Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

NN 68/2014 (4.6.2014.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO BRANITELJA

1299

Na osnovi članka 108. stavka 1. točke 7. i stavka 2., a u vezi s člankom 72. stavcima 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13 i 148/13), ministar branitelja uz suglasnost ministra zdravlja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na medicinsku bolničku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Pravo na medicinsku rehabilitaciju ostvaruje hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu korisnik).

Članak 3.

Korisnik ostvaruje pravo na medicinsku rehabilitaciju ako mu je ta rehabilitacija prijeko potrebna u vezi s oštećenjem organizma koje je zadobio pod okolnostima iz članka 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon), na temelju kojeg mu je priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Članak 4.

Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se kao održavajuća medicinska rehabilitacija.

Korisnik ostvaruje bolničku medicinsku rehabilitaciju, u pravilu, u najbližoj specijalnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za bolničku medicinsku rehabilitaciju prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta, koja s Ministarstvom branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ima ugovoreno pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije, kada je takvo liječenje medicinski opravdano prema odredbama ovoga Pravilnika.

Ministarstvo će ugovoriti pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije sa specijalnim zdravstvenim ustanovama ili bolničkim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 5.

Korisnik ostvaruje pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju kada su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članaka 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Korisnik može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju ako su osim postojanja bolesti, posljedica ranjavanja i ozljeda navedenih u Pravilniku o utvrđivanju postotka oštećenja organizma hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ispunjeni još i sljedeći uvjeti:

– funkcionalno oštećenje organizma određenog stupnja, po osnovi po kojoj mu je priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

– nemogućnost i neprimjenjivost provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi

– da bolest, ozljeda ili rana za koje se podnosi prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju nije svrstana u važeći Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje medicinske rehabilitacije, koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući, kojeg donosi nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO)

– da nije koristio bolničku medicinsku rehabilitaciju po odobrenju HZZO-a po istoj medicinskoj osnovi, 12 mjeseci prije podnošenja prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika ili Pravilnika o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 45/05).

Članak 7.

Korisnik ne može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju dok postoje sljedeće kontraindikacije:

a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji, te patološka trudnoća

b) imobilizacija kod koje nije moguće provoditi rehabilitacijsko liječenje

c) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W, tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm, te kardiovaskularne aneurizme

d) teška oštećenja jetre i bubrega

e) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije

f) druga stanja i bolesti koje utvrdi Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

Članak 8.

Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju daje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite i to na temelju medicinske dokumentacije o pogoršanju zdravstvenog stanja korisnika i na temelju nalaza i mišljenja doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti.

Iznimno, prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju može dati i doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se korisnik liječi kada je potreban premještaj u specijalnu bolničku zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju na temelju medicinske dokumentacije.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka korisnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza ako ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na sanitetski prijevoz propisane pravilnikom ministra nadležnog za zdravlje i utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prijedlog za produljenje medicinske dokumentacije daje doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolničke zdravstvene ustanove u kojoj je korisnik na medicinskoj rehabilitaciji na temelju medicinske dokumentacije.

Članak 9.

Uz prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 2), koji podnosi izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite, prilaže se:

– zahtjev korisnika za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 1),

– odgovarajuća medicinska dokumentacija, odnosno preslika ovjerena od nadležnog doktora,

– preslik zadnjeg odobrenja HZZO-a i medicinska dokumentacija iz zdravstvene ustanove u kojoj je provedena medicinska rehabilitacija temeljem odobrenja HZZO-a,

– preslik pravomoćnoga drugostupanjskog rješenja o priznavanju statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

– preslik odgovarajućeg nalaza i mišljenja Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva iz članka 127. stavka 2. Zakona,

– mišljenje i nalaz doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti o potrebi liječenja bolničkom medicinskom rehabilitacijom.

Članak 10.

Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju zajedno s prilozima iz članka 9. ovog Pravilnika upućuje se Povjerenstvu.

Povjerenstvo razmatra prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju i po tome prijedlogu može dati ili uskratiti suglasnost te odlučuje u koju će bolničku zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju uputiti korisnika.

Povjerenstvo može pozvati korisnika na osobni pregled, te zatražiti dodatnu medicinsku dokumentaciju.

Ministar branitelja odlukom imenuje članove Povjerenstva i predsjednika Povjerenstva.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva.

Povjerenstvo sačinjavaju diplomirani pravnik i liječnici specijalisti sljedećih specijalnosti:

– specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – predsjednik Povjerenstva

– specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – član Povjerenstva

– specijalist ortopedije i traumatologije – član Povjerenstva

– specijalist kirurgije ili specijalist neurologije – član Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi i odluku o smještaju u bolničku zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine koji je ostvario pravo na njegovatelja, za vrijeme bolovanja njegovatelja u trajanju do 42 dana po zahtjevu nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnog upravnog tijela grada Zagreba, sukladno posebnom propisu.

Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Povjerenstvo donosi po skraćenom postupku.

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

Članak 11.

Prednost pri ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju pod jednakim uvjetima ima hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata od I. do VII. skupine oštećenja organizma.

Članak 12.

Korisniku se može uskratiti bolnička medicinska rehabilitacija kada:

– je ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika ili Pravilnika o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 45/05), po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od dvije godine prije podnošenja prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika,

– je ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju po odobrenju HZZO-a po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od godinu dana prije podnošenja prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika,

– je ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju po drugoj osnovi, a po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od godinu dana prije podnošenja prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika,

– Povjerenstvo ocijeni da ne postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije,

– Povjerenstvo ocijeni da je potrebno provesti ambulantnu rehabilitaciju,

– Povjerenstvo ocijeni da postoje kontraindikacije za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije,

– Povjerenstvo ocijeni da postoje drugi medicinski razlozi za uskratu bolničke medicinske rehabilitacije,

– nisu ispunjeni drugi uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom.

