj upravlja rizicima

7.17.

Tijekom godine materijalizirao se rizik

7.18.

Uzrok nastajanja navedenog/ih rizika je

7.19.

Izdavatelj je uspio kontrolirati i upravljati navedenim materijaliziranim rizikom8.

ODNOSI S ULAGATELJIMA


INTERNETSKE STRANICE

8.1.

Izdavatelj ima vlastite internetske stranice na hrvatskom jeziku

8.2.

Izdavatelj ima vlastite internetske stranice na engleskom jeziku

8.3.

Izdavatelj na vlastitim internetskim stranicama objavljuje propisane informacije o transparentnosti

8.4.

Izdavatelj ima ustrojen zaseban odjel ili zaposlenike koji su isključivo zaduženi za odnose s javnošću (ulagateljima)

8.5.

Izdavatelj ima instituciju zaduženu za praćenje položaja izdavatelja na tržištu kapitala (izrada analiza, tržišnog položaja i sl.)

8.6.

Izdavatelj ima sklopljen ugovor s održavateljem tržišta (»market maker«)

8.7.

Izdavatelj ima objavljen kalendar važnih događanja (na svojim internetskim stranicama)

8.8.

Broj konferencija za novinare koje je održao izdavatelj tijekom godine

8.9.

Razlozi sazivanja konferencija za novinare9.

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

9.1.

Izdavatelj ispunjava upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja

9.2.

Upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na internetskim stranicama Izdavatelja

9.3.

Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja

9.4.

Navesti druge kodekse korporativnog upravljanja kojih se izdavatelj pridržava

66 30.05.2014 Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja