Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

NN 67/2014 (2.6.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

67 02.06.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1281

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju »Narodne novine«, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZRADU PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja »Narodne novine«, br. 30/14), članak 2. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Operativne planove izrađuju pravne osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prevoze, skupljaju i obavljaju druge radnje s opasnim tvarima iz kojih proizlazi stvarna ili potencijalna opasnost, a koje utvrde da su na lokacijama postrojenja izvedeni maksimalni kapaciteti za rukovanje opasnim tvarima u količinama manjim od graničnih vrijednosti propisanih u Prilogu I.A, dijelovima 1. i 2., stupcima 2. i Prilogu I.B stupcu 2. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari »Narodne novine«, br. 44/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i to u rasponu 1% – 100% od graničnih vrijednosti, odnosno koje:

1. u procesu proizvodnje koriste opasne tvari

2. posjeduju i/ili upravljaju skladištima opasnih tvari

3. posjeduju ili upravljaju dokovima, pristaništima i ranžirnim kolodvorima ili drugom lokacijom za pretovar opasnih tvari

4. iskorištavaju, odnosno eksploatiraju (istražuju, vade i obrađuju) mineralne sirovine u rudnicima, kamenolomima i bušotinama

5. istražuju i vade mineralne sirovine na platformama, uključujući ugljikovodike

6. upravljaju odlagalištima otpada.«

Članak 2.

U članku 2. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Operativne planove izrađuju i pravne osobe kod kojih se u postrojenju utvrdi prisutnost opasnih tvari u količinama jednakim ili iznad propisanih graničnih vrijednosti opasnih tvari iz Priloga I.A, dijelova 1. i 2., stupaca 2. i Priloga I.B stupca 2., a manjih od graničnih vrijednosti iz stupaca 3. u dijelovima 1. i 2. iz Priloga I.A i stupca 3. iz Priloga I.B Uredbe.«

Članak 3.

U članku 2. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Pravne osobe koje posjeduju benzinske postaje nisu dužne izraditi Operativni plan, ali za te postaje obvezne su izraditi procjene. Procjene su na zahtjev jedinice lokalne samouprave (općine i grada) na čijem se području postaje nalaze, dužne dostaviti za potrebe izrade Procjene i Planova koje te jedinice izrađuju temeljem odredbi ovog Pravilnika.«

Članak 4.

U članku 2. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Operateri, odnosno pravne ili fizičke osobe koje posjeduju ili upravljaju postrojenjem ili područjem postrojenja u kojem su prisutne opasne tvari po količinama jednakim ili iznad propisanih graničnih vrijednosti iz Priloga I.A, dijelova 1. i 2., stupaca 3. i Priloga I.B stupca 3. Uredbe, umjesto Operativnih planova izrađuju Unutarnje planove prema metodologiji koju propisuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.«

Članak 5.

U članku 7. točka 3. mijenja se i glasi:

» 3. nesreće u kapacitetima u kojima se proizvode, skladište, prerađuju, rukuje, prevoze, skupljaju i obavljaju druge radnje s opasnim tvarima jednakim ili iznad propisanih graničnih vrijednosti iz Priloga I.A, dijelova 1. i 2. stupaca 2. i 3. i Priloga I.B stupaca 2. i 3. Uredbe«.

Članak 6.

U članku 9. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Procjena učinaka nuklearne nesreće I. i II. kategorije ugroze primarno se obrađuje na državnoj razini. JLP(R)S, kao sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredne događaje u Republici Hrvatskoj koji mogu nastati u nuklearnim postrojenjima u okruženju i plovilima na nuklearni pogon, u svojim Procjenama razrađuju učinke iz Procjene Republike Hrvatske uz obvezu procjenjivanja u konkretnim prostornim uvjetima mogućih učinaka nuklearne nesreće u svakoj JLP(R)S koja je njima izložena. Pored navedenog, JLP(R)S u vlastitim Procjenama obrađuju razvoj potencijalnih opasnosti u slučaju radioloških nesreća s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja I., II., III. i IV. kategorije.«

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. točki 4. brišu se riječi: »(tzv. »Worst case«, EPA 40 CFR 68)«.

Članak 8.

U članku 30. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Primarni nositelj provođenja mjera zaštite od nuklearnih nesreća u slučaju izvanrednih događaja I. i II. kategorije ugroze je Državna uprava, a u slučaju izvanrednih događaja III., IV. i V. kategorije ugroze Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: DZRNS). Na temelju odredbi Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Zakona o zaštiti i spašavanju, Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja i međunarodnih konvencija (Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći, Konvencija o pružanju pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radijacijske opasnosti i Konvencija o nuklearnoj sigurnosti), standardnih operativnih postupaka donesenih na temelju Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja, DZRNS osigurava stručnu pomoć Državnoj upravi, sudionicima sustava pripravnosti i odgovora na izvanredne događaje u Republici Hrvatskoj koji mogu nastati u nuklearnim postrojenjima i pravnim osobama koje u obavljanju djelatnosti koriste opasne radiološke izvore, sudionicima zaštite i spašavanja i operativnim snagama zaštite i spašavanja u slučaju nesreće na opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja te daje prijedloge hitnih i dugoročnih zaštitnih mjera. JLP(R)S svojim Planovima utvrđuju nositelje postupaka zaštite i spašavanja stanovništva na temelju Procjena iz članka 9. točke 4. ovog Pravilnika te preporučenih mjera od strane Državne uprave i DZRNS u slučaju izvanrednih događaja I., II., III. i IV. kategorije ugroze te za slučaj radioloških nesreća s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja I., II., III. i IV. kategorije na njihovim područjima nadležnosti. Također, Planovima utvrđuju i organizaciju provođenja uputa nadležnih tijela Republike Hrvatske u slučaju izvanrednih događaja V. kategorije ugroze koja se odnosi na opasnost od nuklearnih nesreća u nuklearnim objektima u svijetu, kao i ugroza od uvoza kontaminirane hrane ili drugih materijala onečišćenih radionuklidima iznad propisanih granica, za koje neposredne i dugoročne mjere zaštite i spašavanja mogu biti potrebne na cijelom području Republike Hrvatske«.

Članak 9.

U članku 40. riječi »Vanjski plan obvezatno treba sadržavati:« mijenjaju se i glase: »Pored minimalnog sadržaja iz Priloga V. Uredbe, uz izbjegavanje preklapanja propisanog sadržaja, Vanjski plan obvezatno treba sadržavati i sljedeće:«

Članak 10.

U članku 51. stavku 2. riječ »rješenja« mijenja se i glasi: »odluke«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/14-03/01

Urbroj: 543-01-08-01-14-12

Zagreb, 23. svibnja 2014.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.