III. TRAJANJE BOLNIČKE MEDICINSKE REHABILITACIJE

Članak 13.

Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u svrhu sprječavanja pogoršanja te očuvanju kvalitete života u trajanju koje utvrdi Povjerenstvo, a najviše do četiri tjedna.

Korisnik može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovog Pravilnika jedanput u svake dvije godine.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovog Pravilnika jedanput godišnje u slučaju da Povjerenstvo ocijeni da postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije.

IV. PRIVICI UZ PRAVILNIK

Članak 14.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

Obrazac broj 1- Zahtjev i izjava korisnika

Obrazac broj 2 – Prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, odnosno doktora specijalista, za bolničku medicinsku rehabilitaciju

Obrazac broj 3 – suglasnost, odnosno uskrata suglasnosti za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 45/05).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 562-01/14-0001/426

Urbroj: 522-04/1-3-14-1

Zagreb, 23. svibnja 2014.

Ministar
Predrag Matić, v. r.

Obrazac broj 1

ZAHTJEV KORISNIKA ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

PODACI O KORISNIKU

IME, IME JEDNOG RODITELJA, PREZIME


PODACI O INVALIDNOSTI (postotak oštećenja organizma,
stalno/privremeno do kada)


JMBG/OIB:


ADRESA STANOVANJA

                            

TELEFON


IZJAVA[1]

Upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da NISAM:

• Ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, po odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju HRVI iz Domovinskog rata, po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od dvije godine prije podnošenja prijedloga za medicinsku rehabilitaciju po odredbama Pravilnika

• Ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju po odobrenju HZZO-a po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od godinu dana prije podnošenja prijedloga za medicinsku rehabilitaciju po odredbama Pravilnika

• Ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju po odluci nadležnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnog tijela Grada Zagreba ili po drugoj osnovi, a po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od godinu dana prije podnošenja prijedloga za medicinsku rehabilitaciju po odredbama Pravilnika

Upoznat sam s odredbom članka 144. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13 i 148/13), te izjavljujem da ću nadoknaditi štetu za ostvareno nepripadajuće pravo, ako sam na osnovi netočnih podataka za koje sam znao ili morao znati da su netočni ili sam na drugi protupravni način ostvario pravo koje mi ne pripada ili sam ga ostvario u većem opsegu nego što mi pripada.

______________________                __________________
           Datum, mjesto                                      potpisObrazac broj 2

PRIJEDLOG IZABRANOG DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ODNOSNO DOKTORA SPECIJALISTA, ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

(Uputiti na Ministarstvo branitelja, Savska cesta 66, Zagreb)

1. PODACI O KORISNIKU

IME, IME JEDNOG RODITELJA, PREZIME


PODACI O INVALIDNOSTI (postotak oštećenja organizma,
stalno/privremeno do kada)


JMBG/OIB:

                            

ADRESA STANOVANJA


TELEFON


2. PODACI O DOKTORU, PODNOSITELJU PRIJEDLOGA

IME I PREZIME, SPECIJALNOST                                   


ZDRAVSTVENA USTANOVA


ADRESA I SJEDIŠTE

                                       

BROJ TELEFONA


3. PRIJEDLOG ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

UPUTNA DIJAGNOZA


NALAZ I MIŠLJENJE DOKTORA SPECIJALISTA
(ime i prezime, specijalnost, datum izdavanja)


PRIJEDLOG ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU
USTANOVU (naziv i sjedište)

                                         

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU:

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA: ________________________
                                                             (ukupan broj stranica)

PRIVITAK:

1. preslik zadnjega pravomoćnog drugostupanjskog rješenja o statusu HRVI iz Domovinskog

2. preslik zadnjeg nalaza i mišljenja Drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva

3. nalaz i mišljenje doktora specijalista

4. preslika zadnjeg odobrenja HZZO uz medicinsku dokumentaciju

5. medicinska dokumentacija

                                                   Potpis i faksimil doktora

U _________________                  ____________________Obrazac broj 3

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO BRANITELJA

LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA ODOBRENJE
BOLNIČKE MEDICINSKE REHABILITACIJE

BROJ: KLASA:

URBROJ:

DATUM:

U ZAGREBU

Liječničko povjerenstvo za odobrenje bolničke medicinske rehabilitaciju na temelju članka 10. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju HRVI iz Domovinskog rata, nakon razmatranja Prijedloga za bolničku medicinsku

rehabilitaciju za HRVI iz Domovinskog rata

_________________________ iz __________, rođen ________

(ime, ime jednog roditelja, prezime)

DAJE SUGLASNOST                      

USKRAĆUJE SUGLASNOST            

TRAJANJE BOLNIČKE MEDICINSKE REHABILITACIJE

                       

UPUĆUJE SE U BOLNIČKU ZDRAVSTVENU USTANOVU
(naziv, sjedište)

                    

OBRAZLOŽENJE:

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:


ČLANOVI POVJERENSTVA:

1.                                                         

2.

3.

                                                                       Potpis pregledane osobe:
                                                                       ___________________

Dostaviti:

– korisniku

– Podnositelju prijedloga – na znanje

– Bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u koju se korisnik upućuje

– U predmet

[1]Izjava se ne odnosi na HRVI iz Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma

68 04.06.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata 68 04.06.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata 68 04.06.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata